Propunere comună de rezoluţie - RC-B8-0050/2015Propunere comună de rezoluţie
RC-B8-0050/2015

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE referitoare la Pakistan, îndeosebi la situația de după atacul asupra unei școli din Peshawar

14.1.2015 - (2015/2515(RSP))

depusă în conformitate cu articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:
ECR (B8‑0050/2015)
Verts/ALE (B8‑0052/2015)
ALDE (B8‑0053/2015)
EFDD (B8‑0057/2015)
GUE/NGL (B8‑0058/2015)
S&D (B8‑0060/2015)
PPE (B8‑0062/2015)

Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Dubravka Šuica, Bogdan Brunon Wenta, David McAllister, Csaba Sógor, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Jarosław Wałęsa, Andrej Plenković, Monica Macovei, Andrzej Grzyb, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Mariya Gabriel, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jaromír Štětina, Davor Ivo Stier, Luděk Niedermayer, Inese Vaidere, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Gabrielius Landsbergis în numele Grupului PPE
Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Goffredo Maria Bettini, Enrico Gasbarra, Kashetu Kyenge, Andi Cristea, Krystyna Łybacka, Richard Howitt, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Miroslav Poche, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Michela Giuffrida, Marc Tarabella, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Miriam Dalli, Hugues Bayet, Afzal Khan în numele Grupului S&D
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Mark Demesmaeker, Jana Žitňanská în numele Grupului ECR
Fernando Maura Barandiarán, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Ulrike Müller, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Ivo Vajgl în numele Grupului ALDE
Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee în numele Grupului GUE/NGL
Jean Lambert, Barbara Lochbihler în numele Grupului Verts/ALE
Ignazio Corrao, Dario Tamburrano, Marco Valli, Fabio Massimo Castaldo, Amjad Bashir, Rolandas Paksas în numele Grupului EFDD

Procedură : 2015/2514(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
RC-B8-0050/2015
Texte depuse :
RC-B8-0050/2015
Texte adoptate :

Rezoluție a Parlamentului European referitoare la Pakistan, îndeosebi la situația de după atacul asupra unei școli din Peshawar

(2015/2515(RSP))

Parlamentul European,

–   având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Pakistan, în special cea din 27 noiembrie 2014[1], cea din 17 aprilie 2014[2], cea din 10 octombrie 2013[3] și cea din 17 februarie 2013,

–   având în vedere declarația Președintelui Parlamentului European din 16 decembrie și cea a președinților Subcomisiei pentru drepturile omului și Delegației pentru relații cu Asia de Sud din 17 decembrie 2014,

–   având în vedere declarațiile Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), cu privire la atacarea unei școli din Peshawar, Pakistan, la 16 decembrie 2014, declarația locală a UE din 24 decembrie 2014 privind reluarea execuțiilor în Pakistan și declarația de presă din 29 octombrie 2014 privind vizita Reprezentantului special al UE pentru drepturile omului în Pakistan,

–   având în vedere declarația laureatului premiului Nobel pentru pace și câștigător al premiului Saharov Malala Yousafzai din 16 decembrie 2014,

–   având în vedere Acordul de cooperare dintre Pakistan și UE, planul de angajament pe cinci ani, dialogul strategic UE-Pakistan și mecanismul de preferințe comerciale SGP+,

–   având în vedere declarația Înaltului Comisar al ONU pentru drepturile omului din 16 decembrie 2014 și cea a Comitetului ONU pentru drepturile copilului cu privire la atacul terorist din 17 decembrie 2014 asupra unei școli din Peshawar,

–   având în vedere Declarația Universală a Drepturilor Omului din 1948,

–   având în vedere Convenția ONU din 1989 cu privire la drepturile copilului,

–   având în vedere concluziile Consiliului din 16 noiembrie 2009 cu privire la libertatea religioasă sau a credinței în care se subliniază importanța strategică a acestei libertăți și a combaterii intoleranței religioase,

–   având în vedere raportul din 5 august 2011 prezentat de Raportorul Special al ONU privind dreptul la educație în fața Adunării Generale a ONU privind protejarea educației în timpul situațiilor de urgență,

–   având în vedere rezoluția sa din 12 martie 2014 referitoare la rolul regional al Pakistanului și relațiile sale politice cu UE[4],

–   având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice din 1966, la care Pakistanul este parte,

–   având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât pe 16 decembrie 2014, 7 persoane înarmate au lansat un atac devastator asupra unei școli publice a armatei în orașul Peshawar - care este înconjurat din trei părți de „Zone tribale administrate la nivel federal (ZTAF) - omorând peste 140 de persoane, inclusiv 134 de elevi de școală și rănind un număr aproximativ egal de persoane;

B.  întrucât acest atac a provocat un șoc cumplit în Pakistan și în afara acestuia, fiind perceput ca cel mai crud act terorist din istoria Pakistanului, amplificat de faptul că forțele armate au avut nevoie de aproape opt ore ca să reia controlul asupra școlii; întrucât mulți elevi și angajați ai școlii au fost executați și răniți în acest interval și întrucât cei care au supraviețuit acestor orori au rămas profund traumatizați;

C. întrucât Malala Yousafzai, cel mai tânăr câștigător al Premiului Nobel pentru pace și laureat al Premiului Saharov, a fost împușcat în cap de talibani înarmați în octombrie 2012 deoarece ducea o campanie pentru educația fetelor în Pakistan;

D. întrucât Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) a revendicat responsabilitatea asupra masacrului și a afirmat că unul dintre motivele atacului asupra școlii a fost acela de a transmite un mesaj dur susținătorilor lui Malala, care pledează pentru educația femeilor și copiilor, alt motiv fiind dorința de răzbunare în urma campaniei duse de armată împotriva militanților;

E.  întrucât de la începerea ofensivei guvernului împotriva talibanilor și a altor grupări militante în zona ZTAF, una dintre cele mai sărace din Pakistan, peste un milion de persoane au fost strămutate în Afghanistan sau în diferite părți din Pakistan;

F.  întrucât în Pakistan libertatea de credință și toleranța religioasă sunt ambele amenințate de violența teroristă și de abuzarea pe scară largă de legile privind blasfemia; întrucât femeile și fetele sunt de două ori expuse, atât la convertirea forțată, cât și la violența sexuală larg răspândită;

G. întrucât, potrivit raportului Coaliției mondiale pentru protejarea educației de atacuri (GCPEA), în Pakistan au avut loc peste 800 de atacuri asupra unor școli în perioada 2009-2012, întrucât militanții au recrutat și copii din școli și madrasuri, pe unii dintre ei pentru a deveni atentatori sinucigași; întrucât, potrivit raportului, cel puțin 30 de copii, zeci de profesori și alte cadre didactice, inclusiv un ministru provincial al educației, au fost uciși în atacuri asupra școlilor sau a autobuzelor școlare între 2009 și 2012;

H. întrucât Comitetul ONU pentru drepturile copilului a sugerat ca Pakistanul să pună la punct un sistem de reacție rapidă ori de câte ori au loc atacuri asupra instituțiilor de învățământ, pentru a le repara și reconstrui cu promptitudine și a înlocui materialele didactice, astfel încât elevii și studenții să poată fi reintegrați în școli/universități cât mai curând posibil; întrucât modificările recente ale constituției au făcut din accesul la educație obligatorie și gratuită un drept fundamental;

I.   întrucât la câteva ore de la atacul asupra școlii publice a armatei din Peshawar, primul ministru Nawaz Sharif a ridicat moratoriul asupra pedepsei cu moartea, care fusese în vigoare de șase ani; întrucât până în prezent mai mulți deținuți aflați pe lista condamnaților la moarte cu acuzații legate de terorism au fost executați; întrucât potrivit oficialilor pakistanezi, 500 de condamnați ar putea fi executați în următoarele săptămâni; întrucât, potrivit estimărilor, în Pakistan 8 000 de persoane se află pe lista condamnaților la moarte;

J.   întrucât, la 6 ianuarie 2015, ca răspuns la masacrul din cadrul școlii, Parlamentul Pakistanului a promulgat o modificare a constituției care le conferă instanțelor militare, în următorii doi ani, competența de a judeca militanții islamiști suspectați, ceea ce ar permite executarea acestora la doar câteva săptămâni de la arestare; întrucât ca parte la Convenția internațională cu privire la drepturile civile și politice, Pakistanul este obligat să mențină și să adopte măsuri pentru asigurarea unor procese de bază echitabile și are interdicția de a utiliza instanțele militare pentru judecarea civililor în cazul în care instanțele civile funcționează;

K. întrucât Pakistanul a ratificat, recent, șapte din cele mai importante nouă acorduri internaționale în domeniul drepturilor omului, inclusiv Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice și Convenția împotriva torturii și altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, care cuprind o serie de dispoziții privind administrarea justiției, dreptul la un proces echitabil, egalitatea în fața legii și nediscriminarea;

L.  întrucât recomandările făcute de Raportoarea specială a ONU privind independența judecătorilor și a avocaților în raportul său din 4 aprilie 2013 includ reformarea sistemului juridic în vederea asigurării respectării drepturilor fundamentale și a eficacității sistemului; întrucât organizațiile pentru drepturile omului atrag atenția în mod regulat asupra corupției de la nivelul sistemului juridic;

M. întrucât UE și Pakistan și-au aprofundat și extins relațiile bilaterale, fapt demonstrat de planul de angajament pe cinci ani, lansat în februarie 2012, și de al doilea dialog strategic UE-Pakistan, desfășurat în martie 2014; întrucât obiectivul Planului cincinal de angajament UE-Pakistan este de a crea o relație strategică și de a încheia un parteneriat pentru pace și dezvoltare bazat pe valori și principii comune;

N. întrucât stabilitatea Pakistanului este de o importanță fundamentală pentru pacea din Asia de Sud și nu numai; întrucât Pakistanul joacă un rol important în promovarea stabilității în regiune și este posibil ca acesta să dea un exemplu în ceea ce privește consolidarea statului de drept și a drepturilor omului;

1.  condamnă cu fermitate masacrul brutal comis în rândul elevilor de grupul Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), pe care îl consideră un act de teroare și lașitate, și transmite condoleanțe familiilor victimelor atacului de la școala din Peshawar, manifestându-și sprijinul pentru poporul și autoritățile pakistaneze;

2.  își exprimă angajamentul deplin față de combaterea amenințării din partea teroriștilor și a extremiștilor religioși, precum și disponibilitatea de a sprijini în continuare guvernul pakistanez în acest sens;

3.  se așteaptă ca guvernul pakistanez să adopte urgent măsuri eficiente, în conformitate cu normele statului de drept recunoscute la nivel internațional, și să soluționeze problema amenințării la adresa securității reprezentate de toate grupurile de militanți care operează în Pakistan și în regiunile învecinate, fără nicio excepție; subliniază că autoritățile nu ar trebui să tolereze nicio formă de terorism sau extremism;

4.  invită guvernul pakistanez să garanteze siguranța în școli și să se asigure că niciun copil, indiferent de gen, nu este intimidat când merge la școală; consideră că guvernul ar trebui să dea dovadă de o determinare mult mai mare și să își consolideze eforturile în vederea arestării și urmăririi în justiție a militanților TTP și a altor militanți care comit sau intenționează să comită acte de violență în școli, în caz contrar credibilitatea internațională a guvernului fiind subminată;

5.  reamintește că s-a opus în mod constant pedepsei cu moartea în toate circumstanțele; regretă decizia prim-ministrului Pakistanului, Nawaz Sharif, de a abroga un moratoriu neoficial privind pedeapsa cu moartea și solicită reinstituirea imediată a acestuia;

6.  invită guvernul pakistanez să aplice legile împotriva terorismului doar în cazul actelor de teroare, nu la judecarea cauzelor de drept comun; regretă profund recurgerea la proceduri juridice militare accelerate, care nu respectă condițiile minime prevăzute de normele internaționale privind statul de drept, și subliniază că acordarea prelungită de preferințe SGP+ este condiționată de îndeplinirea anumitor standarde de bază consacrate în convențiile ONU și OIM;

7.  salută intenția partidelor politice pakistaneze de a elabora un plan național pentru combaterea terorismului; subliniază că, în lupta împotriva terorismului și a extremismului religios, este fundamental să se soluționeze cauzele profunde care stau la baza acestora, inclusiv prin combaterea sărăciei, garantarea toleranței religioase și a libertății de exprimare a convingerilor, consolidarea statului de drept și garantarea dreptului și a accesului în siguranță la educație atât pentru fete, cât și pentru băieți; solicită adoptarea unei strategii pe termen lung pentru prevenirea radicalizării în rândul tinerilor din Pakistan și pentru soluționarea „crizei extinse din domeniul educației” cu care se confruntă Pakistanul conform UNESCO, în special prin creșterea investițiilor într-un sistem educațional finanțat din fonduri publice și prin punerea la dispoziția școlilor religioase a materialelor necesare pentru furnizarea unei educații echilibrate și favorabile incluziunii tinerilor;

8.  îndeamnă guvernul pakistanez să respecte acordurile internaționale ratificate recent cu privire la drepturile omului, printre care Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice și Convenția împotriva torturii și altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, prin care autoritățile au obligația de a asigura procese de bază echitabile, interzicându-li-se să utilizeze instanțele militare pentru judecarea civililor în cazul în care instanțele civile funcționează;

9.  solicită asumarea unui nou angajament internațional în direcția combaterii finanțării și sponsorizării rețelelor teroriste;

10. invită Comisia, Înaltul Reprezentant/Vicepreședintele Federica Mogherini, Serviciul European de Acțiune Externă și Consiliul să se angajeze pe deplin în vederea combaterii amenințării teroriste și să sprijine și de acum încolo Guvernul Pakistanului și poporul pakistanez în eforturile lor continue pentru eradicarea terorismului;

11. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei Europene / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Reprezentantului Special al UE pentru drepturile omului, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Secretarului General al ONU, Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU, precum și Guvernului și Parlamentului Pakistanului.