Menettely : 2014/3011(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : RC-B8-0036/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0036/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 15/01/2015 - 11.10
CRE 15/01/2015 - 11.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0014

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 133kWORD 64k
14.1.2015
PE547.459v01-00}
PE547.463v01-00}
PE547.464v01-00}
PE547.465v01-00}
PE547.466v01-00}
PE547.467v01-00}
PE547.468v01-00} RC1
 
B8-0036/2015}
B8-0040/2015}
B8-0041/2015}
B8-0042/2015}
B8-0043/2015}
B8-0044/2015}
B8-0045/2015} RC1

työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti

joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:

S&D (B8‑0036/2015)

EFDD (B8‑0040/2015)

ALDE (B8‑0041/2015)

Verts/ALE (B8‑0042/2015)

PPE (B8‑0043/2015)

GUE/NGL (B8‑0044/2015)

ECR (B8‑0045/2015)


ilmaisunvapaudesta Turkissa: toimittajien ja tiedotusvälineiden päälliköiden viimeaikaiset pidätykset ja tiedotusvälineiden järjestelmällinen painostus (2014/3011(RSP))


Renate Sommer, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, Tunne Kelam, David McAllister, Philippe Juvin, Michael Gahler, Michaela Šojdrová, Barbara Matera, Davor Ivo Stier, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Ivana Maletić, Lara Comi, József Nagy PPE-ryhmän puolesta
Kati Piri, Knut Fleckenstein, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Alessia Maria Mosca, Eugen Freund, Goffredo Maria Bettini, Alessandra Moretti, Liisa Jaakonsaari, Sorin Moisă, Tonino Picula, Javi López, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Pier Antonio Panzeri, Michela Giuffrida, Tanja Fajon, Miroslav Poche, Victor Negrescu, Neena Gill, Andrejs Mamikins, David Martin, Vincent Peillon, Soraya Post, Elena Valenciano S&D-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta
Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Louis Michel, Gérard Deprez, Pavel Telička, Fredrick Federley, Petras Auštrevičius ALDE-ryhmän puolesta
Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Curzio Maltese, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Georgios Katrougkalos, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL-ryhmän puolesta
Ska Keller, Ernest Maragall, Rebecca Harms, Bodil Ceballos, Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Affronte, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta
TARKISTUKSET

Euroopan parlamentin päätöslauselma ilmaisunvapaudesta Turkissa: toimittajien ja tiedotusvälineiden päälliköiden viimeaikaiset pidätykset ja tiedotusvälineiden järjestelmällinen painostus (2014/3011(RSP))  

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Turkista,

–   ottaa huomioon 16. joulukuuta 2014 annetut yleisten asioiden neuvoston päätelmät,

–   ottaa huomioon Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun 15. joulukuuta 2014 antaman lausuman,

–   ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan / komission varapuheenjohtajan ja Euroopan naapuruuspolitiikasta ja laajentumisneuvotteluista vastaavan komission jäsenen 14. joulukuuta 2014 antaman yhteisen lausuman,

–   ottaa huomioon 8. lokakuuta 2014 annetun Turkkia koskevan vuoden 2014 edistymiskertomuksen,

–   ottaa huomioon 26. elokuuta 2014 annetun Turkkia koskevan komission ohjeellisen strategia‑asiakirjan (2014–2020),

–   ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen vuodelta 1966 ja erityisesti sen 19 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Turkin poliisi pidätti 14. joulukuuta 2014 toimittajia ja tiedotusvälineiden päälliköitä, joihin lukeutuivat Zaman-sanomalehden päätoimittaja Ekrem Dumanlı ja Samanyolu-mediaryhmän pääjohtaja Hidayet Karaca; ottaa huomioon, että istanbulilaisen tuomarin antamassa pidätysmääräyksessä todetaan, että kyseisiin henkilöihin kohdistui rikostutkinta, koska he muodostivat järjestön, joka oli pyrkinyt kaappaamaan vallan ”painostuksella, pelottelulla ja uhkailulla” syyllistyen ”valheisiin, vapaudenriistoon ja asiakirjojen väärentämiseen”;

B.  ottaa huomioon, että osa joulukuussa 2014 pidätetyistä henkilöistä on vapautettu; toteaa, että istanbulilainen tuomioistuin ilmoitti 19. joulukuuta 2014, että Ekrem Dumanlı vapautetaan takuita vastaan ja asetetaan matkustuskieltoon rikostutkinnan ajaksi, mutta Hidayet Karaca pidetään vangittuna, kunnes tutkinta on saatu valmiiksi; toteaa, että istanbulilainen tuomioistuin hylkäsi 31. joulukuuta 2014 syyttäjän vastalauseen Ekrem Dumanlın ja seitsemän muun henkilön vapauttamiselle;

C. toteaa, että hallituksen vastaus väitettyihin korruptioepäilyihin joulukuussa 2013 herättää vakavia epäilyksiä oikeuslaitoksen riippumattomuudesta ja puolueettomuudesta ja osoitti suvaitsemattomuuden lisääntyneen poliittista oppositiota, julkisia protesteja ja kriittistä mediaa kohtaan;

D. panee merkille, että Turkissa on jo suuri joukko vangittuja toimittajia ja oikeudenkäyntiä odottavia toimittajia ja että tiedotusvälineiden painostaminen on voimistunut viime vuosina; toteaa, että painostuksen kohteiksi ovat joutuneet mediaryhmien omistajien ja päälliköiden lisäksi verkkosivustot ja sosiaalisen median foorumit; toteaa, että poliitikkojen esittämät pelottelevat lausunnot ja kriittisiä toimittajia vastaan vireille pannut menettelyt yhdessä media-alan omistusrakenteen kanssa ovat johtaneet laajamittaiseen itsesensuuriin tiedotusvälineiden omistajien ja toimittajien keskuudessa sekä toimittajien irtisanomisiin; panee merkille, että Turkin hallitus useimmiten asettaa toimittajat syytteeseen maan terrorismin torjuntaa koskevan asetuksen (TMK) nojalla sekä ”terroristijärjestöihin” liittyvien rikoslain pykälien nojalla;

E.  ottaa huomioon, että hollantilainen kirjeenvaihtaja Frederike Geerdink pidätettiin Diyarbakirissa 6. tammikuuta 2015 ja että poliisi kuulusteli häntä ja vapautti hänet samana päivänä sen jälkeen, kun Turkissa parhaillaan vierailulla ollut Alankomaiden ulkoministeri puuttui asiaan; ottaa lisäksi huomioon, että toinen hollantilainen toimittaja Mehmet Ülger pidätettiin 7. tammikuuta hänen saapuessaan Istanbulin lentoasemalle ja että häntä kuulusteltiin poliisiasemalla ja hänet vapautettiin myöhemmin samana päivänä;

F.  toteaa, että oikeusvaltion periaatteet ja perusoikeudet, mukaan lukien ilmaisunvapaus, ovat EU:n keskeisten arvojen ytimessä ja että Turkki on virallisesti sitoutunut näihin arvoihin EU‑jäsenyyshakemuksensa ja siihen liittyvien neuvottelujen myötä samoin kuin Euroopan neuvoston jäsenyytensä myötä;

G. ottaa huomioon, että EU ja sen jäsenvaltiot ovat kritisoineet voimakkaasti 14. joulukuuta 2014 tapahtuneita pidätyksiä todeten, että ne eivät sovi yhteen eurooppalaisten arvojen kanssa eivätkä tiedotusvälineiden vapauden kanssa; panee merkille, että presidentti Erdoǧan on torjunut tiukasti EU:n kritiikin;

1.  tuomitsee viimeaikaiset poliisiratsiat ja toimittajien sekä tiedotusvälineiden edustajien pidätykset, jotka toteutettiin Turkissa 14. joulukuuta 2014; painottaa, että nämä toimet kyseenalaistavat oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen ja tiedotusvälineiden vapauden, joka on yksi demokratian perusperiaatteista;

2.  muistuttaa, että vapaa ja moniarvoinen lehdistö kuuluu olennaisena osana jokaiseen demokratiaan, kuten myös puolueeton oikeudenkäynti, syyttömyysolettama ja oikeuslaitoksen riippumattomuus; korostaa siksi, että tämän viimeisimmän pidättämisaallon yhteydessä on tarpeen kaikissa tapauksissa i) antaa laajasti ja avoimesti tietoa vastaajia koskevista syytöksistä, ii) antaa vastaajille mahdollisuus tutustua kaikkiin syyllisyyteen viittaaviin todisteisiin sekä antaa heille täydet puolustautumisoikeudet ja iii) varmistaa tapausten asianmukainen käsittely, jotta syytösten totuudenmukaisuus saadaan vahvistettua viipymättä ja riittävän varmasti; muistuttaa Turkin viranomaisia siitä, että on noudatettava hyvin suurta varovaisuutta toimittaessa tiedotusvälineiden ja toimittajien kanssa, koska ilmaisunvapaus ja tiedotusvälineiden vapaus ovat keskeisiä demokratian ja avoimen yhteiskunnan toiminnan kannalta;

3.   ilmaisee huolestuneisuutensa siitä, että demokraattisista uudistuksista on peräännytty, ja erityisesti hallituksen yhä kielteisemmästä suhtautumisesta julkisiin mielenilmauksiin ja kriittisiin tiedotusvälineisiin; toteaa tässä yhteydessä, että 14. joulukuuta 2014 tehdyt pidätykset ovat osa valitettavaa kuviota, jossa lehdistöä ja tiedotusvälineitä, mukaan lukien internetissä toimiva sosiaalinen media ja verkkofoorumit, painostetaan ja rajoitetaan voimakkaasti; toteaa, että verkkosivustojen kiellot ulottuvat suhteettoman laajalle Turkissa; pitää valitettavana, että suuri joukko toimittajia on tutkintavankeudessa, eli heitä käytännössä rangaistaan, ja kehottaa Turkin oikeusviranomaisia arvioimaan ja käsittelemään heidän tapauksensa mahdollisimman pian;

4.  kehottaa Turkkia laatimaan uudistuksia, joihin olisi sisällyttävä asianmukainen valvontajärjestelmä, jonka avulla voidaan taata täysimääräisesti vapaus, ajatuksen- ja ilmaisunvapaus sekä tiedotusvälineiden vapaus mukaan luettuina, demokratia, tasa-arvo, oikeusvaltion periaatteiden noudattaminen ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen;

5.  korostaa, että lehdistönvapaus ja demokraattisten arvojen kunnioittaminen on tärkeää EU:n laajentumisprosessissa; korostaa, että erinäiset Turkin oikeudellisen kehyksen säännökset ja niiden tulkinta oikeuslaitoksessa haittaavat edelleen ilmaisunvapautta, myös tiedotusvälineiden vapautta; muistuttaa, että ilmaisunvapaus ja tiedotusvälineiden moniarvoisuus ovat unionin keskeisten arvojen ytimessä, ja korostaa, että riippumaton lehdistö on erittäin tärkeä demokraattiselle yhteiskunnalle, sillä se mahdollistaa kansalaisten aktiivisen ja valistuneen osallistumisen yhteiseen päätöksentekoon, mikä puolestaan vahvistaa demokratiaa; kehottaa Turkin hallitusta täten ottamaan kiireellisesti asiakseen tiedotusvälineiden vapauden tarkastelun ja luomaan asianmukaisen oikeudellisen kehyksen, joka takaa kansainvälisten normien mukaisen moniarvoisuuden; kehottaa lisäksi lopettamaan kriittisten tiedotusvälineiden ja toimittajien painostamisen ja pelottelun;

6.  huomauttaa, että toimintasuunnitelmassa Euroopan ihmisoikeussopimuksen rikkomisen ehkäisemiseksi ei edellytetä ilmaisunvapautta rajoittavien terrorismintorjuntalain ja rikoslain kaikkien asiaa koskevien säännösten tarkistamista; korostaa, että näitä lakeja on muutettava kiireellisesti;

7.  korostaa, että kuten neuvosto totesi 16. joulukuuta 2014, vuosia 2014–2020 koskevan liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA II) myötä lisätään rahoitustuen ja liittymistä edeltävän strategian täytäntöönpanossa yleisesti saavutetun edistyksen välistä johdonmukaisuutta;

8.  kehottaa kiinnittämään liittymistä valmistelevan tukivälineen yhteydessä entistä enemmän huomiota riippumattomaan lehdistöön; korostaa lisäksi tässä yhteydessä, että on tärkeää tukea myös kansalaisjärjestöjä, koska vain avoin ja toimiva kansalaisyhteiskunta voi lujittaa uskoa ja luottamusta aktiivisen ja demokraattisen yhteiskunnan eri osien välillä;

9.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle / komission varapuheenjohtajalle sekä Turkin hallitukselle ja parlamentille.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö