Procedură : 2014/3011(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B8-0036/2015

Texte depuse :

RC-B8-0036/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 15/01/2015 - 11.10
CRE 15/01/2015 - 11.10
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0014

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PDF 141kWORD 77k
14.1.2015
PE547.459v01-00}
PE547.463v01-00}
PE547.464v01-00}
PE547.465v01-00}
PE547.466v01-00}
PE547.467v01-00}
PE547.468v01-00} RC1
 
B8-0036/2015}
B8-0040/2015}
B8-0041/2015}
B8-0042/2015}
B8-0043/2015}
B8-0044/2015}
B8-0045/2015} RC1

depusă în conformitate cu articolul 123 alineatele (2) și (4) din Regulamentul de procedură

în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:

S&D (B8‑0036/2015)

EFDD (B8‑0040/2015)

ALDE (B8‑0041/2015)

Verts/ALE (B8‑0042/2015)

PPE (B8‑0043/2015)

GUE/NGL (B8‑0044/2015)

ECR (B8‑0045/2015)


referitoare la libertatea de exprimare în Turcia: arestările recente de jurnaliști și directori de organe mass-media și presiunea sistematică exercitată asupra mass-mediei (2014/3011(RSP))


Renate Sommer, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, Tunne Kelam, David McAllister, Philippe Juvin, Michael Gahler, Michaela Šojdrová, Barbara Matera, Davor Ivo Stier, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Ivana Maletić, Lara Comi, József Nagy în numele Grupului PPE
Kati Piri, Knut Fleckenstein, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Alessia Maria Mosca, Eugen Freund, Goffredo Maria Bettini, Alessandra Moretti, Liisa Jaakonsaari, Sorin Moisă, Tonino Picula, Javi López, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Pier Antonio Panzeri, Michela Giuffrida, Tanja Fajon, Miroslav Poche, Victor Negrescu, Neena Gill, Andrejs Mamikins, David Martin, Vincent Peillon, Soraya Post, Elena Valenciano în numele Grupului S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek în numele Grupului ECR
Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Louis Michel, Gérard Deprez, Pavel Telička, Fredrick Federley, Petras Auštrevičius în numele Grupului ALDE
Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Curzio Maltese, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Georgios Katrougkalos, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Neoklis Sylikiotis în numele Grupului GUE/NGL
Ska Keller, Ernest Maragall, Rebecca Harms, Bodil Ceballos, Judith Sargentini în numele Grupului Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Affronte, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Rolandas Paksas în numele Grupului EFDD
AMENDAMENTE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la libertatea de exprimare în Turcia: arestările recente de jurnaliști și directori de organe mass-media și presiunea sistematică exercitată asupra mass-mediei (2014/3011(RSP))  

Parlamentul European,

–   având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Turcia,

–   având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Generale din 16 decembrie 2014,

–   având în vedere declarația Comisarului pentru drepturile omului al Consiliului Europei din 15 decembrie 2014,

–   având în vedere declarația comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate/Vicepreședintelui Comisiei Europene și a comisarului pentru politica europeană de vecinătate și negocieri în vederea extinderii din 14 decembrie 2014,

–   având în vedere Raportul din 8 octombrie 2014 privind progresele înregistrate de Turcia în 2014,

–   având în vedere documentul orientativ de strategie pentru Turcia (2014-2020) din 26 august 2014,

–   având în vedere Pactul internațional din 1996 cu privire la drepturile civile și politice, în special articolul 19,

–   având în vedere articolul 123 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât, la 14 decembrie 2014, poliția turcă a arestat o serie de jurnaliști și directori de organe mass-media, inclusiv pe Ekrem Dumanlı, redactorul-șef al ziarului Zaman, și pe Hidayet Karaca, directorul general al grupului de teleradiodifuziune Samanyolu; întrucât, potrivit unui mandat emis de un judecător din Istanbul, aceste persoane făceau obiectul unei anchete penale pentru că ar fi creat o organizație care „a încercat să preia puterea de stat prin presiuni, intimidare și amenințări”, recurgând la „minciuni, privând anumite persoane de libertate și falsificând documente”;

B.  întrucât unele dintre persoanele arestate în decembrie 2014 au fost eliberate; întrucât, la 19 decembrie 2014, o instanță din Istanbul a anunțat eliberarea condiționată a lui Ekrem Dumanlı, supus unei interdicții de călătorie până la finalizarea anchetei penale, însă a anunțat totodată menținerea în detenție a lui Hidayet Karaca până la finalizarea anchetei; întrucât, la 31 decembrie 2014, o instanță din Istanbul a respins obiecția unui procuror față de eliberarea lui Ekrem Dumanlı și a altor șapte persoane;

C. întrucât răspunsul guvernului la acuzațiile de corupție din decembrie 2013 a pus sub semnul întrebării independența și imparțialitatea sistemului judiciar și a demonstrat existența unei intoleranțe tot mai puternice față de opoziția politică, protestele publice și mijloacele de informare care critică guvernul;

D. întrucât Turcia deja are un număr mare de jurnaliști încarcerați și jurnaliști care așteaptă să fie judecați, iar presiunea asupra mass-mediei s-a intensificat în ultimii ani, inclusiv asupra proprietarilor și directorilor de grupuri media, precum și de platforme online și de socializare; întrucât declarațiile de intimidare ale politicienilor și procesele lansate împotriva jurnaliștilor care exprimă critici, împreună cu structura de proprietate asupra sectorului mass-mediei, au condus la autocenzura larg răspândită în rândul jurnaliștilor și al proprietarilor de organe de mass-media, precum și la concedierea unor jurnaliști; întrucât guvernul Turciei acuză de cele mai multe ori jurnaliștii în temeiul Legii de combatere a terorismului (TMK) din această țară și al articolelor din Codul penal care se referă la „organizații teroriste”;

E.  întrucât la 6 ianuarie 2015 corespondenta neerlandeză Frederike Geerdink a fost arestată în Diyarbakir, interogată de poliție și eliberată în aceeași zi după intervenția ministrului afacerilor externe din Țările de Jos, care se afla într-o vizită în Turcia la momentul respectiv, iar la 7 ianuarie un alt jurnalist neerlandez, Mehmet Ülger, a fost arestat la sosirea sa pe aeroportul din Istanbul, a fost interogat într-o secție de poliție și eliberat mai târziu pe parcursul aceleași zile;

F.  întrucât respectarea principiilor statului de drept și a drepturilor fundamentale, inclusiv a libertății de exprimare, se află în centrul valorilor UE, iar Turcia s-a angajat oficial să respecte aceste valori depunând cererea de aderare la UE și participând la negocierile conexe, precum și în virtutea calității sale de membru al Consiliului Europei;

G. întrucât UE și statele sale membre au criticat în termeni fermi arestările din 14 decembrie 2014, declarând că acestea ”sunt incompatibile cu valorile europene” și ”cu libertatea mass-mediei”; întrucât președintele Erdoğan a respins cu fermitate criticile aduse de UE,

1.  condamnă raidurile recente efectuate de poliție la 14 decembrie 2014 și detenția unei serii de jurnaliști și de reprezentanți ai mass-mediei din Turcia; subliniază că aceste acțiuni pun sub semnul întrebării respectarea principiilor statului de drept și a libertății mass-mediei, care reprezintă unul dintre principiile de bază ale democrației;

2.  reamintește că o presă liberă și pluralistă reprezintă un element esențial al oricărei democrații, la fel ca respectarea garanților procedurale, prezumția nevinovăției și independența sistemului judiciar; subliniază, așadar, în ceea ce privește ultimele valuri de arestări, că este necesar în toate cazurile (i) să se ofere informații ample și transparente cu privire la acuzațiile aduse persoanelor inculpate, (ii) să se garanteze inculpaților acces neîngrădit la probele incriminatorii și dreptul deplin la apărare și (iii) să se asigure desfășurarea adecvată a cauzelor pentru a se determina dacă acuzațiile sunt adevărate sau nu fără întârzieri și dincolo de orice îndoială rezonabilă; reamintește autorităților turce că relația cu mass-media și jurnaliștii trebuie tratată cu cea mai mare grijă, deoarece libertatea de exprimare și libertatea presei sunt valori esențiale pentru funcționarea unei societăți democratice și deschise;

3.   își exprimă îngrijorarea cu privire la regresul reformelor democratice, în special cu privire la toleranța tot mai mică manifestată de guvern față de protestele publice și mass-mediile care exprimă critici; observă, în acest sens, că arestările din 14 decembrie 2014 reflectă tendința regretabilă de intensificare a presiunilor și a restricțiilor asupra presei și organelor de mass-media, inclusiv a mediilor și forurilor sociale de pe internet; observă că interzicerea site-urilor de internet a luat o amploare disproporționată în Turcia; regretă numărul mare de jurnaliști aflați în prezent în arest preventiv, ceea ce reprezintă o pedeapsă efectivă, și solicită autorităților judiciare din Turcia să examineze și să soluționeze aceste cazuri cât mai curând posibil;

4.  îndeamnă Turcia să depună eforturi în vederea realizării unor reforme care să asigure mecanisme adecvate de control și echilibru prin care să se garanteze pe deplin libertatea, inclusiv libertatea de gândire și de exprimare și libertatea mass-mediei, democrația, egalitatea, statul de drept și respectarea drepturilor omului;

5.  subliniază importanța libertății presei și a respectării valorilor democratice pentru procesul de extindere a UE; subliniază că o serie de dispoziții din cadrul juridic din Turcia și interpretarea acestora de către unii reprezentanți ai puterii judecătorești limitează în continuare libertatea de exprimare, inclusiv libertatea mass-mediei; reamintește că libertatea de exprimare și pluralismul mass-mediei se află în centrul valorilor europene, iar presa independentă este esențială pentru o societate democratică, întrucât permite cetățenilor să ia parte în mod activ și în cunoștință de cauză la procesele decizionale colective, consolidând astfel democrația; îndeamnă, așadar, guvernul Turciei să trateze problema libertății mass-mediei în mod prioritar și să asigure un cadru juridic adecvat care să garanteze pluralismul în conformitate cu standardele internaționale; solicită, de asemenea, să se pună capăt presiunilor și intimidărilor operate împotriva jurnaliștilor și a organelor de mass-media care exprimă critici;

6.  constată că în Planul de acțiune privind prevenirea încălcării Convenției europene a drepturilor omului nu se prevede revizuirea tuturor dispozițiilor pertinente din Legea privind combaterea terorismului și din Codul penal care au fost utilizate pentru a limita libertatea de exprimare; subliniază că aceste acte legislative trebuie revizuite în mod prioritar;

7.  subliniază că, potrivit concluziilor Consiliului din 16 decembrie 2014, Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA II) pentru perioada 2014-2020 prevede introducerea unei concordanțe mai puternice între asistența financiară și progresele globale înregistrate în punerea în aplicare a strategiei de preaderare, inclusiv respectarea deplină a drepturilor și libertăților fundamentale;

8.  solicită ca în cadrul Instrumentului de asistență pentru preaderare să se acorde mai multă atenție mass-mediei independente; subliniază, de asemenea, în acest sens, și importanța sprijinirii organizațiilor societății civile (ONG-urilor), deoarece numai o societate civilă transparentă și funcțională poate duce la un sentiment de încredere în rândul diferitelor elemente componente ale unei societăți democratice active;

9.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și Parlamentului și Guvernului Turciei.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate