Kopīgas rezolūcijas priekšlikums - RC-B8-0050/2015Kopīgas rezolūcijas priekšlikums
RC-B8-0050/2015

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par Pakistānu, it īpaši stāvokli pēc uzbrukuma Pešavaras skolai

14.1.2015 - (2015/2514(RSP))

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 135. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu
nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
ECR (B8‑0050/2015)
Verts/ALE (B8‑0052/2015)
ALDE (B8‑0053/2015)
EFDD (B8‑0057/2015)
GUE/NGL (B8‑0058/2015)
S&D (B8‑0060/2015)
PPE (B8‑0062/2015)

Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Dubravka Šuica, Bogdan Brunon Wenta, David McAllister, Csaba Sógor, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Jarosław Wałęsa, Andrej Plenković, Monica Macovei, Andrzej Grzyb, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Mariya Gabriel, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jaromír Štětina, Davor Ivo Stier, Luděk Niedermayer, Inese Vaidere, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Gabrielius Landsbergis PPE grupas vārdā
Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Goffredo Maria Bettini, Enrico Gasbarra, Kashetu Kyenge, Andi Cristea, Krystyna Łybacka, Richard Howitt, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Miroslav Poche, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Michela Giuffrida, Marc Tarabella, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Miriam Dalli, Hugues Bayet, Afzal Khan S&D grupas vārdā
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Mark Demesmaeker, Jana Žitňanská ECR grupas vārdā
Fernando Maura Barandiarán, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Ulrike Müller, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Ivo Vajgl ALDE grupas vārdā
Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee GUE/NGL grupas vārdā
Jean Lambert, Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā
Ignazio Corrao, Dario Tamburrano, Marco Valli, Fabio Massimo Castaldo, Amjad Bashir, Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā

Procedūra : 2015/2514(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
RC-B8-0050/2015
Iesniegtie teksti :
RC-B8-0050/2015
Pieņemtie teksti :

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Pakistānu, it īpaši stāvokli pēc uzbrukuma Pešavaras skolai

(2015/2514(RSP))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Pakistānu, jo īpaši tās, kas tika pieņemtas 2014. gada 27. novembrī[1], 2014. gada 17. aprīlī[2] 2013. gada 10. oktobrī[3] un 2013. gada 17. februārī,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja 2014. gada 16. decembra paziņojumu un Cilvēktiesību apakškomitejas un Delegācijas attiecībām ar Dienvidāziju priekšsēdētāju 2014. gada 17. decembra paziņojumu,

–   ņemot vērā Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos / Komisijas priekšsēdētāja vietnieces 2014. gada 16. decembra paziņojumu par uzbrukumu skolai Pešavarā, Pakistānā, vietēju ES 2014. gada 24. decembra paziņojumu par nāvessoda izpildes atsākšanu Pakistānā un paziņojumu presei par ES īpašā pārstāvja cilvēktiesību jautājumos vizīti Pakistānā gada 2014. gada 29. oktobrī;

–   ņemot vērā Nobela Miera prēmijas laureātes un A. Saharova prēmijas saņēmējas Malala Yousafzai 2014. gada 16. decembra paziņojumu;

–   ņemot vērā Sadarbības nolīgumu starp Pakistānu un ES, attiecību stiprināšanas piecgades plānu, ES un Pakistānas stratēģisko dialogu un VPS+ tirdzniecības preferenču sistēmu,

–   ņemot vērā ANO augstā cilvēktiesību komisāra 2014. gada 16. decembra paziņojumu un ANO bērnu tiesību komitejas 2014. gada 17. decembra paziņojumu par teroristu uzbrukumu skolai Pešavarā,

–   ņemot vērā 1948. gadā pieņemto Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

–   ņemot vērā 1989. gada ANO Konvenciju par bērna tiesībām,

–   ņemot vērā Padomes 2009. gada 16. novembra secinājumus par reliģijas vai ticības brīvību, kuros Padome uzsver stratēģisko nozīmi, kāda ir šai brīvībai un cīņai pret reliģisko neiecietību,

–   ņemot vērā ANO īpašā referenta jautājumā par tiesībām uz izglītību 2011. gada 5. augusta ziņojumu ANO Ģenerālajā asamblejā par izglītības aizsardzību ārkārtas situācijās,

–   ņemot vērā 2014. gada 12. marta rezolūciju par Pakistānas lomu reģionā un politiskajām attiecībām ar Eiropas Savienību[4],

–   ņemot vērā 1966. gada Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, kuram ir pievienojusies arī Pakistāna,

–   ņemot vērā Reglamenta 135. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu,

A. tā kā 2014. gada 16. decembrī septiņi bruņoti vīri uzsāka nāvējošu uzbrukumu valsts militārajai skolai Pešavarā –– pilsētā, ko no trim pusēm ieskauj federāli pārvaldītie cilšu apgabali (FATA) ––, nogalinot vairāk nekā 140 cilvēkus, tostarp 134 skolēnus, un ievainojot gandrīz tādu pašu skaitu personu;

B.  tā kā šis uzbrukums ir radījis lielu šoku Pakistānā un ārpus tās un to uzskata par nežēlīgāko terorisma aktu Pakistānas vēsturē, jo situāciju saasināja vēl tas, ka militārajiem spēkiem vajadzēja astoņas stundas, pirms tie spēja pārņemt skolu savā kontrolē; tā kā daudzi skolēni un skolas darbinieki minētajā laikā tika nogalināti un ievainoti un smago pārbaudījumu izdzīvojušie ir dziļi psiholoģiski traumēti;

C. tā kā Taliban kaujinieku šāviens 2012. gada oktobrī trāpīja galvā visu laiku jaunākai Nobela Miera prēmijas laureātei un A. Saharova prēmijas saņēmējai Malala Yousafzai, kad viņa piedalījās kampaņā par meiteņu izglītību Pakistānā;

D. tā kā Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) uzņēmās atbildību par slaktiņu un paziņoja, ka viens no uzbrukuma skolai iemesliem bija paust spēcīgu vēstījumu Malala Yousafzai atbalstītājiem, kas iestājas par izglītību sievietēm un bērniem, kā arī atriebties par armijas īstenoto kampaņu pret kaujiniekiem;

E.  tā kā kopš valdības uzbrukumu Taliban un citu militāro grupu kaujiniekiem sākuma FATA apgabalā, kas ir viena no nabadzīgākajām teritorijām Pakistānā, vairāk nekā miljons cilvēku ir pārvietoti uz Afganistānu vai uz citām Pakistānas daļām;

F.  tā kā ticības brīvību un reliģisko iecietību Pakistānā apdraud teroristu vardarbība un plaši izplatītā zaimošanas likumu ļaunprātīga izmantošana; tā kā sievietes un meitenes šādai praksei ir pakļautas divkārši –– gan piespiedu pievēršanas ticībai, gan plaši izplatītās seksuālās vardarbības veidā;

G. tā kā saskaņā ar Pasaules Koalīcijas par Izglītības aizsardzību pret uzbrukumiem (GCPEA) ziņojumu 2009.–2012. gadā Pakistāna tika īstenoti vairāk nekā 800 uzbrukumi skolām; tā kā kaujinieki arī vervēja bērnus no skolām un madrasām, lai daži tiem kļūtu pat par pašnāvniekiem; tā kā saskaņā ar ziņojumu 2009.–2012. gadā vismaz 30 bērni, desmitiem skolotāju un citu izglītības darbinieku, tostarp viens provinces izglītības ministrs, tika nogalināti uzbrukumos skolām un skolas transportam;

H. tā kā ANO komiteja par bērna tiesībām ir ierosinājusi Pakistānai izveidot ātrās reaģēšanas sistēmu, kas ziņo par uzbrukumiem izglītības iestādēm, lai nekavējoties tās remontētu un atjaunotu un aizstātu izglītojošos materiālus, lai skolēni un studenti pēc iespējas drīz varētu atkal atsākt attiecīgi skolas vai universitātes apmeklējumu; tā kā saskaņā ar jaunākajām izmaiņām konstitūcijā piekļuve bezmaksas obligātajai izglītībai ir noteikta par vienu no pamattiesībām;

I.   tā kā dažas stundas pēc uzbrukuma skolai Pešavarā ministru prezidents Nawaz Sharif atcēla nāvessoda moratoriju, kas bija spēkā sešus gadus; tā kā līdz šim ir izpildīti vairāku uz nāvi par terorismu notiesāto ieslodzīto nāvessodi; tā kā saskaņā ar Pakistānas amatpersonu sniegto informāciju 500 notiesāto spriedumi varētu tikt izpildīti nākamajās nedēļās; tā kā Pakistānā aptuveni 8 000 cilvēku gaida nāvessoda izpildi;

J.   tā kā 2015. gada 6. janvārī, reaģējot uz slaktiņu skolā, Pakistānas Parlaments pieņēma konstitucionālo grozījumu, ar kuru pilnvaro militārās tiesas nākamos divus gadus tiesāt aizdomās turētos islāmistu kaujiniekus un saskaņā ar kuru dažu nedēļu laikā tiesājamos varēs gan arestēt, gan izpildīt spriedumu; tā kā Pakistānai kā Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām (ICCPR) dalībniecei ir pienākums atbalstīt un veikt pasākumus, lai nodrošinātu taisnīgas tiesas pamatprasību ievērošanu, un tai ir aizliegts izmantot militāro tiesu, lai tiesātu civiliedzīvotājus laikā, kad darbojas parastās tiesas;

K. tā kā Pakistāna nesen ir ratificējusi septiņus no deviņiem nozīmīgākajiem starptautiskajiem nolīgumiem cilvēktiesību jomā, tostarp Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām un Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju pret spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai cieņu pazemojošu rīcību un sodīšanu, kas satur virkni noteikumu saistībā ar tiesvedību, tiesībām uz taisnīgu tiesu, vienlīdzību likuma priekšā un nediskrimināciju;

L.  tā kā ANO īpašās referentes ieteikumi par tiesnešu un advokātu neatkarību, ko viņa pauda savā 2013. gada 4. aprīļa ziņojumā, ietver tiesiskās sistēmas reformu, lai nodrošinātu, ka pamattiesības tiek ievērotas un sistēma ir efektīva; tā kā cilvēktiesību organizācijas regulāri vērš uzmanību uz juridiskajā sistēmā pastāvošo korupciju;

M. tā kā ES un Pakistāna ir padziļinājušas un paplašinājušas divpusējos kontaktus un kā piemērus tam var minēt 2012. gada februārī sākto ES un Pakistānas attiecību stiprināšanas piecgades plānu un otro ES un Pakistānas stratēģisko dialogu 2014. gada martā; tā kā ES un Pakistānas attiecību stiprināšanas piecgades plāna mērķis ir veidot stratēģiskas attiecības un partnerību mieram un attīstībai, pamatojoties uz kopīgām vērtībām un principiem;

N. tā kā stabilitātei Pakistānā ir būtiska nozīme miera nodrošināšanā Dienvidāzijā un apkārtējos reģionos; tā kā Pakistānai ir svarīga loma Dienvidāzijas stabilitātes veicināšanā un tādēļ varētu cerēt, ka tā rādīs piemēru tiesiskuma un cilvēktiesību stiprināšanā,

1.  stingri nosoda skolēnu brutālo slaktiņu, ko īstenoja no Pakistānas Taliban organizācijas atšķēlusies grupa Tehreek-e-Taliban (TTP), kā šausmīgu un gļēvulīgu aktu, izsaka līdzjūtību uzbrukumā Pešavaras skolai cietušo ģimenēm un pauž atbalstu Pakistānas iedzīvotājiem un iestādēm;

2.  pauž stingru apņemšanos novērst terorisma un reliģiskā ekstrēmisma radītos draudus un gatavību arī turpmāk atbalstīt Pakistānas valdību šajā jomā;

3.  pauž cerību, ka Pakistānas valdība veiks steidzamus un efektīvus pasākumus atbilstoši starptautiski atzītiem tiesiskuma standartiem, lai novērstu drošības draudus, ko rada visas kaujinieku grupas bez izņēmuma, kuras darbojas Pakistānas teritorijā un apkārtējā reģionā; uzsver, ka iestādes nedrīkst atbalstīt nekāda veida terorismu vai ekstrēmismu;

4.  aicina Pakistānas valdību nodrošināt drošību skolās un pārliecināties, ka bērni –– neatkarīgi no dzimuma ––, ejot skolā, nekādā gadījumā netiek iebiedēti; uzskata, ka valdībai būtu jāizrāda daudz noteiktāka apņemšanās un jāstiprina centieni, lai apcietinātu un tiesātu TTP kaujiniekus un visus tos, kuru darbības ir orientētas uz vardarbību skolās, pretējā gadījumā mazināsies šīs valdības starptautiskā uzticamība;

5.  atgādina savu jebkādos apstākļos nemainīgo nostāju pret nāvessodu; pauž nožēlu par Pakistānas ministru prezidenta Nawaz Sharif lēmumu atcelt neoficiālo četrus gadus ilgo nāvessoda moratoriju un prasa nekavējoties atjaunot šo moratoriju;

6.  aicina Pakistānas valdību pretterorisma likumus izmantot tam, lai vērstos pret terora aktiem, nevis lai izskatītu parastas krimināllietas; pauž lielu nožēlu par tāda paātrināta militārā taisnīguma izmantošanu, kurā netiek ievērotas starptautiskā tiesiskuma standartu minimālās prasības, un uzsver, ka piešķirtās VPS+ preferences pagarināšana ir saistīta ar tādu noteiktu pamatstandartu ievērošanu, ko paredz ANO un SDO konvencijas;

7.  atzinīgi vērtē Pakistānas politisko partiju apņemšanos nākt klajā ar valsts plānu terorisma apkarošanai; uzsver, ka cīņā pret terorismu un reliģisko ekstrēmismu ir svarīgi strādāt pie galveno cēloņu novēršanas, tostarp risinot nabadzības jautājumu, nodrošinot reliģisko iecietību un ticības brīvību, stiprinot tiesiskumu un garantējot tiesības un drošu piekļuvi izglītībai gan meitenēm, gan zēniem; aicina izstrādāt ilgtermiņa stratēģiju, lai novērstu jauniešu radikalizāciju Pakistānā un cīnītos pret „plašo mācību krīzi”, ko UNESCO ir konstatējusi Pakistānā, jo īpaši palielinot ieguldījumus valsts finansētā izglītības sistēmā un pārliecinoties, ka reliģiskajām skolām ir nepieciešamie materiāli, lai jauniešiem nodrošinātu līdzsvarotu un iekļaujošu izglītību;

8.  mudina Pakistānas valdību ievērot nesen ratificētos starptautiskos nolīgumus cilvēktiesību jomā, tostarp Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām un Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju pret spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai cieņu pazemojošu rīcību un sodīšanu, kas iestādēm uzliek pienākumu nodrošināt pamatprasību uz taisnīgu tiesu ievērošanu, tām aizliedzot izmantot militārās tiesas, lai izskatītu tiesvedību pret civiliedzīvotājiem, kamēr darbojas parastās tiesas;

9.  aicina atjaunot starptautisko apņemšanos cīnīties pret teroristu tīklu finansēšanu un sponsorēšanu;

10. aicina Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieci / augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos Federica Mogherini, Eiropas Ārējās darbības dienestu un Padomi uzņemties saistības, lai novērstu terorisma draudus un palīdzētu Pakistānas valdībai un iedzīvotājiem turpināt uz terorisma izskaušanu vērstos centienus;

11. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, ES īpašajam pārstāvim cilvēktiesību jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, ANO ģenerālsekretāram, ANO Cilvēktiesību padomei, kā arī Pakistānas valdībai un parlamentam.