Procedure : 2014/2997(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : RC-B8-0123/2015

Indgivne tekster :

RC-B8-0123/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 11/02/2015 - 9.17
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PDF 129kWORD 57k
9.2.2015
PE547.527v01-00}
PE549.926v01-00} RC1
 
B8-0123/2015}
B8-0133/2015} RC1

forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og 4

til erstatning af beslutningsforslag fremsat af grupperne:

ECR (B8‑0123/2015)

PPE (B8‑0133/2015)


om det amerikanske Senats rapport om CIA's brug af tortur (2014/2997(RSP))


Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Eduard Kukan, Michael Gahler, Gunnar Hökmark, Daniel Caspary, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Monika Hohlmeier, József Nagy for PPE-Gruppen
Timothy Kirkhope, Charles Tannock for ECR-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om det amerikanske Senats rapport om CIA's brug af tortur (2014/2997(RSP))  

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til traktaten om Den Europæiske Union (TEU), særlig artikel 2, 3, 4, 6 og 21,

–       der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–       der henviser til den europæiske menneskerettighedskonvention og de tilhørende protokoller,

–       der henviser til FN's relevante menneskerettighedsinstrumenter, særlig den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder af 16. december 1966, den europæiske konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf af 10. december 1984 og de relevante tilhørende protokoller og til den internationale konvention om beskyttelse af alle personer mod tvungen forsvinding af 20. december 2006,

–       der henviser til retningslinjerne for en EU-politik over for tredjelande om tortur og anden grusom, inhuman og nedværdigende behandling eller straf og til EU's retningslinjer for dødsstraf,

–       der henviser til rapporten fra FN's Menneskerettighedsråds særlige rapportør om tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, der fokuserer på undersøgelseskommissioner som reaktion på mønstre eller anvendt praksis med hensyn til tortur eller andre former for mishandling(1),

–       der henviser til EU's og USA's fælles erklæring af 15. juni 2009 om lukningen af Guantánamo Bay og det fremtidige samarbejde om terrorbekæmpelse,

–       der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 2178 af 24. september 2014 om trusler mod den internationale fred og sikkerhed som følge af terrorhandlinger,

–       der henviser til præsident Obamas bekendtgørelse 13491 af 22. januar 2009 om sikring af lovlige afhøringer,

–       der henviser til præsident Obamas tale om unionens tilstand den 20. januar 2015,

–       der henviser til sin forhandling ved plenarmødet den 17. december 2014 om det amerikanske senats rapport om CIA's anvendelse af tortur,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og 4,

A.     der henviser til, at EU bygger på en forpligtelse til demokrati, overholdelse af retsstatsprincippet, menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, respekt for den menneskelige værdighed, folkeretten og EU-traktaterne;

B.     der henviser til, at EU har udviklet politikker for den indre sikkerhed og terrorbekæmpelse baseret på politisamarbejde og retligt samarbejde samt fremme af udveksling af efterretninger; der henviser til, at overholdelsen af grundlæggende frihedsrettigheder og retsstatsprincippet og effektiv demokratisk parlamentarisk kontrol med efterretningstjenester er vigtige elementer i et sådant samarbejde;

C.     der henviser til, at en korrekt ansvarliggørelsesproces er af afgørende betydning for at bevare borgernes tillid til de demokratiske institutioner og for effektivt at beskytte og fremme menneskerettigheder i EU's interne og eksterne politikker;

D.     der henviser til, at Parlamentet tidligere har fordømt det USA-ledede CIA-program for overførsler og hemmelige tilbageholdelser;

E.     der henviser til, at adskillige medlemsstater har foretaget eller er begyndt at foretage undersøgelser af beskyldningerne om deres inddragelse i CIA's brug af europæiske lande ved transport og ulovlig tilbageholdelse af fanger;

F.     der henviser til, at De Forenede Stater den 11. september 2001 kom under angreb af hidtil uset omfang fra al-Qaeda-terrorister, der kostede mere end 3 000 mennesker livet, da fly blev fløjet ind i World Trade Centres tvillingetårne, Pentagon og en mark i Pennsylvania;

G.     der henviser til, at forbindelserne mellem EU og USA bygger på et stærkt partnerskab og samarbejde på mange områder på baggrund af fælles demokratiske værdier, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder; der henviser til, at EU og USA har styrket deres engagement i kampen mod terror siden terrorangrebet den 11. september 2001;

H.     der henviser til, at Den Europæiske Union og dens medlemsstater og Amerikas Forenede Stater den 15. juni 2009 underskrev en fælles erklæring om lukningen af tilbageholdelsesfaciliteten i Guantánamo Bay og det fremtidige samarbejde om terrorbekæmpelse på grundlag af fælles værdier, folkeretten og respekten for retsstatsprincippet og menneskerettighederne; der henviser til, at hjælpen fra EU’s medlemsstater med hensyn til at genbosætte nogle af fangerne fra Guantánamo Bay har været langsom og begrænset;

I.      der henviser til, at fremkomsten af ISIS og navnlig tilstedeværelsen af mange europæiske borgere i denne organisations rækker og disses efterfølgende tilbagevenden til deres hjemlande har skabt en helt ny sikkerhedssituation for EU;

J.      der henviser til, at der den 3. december 2014 efter seks års undersøgelser fra amerikanske senats efterretningsudvalg blev frigivet et sammendrag af udvalgets undersøgelse af CIA's tilbageholdelses- og afhøringsprogram;

K.     der henviser til, at rapporten fra senatets udvalg fylder mere end 6 000 sider, der forbliver klassificeret, og der henviser til, at et 525-siders sammendrag er blevet frigivet, og at det bekræfter, at der seks dage efter 9/11-angrebet blev underskrevet et memorandum (MON), der gav direktøren for CIA bemyndigelse til at "iværksætte foranstaltninger med henblik på at fange og tilbageholde personer, der udgør en vedvarende, alvorlig volds- eller dødstrussel mod amerikanske borgere eller interesser, eller som planlægger terroraktiviteter";

L.     der henviser til, at CIA ifølge rapporten anvendte udvidede forhørsteknikker, der er forbudt ifølge amerikanske og internationale traktater, som forbyder anvendelsen af tortur, og som USA har undertegnet;

1.      understreger, at der ikke findes noget modsætningsforhold mellem effektive terrorbekæmpelsesforanstaltninger og respekten for menneskerettigheder, men at der er tale om målsætninger, der supplerer og gensidigt forstærker hinanden; understreger imidlertid, at respekten for grundlæggende rettigheder er en væsentlig forudsætning for en vellykket terrorbekæmpelsespolitik; understreger endvidere, at det transatlantiske samarbejde baseret på disse fælles værdier skal være en central prioritet i EU’s eksterne forbindelser;

2.      gentager sin holdning om, at den internationale kamp mod terror og det bilaterale og multilaterale internationale samarbejde på dette område, herunder inden for rammerne af NATO og mellem efterretnings- og sikkerhedstjenester, udelukkende må finde sted under fuld overholdelse af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder og med passende demokratisk og retslig kontrol;

3.      understreger, at et tæt samarbejde mellem medlemsstater og mellem EU og USA om bekæmpelse og imødegåelse af terrorisme er essentielt i den aktuelle sikkerhedssituation;

4.      glæder sig over rapporten fra senatets udvalg som værende et positivt skridt i retning af en offentlig konfrontation med og kritik af CIA's tilbageholdelses- og afhøringsprogram, hvilket viser, at det amerikanske demokratiske politiske system har viljen til med støtte fra medlemmer fra de to politiske partier i Kongressen ærligt og offentligt at tage ansvar for CIA-programmet;

5.      gentager EU's entydige vilje til at samarbejde med USA i den globale kamp mod terrorisme og minder om, at bekæmpelsen af terrorisme kræver en multilateral tilgang, og at EU derfor aktivt fremmer en global alliance mod terrorisme i De Forenede Nationer med inddragelse af alle internationale aktører;

6.      gentager sin fordømmelse af praksisserne med udvidede forhørsteknikker, som er forbudt i henhold til international ret, og som bl.a. krænker retten til frihed, sikkerhed, human behandling, frihed fra tortur, uskyldsformodning, retfærdig rettergang, juridisk bistand og lighed for loven;

7.      bifalder præsident Obamas bekendtgørelse om forbud mod tortur, fremme af human behandling af fanger og sikring af, at USA overholder nationale og internationale love, der forbyder tortur og grusom, umenneskelig og nedværdigende behandling;

8.      glæder sig over det seneste positive skridt, som præsident Obama har taget i sine fortsatte og gentagne bestræbelser på at lukke tilbageholdelsesfaciliteten på den amerikanske militærbase i Guantánamo Bay, i Cuba, og på at skabe mulighed for frigivelse af de tilbageholdte fanger, som ikke er blevet sigtet; understreger, at præsident Obama i sin tale om unionens tilstand den 20. januar 2015 gentog sin vilje til at opfylde sit valgløfte fra 2008 om at lukke fængslet i Guantánamo Bay;

9.      mener, at medlemsstaterne har erklæret deres vilje til at overholde folkeretten; understreger derfor, at de medlemsstater, der gennemfører uafhængige og effektive undersøgelser af menneskerettighedskrænkelser i forbindelse med CIA-programmet, skal basere deres undersøgelser på solide retslige beviser og på respekt for de nationale retssystemer, EU-lovgivningen og folkeretten, den nationale sikkerheds forrang og tage hensyn til sensitiviteten ved mulige igangværende strafferetlige efterforskninger;

10.    opfordrer medlemsstaterne til på baggrund af det øgede samarbejde og den styrkede udveksling af oplysninger mellem deres efterretningstjenester og sikkerhedsorganer at sikre en fyldestgørende demokratisk kontrol med disse tjenester og organer via et passende internt, forvaltningsmæssigt, retsligt og uafhængigt parlamentarisk tilsyn, samtidig med at medlemsstaternes beføjelser og suverænitet for så vidt angår den nationale sikkerhed respekteres;

11.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, EU-Udenrigstjenesten, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Europarådet, NATO, De Forenede Nationer og den amerikanske regering og Kongressens to kamre.

 

(1)

A/HRC/19/61, 18.1.2012.

 

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik