Postup : 2015/2526(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-0099/2015

Předložené texty :

RC-B8-0099/2015

Rozpravy :

PV 09/02/2015 - 13
CRE 09/02/2015 - 13

Hlasování :

PV 11/02/2015 - 9.19
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0033

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 146kWORD 70k
9. 2. 2015
PE547.523v01-00}
PE547.525v01-00}
PE547.535v01-00}
PE547.536v01-00} RC1
 
B8-0099/2015}
B8-0121/2015}
B8-0130/2015}
B8-0131/2015} RC1

předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

PPE, S&D, ALDE (B8‑0099/2015)

Verts/ALE, GUE/NGL (B8‑0121/2015)

ECR (B8‑0130/2015)

EFDD (B8‑0131/2015)


o prodloužení mandátu Fóra pro správu internetu (2015/2526(RSP))


Pilar del Castillo Vera, Sabine Verheyen, Jerzy Buzek, Michał Boni, Lara Comi za skupinu PPE
Dan Nica, Petra Kammerevert, Renato Soru, José Blanco López, Miroslav Poche, Sorin Moisă, Nicola Danti, Eider Gardiazabal Rubial, Flavio Zanonato, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică za skupinu S&D
Evžen Tošenovský, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Marek Józef Gróbarczyk, Vicky Ford za skupinu ECR
Kaja Kallas, Dita Charanzová, Pavel Telička, Marietje Schaake, Filiz Hyusmenova, Juan Carlos Girauta Vidal za skupinu ALDE
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Curzio Maltese, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric za skupinu GUE/NGL
Michel Reimon, Julia Reda za skupinu Verts/ALE
David Borrelli, Dario Tamburrano, Marco Zullo, Laura Ferrara za skupinu EFDD

Usnesení Evropského parlamentu o prodloužení mandátu Fóra pro správu internetu (2015/2526(RSP))  

Evropský parlament,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 23. června 2005 o informační společnosti(1),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 14. března 2006 o evropské informační společnosti pro růst a zaměstnanost(2),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 14. ledna 2008 o druhém fóru o dozoru nad internetem(3),

–   s ohledem na Deklaraci zásad a Akční plán, které byly přijaty na světovém summitu o informační společnosti (WSIS) dne 12. prosince 2003 v Ženevě,

–   s ohledem na sdělení Komise nazvané „Směrem ke globálnímu partnerství v informační společnosti: Přeměna ženevských zásad v činy“ (COM(2004)0480),

–   s ohledem na tuniský závazek a agendu pro informační společnost, které byly přijaty dne 18. listopadu 2005,

–   s ohledem na sdělení Komise vydané v návaznosti na světový summit o informační společnosti (WSIS) v roce 2006 (COM(2006)0181),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 15. června 2010 o řízení internetu: další kroky(4),– s ohledem na prohlášení ze zasedání NETmundial složeného z mnoha zúčastněných stran, jež bylo prezentováno dne 24. dubna 2014,

–   s ohledem na sdělení Komise nazvané „Politika v oblasti internetu a jeho správa – Úloha Evropy při formování budoucnosti internetové správy“ (COM(2014)0072),

–   s ohledem na společné prohlášení delegace EU na Fóru pro správu internetu konaném ve dnech 2.–5. září 2014 v Istanbulu,

–   s ohledem na čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

 

A. vzhledem k tomu, že účelem Fóra pro správu internetu (IGF) je vykonávat mandát ze světového summitu o informační společnosti, co se týká svolávání fór pro demokratický a transparentní politický dialog, jehož se účastní mnoho zainteresovaných stran;

B.  vzhledem k tomu, že hlavním úkolem a rolí IGF je diskutovat o široké škále otázek týkajících se správy internetu, a případně vydávat doporučení mezinárodnímu společenství;

