Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B8-0122/2015Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B8-0122/2015

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τα μέτρα κατά της τρομοκρατίας

10.2.2015 - (2015/2530(RSP))

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
ALDE (B8‑0122/2015)
EFDD (B8‑0125/2015)
ECR (B8‑0126/2015)
S&D (B8‑0127/2015)
PPE (B8‑0132/2015)

Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Arnaud Danjean, David McAllister, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Michael Gahler, Tunne Kelam, Gunnar Hökmark, Daniel Caspary, Dubravka Šuica, Monica Macovei, Davor Ivo Stier, Fernando Ruas, Emil Radev, Barbara Matera, Claude Rolin, József Nagy, Monika Hohlmeier, Tomáš Zdechovský, Traian Ungureanu, Lara Comi, Daniel Buda, Ivo Belet, Teresa Jiménez-Becerril Barrio εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Jörg Leichtfried, Birgit Sippel, Knut Fleckenstein εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Timothy Kirkhope, Charles Tannock, Helga Stevens, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Kazimierz Michał Ujazdowski εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Sophia in ‘t Veld εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas, Rosa D’Amato εξ ονόματος της Ομάδας EFDD


Διαδικασία : 2015/2530(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B8-0122/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B8-0122/2015
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα μέτρα κατά της τρομοκρατίας

(2015/2530(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3, 6, 7 και 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και τα άρθρα 4, 16, 20, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 82, 83, 84, 85 , 86, 87 και 88 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–   έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 6, 7, 8, 10 παράγραφος 1, 11, 12, 21, 47 έως 50, 52 και 53,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Ιουνίου 2014, σχετικά με την τελική έκθεση εφαρμογής της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ 2010-2014 (COM(2014)0365),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Ευρωπόλ για την κατάσταση και τις τάσεις της τρομοκρατίας στην ΕΕ (TE-SAT) για το 2014,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στις 24 Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με τις απειλές για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια που προκαλούνται από τρομοκρατικές ενέργειες (ψήφισμα 2178 (2014)),

–   έχοντας υπόψη τη στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 25 Φεβρουαρίου 2010,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την αντιτρομοκρατική πολιτική της ΕΕ: βασικά επιτεύγματα και μελλοντικές προκλήσεις[1],

–   έχοντας υπόψη τη σύστασή του, της 24ης Απριλίου 2009, προς το Συμβούλιο σχετικά με το πρόβλημα διαμόρφωσης μιας γενικής εικόνας ενός προσώπου, ιδίως βάσει της φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, στο πλαίσιο των αντιτρομοκρατικών ενεργειών, της εφαρμογής του νόμου, του ελέγχου της μετανάστευσης, των τελωνειακών υπηρεσιών και των ελέγχων στα σύνορα,[2],

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τη δεύτερη έκθεση για την εφαρμογή της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης[3],

–   έχοντας υπόψη την αξιολόγηση της απειλής που αντιπροσωπεύει το οργανωμένο έγκλημα που διευκολύνεται από το Διαδίκτυο (iOCTA), της Ευρωπόλ, για το 2014,

–   έχοντας υπόψη την αξιολόγηση της απειλής που αντιπροσωπεύει το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα στην ΕΕ (SOCTA), της Ευρωπόλ, για το 2013,

–   έχοντας υπόψη τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στην ολομέλεια, στις 28 Ιανουαρίου 2015, σχετικά με τα μέτρα κατά της τρομοκρατίας,

–   έχοντας υπόψη το άτυπο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΔΕΥ) που πραγματοποιήθηκε στις 29 και 30 Ιανουαρίου 2015 στη Ρίγα,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με την ανανέωση της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ[4],

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση της άτυπης συνόδου του Συμβουλίου ΔΕΥ της 11ης Ιανουαρίου 2015,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου ΔΕΥ της 9ης Οκτωβρίου και της 5ης Δεκεμβρίου 2014,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Συντονιστή Αντιτρομοκρατικής Δράσης της ΕΕ προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, της 24ης Νοεμβρίου 2014 (15799/14),

–   έχοντας υπόψη το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2015 (COM(2014)0910), που δημοσιεύτηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2014,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 15ης Ιανουαρίου 2014, με τίτλο «Πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στην τρομοκρατία και στον βίαιο εξτρεμισμό: Ενίσχυση της ενωσιακής απόκρισης» (COM(2013)0941),

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της ομάδας εργασίας του άρθρου 29 για την προστασία των δεδομένων, σχετικά με την εφαρμογή των εννοιών της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας και την προστασία των δεδομένων στον τομέα της επιβολής του νόμου (γνωμοδότηση 01/2014),

–   έχοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 8ης Απριλίου 2014, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-293/12 και C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd και Michael Seitlinger κλπ., και τη γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Κοινοβουλίου σχετικά με την ερμηνεία της εν λόγω απόφασης,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρομοκρατία και ο βίαιος εξτρεμισμός συνιστούν μείζονες απειλές εναντίον της ασφάλειας και των ελευθεριών μας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πρόσφατα τραγικά γεγονότα στο Παρίσι έρχονται να υπενθυμίσουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια διαρκή και μεταβαλλόμενη τρομοκρατική απειλή, η οποία την τελευταία δεκαετία πλήττει σοβαρά διάφορα κράτη μέλη, με επιθέσεις που έχουν ως στόχο όχι μόνο ανθρώπους αλλά και τις αξίες και ελευθερίες στις οποίες εδράζεται η Ένωση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασφάλεια είναι ένα από τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα, οι πολιτικές ελευθερίες και η αναλογικότητα αποτελούν ουσιαστικές παραμέτρους για την επιτυχία των πολιτικών πάταξης της τρομοκρατίας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στρατηγικές πρόληψης για την πάταξη της τρομοκρατίας πρέπει να βασίζονται σε μια πολύπλευρη προσέγγιση που θα στοχεύει στην άμεση παρεμπόδιση της προετοιμασίας επιθέσεων στο έδαφος της ΕΕ, αλλά και στην ενσωμάτωση της ανάγκης να καταπολεμηθούν τα βασικά αίτια της τρομοκρατίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρομοκρατία αποτελεί παγκόσμια απειλή που πρέπει να αντιμετωπιστεί σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, ώστε να ενισχυθεί η ασφάλεια των πολιτών μας, να προστατευτούν οι θεμελιώδεις αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να περιφρουρηθεί το διεθνές δίκαιο·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διάφορες σοβαρές τρομοκρατικές επιθέσεις που έγιναν επί ευρωπαϊκού εδάφους από την 11η Σεπτεμβρίου και μετά, με πλέον πρόσφατες τις επιθέσεις του Ιανουαρίου 2015, έχουν επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών και των κατοίκων της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στον τομέα της ασφάλειας στην Ευρώπη έχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας νέων συγκρούσεων και αναταραχών στον άμεσο περίγυρο της ΕΕ, της ραγδαίας εξέλιξης νέων τεχνολογιών και της ανησυχητικής αύξησης της ριζοσπαστικοποίησης, που οδηγεί σε επεισόδια βίας και τρομοκρατίας τόσο εντός της ΕΕ όσο και στις γειτονικές της χώρες·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάδοση της τρομοκρατικής προπαγάνδας διευκολύνεται από τη χρήση του Διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβερνοτρομοκρατία δίνει τη δυνατότητα σε τρομοκρατικές ομάδες να δημιουργούν και να διατηρούν δεσμούς χωρίς το φυσικό εμπόδιο των συνόρων, μειώνοντας, με τον τρόπο αυτό, την ανάγκη να έχουν βάσεις ή καταφύγια σε χώρες·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αντιμετωπίζει τη σοβαρή και αυξανόμενη απειλή των λεγόμενων «ξένων μαχητών της ΕΕ», δηλαδή των ατόμων που μεταβαίνουν σε χώρες εκτός της χώρας διαμονής ή ιθαγένειάς τους με σκοπό τη διάπραξη ή τον σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών ή την παροχή ή λήψη τρομοκρατικής εκπαίδευσης με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, τις ένοπλες συγκρούσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι, με το ξέσπασμα του πολέμου και των βιαιοτήτων στη Συρία, το Ιράκ και τη Λιβύη, υπολογίζεται ότι 3.500 έως 5.000 ευρωπαίοι πολίτες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους για να πολεμήσουν ως ξένοι μαχητές, οι οποίοι αποτελούν τεράστια πρόκληση για την ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ·

1.  καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τις αποτρόπαιες πράξεις που έλαβαν χώρα στο Παρίσι και δηλώνει και πάλι την ένθερμη συμπαράστασή του στον λαό της Γαλλίας και στις οικογένειες των θυμάτων και την ομοψυχία του στον παγκόσμιο αγώνα κατά της τρομοκρατίας και της επίθεσης ενάντια στις δημοκρατικές μας αξίες και ελευθερίες·

2.  καταδικάζει απερίφραστα και κατηγορηματικά κάθε τρομοκρατική ενέργεια, την προβολή της τρομοκρατίας, την ηρωοποίηση των εμπλεκομένων στην τρομοκρατία και την υπεράσπιση βίαιων εξτρεμιστικών ιδεολογιών, οπουδήποτε στον κόσμο και αν εμφανίζονται· τονίζει ότι δεν υφίσταται ελευθερία χωρίς ασφάλεια και ασφάλεια χωρίς ελευθερία·

3.  σημειώνει με ανησυχία τη ραγδαία αύξηση του αριθμού των πολιτών της ΕΕ που ταξιδεύουν σε περιοχές συγκρούσεων για να ενταχθούν σε τρομοκρατικές οργανώσεις και στη συνέχεια επιστρέφουν στο έδαφος της ΕΕ, αποτελώντας κίνδυνο για την εσωτερική ασφάλεια της ΕΕ και τις ζωές των πολιτών της· ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει σαφή και κοινό ορισμό για τους «ξένους μαχητές της ΕΕ», προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου·

4.  επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο να ληφθούν ακόμη πιο εξειδικευμένα μέτρα για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των πολιτών της ΕΕ που ταξιδεύουν στο εξωτερικό για να πολεμήσουν στις τάξεις τρομοκρατικών οργανώσεων· αντιλαμβάνεται ότι, μολονότι σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατή η άσκηση ποινικών διώξεων, πρέπει ωστόσο να ληφθούν άλλα μέτρα για την ανάσχεση της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στον βίαιο εξτρεμισμό, για την παρεμπόδιση της αναχώρησης ευρωπαίων και άλλων ξένων μαχητών και για την αντιμετώπιση όσων επιστρέφουν· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να διαμορφώσουν βέλτιστες πρακτικές βασισμένες σε αντίστοιχες επιτυχημένες λύσεις που επέλεξαν ορισμένα κράτη μέλη όσον αφορά τις στρατηγικές, τα σχέδια δράσης και τα προγράμματα αντιμετώπισης του προβλήματος αυτού·

     Καταπολέμηση των βαθύτερων αιτίων της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στον βίαιο εξτρεμισμό

5.  τονίζει ότι η αντιμετώπιση της απειλής που θέτει γενικότερα η τρομοκρατία απαιτεί μια στρατηγική πάταξης της τρομοκρατίας με βάση μια πολυεπίπεδη προσέγγιση, μέσω της οποίας θα αντιμετωπίζονται συνολικά οι υποκείμενοι παράγοντες της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στον βίαιο εξτρεμισμό, π.χ. με την ανάπτυξη της κοινωνικής συνοχής, της πολυδεκτικότητας και της πολιτικής και θρησκευτικής ανοχής και με την αποτροπή της γκετοποίησης, με την ανάλυση και την αντιμετώπιση της διαδικτυακής υποκίνησης ατόμων στην εκτέλεση τρομοκρατικών ενεργειών, την αποτροπή της αναχώρησης ατόμων με στόχο τη συμμετοχή σε τρομοκρατικές οργανώσεις, την παρεμπόδιση και την αναχαίτιση της στρατολόγησης και της συμμετοχής σε ένοπλες συγκρούσεις, τη διακοπή της παροχής οικονομικής υποστήριξης προς τρομοκρατικές οργανώσεις και άτομα που σκοπεύουν να γίνουν μέλη τους, τη διασφάλιση αυστηρής ποινικής δίωξης, όπου αρμόζει, και την εξασφάλιση στις αρχές επιβολής του νόμου των απαραίτητων μέσων για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, με απόλυτο σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

6.  καλεί τα κράτη μέλη να επενδύσουν σε σχήματα για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της ριζοσπαστικοποίησης, μεταξύ άλλων σε εκπαιδευτικά προγράμματα, στην υποστήριξη της ένταξης, της κοινωνικής ενσωμάτωσης, του διαλόγου, της συμμετοχής, της ισότητας, της ανεκτικότητας και της κατανόησης μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών και θρησκειών, καθώς και σε προγράμματα αναμόρφωσης·

7.  επισημαίνει με μεγάλη ανησυχία το φαινόμενο της ριζοσπαστικοποίησης στις φυλακές και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προχωρήσουν στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στον τομέα αυτό· ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις φυλακές και τις συνθήκες κράτησης, μέσω στοχοθετημένων μέτρων για την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης σε αυτό το περιβάλλον· καλεί τα κράτη μέλη να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για να βελτιώσουν τα συστήματα διοίκησης των φυλακών ώστε να καταστεί ευκολότερος ο εντοπισμός κρατουμένων που συμμετέχουν στην προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών, να παρακολουθούνται και να προλαμβάνονται διαδικασίες ριζοσπαστικοποίησης και να δημιουργηθούν συγκεκριμένα προγράμματα απεμπλοκής, αναμόρφωσης και αποριζοσπαστικοποίησης·

8.  τονίζει ότι απαιτείται επειγόντως να ενταθεί η πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και να προαχθούν τα προγράμματα αποριζοσπαστικοποίησης, μέσω της ενδυνάμωσης των κοινοτήτων και της κοινωνίας των πολιτών και της συνεργασίας μαζί τους σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, προκειμένου να αναχαιτιστεί η διάδοση εξτρεμιστικών ιδεολογιών· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει το Δίκτυο Ενημέρωσης σχετικά με τη Ριζοσπαστικοποίηση (RAN), το οποίο συσπειρώνει όλους τους φορείς που συμμετέχουν στη διαμόρφωση εκστρατειών κατά της ριζοσπαστικοποίησης και στη δημιουργία δομών και διαδικασιών για την αποριζοσπαστικοποίηση των ξένων μαχητών που επιστρέφουν, καθώς και να αντιμετωπίσει άμεσα τις εξτρεμιστικές ιδεολογίες παρέχοντας θετικά εναλλακτικά πρότυπα·

9.  υποστηρίζει την έγκριση μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την καταπολέμηση της τρομοκρατικής προπαγάνδας, των ριζοσπαστικών δικτύων και της στρατολόγησης μέσω Διαδικτύου, η οποία θα βασίζεται στις προσπάθειες και στις πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί σε διακυβερνητική και εθελοντική βάση με σκοπό την περαιτέρω ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και επιτυχών μεθόδων στον τομέα αυτό·

10. ζητεί να εγκριθεί σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τις εθνικές στρατηγικές για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης, η οποία θα καλύπτει το ευρύ φάσμα υποκείμενων παραγόντων ριζοσπαστικοποίησης και θα προβαίνει σε συστάσεις προς τα κράτη μέλη σχετικά με την κατάρτιση προγραμμάτων απεμπλοκής, αναμόρφωσης και αποριζοσπαστικοποίησης·

Εφαρμογή και επισκόπηση των υφιστάμενων μέτρων επιβολής του νόμου

11. καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις πλατφόρμες, τις βάσεις δεδομένων και τα συστήματα προειδοποίησης που ήδη υφίστανται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS) και τα συστήματα εκ των προτέρων πληροφοριών για τους επιβάτες (APIS)·

12. τονίζει ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών εντός του χώρου Σένγκεν αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ελευθερίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, κατά συνέπεια, αποκλείει κατηγορηματικά τις προτάσεις για αναστολή του συστήματος Σένγκεν· ενθαρρύνει, αντίθετα, τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν αυστηρότερα τους ισχύοντες κανόνες που προβλέπουν ήδη τη δυνατότητα προσωρινής εφαρμογής ελέγχων εγγράφων και να αξιοποιήσουν καλύτερα το σύστημα SIS II· επισημαίνει ότι είναι ήδη δυνατή η διενέργεια στοχοθετημένων ελέγχων στα άτομα που διασχίζουν εξωτερικά σύνορα·

13. καλεί την Επιτροπή να προβεί στην άμεση, και στο εξής σε τακτική, αξιολόγηση των υφιστάμενων μέσων και να πραγματοποιήσει αντίστοιχη εκτίμηση των κενών που εξακολουθούν να υπάρχουν στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, στο πλαίσιο της οποίας το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πραγματοποιεί τακτική αξιολόγηση των απειλών τις οποίες αντιμετωπίζει η Ένωση, προκειμένου η Ένωση και τα κράτη μέλη να είναι σε θέση να ενεργούν αποτελεσματικά· ζητεί από την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να εγκρίνουν έναν ανανεωμένο χάρτη πορείας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας που θα προβλέπει αποτελεσματική αντιμετώπιση των υφιστάμενων απειλών και θα εξασφαλίζει ουσιαστική ασφάλεια για όλους, κατοχυρώνοντας παράλληλα τα δικαιώματα και τις ελευθερίες που αποτελούν τις θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

14. τονίζει ότι ουσιώδη παράμετρο του αγώνα κατά της τρομοκρατίας πρέπει να αποτελεί η εφαρμογή πολιτικών προστασίας και ενίσχυσης των θυμάτων και των οικογενειών τους· ζητεί, ως εκ τούτου, από όλα τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ορθά την οδηγία 2012/29/EΕ, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας·

15. θεωρεί ότι η πάταξη του λαθρεμπορίου πυροβόλων όπλων πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα της ΕΕ στο πλαίσιο της καταπολέμησης του σοβαρού και οργανωμένου διεθνούς εγκλήματος· πιστεύει, ειδικότερα, ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθεί περαιτέρω η συνεργασία όσον αφορά μηχανισμούς ανταλλαγής πληροφοριών καθώς και τη δυνατότητα εντοπισμού και την καταστροφή απαγορευμένων όπλων· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει επειγόντως τους ισχύοντες κανόνες της ΕΕ σχετικά με τη διακίνηση παράνομων πυροβόλων όπλων, εκρηκτικών συσκευών και το λαθρεμπόριο όπλων που συνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα·

16. εκφράζει την ικανοποίησή του για την επικείμενη έγκριση ενός επικαιροποιημένου νομικού πλαισίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς πρόκειται για ένα αποφασιστικό βήμα το οποίο θα πρέπει να εφαρμοστεί σε όλα τα επίπεδα ούτως ώστε να αποδειχθεί αποτελεσματικό και να μπορεί, συνεπώς, να αντιμετωπίσει μια σημαντική πηγή χρηματοδότησης των τρομοκρατικών οργανώσεων·

17. καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τη συνεργασία τους στον τομέα της δικαιοσύνης με βάση τα μέσα που διαθέτει η ΕΕ, όπως το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS), το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης και η Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας·

Εσωτερική ασφάλεια και επιβολή του νόμου στην ΕΕ και δυνατότητες σε επίπεδο οργανισμών

18.    καλεί όλα τα κράτη μέλη να αποτρέπουν την κυκλοφορία ατόμων ύποπτων για τρομοκρατία, ενισχύοντας τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα, ελέγχοντας τα ταξιδιωτικά έγγραφα με πιο συστηματικό και αποτελεσματικό τρόπο, αντιμετωπίζοντας την παράνομη εμπορία και διακίνηση όπλων και τη δόλια χρήση εγγράφων ταυτότητας και εντοπίζοντας τους τομείς κινδύνου·

19.    σημειώνει με ανησυχία την αυξανόμενη χρήση του Διαδικτύου και της τεχνολογίας επικοινωνιών από τρομοκρατικές οργανώσεις με σκοπό την επικοινωνία, τον σχεδιασμό επιθέσεων και τη διάδοση προπαγάνδας· ζητεί από τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης να συνεργαστούν με τις κυβερνήσεις και τις αρχές επιβολής του νόμου και την κοινωνία των πολιτών με σκοπό την καταπολέμηση αυτού του προβλήματος, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τον αδιάλειπτο σεβασμό των γενικών αρχών της ιδιωτικότητας και της ελευθερίας του λόγου· υπογραμμίζει ότι τα μέτρα περιορισμού της χρήσης και της διάδοσης στοιχείων στο Διαδίκτυο για τους σκοπούς της πάταξης της τρομοκρατίας πρέπει να είναι αναγκαία και αναλογικά·

20.    επαναλαμβάνει ότι όλα τα προγράμματα συλλογής και ανταλλαγής δεδομένων, που εφαρμόζουν μεταξύ άλλων οργανισμοί της ΕΕ όπως η Ευρωπόλ, θα πρέπει να είναι συμβατά με το ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο και να βασίζονται σε ένα συνεκτικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων που θα παρέχει νομικώς δεσμευτικά πρότυπα προστασίας των προσωπικών δεδομένων σε επίπεδο ΕΕ·

21.    υποστηρίζει ένθερμα την καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών και των οργανισμών της ΕΕ· τονίζει επίσης την ανάγκη να βελτιωθεί, να ενταθεί και να επιταχυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών για την επιβολή του νόμου σε παγκόσμιο επίπεδο· απευθύνει έκκληση για αποτελεσματικότερη επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων χωρών μέσω της χρήσης των αξιόλογων μέσων που υπάρχουν, όπως είναι οι κοινές ομάδες έρευνας, το πρόγραμμα παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και οι συμφωνίες περί κατάστασης ονομάτων επιβατών (PNR), και για ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ανταλλαγή των σχετικών δεδομένων και πληροφοριών, με την επιφύλαξη των ανάλογων διασφαλίσεων περί προστασίας των δεδομένων και ιδιωτικότητας·

22.    καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διενεργήσουν ολοκληρωμένη αξιολόγηση των αντιτρομοκρατικών και άλλων συναφών μέτρων της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή τους στα κράτη μέλη, τόσο σε νομικό επίπεδο όσο και στην πράξη, και όσον αφορά τον βαθμό στον οποίο τα κράτη μέλη συνεργάζονται σε αυτόν τον τομέα με τους οργανισμούς της ΕΕ, κυρίως με την Ευρωπόλ και τη Eurojust· ζητεί να διενεργηθεί αντίστοιχη αξιολόγηση των κενών που εξακολουθούν να υφίστανται, μέσω της διαδικασίας που προβλέπει το άρθρο 70 της ΣΛΕΕ, και να εισαχθεί η αξιολόγηση αυτή στο ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια·

23.    υπογραμμίζει ότι οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί και οι εθνικές αρχές επιβολής του νόμου πρέπει να καταπολεμήσουν τις βασικές πηγές εσόδων των τρομοκρατικών οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένων της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της εμπορίας ανθρώπων και του παράνομου εμπορίου όπλων· απευθύνει έκκληση, σε αυτό το πλαίσιο, για την πλήρη εφαρμογή της συναφούς νομοθεσίας της ΕΕ, προκειμένου να υπάρξει μια συντονισμένη προσέγγιση σε ολόκληρη την ΕΕ· εκφράζει την ανησυχία του διότι τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Eurojust και την Ευρωπόλ μόλις το 50% των πληροφοριών σχετικά με την τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα·

24.    καλεί τα κράτη μέρη να αξιοποιούν καλύτερα τις μοναδικές ικανότητες της Ευρωπόλ εξασφαλίζοντας ότι οι εθνικές μονάδες τους παρέχουν στην Ευρωπόλ τις σχετικές πληροφορίες με πιο συστηματικό και τακτικό τρόπο· υποστηρίζει επίσης τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας καταπολέμησης της τρομοκρατίας εντός της Ευρωπόλ, με σκοπό τη μεγιστοποίηση των επιχειρησιακών και τεχνικών δυνατοτήτων της, καθώς και των δυνατοτήτων ανταλλαγής πληροφοριών·

25.    τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και ο συντονισμός της δράσης του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης μέσω της Eurojust, να εναρμονιστεί η ποινικοποίηση των αδικημάτων που σχετίζονται με τους ξένους μαχητές σε ολόκληρη την ΕΕ με σκοπό την παροχή ενός νομικού πλαισίου και τη διευκόλυνση της διασυνοριακής συνεργασίας, να αποφευχθούν τα κενά στη δίωξη και να αντιμετωπιστούν οι πρακτικές και νομικές δυσκολίες στη συλλογή και το παραδεκτό των αποδεικτικών στοιχείων σε υποθέσεις τρομοκρατίας, μέσω της επικαιροποίησης της απόφασης πλαίσιο 2008/919/ΔΕΥ·

26.    ζητεί ισχυρή δημοκρατική και δικαστική εποπτεία των αντιτρομοκρατικών πρακτικών και του έργου των υπηρεσιών πληροφοριών στην ΕΕ, με πλήρη και ανεξάρτητο δημοκρατικό έλεγχο, και εμμένει στην άποψη ότι η συνεργασία σε θέματα ασφάλειας πρέπει να ευθυγραμμίζεται απόλυτα με το διεθνές δίκαιο·

Έγκριση εξωτερικής στρατηγικής της ΕΕ για την καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας

27.    καλεί την ΕΕ να προωθήσει ενεργά μια παγκόσμια συνεργασία κατά της τρομοκρατίας και να συνεργαστεί στενά με περιφερειακούς παράγοντες, όπως είναι η Αφρικανική Ένωση, το Συμβούλιο Συνεργασίας του Περσικού Κόλπου και ο Αραβικός Σύνδεσμος, ιδίως στις χώρες που γειτνιάζουν με τη Συρία και το Ιράκ και στις χώρες που έχουν υποστεί τις δραματικές επιπτώσεις των συγκρούσεων, όπως η Ιορδανία, ο Λίβανος και η Τουρκία, καθώς και με τα Ηνωμένα Έθνη, και ιδιαίτερα την Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Αντιμετώπιση της Τρομοκρατίας· απευθύνει έκκληση, σε αυτό το πλαίσιο, για ενίσχυση του διαλόγου εμπειρογνωμόνων σε θέματα ανάπτυξης και ασφάλειας μεταξύ της ΕΕ και αυτών των χωρών·

28.    τονίζει, ιδίως, την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη της και οι χώρες εταίροι της να θεμελιώσουν τη στρατηγική τους για την καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας στο κράτος δικαίου και στον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων· επισημαίνει επιπλέον ότι οι εξωτερικές δράσεις της ΕΕ για την πάταξη της διεθνούς τρομοκρατίας πρέπει να αποσκοπούν κυρίως στην πρόληψη, την αναχαίτιση και στη δίωξη της τρομοκρατίας·

29.    ζητεί από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να εγκρίνει εξωτερική στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πηγές της διεθνούς τρομοκρατίας και η πάταξή της να αποτελεί σταθερή επιδίωξή της· ζητεί από την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να αναπτύξουν μια στρατηγική συνεργασίας με τρίτες χώρες για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, διασφαλίζοντας παράλληλα τον σεβασμό των διεθνών προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

30.    παροτρύνει την ΕΕ να αναθεωρήσει τη στρατηγική της για τη νότια Μεσόγειο στο πλαίσιο της εν εξελίξει αναθεώρησης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας και να εστιάσει στην ενίσχυση των χωρών που έχουν δεσμευτεί πραγματικά να υιοθετήσουν κοινές αξίες και να προχωρήσουν σε μεταρρυθμίσεις·

31.    τονίζει την ανάγκη τα σχέδια δράσης και ο πολιτικός διάλογος μεταξύ της ΕΕ και των χωρών εταίρων της να εστιάζουν στην πρόληψη και την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης, μεταξύ άλλων μέσω της εντατικοποίησης της διεθνούς συνεργασίας, της αξιοποίησης των υφιστάμενων προγραμμάτων και δυνατοτήτων και της συνεργασίας με φορείς της κοινωνίας των πολιτών σε χώρες που έχουν συμφέρον να αντιμετωπίσουν την τρομοκρατική και εξτρεμιστική προπαγάνδα που γίνεται μέσα από το Διαδίκτυο και άλλους διαύλους επικοινωνίας·

32.    τονίζει ότι μια ολοκληρωμένη στρατηγική της ΕΕ για τα μέτρα κατά της τρομοκρατίας πρέπει επίσης να κάνει πλήρη χρήση της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ανάπτυξης της ΕΕ ώστε να καταπολεμηθούν η φτώχεια, οι διακρίσεις και η περιθωριοποίηση, να αντιμετωπιστεί η διαφθορά και να προαχθεί η χρηστή διακυβέρνηση, καθώς και να προλαμβάνονται και να επιλύονται οι συγκρούσεις, παράγοντες που συμβάλλουν από κοινού στην περιθωριοποίηση συγκεκριμένων ομάδων και τμημάτων της κοινωνίας, εντείνοντας έτσι την τρωτότητά τους απέναντι στην προπαγάνδα εξτρεμιστικών οργανώσεων·

33.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.