Gemensamt förslag till resolution - RC-B8-0050/2015Gemensamt förslag till resolution
RC-B8-0050/2015

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om Pakistan, framför allt situationen efter angreppet på en skola i Peshawar

14.1.2015 - (2015/2515(RSP))

i enlighet med artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
ECR (B8‑0050/2015)
Verts/ALE (B8‑0052/2015)
ALDE (B8‑0053/2015)
EFDD (B8‑0057/2015)
GUE/NGL (B8‑0058/2015)
S&D (B8‑0060/2015)
PPE (B8‑0062/2015)

Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Dubravka Šuica, Bogdan Brunon Wenta, David McAllister, Csaba Sógor, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Jarosław Wałęsa, Andrej Plenković, Monica Macovei, Andrzej Grzyb, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Mariya Gabriel, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jaromír Štětina, Davor Ivo Stier, Luděk Niedermayer, Inese Vaidere, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Gabrielius Landsbergis för PPE-gruppen
Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Goffredo Maria Bettini, Enrico Gasbarra, Kashetu Kyenge, Andi Cristea, Krystyna Łybacka, Richard Howitt, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Miroslav Poche, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Michela Giuffrida, Marc Tarabella, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Miriam Dalli, Hugues Bayet, Afzal Khan för S&D-gruppen
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Mark Demesmaeker, Jana Žitňanská för ECR-gruppen
Fernando Maura Barandiarán, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Ulrike Müller, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Ivo Vajgl för ALDE-gruppen
Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee för GUE/NGL-gruppen
Jean Lambert, Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen
Ignazio Corrao, Dario Tamburrano, Marco Valli, Fabio Massimo Castaldo, Amjad Bashir, Rolandas Paksas för EFDD-gruppen

Förfarande : 2015/2514(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
RC-B8-0050/2015
Ingivna texter :
RC-B8-0050/2015
Omröstningar :
Antagna texter :

Europaparlamentets resolution om Pakistan, framför allt situationen efter angreppet på en skola i Peshawar

(2015/2515(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Pakistan, särskilt resolutionerna av den 27 november 2014[1], 17 april 2014[2], 10 oktober 2013[3] och 17 februari 2013,

–   med beaktande av uttalandena från Europaparlamentets talman den 16 december 2014 och från ordförandena för underutskottet för mänskliga rättigheter respektive för delegationen för förbindelserna med Sydasien den 17 december 2014,

–   med beaktande av uttalandet från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om angreppet på en skola i Peshawar i Pakistan den 16 december 2014, EU:s lokala uttalande den 24 december 2014 om att avrättningar återupptagits i Pakistan samt av pressmeddelandet om det besök som EU:s särskilde företrädare för mänskliga rättigheter gjorde i Pakistan den 29 oktober 2014,

–   med beaktande av uttalandet från Nobelpristagaren och Sacharovprisvinnaren Malala Yousafzei den 16 december 2014,

–   med beaktande av samarbetsavtalet mellan Pakistan och EU, den femåriga åtagandeplanen, den strategiska dialogen mellan EU och Pakistan och systemet för handelsförmåner GSP+,

–   med beaktande av uttalandena från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter den 16 december 2014 och FN:s kommitté för barnets rättigheter den 17 december 2014 om terroristangreppet på en skola i Peshawar,

–   med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–   med beaktande av FN:s konvention om barnets rättigheter från 1989,

–   med beaktande av rådets slutsatser av den 16 november 2009 om religions- och trosfrihet, där man betonar den strategiska betydelsen av denna frihet och av att religiös intolerans bekämpas,

–   med beaktande av den rapport om skydd av utbildning i krissituationer som FN:s särskilde rapportör för rätten till utbildning lade fram för FN:s generalförsamling den 5 augusti 2011,

–   med beaktande av sin resolution av den 12 mars 2014 om Pakistans regionala roll och politiska förbindelser med EU[4],

–   med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966, som Pakistan har anslutit sig till,

–   med beaktande av artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Den 16 december 2014 förövade sju beväpnade män ett blodigt angrepp på en av arméns allmänna skolor i staden Peshawar, som på tre sidor är omgiven av stamområden under federal förvaltning (Federally Administered Tribal Areas, Fata), varvid över 140 personer dödades, bland dem 134 skolbarn, och nästan lika många skadades.

B.  Angreppet kom som en svår chock både inom och utanför Pakistan och upplevdes som det grymmaste terrordåd som landet någonsin upplevt, vilket underströks av att det tog åtta timmar innan militären kunde återta kontrollen över skolan. Fram till dess hann många elever och anställda vid skolan dödas och skadas och de som överlevde blodbadet är svårt traumatiserade.

C. I oktober 2012 blev Malala Yousafzai, den yngsta som någonsin fått Nobels fredspris och tagit emot Sacharovpriset, skjuten i huvudet av beväpnade talibaner, för att hon arbetat för att flickor i Pakistan skulle få utbildning.

D. En grupp vid namn Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) sade sig stå bakom blodbadet och angav som en av orsakerna till det att man ville gå ut med ett kraftfullt budskap till dem som stöder Malala och arbetar för att flickor och kvinnor ska få utbildning, samtidigt som man ville ”hämnas” på armén för dess insatser mot de militanta styrkorna.

E.  Alltsedan regeringsstyrkorna inledde sin offensiv mot Taliban och andra militanta grupper i området Fata, som är ett av de fattigaste områdena i Pakistan, har över en miljon invånare fördrivits till Afghanistan eller olika delar av Pakistan.

F.  Trosfriheten och toleransen i religiösa frågor i Pakistan hotas både av terroristernas våldshandlingar och av det utbredda missbruket av lagstiftningen mot hädelse. Kvinnor och flickor blir dubbelt utsatta, både för tvångsomvändelser och utbrett sexuellt våld.

G. Enligt rapporten från Global Coalition to Protect Education from Attack (GCPEA) förövades 800 eller ännu fler angrepp på skolor i Pakistan under perioden 2009–2012. De militanta grupperna har också värvat barn från skolor och koranskolor (så kallade madrasa), av vilka vissa blivit självmordsbombare, och minst 30 barn samt flera tiotals lärare och annan undervisningspersonal, bland dem undervisningsministern i en provins, dödades vid angrepp på skolor och skolskjutsar mellan 2009 och 2012.

H. FN:s kommitté för barnets rättigheter har föreslagit för Pakistan att landet ska inrätta ett system för snabba motåtgärder så fort det förövas angrepp på läroinrättningar, för att snabbt få dem reparerade och återuppbyggda och ersätta läromedel så att eleverna och de studerande så snabbt som möjligt kan återgå till undervisningen vid skolor och universitet. I samband med den senaste tidens ändringar av konstitutionen har rätten till kostnadsfri och obligatorisk utbildning införts som en grundläggande rättighet.

I.   Några timmar efter angreppet på skolan i Peshawar upphävde premiärminister Nawaz Sharif moratoriet för dödsstraff, som varit i kraft i sex år. Hittills har det utförts ett flertal avrättningar av personer som dödsdömts, anklagade för brott med anknytning till terrorism. Enligt pakistanska tjänstemän skulle 500 dömda personer kunna avrättas under de kommande veckorna. Antalet dödsdömda som väntar på sin avrättning uppskattas i Pakistan till 8 000.

J.   Den 6 januari 2015 reagerade Pakistans parlament på skolmassakern genom att ändra konstitutionen så att militärdomstolar under två år framöver får hålla rättegångar mot misstänkta islamistiska militanta. Följden skulle kunna bli att en åtalads väg från gripande till avrättning blev bara några få veckor. Pakistan har anslutit sig till den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och måste sålunda vidmakthålla och vidta åtgärder för att trygga den grundläggande rätten till en rättvis rättegång och får inte lagföra civilpersoner inför militära domstolar så länge de allmänna domstolarna fungerar.

K. Pakistan ratificerade nyligen sju av de nio viktigaste internationella avtalen om mänskliga rättigheter, inklusive den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, som innehåller en rad bestämmelser om rättskipning, rätten till en rättvis rättegång, likhet inför lagen och icke-diskriminering.

L.  FN:s särskilde rapportör för domares och advokaters oberoende avgav i sin rapport av den 4 april 2013 en rad rekommendationer, bland annat om reformen av rättsväsendet för att de grundläggande rättigheterna ska respekteras och rättväsendet fungera effektivt. Organisationer för de mänskliga rättigheterna påtalar med jämna mellanrum förekomsten av korruption inom rättsväsendet.

M. EU och Pakistan har fördjupat och breddat sina bilaterala band, vilket framgår av den femåriga åtagandeplanen, som inleddes i februari 2012, och den andra strategiska dialogen mellan EU och Pakistan, som hölls i mars 2014. Syftet med den femåriga åtagandeplanen mellan EU och Pakistan är att bygga upp en strategisk relation och utforma ett partnerskap för fred och utveckling på grundval av gemensamma värden och principer.

N. Det är en nyckelfaktor för freden i Sydasien och bortom att det råder stabilitet i Pakistan. Pakistan spelar en viktig roll för att främja stabiliteten i regionen och kan förväntas föregå med gott exempel när det gäller att stärka rättsstaten och de mänskliga rättigheterna.

1.  Europaparlamentet fördömer skarpt det brutala blodbadet på skolbarn som förövats av den pakistanska Taliban-utbrytargruppen Tehreek-e-Taliban (TTP) och ser det som ett fasansfullt och fegt illdåd. Parlamentet uttrycker sitt deltagande till de anhöriga till offren för angreppet i Peshawar och sitt stöd till Pakistans folk och myndigheter.

2.  Europaparlamentet uttrycker sitt helhjärtade engagemang för att få bukt med det hot som terrorismen och den religiösa extremismen innebär, och sin beredvillighet att ytterligare stödja Pakistans regering med detta.

3.  Europaparlamentet förväntar sig att Pakistans regering skyndsamt ska vidta effektiva åtgärder, som stämmer överens med internationellt vedertagna normer för rättsstaten, för att undantagslöst åtgärda hotet mot säkerheten från alla de militanta grupper som opererar inom Pakistan och i den omgivande regionen. Parlamentet understryker att myndigheterna inte bör understödja något som helst slag av terrorism.

4.  Europaparlamentet uppmanar Pakistans regering att trygga skolornas säkerhet och se till att barn, oavsett kön, aldrig utsätts för hot och skrämsel när de går till skolan. Parlamentet anser att regeringen bör föregå med avsevärt större beslutsamhet och intensifiera sina insatser för att gripa och lagföra både militanta från TTP och andra som tar skolor som mål för våldsdåd, eftersom regeringen annars skulle förlora trovärdighet på det internationella planet.

5.  Europaparlamentet påminner om att parlamentet konsekvent och under alla omständigheter motsätter sig dödsstraffet. Parlamentet beklagar att Pakistans premiärminister Nawaz Sharif beslutat att upphäva ett fyraårigt inofficiellt moratorium för dödsstraff och yrkar på att detta moratorium omedelbart ska återinföras.

6.  Europaparlamentet uppmanar Pakistans regering att tillämpa lagarna mot terrorism endast på fall av terrordåd, i stället för att använda dem vid lagföringen av vanliga brottmål. Parlamentet beklagar djupt att det tillgripits militära ståndrättsförfaranden, som inte ens uppfyller minimivillkor för internationella normer angående rättsstaten, och understryker att om landet ska få fortsätta att komma i fråga för handelsförmåner GSP+, då måste det rätta sig efter vissa grundläggande normer i FN:s och ILO:s konventioner.

7.  Europaparlamentet välkomnar Pakistans politiska partiers vilja att utforma en nationell plan mot terrorismen. Parlamentet framhåller att man inom kampen mot terrorism och religiös extremism måste inrikta sig på de bakomliggande orsakerna, bland annat genom att åtgärda fattigdomen, tillförsäkra religiös tolerans och trosfrihet, stärka rättsstaten och garantera att flickor och pojkar ska ha rätt till utbildning och tryggt kunna delta i utbildningen. Parlamentet efterlyser en långsiktig strategi som ska förhindra att ungdomar i Pakistan radikaliseras och åtgärda den ”djupgående undervisningskris”, som enligt vad Unesco fastställt råder i Pakistan, framför allt genom ökade investeringar i ett offentligfinansierat utbildningsväsen och genom att se till att religiösa skolor har de läromedel som behövs för att de ska kunna ge ungdomar en välbalanserad utbildning med plats för alla.

8.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Pakistans regering att fortsätta rätta sig efter de nyligen ratificerade internationella avtalen om mänskliga rättigheter, bland annat den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, enligt vilka myndigheterna är skyldiga att tillförsäkra rättvisa rättegångar och inte får anlita militära domstolar för rättegångar mot civilpersoner, om de allmänna domstolarna fungerar.

9.  Europaparlamentet efterlyser ett förnyat internationellt åtagande för bekämpning av finansiering och sponsring av terroristnätverk.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, vice ordföranden/den höga representanten Federica Mogherini, Europeiska utrikestjänsten och rådet att helhjärtat gå in för att få bukt mot det hot som terrorismen innebär och ytterligare bistå Pakistans regering och folk med att fortsätta insatserna för att utrota terrorismen.

11. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare, FN:s råd för mänskliga rättigheter samt Pakistans regering och parlament.