C. vzhledem k tomu, že Valné shromáždění OSN se dne 20. prosince 2010 rozhodlo prodloužit mandát IGF o dalších pět let;

D. vzhledem k tomu, že v roce 2015 proběhne na Valném shromáždění OSN diskuse a bude přijato rozhodnutí o dalším prodloužení mandátu IGF;

E.  vzhledem k tomu, že Parlament vyslal v roce 2005 na světový summit o informační společnosti delegaci ad hoc a od té doby vždy vysílá delegaci na každoroční schůzi IGF;

F.  vzhledem k tomu, že delegace ad hoc, které byly Parlamentem vyslány, hrály ve spolupráci s členskými státy a Komisí ústřední roli, pokud jde o podporu evropských hodnot a výměnu informací s organizacemi občanské společnosti a zástupci parlamentů jednotlivých zemí přítomných na těchto akcích;

G. vzhledem k tomu, že hlavními prioritami Evropské unie na devátém IGF, které se konalo v září 2014 a jehož jednotícím tématem bylo „Propojení kontinentů pro lepší správu internetu s účastí mnoha zainteresovaných stran“, jsou: širší přístup k internetu na celém světě, zachování internetu jako celosvětového, otevřeného a společného zdroje, nediskriminační přístup ke znalostem, větší odpovědnost a transparentnost v rámci modelu správy internetu, jíž se účastní mnoho zainteresovaných stran, odmítnutí představy internetu kontrolovaného státem, uznání toho, že o našich základních svobodách a lidských právech nelze smlouvat a musí být chráněna i na internetu;

H. vzhledem k tomu, že dne 27. listopadu 2014 schválili ministři zemí EU pro dopravu, telekomunikace a energetiku závěry Rady, které kladou důraz na nutnost koordinovaného evropského postoje ohledně správy internetu a podpory IGF jakožto platformy, jíž se účastní mnoho stran;

I.   vzhledem k tomu, že v březnu 2014 oznámil Národní úřad pro telekomunikace a informace (National Telecommunications and Information Administration, NTIA) při americkém ministerstvu obchodu svůj záměr přesunout funkce spojené s dohledem nad internetem, jež v současnosti vykonává IANA (Internet Assigned Numbers Authority – Úřad pro přidělování internetových čísel), na globální společenství mnoha zúčastněných stran předtím, než v září 2015 vyprší stávající smlouva mezi NTIA a Internetovým sdružením pro přidělování jmen a čísel (ICANN); vzhledem k tomu, že je třeba včas nalézt vyvážené řešení pro tento přenos funkcí a výsledkem by měl být systém, který nelze ovládnout a manipulovat, čímž se i nadále zajistí stabilní internet;

J.   vzhledem k tomu, že v dubnu 2014 byl na celosvětové schůzi NETmundial o budoucnosti správy internetu vypracován soubor zásad pro správu internetu a plán budoucího vývoje internetového ekosystému;

K. vzhledem k tomu, že podle předpovědí dosáhne růst spojený s internetovou ekonomikou v EU téměř 11 % a příspěvek k HDP podle očekávání vzroste z 3,8 % v roce 2010 na 5,7 % v roce 2016;

L.  vzhledem k tomu, že internet představuje základní pilíř jednotného digitálního trhu a podporuje mimo jiné inovace, růst, obchodování, demokracii, kulturní rozmanitost a lidská práva;

M. vzhledem k tomu, že v prostředí otevřeného internetu by všechna práva a svobody, kterých lidé požívají offline, měla platit také online;

1.  vyzývá Valné shromáždění OSN, aby prodloužilo mandát IGF, posílilo jeho zdroje a model správy internetu, který zahrnuje mnoho zúčastněných stran;

2.  domnívá se, že ačkoliv IGF nepřijme žádné formální závěry, je odpovědností Evropské unie, aby podpořila tento proces a zvýšila dopad názorových výměn, které zazněly v politických diskusích, neboť poskytuje pozitivní a konkrétní kontext vytváření budoucnosti internetu na základě přístupu zapojujícího mnoho zúčastněných stran;

3.  vyzývá členské státy a dotčené instituce EU, aby IGF vnímaly jako prioritu a nadále podporovaly IGF a jeho sekretariát a aby přispívaly k rozvoji účinné a nezávislé organizace, která bude schopna vykonávat svůj mandát a přispívat k rozvoji modelu správy internetu;

4.  zdůrazňuje, že Parlament by se měl i nadále účastnit budoucích schůzí IGF, a to významně zastoupenou delegací, aby – spolu s členskými státy a Komisí – účinně přispíval k formulování postoje EU ke správě internetu;

5.  zdůrazňuje nutnost zlepšit celosvětově přístup k internetu; zdůrazňuje, že IGF by mělo zvýšit inkluzivní účast všech zainteresovaných subjektů;

6.  zdůrazňuje, že pevně stojí za modelem správy internetu, do něhož je zapojeno mnoho zúčastněných stran; vyzývá členské státy, Komisi a všechny relevantní zúčastněné strany, aby dále posílily udržitelnost tohoto modelu tím, že zúčastněné subjekty a procesy na vnitrostátní, regionální a mezinárodní úrovni budou inkluzivnější, transparentnější a odpovědnější;

7.  zdůrazňuje, že je nutno dokončit globalizaci základních funkcí a organizací internetu; vítá závazek vlády USA z března 2014 ohledně přesunu funkcí IANA spojených s dohledem nad internetem; zdůrazňuje význam plné odpovědnosti a transparentnosti ICANN;

8.  zdůrazňuje, že existuje pevná lhůta pro dokončení jednání o funkcích IANA, které budou dlouhodobým řešením stability a bezpečnosti internetu, jelikož v září 2015 vyprší stávající dohoda mezi ICANN a vládou USA ohledně dohledu nad funkcí IANA;

9.  vyzývá členské státy a Komisi, aby zvýšily své snahy o podporu uzavření této nové dohody, které je právě nyní třeba;

10. zdůrazňuje, že se lze již poučit z plodných výměn názorů, které se dosud konaly v souvislosti s fóry IGF, a že je možné je uplatnit v praxi, zejména pokud jde o regulační aspekty elektronické komunikace a otázky bezpečnosti údajů a ochrany soukromí; zdůrazňuje, že je třeba zajistit otevřený a nezávislý internet jako celosvětový společný zdroj a také nediskriminační přístup ke znalostem v budoucnosti na základě iniciativ a potřeb zúčastněných stran a rovněž svobodu projevu;

11. zdůrazňuje, že je naprosto zásadní pokračovat v úsilí o zajištění právní ochrany neutrality sítě, což je nezbytná podmínka pro zachování svobody informací a projevu, zvýšení růstu a tvorby pracovních míst prostřednictvím rozvoje inovací a podnikatelských příležitostí souvisejících s internetem a pro podporu a zachování kulturní a jazykové rozmanitosti;

12. zdůrazňuje, že o základních svobodách a lidských právech nelze smlouvat a musí být chráněny na internetu i mimo něj; vyjadřuje politování nad tím, že některé státy se snaží omezit svobodu svých občanů při používání internetu cenzurou a jinými restrikcemi; důrazně odmítá myšlenku státem kontrolovaného internetu a hromadného sledování internetu;

13. zdůrazňuje ekonomický a společenský význam internetových práv na ochranu soukromí a kontroly uživatelů nad jejich osobními údaji; domnívá se, že takováto práva mají zásadní význam pro demokracii, otevřený a neutrální internet a pro rovné podmínky pro podniky na internetu;

14. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě, členským státům a vnitrostátním parlamentům.

(1)

Úř. věst. C 133 E, 8.6.2006, s. 140.

(2)

Úř. věst. C 291 E, 30.11.2006, s. 133.

(3)

Úř. věst. C 41 E, 19.02.2009, s. 80.

(4)

Úř. věst. 236 E, 12.8.2011, s. 33.

Právní upozornění - Ochrana soukromí