Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B8-0099/2015Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B8-0099/2015

  ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την ανανέωση της θητείας του Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου

  9.2.2015 - (2015/2526(RSP))

  σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού
  που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
  PPE, S&D, ALDE (B8‑0099/2015)
  Verts/ALE, GUE/NGL (B8‑0121/2015)
  ECR (B8‑0130/2015)
  EFDD (B8‑0131/2015)

  Pilar del Castillo Vera, Sabine Verheyen, Jerzy Buzek, Michał Boni, Lara Comi εξ ονόματος της Ομάδας PPE
  Dan Nica, Petra Kammerevert, Renato Soru, José Blanco López, Miroslav Poche, Sorin Moisă, Nicola Danti, Eider Gardiazabal Rubial, Flavio Zanonato, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică εξ ονόματος της Ομάδας S&D
  Evžen Tošenovský, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Marek Józef Gróbarczyk, Vicky Ford εξ ονόματος της Ομάδας ECR
  Kaja Kallas, Dita Charanzová, Pavel Telička, Marietje Schaake, Filiz Hyusmenova, Juan Carlos Girauta Vidal εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
  Cornelia Ernst, Marisa Matias, Curzio Maltese, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
  Michel Reimon, Julia Reda εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
  David Borrelli, Dario Tamburrano, Marco Zullo, Laura Ferrara εξ ονόματος της Ομάδας EFDD


  Διαδικασία : 2015/2526(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  RC-B8-0099/2015
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  RC-B8-0099/2015
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανανέωση της θητείας του Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου

  (2015/2526(RSP))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Ιουνίου 2005 σχετικά με την κοινωνία της πληροφορίας[1],

  –   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2006 σχετικά με την ευρωπαϊκή κοινωνία της πληροφορίας για την ανάπτυξη και την απασχόληση[2],

  –   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με το δεύτερο Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου[3],

  –   έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη των Αρχών και το Σχέδιο Δράσης της Παγκόσμιας Διάσκεψης Κορυφής για την Κοινωνία της Πληροφορίας (WSIS), που εγκρίθηκαν στη Γενεύη στις 12 Δεκεμβρίου 2003,

  –   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τον τίτλο «Προς μια παγκόσμια εταιρική συνεργασία στην κοινωνία της πληροφορίας: Υλοποίηση των αρχών της Γενεύης» (COM(2004)0480),

  –   έχοντας υπόψη τη Δέσμευση και την Ατζέντα της Τύνιδας για την Κοινωνία της Πληροφορίας, που εγκρίθηκαν στις 18 Νοεμβρίου 2005,

  –   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στη συνέχεια της Παγκόσμιας Διάσκεψης Κορυφής για την Κοινωνία της Πληροφορίας (WSIS), του 2006 (COM(2006)0181),

  –   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιουνίου 2010 με τίτλο Διακυβέρνηση του διαδικτύου: τα επόμενα βήματα[4],

  –   έχοντας υπόψη τη δήλωση της πολυσυμμετοχικής συνόδου NΕΤmundial στις 24 Απριλίου 2014,

  –   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με θέμα «Πολιτική και διακυβέρνηση του διαδικτύου - Ο ρόλος της Ευρώπης στη διαμόρφωση του μέλλοντος της διακυβέρνησης του διαδικτύου» (COM(2014)0072),

  –   έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου που διεξήχθη στην Κωνσταντινούπολη από τις 2 έως τις 5 Σεπτεμβρίου 2014,

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού,

  A. λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός του Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου (IGF) είναι η διεκπεραίωση της εντολής του από την Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για την Κοινωνία της Πληροφορίας (WSIS), σε ό,τι αφορά τη σύγκληση διαφόρων φόρουμ για τον δημοκρατικό, χαρακτηριζόμενο από διαφάνεια και πολυσυμμετοχικότητα πολιτικό διάλογο·

  B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κύριος ρόλος και καθήκον του IGF είναι να συζητεί ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων που σχετίζονται με τη διακυβέρνηση του Διαδικτύου και, εφόσον χρειάζεται, να προβαίνει σε συστάσεις προς τη διεθνή κοινότητα·

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 20 Δεκεμβρίου 2010, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αποφάσισε να παρατείνει την εντολή του IGF για πέντε επιπλέον έτη·

  Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συζήτηση και η λήψη απόφασης για την ανανέωση της θητείας του IGF θα πραγματοποιηθεί το 2015 κατά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ·

  Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο απέστειλε, το 2005, ad hoc αντιπροσωπεία στην WSIS και έχει πράξει έκτοτε το ίδιο για κάθε ετήσια σύνοδο του IGF·

  ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ad hoc αντιπροσωπείες του Κοινοβουλίου έχουν παίξει καίριο ρόλο όσον αφορά την προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών και την αλληλεπίδραση με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τους εκπροσώπους των εθνικών κοινοβουλίων που παρίστανται σε αυτές τις εκδηλώσεις, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και την Επιτροπή·

  Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κορυφαίες προτεραιότητες για την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το ένατο IGF που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2014 με γενικό θέμα «Σύνδεση των Ηπείρων για Ενισχυμένη Πολυσυμμετοχική Διακυβέρνηση του Διαδικτύου», συνίσταντο σε: διευρυμένη πρόσβαση στο Διαδίκτυο σε παγκόσμιο επίπεδο, διατήρηση του Διαδικτύου ως παγκοσμίου, ανοιχτού και κοινού πόρου, πρόσβαση στη γνώση χωρίς διακρίσεις, μεγαλύτερη λογοδοσία και διαφάνεια στο πολυσυμμετοχικό μοντέλο διακυβέρνησης του Διαδικτύου, απόρριψη της ιδέας του Διαδικτύου υπό κρατικό έλεγχο, και αναγνώριση του γεγονότος ότι οι θεμελιώδεις ελευθερίες μας και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα και πρέπει να προστατεύονται στο Διαδίκτυο·

  Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 27 Νοεμβρίου 2014, οι υπουργοί μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και ενέργειας της ΕΕ ενέκριναν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου υπογραμμίζοντας τη σημασία μιας συντονισμένης ευρωπαϊκής θέσης για τη διακυβέρνηση του διαδικτύου και της υποστήριξης για την ενίσχυση του IGF ως μιας πολυσυμμετοχικής πλατφόρμας·

  Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Μάρτιο του 2014, η Εθνική Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών και Πληροφοριών (NTIA) του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ ανακοίνωσε την πρόθεσή της να μεταβιβάσει τα καθήκοντα εποπτείας του Διαδικτύου της IANA (Αρχή του Διαδικτύου για την Εκχώρηση Αριθμών) στην παγκόσμια πολυσυμμετοχική κοινότητα, πριν από τη λήξη της τρέχουσας σύμβασης μεταξύ της ΝΤΙΑ και του Διεθνούς Διαδικτυακού Οργανισμού για την Εκχώρηση Ονομασιών και Αριθμών (ICANN), τον Σεπτέμβριο του 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ισορροπημένη λύση για τη μετάβαση αυτή πρέπει να βρεθεί έγκαιρα και να οδηγήσει σε ένα σύστημα που δεν θα μπορεί να υπόκειται στη σύλληψη και στη χειραγώγηση, εξασφαλίζοντας έτσι την σε βάθος χρόνου σταθερότητα του Διαδικτύου·

  Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Απρίλιο του 2014, η ad hoc πολυσυμμετοχική σύνοδος NΕΤmundial για το μέλλον της διακυβέρνησης του Διαδικτύου επεξεργάστηκε μια σειρά από αρχές για τη διακυβέρνηση του Διαδικτύου και έναν οδικό χάρτη για τη μελλοντική ανάπτυξη του οικοσυστήματος του Διαδικτύου·

  ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεγέθυνση που συνδέεται με την οικονομία του Διαδικτύου προβλέπεται να ανέλθει σε σχεδόν 11% στην ΕΕ, με συμβολή στο ΑΕΠ που αναμένεται να αυξηθεί από 3,8% το 2010 σε 5,7% το 2016·

  ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Διαδίκτυο αποτελεί βασικό πυλώνα της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, και προωθεί, μεταξύ άλλων, την καινοτομία, την ανάπτυξη, το εμπόριο, τη δημοκρατία, την πολιτιστική πολυμορφία και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

  ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ένα ανοιχτό Διαδίκτυο, όλα τα δικαιώματα και οι ελευθερίες που απολαμβάνει ο οποιοσδήποτε εκτός σύνδεσης πρέπει επίσης να ισχύουν και κατά την απευθείας σύνδεση·

  1.  καλεί τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών να ανανεώσει την εντολή του IGF, να αυξήσει τους πόρους του και να διατηρήσει το μοντέλο της πολυσυμμετοχικότητας στο πλαίσιο της διακυβέρνησης του Διαδικτύου·

  2.  θεωρεί ότι, αν και το IGF δεν πρόκειται να καταλήξει σε επίσημα συμπεράσματα, αποτελεί ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υποστηρίξει τη διαδικασία αυτή και να ενισχύσει την επίδραση αυτών των ανταλλαγών στο πλαίσιο των πολιτικών συζητήσεων, στο βαθμό που προσφέρει ένα θετικό και συγκεκριμένο πλαίσιο για τη διαμόρφωση του μέλλοντος του Διαδικτύου βάσει μιας πολυσυμμετοχικής προσέγγισης·

  3.  καλεί τα κράτη μέλη και τα σχετικά όργανα της ΕΕ να διατηρήσουν το ενδιαφέρον τους για το IGF και να συνεχίσουν να υποστηρίζουν οικονομικά το IGF και τη γραμματεία του, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής και ανεξάρτητης οργάνωσης που θα είναι ικανή να ασκεί το έργο της και να συμβάλλει στο εξελισσόμενο μοντέλο της διακυβέρνησης του Διαδικτύου·

  4.  τονίζει ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να συνεχίσει να συμμετέχει στις μελλοντικές συνόδους του IGF με σημαντική αντιπροσωπεία, προκειμένου να συμβάλει αποτελεσματικά στη διαμόρφωση μιας προσέγγισης της ΕΕ από κοινού με τα κράτη μέλη και την Επιτροπή·

  5.  τονίζει την ανάγκη βελτίωσης της πρόσβασης στο Διαδίκτυο σε ολόκληρο τον κόσμο· υπογραμμίζει ότι το IGF θα πρέπει να αυξήσει την χωρίς αποκλεισμούς συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων·

  6.  τονίζει ότι είναι σταθερά προσηλωμένο στο μοντέλο της πολυσυμμετοχικότητας σε ό,τι αφορά την διακυβέρνηση του Διαδικτύου· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς να ενισχύσουν περαιτέρω τη βιωσιμότητα αυτού του μοντέλου καθιστώντας τους φορείς και τις διαδικασίες, σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, περισσότερο πολυδεκτικούς και χαρακτηριζόμενους από διαφάνεια και υπευθυνότητα·

  7.  τονίζει τη σημασία της ολοκλήρωσης της παγκοσμιοποίησης των βασικών λειτουργιών και των οργανώσεων του Διαδικτύου· χαιρετίζει τη δέσμευση που ανέλαβε η κυβέρνηση των ΗΠΑ τον Μάρτιο του 2014 για τη μεταφορά της διαχείρισης των λειτουργιών της IANA· τονίζει τη σημασία της πλήρους λογοδοσίας και διαφάνειας της ICANN·

  8.  υπογραμμίζει την ύπαρξη ρητής προθεσμίας για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τις λειτουργίες της IANA που θα παρέχει μακροπρόθεσμη λύση όσον αφορά τη σταθερότητα και την ασφάλεια του Διαδικτύου, δεδομένου ότι, τον Σεπτέμβριο του 2015, εκπνέει η συμφωνία μεταξύ της ICANN και της κυβέρνησης των ΗΠΑ σχετικά με την εποπτική λειτουργία της IANA·

  9.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την υποστήριξη της ολοκλήρωσης της νέας καίριας αυτής συμφωνίας·

  10. τονίζει ότι είναι δυνατόν να συναχθούν διδάγματα από τις γόνιμες ανταλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του IGF μέχρι σήμερα και μπορούν να ενεργοποιηθούν, ιδίως όσον αφορά τις ρυθμιστικές πτυχές των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και τα θέματα ασφάλειας των δεδομένων και του ιδιωτικού βίου· υπογραμμίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί ένα ανοικτό και ανεξάρτητο Διαδίκτυο ως ένα παγκόσμιο κοινό αγαθό, μαζί με τη μελλοντική άνευ διακρίσεων πρόσβαση στη γνώση, με βάση τις πρωτοβουλίες και τις ανάγκες των ενδιαφερόμενων μερών, καθώς και την ελευθερία της έκφρασης·

  11. τονίζει ότι είναι σημαντικό να συνεχιστούν οι προσπάθειες για τη διασφάλιση της νομικής προστασίας της δικτυακής ουδετερότητας, η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη διασφάλιση της ελευθερίας της πληροφόρησης και της έκφρασης, την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης μέσω της προώθησης της καινοτομίας και των επιχειρηματικών ευκαιριών που σχετίζονται με το Διαδίκτυο, καθώς και για την προώθηση και διαφύλαξη της πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας·

  12. τονίζει ότι οι θεμελιώδεις ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα και πρέπει να προστατεύονται τόσο «online» όσο και «offline»· εκφράζει τη λύπη του διότι ορισμένα κράτη επιχειρούν να μειώσουν τη δυνατότητα παγκόσμιας σύνδεση των πολιτών τους μέσω λογοκρισίας και άλλων περιορισμών· απορρίπτει κατηγορηματικά την ιδέα ενός κρατικά ελεγχόμενου Διαδικτύου και της μαζικής παρακολούθησής του·

  13. τονίζει την οικονομική και κοινωνική σημασία των επιγραμμικών δικαιωμάτων για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και του ελέγχου των χρηστών όσον αφορά τα προσωπικά τους δεδομένα· θεωρεί ότι τα εν λόγω δικαιώματα είναι θεμελιώδους σημασίας για ένα ανοικτό και ουδέτερου χαρακτήρα Διαδίκτυο, και για τη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις στο Διαδίκτυο·

  14. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, το Συμβούλιο, τα κράτη μέλη και τα εθνικά κοινοβούλια.