Společný návrh usnesení - RC-B8-0054/2015Společný návrh usnesení
RC-B8-0054/2015

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o Kyrgyzstánu, zákoně o propagaci homosexuality

14.1.2015 - (2015/2505(RSP))

předložený v souladu s čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu
a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
Verts/ALE (B8‑0054/2015)
ALDE (B8‑0056/2015)
ECR (B8‑0061/2015)
S&D (B8‑0063/2015)
PPE (B8‑0064/2015)
GUE/NGL (B8‑0065/2015)

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Giovanni La Via, Lara Comi, Bogdan Brunon Wenta, Davor Ivo Stier, Csaba Sógor, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Jeroen Lenaers, Luděk Niedermayer, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein za skupinu PPE
Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Goffredo Maria Bettini, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Michela Giuffrida, Miroslav Poche, Marc Tarabella, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Miriam Dalli, Hugues Bayet, Tanja Fajon za skupinu S&D
Charles Tannock za skupinu ECR
Sophia in ‘t Veld, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans za skupinu ALDE
Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey za skupinu GUE/NGL
Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE
Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Marco Valli, Fabio Massimo Castaldo

Postup : 2015/2505(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B8-0054/2015
Předložené texty :
RC-B8-0054/2015
Přijaté texty :

Usnesení Evropského parlamentu o Kyrgyzstánu, zákoně o propagaci homosexuality

(2015/2505(RSP))

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Kyrgyzstánu a středoasijských republikách, zejména na usnesení ze dne 15. prosince 2011 o stavu uplatňování strategie EU pro střední Asii[1],

–   s ohledem na ústavu Kyrgyzstánu, zejména na její články 16, 31, 33 a 34,

–   s ohledem na práva a nástroje v oblasti mezinárodních lidských práv, včetně těch, které jsou obsaženy v úmluvách OSN o lidských právech a v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod a které zajišťují dodržování lidských práv a základních svobod a zakazují diskriminaci,

–   s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, který zaručuje svobodu projevu, svobodu shromažďování, právo na respektování osobního, soukromého a rodinného života jednotlivců a právo na rovnost a zakazuje při uplatňování těchto práv diskriminaci,

–   s ohledem na rezoluci Rady OSN pro lidská práva A/HRC/17/19 ze dne 17. června 2011 a rezoluci Rady OSN pro lidská práva A/HRC/27/32 ze dne 24. září 2014 o lidských právech, sexuální orientaci a genderové identitě,

–   s ohledem na prohlášení mluvčího vysokého komisaře OSN pro lidská práva o Kyrgyzstánu ze dne 24. října 2014;

–   s ohledem na status kyrgyzského parlamentu „Partner pro demokracii“ v Parlamentním shromáždění Rady Evropy (PACE),

–   s ohledem na usnesení Parlamentního shromáždění Rady Evropy 1984 (2014) ze dne 8. dubna 2014 o žádosti o status „Partner pro demokracii“ v Parlamentním shromáždění, kterou podal kyrgyzský parlament, a zejména na body 15.24, 15.25 a 15.26 tohoto usnesení,

–   s ohledem na dohodu o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Kyrgyzskou republikou na straně druhé, zejména na její články 2 a 92,

–   s ohledem na obecné zásady EU týkající se ochránců lidských práv, které byly přijaty v červnu 2004 a přehodnoceny v roce 2008, a na obecné zásady pro prosazování a ochranu požívání veškerých lidských práv lesbickými, gay, bisexuálními, transgender a intersexuálními (LGBTI) osobami, které schválila Rada dne 24. června 2013,

–   s ohledem na Úmluvu OSN o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW) přijatou v roce 1979,

–   s ohledem na rozvojové cíle tisíciletí a program na období po roce 2015,

–   s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že v posledních letech dosáhl Kyrgyzstán ve srovnání s jinými zeměmi v daném regionu významného pokroku, zejména tím, že se stal parlamentní demokracií, zintenzivnil úsilí v boji proti korupci a zavázal se dodržovat všeobecné normy v oblasti lidských práv;

B.  vzhledem k tomu, že EU má jednoznačný zájem na tom, aby byl Kyrgyzstán demokratickou a hospodářsky prosperující zemí žijící v míru; vzhledem k tomu, že se EU zejména prostřednictvím Strategie pro střední Asii zavázala k tomu, že bude zemím této oblasti partnerem;

C. vzhledem k tomu, že země střední Asie čelí řadě společných problémů, jako je chudoba, vážné ohrožení bezpečnosti osob a potřeba posílit demokracii, dodržování lidských práv, řádnou správu a právní stát;

D. vzhledem k tomu, že všechny lidské bytosti se rodí svobodné a požívají stejných práv a důstojnosti; vzhledem k tomu, že všechny státy mají povinnost předcházet násilí a diskriminaci, a to i diskriminaci na základě sexuální orientace, genderové identity a projevu genderové identity;

E.  vzhledem k tomu, že lesbické, gay, bisexuální, transgender a intersexuální (LGBTI) osoby musejí mít možnost těšit se stejným lidským právům, jako všichni ostatní;

F.  vzhledem k tomu, že v Kyrgyzské republice přestala být homosexualita mužů trestným činem v roce 1998 a homosexualita žen v roce 2004;

G. vzhledem k tomu, že dne 15. října 2014 kyrgyzský parlament schválil v prvním čtení návrh zákona 6‑11804/14, který obsahuje novelu trestního zákoníku, zákoníku správní odpovědnosti, zákona o pokojném shromažďování a zákona o hromadných sdělovacích prostředcích, která se zaměřuje na zákaz „otevřené i nepřímé propagace netradičních sexuálních vztahů“ a umožňuje ukládat tresty do výše jednoho roku odnětí svobody;

H. vzhledem k tomu, že některé sdělovací prostředky a někteří vedoucí političtí a náboženští představitelé v této zemi se čím dál častěji snaží lesbické ženy, homosexuály, bisexuály, transsexuály a intersexuály zastrašit, omezit jejich práva a legitimizovat násilí, kterému jsou vystaveni;

I.   vzhledem k tomu, že mnoho hlav států a předsedů vlád, vedoucích představitelů OSN, představitelů vlád a parlamentů, Evropská unie, včetně Rady, Parlamentu, Komise a bývalé vysoké představitelky Ashtonové, podobné „protipropagační“ zákony příkře odsoudilo;

J.   vzhledem k tomu, že diskriminace založená na pohlaví, sexuální orientaci a genderové identitě spolu souvisí, a vzhledem k tomu, že nejrůznější nevládní organizace a OSN poukázaly na stále významné genderové nerovnosti a na to, že v Kyrgyzstánu i nadále dochází ke zneužívání žen a dívek, např. formou únosů a nucených sňatků, přestože zákon z roku 1994, který to zakazuje, byl v lednu 2013 zpřísněn;

1.  hluboce lituje předložení tohoto návrhu zákona a veškeré kroky, které by mohly vést ke krutému, nelidskému a ponižujícímu zacházení, a vyzývá všechny země, aby okamžitě ukončily kriminalizaci homosexuality;

2.  znovu zdůrazňuje, že sexuální orientace a genderová identita je záležitost, která spadá do oblasti individuálního práva na soukromí zaručeného mezinárodním právem v oblasti lidských práv, podle něhož je nutné zajistit rovnost a nediskriminaci a zároveň zaručit svobodu projevu;

3.  připomíná kyrgyzskému parlamentu jeho mezinárodní povinnosti a dohodu o partnerství a spolupráci s Evropskou unií, jejíž součástí je dodržování všech lidských práv coby základní součást partnerství, a vyzývá ke stažení návrhu zákona o „šíření informací o netradičních sexuálních vztazích“, který v současné době parlament projednává;

4.  poukazuje na to, že tento návrh prošel prvním čtením a že předtím, než bude předán prezidentovi k podpisu, musí projít dvojím hlasováním, a zdůrazňuje, že přijetí jakéhokoli zákona o „netradičních vztazích“ by nemělo být v rozporu s povinnostmi a závazky Kyrgyzstánu v oblasti lidských práv;

5.  vyzývá kyrgyzské orgány, aby veřejně potvrdily, že všichni obyvatelé Kyrgyzstánu mají právo žít bez diskriminace a násilí založených na jejich sexuální orientaci a genderové identitě a že jakákoli činnost, která by s tím byla v rozporu, je nezákonná a bude stíhána;

6.  vyzývá kyrgyzský parlament, aby se řídil doporučeními Parlamentního shromáždění Rady Evropy uvedená v usnesení 1984 (2014), která se týkají žádosti o udělení statusu „Partner pro demokracii“, zejména doporučeními 15.24, 15.25 a 15.26;

7.  vyzývá kyrgyzský parlament, aby dodržoval ústavu, mj. článek 16, v němž je stanoveno, že „v Kyrgyzské republice nelze přijímat zákony, které popírají či znevažují lidská a občanská práva a svobody“, a články 31, 33 a 34, v nichž je uzákoněna svoboda slova, svoboda informací a svoboda shromažďování, a aby návrh zákona 6-11804/14 zamítl;

8.  je hluboce znepokojen negativními důsledky projednávání a případného přijetí tohoto zákona, který jen zvyšuje stigmatizaci, diskriminaci a násilí vůči uvedené skupině osob; vyzývá politiky a náboženské vůdce, aby upustili od rétoriky proti osobám ze skupiny LGBTI, včetně verbálních projevů nenávisti a podněcování k nenávisti;

9.  je znepokojen možným vlivem tohoto zákona na mezinárodní dárce a nevládní a humanitární organizace, které pracují v oblasti problematiky LGBTI a prevence HIV;

10. vyzývá Radu OSN pro lidská práva, aby v rámci nadcházejícího pravidelného hodnocení Kyrgyzstánu přihlédla k nedodržování zásady rovnosti a zákazu diskriminace, které tento zákon představuje;

11. vyzývá kyrgyzské orgány, aby přijaly veškerá opatření potřebná k zajištění toho, aby obhájci lidských práv mohli bez překážek vykonávat svou práci v oblasti prosazování a ochrany lidských práv;

12. naléhavě vyzývá Kyrgyzstán, aby v období před 14. zasedáním rady pro spolupráci mezi EU a Kyrgyzskou republikou pokračoval v provádění reforem vedoucích k zajištění transparentnosti, nezávislosti soudnictví, usmíření různých etnických skupin a dodržování lidských práv, protože se jedná o klíčové faktory dlouhodobého udržitelného rozvoje této země;

13. vítá pokrok, kterého dosáhly kyrgyzské orgány v oblasti lidských práv v období mezi čtvrtým a pátým kolem dialogu mezi EU a Kyrgyzskou republikou o problematice lidských práv; naléhavě žádá kyrgyzské orgány, aby se i nadále snažily o dosažení pokroku v této oblasti;

14. vyzývá Komisi, Radu a Službu pro vnější činnost, aby kyrgyzským orgánům daly jasně najevo, že případné přijetí tohoto zákona by mohlo v souladu s čl. 92 odst. 2 dohody o partnerství a spolupráci mít vliv na vztahy s EU; dále vyzývá Radu a Službu pro vnější činnost, aby se touto problematikou zabývaly v rámci příslušných mezinárodních fór, jako je Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a Organizace spojených národů;

15. vyzývá kyrgyzské orgány, aby zajistily urychlené a účinné vyšetřování údajných případů mučení a nelidského či ponižujícího zacházení a předání pachatelů spravedlnosti; vyzývá kromě toho k propuštění všech vězňů svědomí, zejména s ohledem na případ Azimžona Askarova, který si vyžaduje řádné nezávislé a spravedlivé vyšetření, a to i pokud jde o jeho údajné mučení a špatné zacházení s ním;

16. vyzývá svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředsedkyni Evropské komise, Parlamentnímu shromáždění Rady Evropy, parlamentu Kyrgyzstánu a prezidentu Kyrgyzstánu.