Postupak : 2014/3011(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : RC-B8-0036/2015

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0036/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 15/01/2015 - 11.10
CRE 15/01/2015 - 11.10
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0014

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 137kWORD 74k
14.1.2015
PE547.459v01-00}
PE547.463v01-00}
PE547.464v01-00}
PE547.465v01-00}
PE547.466v01-00}
PE547.467v01-00}
PE547.468v01-00} RC1
 
B8-0036/2015}
B8-0040/2015}
B8-0041/2015}
B8-0042/2015}
B8-0043/2015}
B8-0044/2015}
B8-0045/2015} RC1

podnesen u skladu s člankom 123. stavcima 2. i 4. Poslovnika,

koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova:

S&D (B8‑0036/2015)

EFDD (B8‑0040/2015)

ALDE (B8‑0041/2015)

Verts/ALE (B8‑0042/2015)

PPE (B8‑0043/2015)

GUE/NGL (B8‑0044/2015)

ECR (B8‑0045/2015)


o slobodi izražavanja u Turskoj: nedavna uhićenja novinara, vodećih ljudi u medijskim kućama i sustavni pritisak na medije (2014/3011(RSP))


Renate Sommer, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, Tunne Kelam, David McAllister, Philippe Juvin, Michael Gahler, Michaela Šojdrová, Barbara Matera, Davor Ivo Stier, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Ivana Maletić, Lara Comi, József Nagy u ime Kluba zastupnika PPE-a
Kati Piri, Knut Fleckenstein, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Alessia Maria Mosca, Eugen Freund, Goffredo Maria Bettini, Alessandra Moretti, Liisa Jaakonsaari, Sorin Moisă, Tonino Picula, Javi López, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Pier Antonio Panzeri, Michela Giuffrida, Tanja Fajon, Miroslav Poche, Victor Negrescu, Neena Gill, Andrejs Mamikins, David Martin, Vincent Peillon, Soraya Post, Elena Valenciano u ime Kluba zastupnika S&D-a
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek u ime Kluba zastupnika ECR-a
Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Louis Michel, Gérard Deprez, Pavel Telička, Fredrick Federley, Petras Auštrevičius u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Curzio Maltese, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Georgios Katrougkalos, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Neoklis Sylikiotis u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a
Ska Keller, Ernest Maragall, Rebecca Harms, Bodil Ceballos, Judith Sargentini u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Affronte, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Rolandas Paksas u ime Kluba zastupnika EFDD-a
AMANDMANI

Rezolucija Europskog parlamenta o slobodi izražavanja u Turskoj: nedavna uhićenja novinara, vodećih ljudi u medijskim kućama i sustavni pritisak na medije (2014/3011(RSP))  

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Turskoj,

–   uzimajući u obzir zaključke Vijeća za opće poslove od 16. prosinca 2014.,

–   uzimajući u obzir izjavu povjerenika Vijeća Europe za ljudska prava od 15. prosinca 2014.,

–   uzimajući u obzir zajedničku izjavu Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku / potpredsjednice Komisije i povjerenika za europsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju od 14. prosinca 2014.,

–   uzimajući u obzir izvješće o napretku Turske za 2014. od 8. listopada 2014.,

–   uzimajući u obzir Okvirni strateški dokument za Tursku (2014. – 2020.) Europske komisije od 26. kolovoza 2014.,

–   uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima iz 1996., a posebno njegov članak 19.,

–   uzimajući u obzir članak 123. stavke 2. i 4. Poslovnika,

A. budući da je 14. prosinca 2014. turska policija uhitila novinare i vodeće ljude u medijskim kućama, uključujući Ekrema Dumanlija, glavnog urednika novina Zaman, i Hidajeta Karadžu, glavnog direktora medijske grupacije Samanyolu; budući da se u nalogu koji je izdao sudac u Istanbulu navodi da su spomenute osobe pod kaznenom istragom zbog osnivanja organizacije koja je „pritiscima, zastrašivanjem i prijetnjama pokušala preuzeti vlast u državi” pri čemu su se služile „lažima, oduzimanjem osobne slobode i krivotvorenjem dokumenata”;

B.  budući da je više osoba koje su uhićene u prosincu 2014. pušteno na slobodu; budući da je 19. prosinca 2014. sud u Istanbulu objavio da će Ekrem Dumanli biti uvjetno pušten na slobodu odredivši mu zabranu putovanja do završetka kaznene istrage te da će produljiti pritvor Hidajetu Karadži do završetka istrage; budući da je 31. prosinca 2014. sud u Istanbulu odbio prigovor javnog tužitelja na puštanje Ekrema Dumanlija i sedam drugih osoba na slobodu;

C. budući da je odgovor turske vlade na optužbe za korupciju u prosincu 2013. potakao ozbiljne sumnje u vezi s nezavisnošću i nepristranošću pravosuđa te da je njime vlada pokazala sve veću netrpeljivost prema političkoj opoziciji, javnim prosvjedima i kritičkim medijima;

D. budući da je u Turskoj već zatvoren velik broj novinara i da mnogi novinari čekaju na suđenje te da je u posljednjih nekoliko godina pritisak na medije porastao, između ostaloga i na vlasnike i vodeće ljude medijskih grupacija kao i na internetske platforme te platforme društvenih medija; budući da su prijeteće izjave političara i postupci pokrenuti protiv kritičkih novinara, uza što se mora uzeti u obzir i vlasnička struktura medijskog sektora, doveli do široko rasprostranjene autocenzure koju provode vlasnici medijskih kuća i novinari te do otpuštanja novinara; budući da turska vlada optužbe protiv novinara podiže uglavnom na temelju turskog protuterorističkog zakona i članaka kaznenog zakona koji se odnose na „terorističke organizacije”;

 

E.  budući da je 6. siječnja 2015. nizozemska dopisnica Frederike Gerdink uhićena u Dijarbakiru, gdje ju je ispitala policija te je puštena isti dan nakon intervencije nizozemskog ministra vanjskih poslova, koji je u to vrijeme bio u posjetu Turskoj, i budući da je 7. siječnja još jedan nizozemski novinar, Mehmet Ulger, uhićen po slijetanju u zračnu luku u Istanbulu, nakon čega je ispitan u policijskoj postaji i pušten tijekom istog dana;

F.  budući da poštovanje vladavine prava i temeljnih prava, uključujući slobodu izražavanja, čine jezgru vrijednosti EU-a na čije se poštovanje Turska službeno obvezala podnošenjem zahtjeva za članstvo u EU-u i pregovorima povezanima s tim zahtjevom o pristupanju te svojim članstvom u Vijeću Europe;

G. budući da su EU i njegove države članice oštro kritizirale uhićenja od 14. prosinca 2014., nazivajući ih „nespojivima s europskim vrijednostima” i „nespojivima sa slobodom medija”; budući da je predsjednik Erdogan odlučno odbacio kritike koje je uputio EU;

1.  osuđuje nedavne policijske racije i pritvaranje više novinara i predstavnika medija 14. prosinca 2014. u Turskoj; naglašava da se spomenutim postupcima dovodi u pitanje poštovanje vladavine prava i slobode medija, koje predstavlja temeljno načelo demokracije;

2.  podsjeća da je slobodan i pluralistički tisak temeljna sastavnica demokracije, baš kao i pravičan sudski postupak, pretpostavka nevinosti i neovisnost pravosuđa; stoga, u vezi s posljednjim nizom uhićenja, ističe potrebu da se u svim predmetima (i.) dostave dovoljne i transparentne informacije o optužbama protiv optuženika, (ii.) da se optuženicima omogući pristup svim inkriminirajućim dokazima kao i puno pravo na obranu i (iii.) da se osigura pravilno postupanje u predmetima te da se bez odlaganja i izvan svake sumnje utvrdi istinitost optužbi; podsjeća turske vlasti da posebnu pozornost posvete ophođenju s medijima i novinarima jer su sloboda izražavanja i sloboda medija okosnica funkcioniranja demokratskog i otvorenog društva;

3.   izražava zabrinutost zbog nazadovanja u provedbi demokratskih reformi, a posebno zbog sve manje tolerancije turske vlade prema javnim prosvjedima i kritičkim medijima; u vezi s tim napominje da su uhićenja od 14. prosinca 2014. dio tendencije povećanja pritiska na medije te ograničavanja slobode tiska i medija, uključujući društvene medije i forume na internetu; napominje da u Turskoj postoji nerazmjer u vezi s brojem zabrana pristupa internetskim stranicama; izražava žaljenje zbog broja novinara koji se nalaze u istražnom pritvoru, i na taj već način bivaju kažnjeni, te poziva turske sudbene vlasti da preispitaju i riješe te slučajeve što je prije moguće;

4.  apelira na Tursku da radi na reformama kojima bi se uveo odgovarajući sustav provjera i ravnoteža uz potpuno poštovanje slobode, uključujući slobodu mišljenja, izražavanja i medija, demokraciju, jednakost, vladavinu prava i poštovanje ljudskih prava;

5.  naglašava važnost slobode tiska i poštovanja demokratskih vrijednosti za proces proširenja EU-a; ističe da se nizom odredbi pravnog okvira Turske i načinom na koji ih članovi sudbene vlasti tumače i dalje ometa slobodu izražavanja, uključujući i slobodu medija; podsjeća da sloboda izražavanja i pluralizam medija čine samu jezgru europskih vrijednosti te da je neovisan tisak ključan za demokratsko društvo jer omogućuje aktivno sudjelovanje građana u kolektivnom postupku donošenja odluka utemeljenom na poznavanju informacija jačajući time demokraciju; u tom smislu poziva tursku vladu da pitanju slobode medija pristupi kao prioritetu i da osigura primjeren pravni okvir kojim će se u skladu s međunarodnim standardima jamčiti pluralizam; nadalje, poziva da se stane na kraj pritiscima i zastrašivanjima usmjerenima na kritičke medije i novinare;

6.  napominje da se Akcijskim planom za sprječavanje povreda Europske konvencije o ljudskim pravima ne predviđa revizija svih relevantnih odredbi antiterorističkog zakona ili kaznenog zakona koje su se primjenjivale u svrhu ograničenja slobode izražavanja; ističe da je reforma navedenih zakona prioritet;

7.  ističe da se u skladu s zaključcima Vijeća od 16. prosinca 2014. Instrumentom za pretpristupnu pomoć (IPA II) za razdoblje 2014. – 2020. predviđa veća dosljednost između financijske pomoći i ukupnog napretka postignutog u provedbi pretpristupne strategije, uključujući potpuno poštovanje temeljnih prava i sloboda;

8.  poziva na to da se veća pozornost prida nezavisnim medijima u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći; nadalje, naglašava u tom smislu i važnost potpore organizacijama civilnog društva jer se samo u transparentnom civilnom društvu koje dobro funkcionira može graditi povjerenje između različitih komponenata jednog živog i demokratskog društva;

9.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Rezoluciju Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku te vladi i parlamentu Turske.

 

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti