Procedure : 2015/2530(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : RC-B8-0122/2015

Indgivne tekster :

RC-B8-0122/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 11/02/2015 - 9.18
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0032

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PDF 165kWORD 71k
10.2.2015
PE547.526v01-00}
PE547.530v01-00}
PE547.531v01-00}
PE547.532v01-00}
PE547.537v01-00} RC1
 
B8-0122/2015}
B8-0125/2015}
B8-0126/2015}
B8-0127/2015}
B8-0132/2015}RC1

forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og 4

til erstatning af beslutningsforslag fremsat af grupperne:

ALDE (B8‑0122/2015)

EFDD (B8‑0125/2015)

ECR (B8‑0126/2015)

S&D (B8‑0127/2015)

PPE (B8‑0132/2015)


om foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme (2015/2530(RSP))


Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Arnaud Danjean, David McAllister, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Michael Gahler, Tunne Kelam, Gunnar Hökmark, Daniel Caspary, Dubravka Šuica, Monica Macovei, Davor Ivo Stier, Fernando Ruas, Emil Radev, Barbara Matera, Claude Rolin, József Nagy, Monika Hohlmeier, Tomáš Zdechovský, Traian Ungureanu, Lara Comi, Daniel Buda, Ivo Belet, Teresa Jiménez-Becerril Barrio for EPP-Gruppen
Jörg Leichtfried, Birgit Sippel, Knut Fleckenstein for S&D-Gruppen
Timothy Kirkhope, Charles Tannock, Helga Stevens, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Kazimierz Michał Ujazdowski for ECR-Gruppen
Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas, Rosa D’Amato for EFDD-Gruppen
ÆNDRINGSFORSLAG

Europa-Parlamentets beslutning om foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme (2015/2530(RSP))  

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til artikel 2, 3, 6, 7 og 21 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og til artikel 4, 16, 20, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 82, 83, 84, 85, 86, 87 og 88 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–       der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig artikel 6, 7, 8, artikel 10, stk. 1, artikel 11, 12, 21, 47-50, 52 og 53,

–       der henviser til Kommissionens meddelelse af 20. juni 2014 om den endelige gennemførelsesrapport om EU's strategi for den indre sikkerhed 2010-2014 (COM(2014) 0365),

–       der henviser til Europols rapport om terrorsituationen og terrortendenser i EU (TE-SAT) 2014,

–       der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution af 24. september 2014 om trusler mod international fred og sikkerhed som følge af terroraktioner (resolution 2178 (2014)),

–       der henviser til strategien for EU's indre sikkerhed, som blev vedtaget af Rådet den 25. februar 2010,

–       der henviser til sin beslutning af 14. december 2011 om EU's terrorbekæmpelsespolitik: vigtigste resultater og fremtidige udfordringer(1),

–       der henviser til Europa-Parlamentets henstilling til Rådet af 24. april 2009 om problemer i forbindelse med profilanalyser, især på grundlag af etnisk tilhørsforhold og race og i forbindelse med bekæmpelse af terrorisme, retshåndhævelse, indvandring, told og grænsekontrol(2),

–       der henviser til sin beslutning af 12. september 2013 om den anden årsrapport om gennemførelsen af strategien for EU's indre sikkerhed(3),

–       der henviser til Europols trusselsvurdering af organiseret internetkriminalitet "Internet Organised Crime Threat Assessment (iOCTA) for 2014",

–       der henviser til Europols trusselsvurdering om alvorlig og organiseret kriminalitet (SOCTA) 2013 ("EU Serious and Organised Crime Threat Assessment"),

–       der henviser til drøftelserne i plenarforsamlingen den 28. januar 2015 om foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme,

–       der henviser til det uformelle møde i Rådet for Retlige og Indre Anliggender i Riga den 29. og 30. januar 2015,

–       der henviser til sin beslutning af 17. december 2014 om fornyelse af strategien for EU's indre sikkerhed(4),

–       der henviser til erklæringen fra det uformelle møde i Rådet for Retlige og Indre Anliggender den 11. januar 2015,

–       der henviser til konklusionerne fra Rådet for Retlige og Indre Anliggender af 9. oktober og 5. december 2014,

–       der henviser til rapporten fra EU-antiterrorkoordinatoren til Det Europæiske Råd af 24. november 2014 (15799/14),

–       der henviser til Kommissionens arbejdsprogram for 2015 som offentliggjort den 16. december 2014 (COM(2014)0910,

–       der henviser til Kommissionens meddelelse af 15. januar 2014 med titlen "Forebyggelse af radikalisering, der kan munde ud i terrorisme og voldelig ekstremisme: Styrkelse af EU's indsats" (COM(2013)0941),

–       der henviser til udtalelse fra Artikel 29-Gruppen vedrørende Beskyttelse af Personoplysninger om anvendelse af nødvendigheds- og proportionalitetsprincippet og databeskyttelse på retshåndhævelsesområdet (udtalelse 01/2014),

–       der henviser til Domstolens dom af 8. april 2014 i de forenede sager C‑293/12 og C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd og Seitlinger m.fl., og til udtalelsen fra Parlamentets Juridiske Tjeneste om fortolkningen af denne dom,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og 4,

A.     der henviser til, at terrorisme og voldelig ekstremisme er blandt de største trusler mod vores sikkerhed og frihedsrettigheder;

B.     der henviser til, at de nylige, tragiske hændelser i Paris stod som en påmindelse om, at Den Europæiske Union står over for en vedvarende og voksende terrortrussel, der i løbet af det seneste årti har ramt adskillige af dens medlemsstater hårdt med angreb ikke alene rettet mod mennesker men også mod de værdier og friheder, som Unionen hviler på;

C.     der henviser til, at sikkerhed er en af de rettigheder, der er garanteret i EU's charter om grundlæggende rettigheder, og at grundlæggende rettigheder, borgerrettigheder og proportionalitet udgør et element af afgørende betydning i vellykkede terrorbekæmpelsespolitikker;

D.     der henviser til, at forebyggelsesstrategier til bekæmpelse af terrorisme bør hvile på en mangesidet tilgang med det formål direkte at imødegå forberedelsen af angreb på EU's område, men at den også indbefatte nødvendigheden af at tage fat på de grundlæggende årsager til terrorisme; der henviser til, at terrorisme er en global trussel, som skal bekæmpes på lokalt, nationalt, europæisk og globalt niveau for at styrke borgernes sikkerhed, forsvare de grundlæggende værdier frihed, demokrati og menneskerettigheder og værne om folkeretten;

E.     der henviser til, at den række af alvorlige terrorangreb på europæisk jord siden 9/11, senest i januar 2015, har haft betydelig indvirkning på EU-borgernes og de i EU bosiddende personers følelse af sikkerhed; der henviser til, at sikkerhedssituationen i Europa har ændret sig drastisk i de senere år som følge af nye konflikter og omvæltninger i EU's umiddelbare nabolag, de nye teknologiers hurtige udvikling og den bekymrende stigende radikalisering, der fører til vold og terror både i EU og i nabolandene;

F.     der henviser til, at udbredelsen af terrorpropaganda fremmes gennem brug af internettet og de sociale medier; der henviser til, at cyberterrorisme sætter terrorgrupper i stand til at etablere og vedligeholde forbindelser uden fysiske forhindringer i form af grænser og således reducerer behovet for baser eller fristeder i forskellige lande;

G.     der henviser til, at EU står over for en alvorlig og voksende trussel fra de såkaldte "udenlandske krigere", dvs. enkeltpersoner, der rejser til et andet land end det, hvor de har bopæl eller statsborgerskab, med det formål at udføre, planlægge eller forberede terrorhandlinger eller give eller modtage terroristtræning, bl.a. i forbindelse med væbnede konflikter; der henviser til, at skønsmæssigt 3.500-5.000 statsborgere fra EU-lande har forladt deres hjem for at blive udenlandske krigere i forbindelse med udbruddet af krigen og volden i Syrien, Irak og Libyen, hvilket udgør en enorm udfordring for EU-borgernes sikkerhed;

1.      fordømmer i de stærkeste vendinger grusomhederne i Paris og udtrykker på ny sin dybeste medfølelse med det franske folk og ofrenes familier; står sammen i den globale kamp mod terrorisme og angrebet på vores demokratiske værdier og frihedsrettigheder;

2.      fordømmer stærkt og kategorisk alle terrorhandlinger, tilskyndelse til terrorisme, glorificering af dem, der er involveret i terrorisme, og støtte til ekstremistiske voldelige ideologier, hvor i verden de end finder sted eller finder opbakning; understreger, at der ikke kan være frihed uden sikkerhed eller sikkerhed uden frihed;

3.      noterer sig med bekymring det hurtigt voksende antal EU-borgere, der rejser til konfliktområder for at slutte sig til terrororganisationer og derefter vender tilbage til EU's område, hvorved de udgør en risiko for EU's indre sikkerhed og andre EU-borgeres liv; anmoder Kommissionen om at foreslå en klar, fælles definition af "udenlandske krigere fra EU" for at øge retssikkerheden;

4.      understreger behovet for mere specialiserede foranstaltninger til bekæmpelse af problemet med EU-borgere, der rejser til udlandet for at kæmpe for terrororganisationer; bekræfter, at mens retsforfølgelse er mulig i visse tilfælde, bør der anvendes andre foranstaltninger til at forebygge radikalisering, forhindre europæiske og andre udenlandske krigere i at rejse og tage sig af dem, der vender tilbage; opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at udvikle bedste praksis baseret på de medlemsstater, der har vedtaget vellykkede strategier, handlingsplaner og programmer på dette område;

Bekæmpelse af de grundlæggende årsager til terrorisme og radikalisering, der fører til voldelig ekstremisme

5.      fremhæver, at bekæmpelsen af den trussel, som terrorisme udgør i almindelighed, kræver en terrorbekæmpelsesstrategi, der er baseret på en indsats på flere niveauer, og som samlet set tager fat på underliggende faktorer såsom radikalisering, der fører til voldelig ekstremisme, f.eks. ved at udvikle social samhørighed og rummelighed, politisk og religiøs tolerance, forebygge ghettodannelse, analysere og modarbejde online-opfordringer til at begå terrorhandlinger, hindre udrejse for at slutte sig til terrororganisationer, forebygge og inddæmme rekruttering til og deltagelse i væbnede konflikter, indstille økonomisk støtte til terrororganisationer og enkeltpersoner, som ønsker at slutte sig til disse, sikre konsekvent retsforfølgelse, hvor det er nødvendigt, og give de retshåndhævende myndigheder hensigtsmæssige redskaber, så de kan udføre deres opgaver under fuld efterlevelse af de grundlæggende rettigheder;

6.      opfordrer medlemsstaterne til at investere i ordninger, der behandler de grundlæggende årsager til radikalisering, herunder uddannelsesprogrammer, der fremmer integration, social inklusion, dialog, deltagelse, lighed, tolerance og forståelse mellem forskellige kulturer og religioner, samt rehabiliteringsprogrammer;

7.      henviser med stor bekymring til radikaliseringsfænomenet i fængslerne, og opfordrer medlemsstaterne til at udveksle bedste praksis om dette problem; fastholder, at der bør rettes særlig opmærksomhed mod fængslerne og forholdene i disse, med målrettede foranstaltninger til bekæmpelse af radikaliseringen i dette miljø; opfordrer medlemsstaterne til at gøre mere for at forbedre fængslernes forvaltningssystemer og dermed gøre det lettere at spore fanger, der er involveret i forberedelse af terrorhandlinger, og at overvåge og forebygge radikaliseringsprocesser og oprette specifikke afradikaliseringsprogrammer;

8.      fremhæver det presserende behov for at intensivere forebyggelsen af radikalisering og til at udarbejde afradikaliseringsprogrammer ved at styrke og indgå i dialog med fællesskaberne og civilsamfundet på nationalt og lokalt niveau med henblik på at standse udbredelsen af ekstremistiske ideologier; opfordrer Kommissionen til at styrke netværket til bevidstgørelse om radikalisering (Radicalisation Awareness Network (RAN)), som samler alle de aktører, der er involveret i at udvikle antiradikaliseringskampagner og oprette afradikaliseringsstrukturer og -processer for hjemvendte udenlandske krigere, og til direkte at udfordre ekstremistiske ideologier ved at tilvejebringe positive alternativer;

9.      støtter vedtagelsen af en europæisk strategi for bekæmpelse af terrorpropaganda, radikale netværk og onlinerekruttering, der bygger på de bestræbelser, der allerede er gjort, og de initiativer, der allerede er taget på et mellemstatsligt og frivilligt grundlag med henblik på yderligere udveksling af bedste praksis og succesfulde metoder på dette område;

10.    opfordrer til vedtagelse af en holdning fra Rådet om nationale strategier til forebyggelse af radikalisering, der vil imødegå den brede vifte af underliggende faktorer for radikalisering og rette henstillinger til medlemsstaterne om skabelse af udtrædelses-, rehabiliterings- og afradikaliseringsprogrammer;

Gennemførelse og fornyet gennemgang af eksisterende retshåndhævelsesforanstaltninger

11.    opfordrer medlemsstaterne til at gøre optimal brug af de eksisterende platformer, databaser og advarselssystemer på europæisk plan, såsom Schengen-informationssystemet og Advanced Passenger Information System (APIS);

12.    fremhæver, at den frie bevægelighed inden for Schengen-området er en af de vigtigste frihedsrettigheder i Den Europæiske Union, og udelukker derfor ethvert forslag om at suspendere Schengen-systemet; opfordrer i stedet medlemsstaterne til at stramme de eksisterende regler, som allerede omfatter muligheden for at indføre midlertidig dokumentkontrol, og til at gøre bedre brug af SIS II-systemet; påpeger, at enkeltpersoner, der krydser de ydre grænser, allerede kan underkastes en række målrettede kontroller;

13.    opfordrer Kommissionen til straks og derefter med jævne mellemrum at evaluere de nuværende instrumenter og foretage en tilsvarende vurdering af de tilbageværende huller i kampen mod terrorisme, idet Det Europæiske Råd regelmæssigt skal vurdere truslerne mod Unionen for at sætte denne og dens medlemsstater i stand til at træffe effektive foranstaltninger; opfordrer Kommissionen og Rådet til at støtte en ny køreplan for bekæmpelse af terrorisme, der resulterer i en effektiv reaktion på eksisterende trusler og sikrer effektiv sikkerhed for alle, idet den garanterer de rettigheder og friheder, som er de grundlæggende principper for det europæiske projekt;

14.    fremhæver, at et væsentligt element i bekæmpelsen af terrorisme nødvendigvis må være integrerede politikker til beskyttelse af og støtte til ofrene og deres familier; opfordrer alle medlemsstaterne til behørigt at gennemføre direktiv 2012/29/EU af 25. oktober 2012 om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse;

15.    mener, at bekæmpelsen af handel med skydevåben bør være en prioriteret opgave for EU i bekæmpelsen af alvorlig og organiseret international kriminalitet; mener især, at samarbejdet må styrkes yderligere med hensyn til informationsudvekslingsmekanismer og sporbarhed og tilintetgørelse af forbudte våben; opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt at evaluere de eksisterende EU-regler om handel med ulovlige skydevåben og eksplosive anordninger i tilknytning til organiseret kriminalitet;

16.    bifalder den kommende vedtagelse på europæisk plan af en opdateret retsramme for bekæmpelse af hvidvaskning af penge, som er et afgørende skridt, der skal gennemføres på alle planer for at sikre dens effektivitet og således bekæmpe en væsentlig finansieringskilde for terrororganisationer;

17.    opfordrer medlemsstaterne til at optrappe deres retlige samarbejde på grundlag af de tilgængelige EU-instrumenter såsom ECRIS, den europæiske arrestordre og den europæiske efterforskningskendelse;

EU's kapacitet med hensyn til den indre sikkerhed, retshåndhævelse og agenturerne

18.    opfordrer medlemsstaterne til at forebygge terrormistænktes bevægelser ved at styrke kontrollen ved de ydre grænser, kontrollere rejsedokumenter mere systematisk og effektivt bekæmpe ulovlig våbenhandel og svigagtig anvendelse af andres identitet, samt ved at identificere risikoområder;

19.    noterer sig med bekymring, at terrororganisationerne i stigende grad anvender internettet og kommunikationsteknologierne til at kommunikere, planlægge angreb og udsprede propaganda; anmoder om, at internetvirksomheder og de sociale medier samarbejder med regeringerne og de retshåndhævende myndigheder for at bekæmpe dette problem samtidig med, at de sikrer løbende overholdelse af de generelle principper om udtryksfrihed og privatlivets fred; understreger, at foranstaltningerne til begrænsning af brug og spredning af oplysninger på internettet i terrorbekæmpelsesøjemed skal være nødvendige og forholdsmæssige;

20.    gentager, at al dataindsamling og -udveksling, herunder af EU-agenturer såsom Europol, bør være i overensstemmelse med EU-lovgivningen og national lovgivning og baseret på en sammenhængende databeskyttelsesramme, der giver juridisk bindende standarder for beskyttelse af personoplysninger på EU-plan;

21.    opfordrer kraftigt til bedre informationsudveksling mellem medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder og EU-agenturerne; fremhæver desuden behovet for at forbedre, intensivere og fremskynde en global informationsudveksling om retshåndhævelse; opfordrer til et mere effektivt operationelt samarbejde mellem medlemsstaterne gennem øget brug af sådanne værdifulde instrumenter som fælles efterforskningshold, programmer til sporing af finansiering af terrorisme og PNR-oplysningsordninger samt hurtigere og mere effektiv deling af relevante data og oplysninger inden for grænserne af en passende databeskyttelse og beskyttelse af privatlivets fred;

22.    opfordrer Kommissionen og Rådet til at foretage en omfattende evaluering af EU's foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme og relaterede foranstaltninger, især hvad angår gennemførelsen heraf i medlemsstaternes lovgivning og praksis og niveauet for deres samarbejde med EU-agenturer på området, navnlig Europol og Eurojust, til at foretage en tilsvarende vurdering af de tilbageværende huller under anvendelse af proceduren i artikel 70 i TEUF og til at indføre denne evalueringsproces som en del af den europæiske dagsorden om sikkerhed;

23.    understreger, at der er nødvendigt, at europæiske agenturer og nationale retshåndhævende myndigheder bekæmper terroristorganisationernes primære indtægtskilder, herunder hvidvaskning af penge, menneskehandel og ulovlig våbenhandel; opfordrer i denne henseende til, at EU-lovgivningen gennemføres fuldt ud på dette område for at tilvejebringe en koordineret tilgang for hele EU; bemærker, at medlemsstaterne kun videregiver 50 % af deres oplysninger om terrorisme og organiseret kriminalitet til Europol og Eurojust;

24.    opfordrer medlemsstaterne til at gøre bedre brug af Europols enestående kapacitet ved at sikre, at deres nationale enheder forsyner Europol med relevante oplysninger på en mere systematisk og rutinemæssig måde; støtter endvidere oprettelse af en europæisk platform til bekæmpelse af terrorisme inden for Europol med henblik på at maksimere dets kapacitet på det operationelle og tekniske område og med hensyn til udveksling af efterretninger;

25.    understreger, at det er nødvendigt at gøre de strafferetlige reaktionsmuligheder mere effektive og koordinere dem bedre gennem Eurojust, at harmonisere kriminaliseringen af lovovertrædelser i forbindelse med udenlandske krigere i hele EU for at tilvejebringe et lovmæssigt grundlag og fremme samarbejdet på tværs af grænserne, for at undgå huller i retsforfølgningen og for at leve op til de praktiske og retlige udfordringer ved indsamling og anerkendelse af bevismidler i terrorsager, ved at opdatere rammeafgørelse 2008/919/RIA;

26.    opfordrer til et stærkere demokratisk og retsligt tilsyn med terrorbekæmpelsespolitikker og efterretningsarbejdet inden for EU med fuldstændig uafhængig demokratisk kontrol og insisterer på, at sikkerhedsarbejdet bør være i nøje overensstemmelse med folkeretten;

Vedtagelse af en EU-strategi udadtil for bekæmpelse af international terrorisme

27.    opfordrer EU til aktivt at fremme et globalt partnerskab mod terrorisme og til at arbejde tæt sammen med regionale aktører såsom Den Afrikanske Union, Golfstaternes Samarbejdsråd og Den Arabiske Liga, navnlig Syriens og Iraks nabolande, og de lande, der er hårdt ramt af konflikten, såsom Jordan, Libanon og Tyrkiet, samt med FN og især FN's Komité for Bekæmpelse af Terrorisme; opfordrer i denne henseende til øget dialog mellem udviklings- og sikkerhedseksperter mellem EU og disse lande;

28.    understreger navnlig, at det er nødvendigt, at EU og dets medlemsstater og partnerlande baserer deres strategi for bekæmpelse af international terrorisme på retsstatsprincippet og respekt for de grundlæggende rettigheder; understreger endvidere, at Unionens aktioner udadtil til bekæmpelse af international terrorisme i første omgang bør sigte mod at forhindre, modarbejde og retsforfølge terrorisme;

29.    opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at vedtage en EU-strategi udadtil for bekæmpelse af international terrorisme med henblik på at bekæmpe kilderne til international terrorisme og integrere kampen mod terrorisme; opfordrer Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til at udvikle en samarbejdsstrategi til bekæmpelse af terrorisme med tredjelande og samtidig sikre, at menneskerettighedsstandarderne respekteres;

30.    opfordrer EU til at revidere sin strategi over for det sydlige Middelhavsområde som led i den aktuelle revision af den europæiske naboskabspolitik og fokusere på at støtte de lande og aktører, der reelt engagerer sig i fælles værdier og reformer;

31.    fremhæver nødvendigheden af at fokusere på at forhindre og bekæmpe radikalisering i handlingsplanerne og de politiske dialoger mellem EU og dets partnerlande, bl.a. ved at øge det internationale samarbejde, gøre brug af eksisterende programmer og kapaciteter og samarbejde med civilsamfundsaktører i lande, der er relevante i bekæmpelsen af terrorisme og ekstremistisk propaganda på internettet og via andre kommunikationsmidler;

32.    understreger, at en samlet EU-strategi for anti-terrorforanstaltninger også skal gøre fuldt brug af EU's udenrigs- og udviklingspolitik med henblik på at bekæmpe fattigdom, forskelsbehandling og marginalisering, bekæmpe korruption og fremme god forvaltningsskik samt forebygge og løse konflikter, hvilket alt sammen bidrager til at marginalisere visse grupper og samfundslag og dermed gøre dem mere sårbare over for propaganda fra ekstremistiske grupper;

33.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes parlamenter.

 

 

(1)

EUT C 168 E af 14.6.2013, s. 45.

(2)

Vedtagne tekster, P8_TA(2014)0102.

(3)

Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0384.

(4)

Vedtagne tekster, P8_TA(2014)0102.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik