Společný návrh usnesení - RC-B8-0050/2015Společný návrh usnesení
RC-B8-0050/2015

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o Pákistánu, především o situaci po útoku na školu v Péšávaru

14.1.2015 - (2015/2515(RSP))

předložený v souladu s čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu
a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
ECR (B8‑0050/2015)
Verts/ALE (B8‑0052/2015)
ALDE (B8‑0053/2015)
EFDD (B8‑0057/2015)
GUE/NGL (B8‑0058/2015)
S&D (B8‑0060/2015)
PPE (B8‑0062/2015)

Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Dubravka Šuica, Bogdan Brunon Wenta, David McAllister, Csaba Sógor, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Jarosław Wałęsa, Andrej Plenković, Monica Macovei, Andrzej Grzyb, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Mariya Gabriel, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jaromír Štětina, Davor Ivo Stier, Luděk Niedermayer, Inese Vaidere, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Gabrielius Landsbergis za skupinu PPE
Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Goffredo Maria Bettini, Enrico Gasbarra, Kashetu Kyenge, Andi Cristea, Krystyna Łybacka, Richard Howitt, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Miroslav Poche, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Michela Giuffrida, Marc Tarabella, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Miriam Dalli, Hugues Bayet, Afzal Khan za skupinu S&D
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Mark Demesmaeker, Jana Žitňanská za skupinu ECR
Fernando Maura Barandiarán, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Ulrike Müller, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Ivo Vajgl za skupinu ALDE
Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee za skupinu GUE/NGL
Jean Lambert, Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE
Ignazio Corrao, Dario Tamburrano, Marco Valli, Fabio Massimo Castaldo, Amjad Bashir, Rolandas Paksas za skupinu EFDD

Postup : 2015/2514(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B8-0050/2015
Předložené texty :
RC-B8-0050/2015
Přijaté texty :

Usnesení Evropského parlamentu o Pákistánu, především o situaci po útoku na školu v Péšávaru

(2015/2515(RSP))

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Pákistánu, především na usnesení ze dne 27. listopadu 2014[1], usnesení ze dne 17. dubna 2014[2], usnesení ze dne 10. října 2013[3] a na usnesení ze dne 17. února 2013,

–   s ohledem na prohlášení předsedy Evropského parlamentu ze dne 16. prosince a předsedy podvýboru pro lidská práva a předsedy Delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie ze dne 17. prosince 2014,

–   s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o útoku na školu v pákistánském Péšávaru ze dne 16. prosince 2014, na místní prohlášení EU o obnovení výkonu poprav v Pákistánu ze dne 24. prosince 2014 a na tiskové prohlášení o návštěvě zvláštního zástupce EU pro lidská práva v Pákistánu ze dne 29. října 2014,

–   s ohledem na prohlášení laureátky Nobelovy ceny za mír a vítězky Sacharovovy ceny Malály Júsufzajové ze dne 16. prosince 2014,

–   s ohledem na dohodu o spolupráci mezi Pákistánem a EU, pětiletý plán angažovanosti, strategický dialog mezi EU a Pákistánem a systém obchodních preferencí GSP+,

–   s ohledem na prohlášení vysokého komisaře OSN pro lidská práva ze dne 16. prosince 2014 a prohlášení Výboru OSN pro práva dítěte ze dne 17. prosince 2014 o teroristickém útoku na školu v Péšávaru;

–   s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–   s ohledem na Úmluvu OSN o právech dítěte z roku 1989,

–   ohledem na závěry Rady o svobodě náboženského vyznání nebo přesvědčení ze dne 16. listopadu 2009, v nichž Rada zdůrazňuje strategický význam této svobody a boje proti náboženské netoleranci,

–   s ohledem na zprávu o ochraně vzdělání v krizových situacích ze dne 5. srpna 2011, které Valnému shromáždění OSN předložil zvláštní zpravodaj OSN pro právo na vzdělání,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 12. března 2014 o regionální úloze Pákistánu a o jeho politických vztazích s EU[4],

–   s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966, mezi jehož smluvní strany Pákistán patří,

–   s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že dne 16. prosince 2014 zahájilo 7 ozbrojených mužů vražedný útok na armádní státní školu ve městě Péšávar, které ze tří stran obklopují Federálně spravovaná kmenová území, přičemž zabili více než 140 osob, včetně 134 školních dětí a téměř stejný počet osob zranili;

B.  vzhledem k tomu, že tento útok vyvolal obrovský šok v Pákistánu i mimo něj a je vnímán jako nejbrutálnější teroristický čin v dějinách Pákistánu, přičemž tuto skutečnost dále podtrhuje to, že trvalo osm hodin, než se podařilo armádním silám znovu získat kontrolu nad školou; vzhledem k tomu, že během těchto hodin bylo mnoho žáků a zaměstnanců školy popraveno a zraněno a ti, kteří tuto trýznivou událost přežili, jsou hluboce traumatizováni;

C. vzhledem k tomu, že Malála Júsufzajová, nejmladší nositelka Nobelovy ceny míru v dějinách a držitelka Sacharovovy ceny, byla v říjnu 2012 postřelena do hlavy ozbrojenci z řad Talibanu za to, že vedla kampaň za vzdělávání dívek v Pákistánu;

D. vzhledem k tomu, že k zodpovědnosti za tento masakr se přihlásila skupina Tahrík-e Tálibán-e Pákistán, která uvedla, že jedním z důvodů útoku na školu bylo vyslání jednoznačného poselství příznivcům Malály, která se zasazuje o vzdělání pro ženy a děti, a rovněž „pomsta“ za armádní operace namířené proti radikálům;

E.  vzhledem k tomu, že od té doby, co byla na Federálně spravovaných kmenových územích, což jsou jedny z nejchudších oblastí Pákistánu, zahájena vládní ofenziva proti Talibanu a dalším militantním skupinám, došlo k vysídlení více než jednoho milionu osob do Afghánistánu nebo do jiných částí Pákistánu;

F.  vzhledem k tomu, že svobodu vyznání i náboženskou toleranci v Pákistánu ohrožuje teroristické násilí a rozšířené zneužívání zákonů proti rouhání; vzhledem k tomu, že ženy a dívky jsou vystaveny dvojímu riziku, a to jak nucené konverzi, tak rozšířenému sexuálnímu násilí;

G. vzhledem k tomu, že podle zprávy Globální koalice na ochranu vzdělání před útoky (GCPEA) došlo v letech 2009 až 2012 k více než 800 útokům na školy v Pákistánu; vzhledem k tomu, že radikálové rovněž rekrutovali děti ze škol a madras a některé z nich se staly sebevražednými bombovými atentátníky; vzhledem k tomu, že podle této zprávy bylo v letech 2009 až 2012 zabito při útocích na školy a školní dopravní prostředky nejméně 30 dětí, desítky učitelů a dalších vzdělávacích pracovníků, včetně jednoho regionálního ministra školství;

H. vzhledem k tomu, že Výbor OSN pro práva dítěte navrhl, aby Pákistán zřídil systém rychlé reakce pro případy, kdy dojde k útokům na vzdělávací zařízení, aby se tak zajistila jejich rychlá oprava a rekonstrukce a nahradily se vzdělávací materiály a studenti se tak mohli vrátit do škol a na univerzity co nejdříve; vzhledem k tomu, že díky nedávným změnám ústavy je přístup k bezplatnému povinnému vzdělání základním právem;

I.   vzhledem k tomu, že několik hodin po útoku na státní vojenskou školu v Péšávaru předseda vlády Naváz Šaríf zrušil moratorium na trest smrti, které bylo v platnosti šest let; vzhledem k tomu, že doposud bylo popraveno několik vězňů odsouzených k smrti za činy související s terorismem; vzhledem k tomu, že podle pákistánských činitelů by mohlo být v nadcházejících týdnech popraveno 500 odsouzených osob; vzhledem k tomu, že podle odhadů se v Pákistánu v celách smrti nachází asi 8 000 osob;

J.   vzhledem k tomu, že v reakci na školní masakr dne 6. ledna pákistánský parlament přijal změnu ústavy, která vojenským soudům dává v příštích dvou letech pravomoc soudit osoby podezřelé z příslušnosti k islámským radikálům a umožňuje, aby doba od zatčení až po výkon trestu smrti netrvala déle než několik týdnů; vzhledem k tomu, že jakožto smluvní strana Mezinárodního paktu o občanských a politických právech má Pákistán povinnost dodržovat a přijímat opatření k zajištění základních spravedlivých soudních procesů a nesmí, v případě, že fungují řádné soudy, k souzení civilních obyvatel využívat vojenské soudy;

K. vzhledem k tomu, že Pákistán nedávno ratifikoval sedm z devíti nejdůležitějších mezinárodních dohod o lidských právech, včetně Mezinárodní úmluvy o občanských a politických právech a Úmluvy OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, které obsahují celou řadu ustanovení o výkonu spravedlnosti, právu na spravedlivý soudní proces, rovnosti před zákonem a zákazu diskriminace;

L.  vzhledem k tomu, že doporučení, která vydala ve své zprávě ze dne 4. dubna 2013 zvláštní zpravodajka OSN pro nezávislost soudců a právníků, zahrnují reformu právního systému, aby se zajistilo dodržování základních práv a účinnost tohoto systému; vzhledem k tomu, že organizace zabývající se lidskými právy pravidelně upozorňují na korupci v právním systému země;

M. vzhledem k tomu, že EU a Pákistán nedávno prohloubily a rozšířily své bilaterální vztahy, což dokládá pětiletý plán angažovanosti, jehož provádění bylo zahájeno v únoru 2012, a druhý strategický dialog mezi EU a Pákistánem, který proběhl v březnu 2014; vzhledem k tomu, že cílem pětiletého plánu angažovanosti mezi EU a Pákistánem je vybudovat strategický vztah a vytvořit partnerství pro mír a rozvoj založené na společných hodnotách a zásadách;

N. vzhledem k tomu, že stabilita Pákistánu má klíčový význam pro mír v oblasti jižní Asie i mimo ni; vzhledem k tomu, že Pákistán hraje důležitou úlohu při udržování stability v tomto regionu a mohl by se stát příkladem, pokud jde o posilování právního státu a lidských práv;

1.  hluboce odsuzuje hrůzný masakr školáků, který spáchala pákistánská odnož Talibanu Tahrík-e Tálibán, jakožto brutální akt zbabělosti a vyjadřuje svou nejhlubší soustrast rodinám obětí útoku na školu v Péšaváru a svou podporu občanům a orgánům Pákistánu;

2.  vyjadřuje své plné odhodlání řešit hrozby, které představuje terorismus a náboženský extremismus, a svou připravenost poskytovat v této otázce pákistánské vládě další pomoc;

3.  očekává, že vláda Pákistánu přijme okamžitá a účinná opatření, a to při současném dodržení mezinárodně uznávaných standardů právního státu, a že se bude zabývat bezpečnostní hrozbou, kterou představují veškeré militantní skupiny působící v Pákistánu a okolí, a to bez jakýchkoli výjimek; zdůrazňuje, že by orgány neměly podporovat žádné formy terorismu či extremismu;

4.  vyzývá vládu Pákistánu, aby zajistila bezpečnost ve školách a to, aby žádné děti, bez ohledu na pohlaví, nebyly vystaveny při docházce do školy zastrašování; je přesvědčen, že by vláda měla projevit daleko větší odhodlání a posílit své úsilí zaměřené na zatčení a stíhání ozbrojenců z řad pákistánské odnože Talibanu a dalších osob, které provádějí útoky na školy, neboť v opačném případě bude na mezinárodním poli oslabena její důvěryhodnost;

5.  připomíná, že nadále a za všech okolností nesouhlasí s trestem smrti; vyjadřuje politování nad rozhodnutím předsedy vlády Pákistánu Naváze Šarífa zrušit čtyřleté neoficiální moratorium na trest smrti a vyzývá k jeho okamžitému obnovení;

6.  vyzývá vládu Pákistánu, aby protiteroristické zákony využívala výhradně v případě teroristických činů a nikoli při soudních procesech týkajících se běžné trestné činnosti; vyjadřuje hluboké politování nad rozhodnutím uchýlit se k využívání zrychleného vojenského soudnictví, což je v rozporu se základními podmínkami mezinárodních standardů právního státu, a upozorňuje na to, že prodloužené poskytování preferencí v rámci systému GSP+ závisí na dosažení určitých základních standardů zakotvených v úmluvách OSN a MOP;

7.  vítá vůli pákistánských politických stran připravit národní plán boje proti terorismu; zdůrazňuje, že v boji proti terorismu a náboženskému extremismu má zásadní význam to, aby se řešily základní příčiny, včetně boje proti chudobě, zajištění náboženské tolerance a svobody vyznání, posílení právního státu a zajištění práva na vzdělání a bezpečného přístup ke vzdělání pro dívky i chlapce; vyzývá k vytvoření dlouhodobé strategie zaměřené na prevenci radikalizace mladých lidí v Pákistánu a řešení „rozsáhlé znalostní krize“, o níž v případě Pákistánu hovoří organizace UNESCO, a to zejména navýšením investic do vzdělávacího systému financovaného z veřejných prostředků a zajištěním toho, aby náboženské školy disponovaly materiály, které jsou potřebné k zajištění vyváženého a inkluzivního vzdělávání mladých lidí;

8.  naléhavě vyzývá pákistánskou vládu, aby dodržovala nedávno ratifikované mezinárodní dohody o lidských právech, včetně Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a Úmluvy OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, na jejichž základě mají orgány povinnost zajistit základní spravedlivé soudní řízení a nesmí v případě, že fungují běžné soudy, využívat k souzení civilních obyvatel vojenské soudy;

9.  vyzývá k obnovení mezinárodního závazku k boji proti financování a sponzorování teroristických sítí;

10. vyzývá Komisi, vysokou představitelku, místopředsedkyni Federicu Mogheriniovou, Evropskou službu pro vnější činnost a Radu, aby vynaložily maximální úsilí s cílem bojovat proti hrozbám, které představuje terorismus, a dále napomáhaly pákistánské vládě a obyvatelům Pákistánu v jejich dalším úsilí o vymýcení terorismu;

11. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Evropské komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, zvláštnímu zástupci EU pro lidská práva, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, Radě OSN pro lidská práva a vládě a parlamentu Pákistánu.