Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos - RC-B8-0050/2015Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
RC-B8-0050/2015

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Pakistano, ypač dėl padėties po išpuolio Pešavaro mokykloje

14.1.2015 - (2015/2515(RSP))

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus:
ECR (B8‑0050/2015)
Verts/ALE (B8‑0052/2015)
ALDE (B8‑0053/2015)
EFDD (B8‑0057/2015)
GUE/NGL (B8‑0058/2015)
S&D (B8‑0060/2015)
PPE (B8‑0062/2015)

Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Dubravka Šuica, Bogdan Brunon Wenta, David McAllister, Csaba Sógor, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Jarosław Wałęsa, Andrej Plenković, Monica Macovei, Andrzej Grzyb, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Mariya Gabriel, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jaromír Štětina, Davor Ivo Stier, Luděk Niedermayer, Inese Vaidere, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Gabrielius Landsbergis PPE frakcijos vardu
Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Goffredo Maria Bettini, Enrico Gasbarra, Kashetu Kyenge, Andi Cristea, Krystyna Łybacka, Richard Howitt, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Miroslav Poche, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Michela Giuffrida, Marc Tarabella, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Miriam Dalli, Hugues Bayet, Afzal Khan S&D frakcijos vardu
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Mark Demesmaeker, Jana Žitňanská ECR frakcijos vardu
Fernando Maura Barandiarán, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Ulrike Müller, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Ivo Vajgl ALDE frakcijos vardu
Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee GUE/NGL frakcijos vardu
Jean Lambert, Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu
Ignazio Corrao, Dario Tamburrano, Marco Valli, Fabio Massimo Castaldo, Amjad Bashir, Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu

Procedūra : 2015/2514(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
RC-B8-0050/2015
Pateikti tekstai :
RC-B8-0050/2015
Priimti tekstai :

Europos Parlamento rezoliucija dėl Pakistano, ypač dėl padėties po išpuolio Pešavaro mokykloje

(2015/2515(RSP))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Pakistano, ypač į 2014 m. lapkričio 27 d.[1], 2014 m. balandžio 17 d.[2], 2013 m. spalio 10 d.[3] ir 2013 m. vasario 17 d. rezoliucijas,

–   atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento pirmininko pareiškimą ir į 2014 m. gruodžio 17 d. Žmogaus teisių pakomitečio ir Delegacijos ryšiams su Pietų Azijos šalimis pirmininkų pareiškimą,

–   atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 16 d. Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimą dėl išpuolio mokykloje Pešavare (Pakistanas), į 2014 m. gruodžio 16 d. ES vidaus pareiškimą dėl mirties bausmės taikymo atnaujinimo ir į 2014 m. spalio 29 d. pranešimą spaudai, paskelbtą ES specialiojo įgaliotinio žmogaus teisių klausimais vizito į Pakistaną proga,

–   atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 16 d. Nobelio taikos premijos ir Sacharovo premijos laureatės Malalos Yousafzai pareiškimą,

–   atsižvelgdamas į Pakistano ir ES bendradarbiavimo susitarimą, penkerių metų bendradarbiavimo planą, ES ir Pakistano strateginį dialogą ir BLS+ prekybos lengvatų sistemą,

–   atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 16 d. JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro pareiškimą ir į 2014 m. gruodžio 17 d. JT Vaiko teisių komiteto pareiškimą dėl teroristinio išpuolio Pešavaro mokykloje,

–   atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–   atsižvelgdamas į 1989 m. JT Vaiko teisių konvenciją,

–   atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 16 d. Tarybos išvadas dėl religijos ar įsitikinimų laisvės, kuriose ji pabrėžia strateginę šios laisvės ir kovos su religine netolerancija svarbą,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. rugpjūčio 5 d. JT specialiojo pranešėjo teisės į mokslą klausimu ataskaitą JT Generalinei Asamblėjai dėl mokymo apsaugos kritinės padėties atvejais,

–   atsižvelgdamas į savo 2014 m. kovo 12 d. rezoliuciją dėl Pakistano vaidmens regione ir politinių santykių su ES[4],

–   atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, kurį Pakistanas ratifikavo,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį,

A. kadangi 2014 m. gruodžio 16 d. septyni ginkluoti vyrai surengė mirtiną išpuolį prieš kariuomenės viešąją mokyklą Pešavaro mieste (ją iš trijų pusių supa federacijos principu valdomos genčių sritys (FATA)); per ataką žuvo daugiau kaip 140 žmonių, iš jų – 134 moksleiviai, dar beveik tiek pat žmonių sužeista;

B.  kadangi šis išpuolis labai sukrėtė Pakistano ir kitų šalių visuomenę, jis laikomas vienu iš žiauriausių teroristinių išpuolių Pakistano istorijoje, o jį sustiprina tai, kad karinės pajėgos tik po aštuonių valandų perėmė mokyklos kontrolę; kadangi per tą laiką daugelis mokinių ir mokyklos darbuotojų buvo nužudyti, o tie, kurie ištvėrė šį išbandymą, vis dar labai traumuoti;

C. kadangi Malalai Yousafzai, jauniausiai Nobelio taikos premijos ir Sacharovo premijos laureatei, 2012 m. spalio mėn. ginkluoti talibaniečiai šovė į galvą už tai, kad ji kovojo už mergaičių teisę į išsilavinimą Pakistane;

D. kadangi grupė, pasivadinusi „Tehrik-e-Taliban Pakistan“ (TTP), prisiėmė atsakomybę dėl žudynių ir pareiškė, kad viena iš priežasčių, kodėl surengtas išpuolis prieš mokyklą, buvo ta, kad norėta pasiųsti nedviprasmišką žinią Malalos rėmėjams, nes ji pasisako už moterų ir vaikų švietimą, taip pat siekta atkeršyti už armijos kampaniją prieš kovotojus;

E.  kadangi po to, kai vyriausybės pajėgos pradėjo karinį puolimą pieš Talibaną ir kitas karines grupuotes FATA regione (tai vienas iš skurdžiausių Pakistano regionų), daugiau kaip milijonas žmonių buvo perkelta į Afganistaną arba kitas Pakistano vietas;

F.  kadangi Pakistane ir tikėjimo laisvei, ir religinei tolerancijai teroristų smurtas kelia pavojų ir kadangi labai paplitęs piktnaudžiavimas įstatymais dėl šventvagystės; kadangi moterims ir mergaitėms kyla dvigubai didesnė grėsmė tiek dėl priverstinio atsivertimo, tiek dėl plačiai paplitusio seksualinio smurto;

G. kadangi, kaip teigiama Visuotinės koalicijos, siekiančios apsaugoti mokyklas nuo išpuolių, (GCPEA) ataskaitoje, 2009–2012 m. Pakistane surengta daugiau kaip 800 išpuolių prieš mokyklas; kadangi kovotojai taip pat verbavo vaikus iš mokyklų ir medresių ir kai kuriuos pavertė savižudžiais sprogdintojais; kadangi, kaip teigiama ataskaitoje, 2009–2012 m. mažiausiai 30 vaikų, keliolika mokytojų ir kitų švietimo darbuotojų, įskaitant provincijos švietimo ministrą, buvo nužudyti per išpuolius prieš mokyklas ir mokyklinį transportą;

H. kadangi JT vaiko teisių komitetas pasiūlė, jog Pakistanas įdiegtų greitojo reagavimo sistemą, taikomą, kai surengiamas išpuolis prieš švietimo įstaigą, siekiant greitai suremontuoti ir atstatyti mokyklas ir švietimo inventorių, kad mokiniai galėtų kuo greičiau grįžti į mokyklas ir universitetus; kadangi pastarojo meto Konstitucijos pataisos įteisino galimybę gauti nemokamą privalomą mokslą kaip pagrindinę teisę;

I.   kadangi praėjus vos kelioms valandos po Pešavaro išpuolio prieš kariuomenės viešąją mokyklą, ministras pirmininkas Nawaz Shariff panaikino mirties bausmės moratoriumą, kuris buvo taikomas šešerius metus; kadangi iki šiol mirties bausmė įvykdyta keliems iš daugelio kalinių, kuriems ji paskirta remiantis kaltinimais terorizmu; kadangi, pasak Pakistano pareigūnų, ateinančiomis savaitėmis mirties bausmė gali būti įvykdyta 500 nuteistųjų; kadangi Pakistane mirties bausmė paskirta apie 8 000 asmenų;

J.   kadangi 2015 m. sausio 6 d., reaguodamas į žudynes mokykloje, Pakistano parlamentas priėmė Konstitucijos pataisą, pagal kurią dvejiems metams karo teismams suteikiami įgaliojimai teisti įtariamus islamistų kovotojus ir galima per kelias savaites pereiti nuo kaltinamųjų sulaikymo iki bausmės vykdymo; kadangi Pakistanas, kaip Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto šalis, privalo įgyvendinti ir taikyti priemones, kad užtikrintų paprastus sąžiningus teismo procesus, ir negali naudoti karo teismų civiliams teisti, kai veikia paprasti teismai;

K. kadangi Pakistanas neseniai ratifikavo septynis iš devynių svarbiausių tarptautinių žmogaus teisių susitarimų, įskaitant Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą ir Jungtinių Tautų konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą, kuriuose daug nuostatų, susijusių su teisingumo administravimu, teise į sąžiningą teismą, lygybe prieš įstatymą ir nediskriminavimu;

L.  kadangi 2013 m. balandžio 4 d. ataskaitoje pateiktos JT specialiosios pranešėjos teisėjų ir teisininkų nepriklausomumo klausimais rekomendacijos apima teisinės sistemos reformą, siekiant užtikrinti, kad būtų įgyvendinamos pagrindinės teisės ir kad sistema būtų veiksminga; kadangi žmogaus teisių organizacijos nuolat atkreipia dėmesį į korupciją teisinėje sistemoje;

M. kadangi ES ir Pakistanas sustiprino ir išplėtė savo dvišalius ryšius, kaip įrodo 2012 m. vasario mėn. inicijuotas penkerių metų bendradarbiavimo planas ir 2014 m. kovo mėn. surengtas antrasis ES ir Pakistano strateginis dialogas; kadangi ES ir Pakistano penkerių metų bendradarbiavimo plano tikslas – užmegzti strateginius santykius ir įtvirtinti partnerystę siekiant taikos ir vystymosi, remiantis bendromis vertybėmis ir principais;

N. kadangi Pakistano stabilumas nepaprastai svarbus siekiant taikos Pietų Azijoje ir kitur; kadangi Pakistanas atlieka svarbų vaidmenį skatinant stabilumą regione ir galėtų būti pavyzdys stiprinant teisinę valstybę ir žmogaus teises;

1.  griežtai smerkia brutalias moksleivių žudynes, kurias įvykdė nuo Talibano atskilusi Pakistano grupuotė „Tehreek-e-Taliban“ (TTP), kaip siaubo ir baimės aktą, ir reiškia užuojautą prieš Pešavaro mokyklą surengto išpuolio aukų šeimoms, taip pat reiškia paramą Pakistano žmonėms ir valdžios institucijoms;

2.  tvirtina, kad yra visapusiškai įsipareigojęs kovoti su terorizmo ir religinio ekstremizmo keliama grėsme, taip pat yra pasirengęs toliau padėti Pakistano vyriausybei šioje kovoje;

3.  tikisi, kad Pakistano vyriausybė imsis skubių ir veiksmingų priemonių, taip laikydamasi tarptautiniu mastu pripažintų įstatymo viršenybės principo laikymosi standartų, siekdama be jokių išimčių kovoti su saugumo grėsme, kurią kelia visos Pakistane ir jo regione veikiančios karinės grupuotės; pabrėžia, kad valdžios institucijos neturėtų remti jokių formų terorizmo ar ekstremizmo;

4.  ragina Pakistano vyriausybę užtikrinti mokyklų saugumą ir tai, kad vaikai, nepriklausomai nuo lyties, nebūtų bauginami eidami į mokyklą; mano, kad vyriausybė turėtų parodyti akivaizdžiai stipresnį ryžtą ir sustiprinti savo pastangas siekiant sulaikyti TTP kovotojus ir kitus asmenis, kurie mokyklose vykdo smurto išpuolius, ir vykdyti šių asmenų persekiojimą, nes to nedarant mažės šios vyriausybės patikimumas tarptautinėje aplinkoje;

5.  primena, kad visomis aplinkybėmis nuolat laikosi neigiamos nuomonės dėl mirties bausmės; apgailestauja dėl Pakistano premjero Nawazo Sharifo sprendimo panaikinti ketverių metų neoficialų mirties bausmės moratoriumą ir ragina nedelsiant atkurti šio moratoriumo taikymą;

6.  ragina Pakistano vyriausybę kovos su terorizmu teisės aktus taikyti teroro aktams, o ne juos naudoti asmenis teisiant įprastose baudžiamosiose bylose; labai apgailestauja dėl to, kad naudojamasi spartaus karinio teisingumo sistema, kurioje nesudarytos būtiniausios tarptautinių standartų, susijusių su įstatymo viršenybės principu, užtikrinimo sąlygos, ir pabrėžia, kad BLS+ sistemos lengvatų taikymo pratęsimas susietas su tam tikrų pagrindinių standartų, įtvirtintų JT ir TDO konvencijose, vykdymu;

7.  džiaugiasi politine Pakistano politinių partijų valia apsvarstyti nacionalinį kovos su terorizmu planą; pabrėžia, kad kovojant su terorizmu ir religiniu ekstremizmu itin svarbu imtis veiksmų dėl jų pagrindinių priežasčių, įskaitant skurdo sprendimo problemą, religinės tolerancijos ir tikėjimo laisvės užtikrinimą, įstatymo viršenybės principo įtvirtinimą ir teisės į švietimą mergaitėms ir berniukams ir saugių galimybių naudotis tokia teise užtikrinimą; ragina parengti ilgalaikę strategiją, kuria siekiama užkirsti kelią jaunimo radikalėjimui Pakistane ir įveikti itin didelio masto su mokymosi susijusią krizę, kurią UNESCO nustatė Pakistane, visų pirma didinant investicijas į viešai finansuojamą švietimo sistemą ir užtikrinant, kad religinės mokyklos turėtų medžiagos, kurios joms reikia, kad jaunimui suteiktų harmoningą ir įtraukų mokslą;

8.  primygtinai ragina Pakistano vyriausybę tvirtai laikytis neseniai ratifikuotų tarptautinių susitarimų žmogaus teisių srityje, įskaitant Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą ir Jungtinių Tautų konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą, o šie dokumentai įpareigoja valdžios institucijas užtikrinti pagrindinius sąžiningo teismo principus, drausdami karo teismuose teisti civilius asmenis, jei veikia įprasti teismai;

9.  ragina tarptautinius subjektus dar kartą pasižadėti kovoti su teroristinių tinklų finansavimu ir sponsoriavimu;

10. ragina Komisiją, Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę ir Komisijos pirmininko pavaduotoją Federicą Mogherini, Europos išorės veiksmų tarnybą ir Komisiją visapusiškai bendradarbiauti siekiant kovoti su terorizmo keliama grėsme ir toliau padėti Pakistano vyriausybei ir jo žmonėms tęsti darbus siekiant išnaikinti terorizmą;

11. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, ES specialiajam įgaliotiniui žmogaus teisių klausimais, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, JT Generaliniam Sekretoriui, JT Žmogaus teisių tarybai ir Pakistano vyriausybei ir parlamentui.