Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B8-0050/2015Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B8-0050/2015

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Pakistanista ja erityisesti tilanteesta Peshawarissa kouluun tehdyn iskun jälkeen

14.1.2015 - (2015/2515(RSP))

työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
ECR (B8‑0050/2015)
Verts/ALE (B8‑0052/2015)
ALDE (B8‑0053/2015)
EFDD (B8‑0057/2015)
GUE/NGL (B8‑0058/2015)
S&D (B8‑0060/2015)
PPE (B8‑0062/2015)

Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Dubravka Šuica, Bogdan Brunon Wenta, David McAllister, Csaba Sógor, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Jarosław Wałęsa, Andrej Plenković, Monica Macovei, Andrzej Grzyb, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Mariya Gabriel, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jaromír Štětina, Davor Ivo Stier, Luděk Niedermayer, Inese Vaidere, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Gabrielius Landsbergis PPE-ryhmän puolesta
Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Goffredo Maria Bettini, Enrico Gasbarra, Kashetu Kyenge, Andi Cristea, Krystyna Łybacka, Richard Howitt, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Miroslav Poche, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Michela Giuffrida, Marc Tarabella, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Miriam Dalli, Hugues Bayet, Afzal Khan S&D-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Mark Demesmaeker, Jana Žitňanská ECR-ryhmän puolesta
Fernando Maura Barandiarán, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Ulrike Müller, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Ivo Vajgl ALDE-ryhmän puolesta
Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee GUE/NGL-ryhmän puolesta
Jean Lambert, Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ignazio Corrao, Dario Tamburrano, Marco Valli, Fabio Massimo Castaldo, Amjad Bashir, Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta

Menettely : 2015/2514(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
RC-B8-0050/2015
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
RC-B8-0050/2015
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan parlamentin päätöslauselma Pakistanista ja erityisesti tilanteesta Peshawarissa kouluun tehdyn iskun jälkeen

(2015/2515(RSP))

–   ottaa huomioon Pakistania koskevat aiemmat päätöslauselmansa, etenkin 27. marraskuuta[1] ja 17. huhtikuuta 2014[2] sekä 10. lokakuuta[3] ja 17. helmikuuta 2013 antamansa päätöslauselmat,

–   ottaa huomioon Euroopan parlamentin puhemiehen 16. joulukuuta 2014 antaman julkilausuman sekä ihmisoikeuksien alivaliokunnan ja suhteista Etelä-Aasian maihin vastaavan valtuuskunnan puheenjohtajan 17. joulukuuta 2014 antaman julkilausuman,

–   ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 16. joulukuuta 2014 antaman julkilausuman Pakistanin Peshawarissa tehdystä kouluiskusta, Euroopan unionin valtuuskunnan 24. joulukuuta antaman lausunnon teloitusten uudelleen käyttöön ottamisesta Pakistanissa sekä 29. lokakuuta 2014 julkaistun lehdistötiedotteen ihmisoikeuksista vastaavan EU:n erityisedustajan vierailusta Pakistanissa,

–   ottaa huomioon Nobelin rauhanpalkinnon saaneen ja Saharov-palkinnon voittaneen Malala Yousafzain 16. joulukuuta 2014 antaman lausunnon,

–   ottaa huomioon Pakistanin ja EU:n välisen yhteistyösopimuksen, viisivuotisen toimintasuunnitelman, unionin ja Pakistanin strategisen vuoropuhelun sekä tullietuuksia koskevan GSP+ -järjestelmän,

–   ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun 16. joulukuuta 2014 antaman julkilausuman ja YK:n lapsen oikeuksien komitean 17. joulukuuta 2014 antaman julkilausuman Peshawarissa kouluun tehdystä terrori-iskusta,

–   ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–   ottaa huomioon lapsen oikeuksista vuonna 1989 tehdyn YK:n yleissopimuksen,

–   ottaa huomioon neuvoston 16. marraskuuta 2009 tekemät päätelmät, jotka koskevat uskonnon tai vakaumuksen vapautta ja joissa korostetaan tämän vapauden ja uskonnollisen suvaitsemattomuuden torjumisen strategista merkitystä,

–   ottaa huomioon koulutuksen suojelemista kriisitilanteissa koskevan raportin, jonka oikeutta koulutukseen käsittelevä YK:n erityisraportoija antoi YK:n yleiskokoukselle 5. elokuuta 2011,

–   ottaa huomioon 12. maaliskuuta 2014 antamansa päätöslauselman Pakistanin alueellisesta roolista ja poliittisista suhteista EU:n kanssa[4],

–   ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, jonka sopimuspuolena Pakistan on,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A. toteaa, että seitsemän aseistettua miestä teki 16. joulukuuta 2014 tappavan iskun armeijan ylläpitämään kouluun Peshawarin kaupungissa, jota liittovaltion heimoalueet (FATA) ympäröivät kolmelta puolelta, surmaten yli 140 ihmistä, joista 134 oli koululaisia, ja haavoittaen lähes yhtä monta;

B.  toteaa, että isku on aiheuttanut suurta järkytystä sekä Pakistanissa että sen ulkopuolella ja että sitä pidetään maan historian julmimpana terroritekona, mitä korostaa se seikka, että maan sotilasvoimat saivat koulun hallintaansa vasta kahdeksan tunnin kuluttua; toteaa, että monia koululaisia ja kouluhenkilökunnan jäseniä teloitettiin ja haavoitettiin tuona aikana ja että koettelemuksesta hengissä selvinneille jää syviä traumoja;

C. toteaa, että aseistetut talibanit ampuivat Nobelin rauhanpalkinnon nuorinta voittajaa ja Saharov-palkinnon saajaa Malala Yousafzaita päähän lokakuussa 2012 tämän kampanjoitua tyttöjen kouluttamisen puolesta Pakistanissa;

D. ottaa huomioon, että Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) ilmoitti olevansa vastuussa verilöylystä ja kertoi, että kouluiskun syitä olivat vahvan viestin lähettäminen naisten ja lasten koulutusta kannattavan Malalan tukijoille sekä armeijan militantteja vastaan käynnistämän kampanjan kostaminen;

E.  toteaa, että hallituksen käynnistettyä FATA:n alueella – joka on yksi Pakistanin köyhimmistä alueista – operaation talibaneja ja muita militanttiryhmiä vastaan yli miljoona ihmistä on siirtynyt Afganistaniin tai muualle Pakistaniin;

F.  toteaa, että terroristien väkivalta ja jumalanpilkkaa koskeviin lakeihin liittyvät yleiset väärinkäytökset uhkaavat Pakistanissa uskonnonvapautta ja uskonnollista suvaitsevaisuutta; toteaa, että naiset ja tytöt joutuvat alttiiksi sekä pakkokäännyttämiselle että laajalle levinneelle seksuaaliselle väkivallalle;

G. ottaa huomioon, että GCPEA-organisaation (Global Coalition to Protect Education from Attack) raportin mukaan Pakistanissa tehtiin vuosina 2009–2012 yli 800 iskua kouluihin; ottaa huomioon, että militantit ovat myös värvänneet kouluista ja uskonnollista opetusta antavista madrassoista lapsia, joista osa on koulutettu tekemään itsemurhaisku; toteaa, että raportin mukaan kouluun ja koulukuljetuksiin vuosina 2009–2012 tehdyissä iskuissa on tapettu ainakin 30 lasta, kymmeniä opettajia ja muuta opetushenkilöstöä, mukaan luettuna yksi maakunnan opetusministeri;

H. ottaa huomioon, että YK:n lasten oikeuksien komitea on ehdottanut, että Pakistan perustaa nopean reagointijärjestelmän oppilaitoksiin tehtävien iskujen varalta, jotta oppilaitokset voidaan korjata tai rakentaa uudelleen ripeästi ja opetusmateriaali voidaan korvata, jotta koululaiset ja opiskelijat voivat palata oppilaitoksiinsa mahdollisimman pian; toteaa, että oikeudesta saada pakollista kouluopetusta ilmaiseksi on tehty perusoikeus maan perustuslakiin äskettäin tehdyillä muutoksilla;

I.   toteaa, että maan pääministeri Nawaz Sharif kumosi muutaman tunnin kuluttua Peshawarissa armeijan kouluun tehdystä iskusta maassa kuuden vuoden ajan sovelletun käytännön, jonka mukaan kuolemantuomioita ei panna täytäntöön; toteaa, että tämän jälkeen on teloitettu useita terrorismisyytteiden perusteella kuolemaan tuomittuja vankeja; toteaa, että Pakistanin viranomaisten mukaan lähiviikkoina voitaisiin teloittaa 500 tuomittua; toteaa, että Pakistanissa on arvioiden mukaan 8 000 kuolemaantuomittua;

J.   toteaa, että Pakistanin parlamentti reagoi koulussa tehtyyn verilöylyyn hyväksymällä 6. tammikuuta 2015 perustuslakiin muutoksen, jolla annetaan sotilastuomioistuimille kahden seuraavan vuoden ajaksi valta järjestää oikeudenkäyntejä epäiltyjä islamistimilitantteja vastaan, jolloin pidätyksestä teloittamiseen saattaisi kulua vain viikkoja; toteaa, että Pakistan on kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen osapuolena velvollinen jatkamaan ja toteuttamaan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin varmistavia toimenpiteitä ja kieltämään siviilien tuomitsemisen sotilastuomioistuimissa, kun tavanomaiset oikeusistuimet jatkavat toimintaansa;

K. toteaa, että Pakistan ratifioi äskettäin seitsemän yhdeksästä merkittävimmästä kansainvälisestä ihmisoikeussopimuksesta ja että näihin sisältyvät kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus sekä kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastainen YK:n yleissopimus, joihin sisältyy useita määräyksiä oikeudenkäytöstä, oikeudesta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, yhdenvertaisuudesta lain edessä ja syrjimättömyydestä;

L.  toteaa, että tuomareiden ja asianajajien riippumattomuutta käsittelevä YK:n erityisraportoija suositteli 4. huhtikuuta 2013 antamassaan raportissa muun muassa oikeusjärjestelmän uudistamista sen varmistamiseksi, että perusoikeuksia kunnioitetaan ja että järjestelmä on tehokas; toteaa ihmisoikeusjärjestöjen muistuttaneen säännöllisesti oikeusjärjestelmän korruptoituneisuudesta;

M. ottaa huomioon, että EU ja Pakistan ovat syventäneet ja laajentaneet kahdenvälisiä suhteitaan, mistä esimerkkinä mainittakoon helmikuussa 2012 käynnistetty viisivuotinen toimintasuunnitelma ja maaliskuussa 2014 käyty EU:n ja Pakistanin välinen toinen strateginen vuoropuhelu; ottaa huomioon, että EU:n ja Pakistanin viisivuotisen toimintasuunnitelman tarkoituksena on kehittää strateginen suhde ja muodostaa rauhan- ja kehityskumppanuus, joka perustuu yhteisiin arvoihin ja periaatteisiin;

N. ottaa huomioon, että Pakistanin vakaus on hyvin tärkeää Etelä-Aasian ja muiden alueiden rauhan kannalta; ottaa huomioon, että Pakistanilla on tärkeä rooli vakauden lujittajana alueella ja että sen voitaisiin odottaa näyttävän esimerkkiä oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien vahvistamisessa;

1.  tuomitsee jyrkästi Pakistanin talibaneihin kuuluvan Tehrik-e-Taliban-ryhmittymän tekemät raa'at koululaismurhat hirvittävänä ja raukkamaisena tekona; ilmaisee sekä surunvalittelunsa Peshawarin kouluiskun uhrien omaisille että täyden tukensa Pakistanin kansalle ja viranomaisille;

2.  ilmoittaa sitoutuvansa täysin terrorismin ja ääriuskonnollisuuden aiheuttaman uhan ratkaisemiseen ja olevansa valmis jatkamaan Pakistani hallituksen auttamista tässä asiassa;

3.  odottaa Pakistanin hallituksen toteuttavan kansainvälisesti tunnustettuja oikeusvaltion periaatteita soveltaen kiireellisiä ja tehokkaita toimenpiteitä vastatakseen poikkeuksitta kaikkien Pakistanissa ja sen lähialueilla toimivien militanttiryhmien aiheuttamaan turvallisuusuhkaan; korostaa, että viranomaiset eivät saisi tukea mitään terrorismin tai ääritoiminnan muotoa;

4.  kehottaa Pakistanin hallitusta varmistamaan koulujen turvallisuuden ja pitämään huolta siitä, että lapset voivat aina mennä rauhassa kouluun sukupuolestaan riippumatta; katsoo, että hallituksen olisi osoitettava lujempaa päättäväisyyttä ja tehostettava toimia TTP-militanttien ja muiden kouluja vastaan väkivaltaisia iskuja tekevien tahojen pidättämiseksi ja syytteeseen asettamiseksi, jotta hallituksen kansainvälinen uskottavuus ei heikentyisi;

5.  muistuttaa vastustaneensa aina kuolemanrangaistusta kaikissa olosuhteissa; pitää valitettavana, että Pakistanin pääministeri Nawaz Sharif päätti kumota neljä vuotta epävirallisesti sovelletun kuolemantuomioiden täytäntöön panematta jättämisen, ja vaatii, että täytäntöönpanosta luopumista aletaan soveltaa välittömästi uudelleen;

6.  kehottaa Pakistanin hallitusta rajaamaan terrorisminvastaisten lakien soveltamisen terroritekoihin sen sijaan, että niitä sovellettaisiin tavanomaisia rikoksia koskevissa oikeudenkäynneissä; pitää erittäin valitettavana, että turvaudutaan nopeaan sotilasoikeuteen, joka ei täytä oikeusvaltion periaatteille kansainvälisesti asetettuja vähimmäisvaatimuksia, ja korostaa, että GSP+-etuuksien jatkaminen kytkeytyy tiettyjen YK:n ja ILOn yleissopimuksiin kirjattujen perusvaatimusten noudattamiseen;

7.  pitää myönteisenä, että Pakistanin poliittiset puolueet haluavat laatia terrorismin torjumista koskevan kansallisen suunnitelman; korostaa, että terrorismin ja ääriuskonnollisuuden torjumisessa on puututtava niiden perimmäisiin syihin, mihin sisältyy köyhyyden torjuminen, uskonnollisen suvaitsevaisuuden ja uskonnonvapauden varmistaminen, oikeusvaltion lujittaminen sekä turvallista opetuksen saamista koskevan oikeuden takaaminen sekä tytöille että pojille; vaatii pitkän aikavälin strategiaa, jolla estetään pakistanilaisten nuorten radikalisoitumista ja reagoidaan Unescon Pakistanissa toteamaan mittavaan opetuksen kriisiin lisäämällä julkisin varoin rahoitettavaan koulutusjärjestelmään tehtäviä investointeja ja varmistamalla, että uskonnollisilla kouluilla on tarvitsemansa materiaali tasapainoisen ja osallistavan opetuksen antamiseen nuorille;

8.  kehottaa Pakistanin hallitusta noudattamaan äskettäin ratifioimiaan kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia, mukaan luettuna kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus sekä kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastainen YK:n yleissopimus, joka velvoittaa viranomaiset varmistamaan oikeudenmukaiset oikeudenkäynnit ja kieltää viemästä siviilejä sotilastuomioistuimeen, kun tavanomaiset tuomioistuimet ovat toiminnassa;

9.  vaatii, että kansainvälisesti sitoudutaan uudelleen torjumaan terroristiverkostojen rahoittamista ja sponsorointia;

10. kehottaa komissiota, komission varapuheenjohtajaa / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa Federica Mogherinia, Euroopan ulkosuhdehallintoa ja neuvostoa sitoutumaan täysipainoisesti terrorismin aiheuttaman uhan ratkaisemiseen ja jatkamaan Pakistani haalituksen ja kansan auttamista niiden pyrkiessä edelleen kitkemään terrorismia;

11. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, ihmisoikeuksia käsittelevälle EU:n erityisedustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n pääsihteerille, YK:n ihmisoikeusneuvostolle sekä Pakistanin hallitukselle ja parlamentille.