Procedură : 2014/2997(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B8-0123/2015

Texte depuse :

RC-B8-0123/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 11/02/2015 - 9.17
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PDF 136kWORD 72k
9.2.2015
PE547.527v01-00}
PE549.926v01-00} RC1
 
B8-0123/2015}
B8-0133/2015} RC1

depusă în conformitate cu articolul 123 alineatele (2) și (4) din Regulamentul de procedură

în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:

ECR (B8‑0123/2015)

PPE (B8‑0133/2015)


referitoare la raportul Senatului SUA privind utilizarea torturii de către CIA (2014/2997(RSP))


Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Eduard Kukan, Michael Gahler, Gunnar Hökmark, Daniel Caspary, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Monika Hohlmeier, József Nagy în numele Grupului PPE
Timothy Kirkhope, Charles Tannock în numele Grupului ECR

Rezoluția Parlamentului European referitoare la raportul Senatului SUA privind utilizarea torturii de către CIA (2014/2997(RSP))  

Parlamentul European,

–   având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), în special articolele 2, 3, 4, 6 și 21,

–   având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

–   având în vedere Convenția Europeană a Drepturilor Omului și protocoalele adiționale la Convenție,

–   având în vedere instrumentele relevante ale ONU în domeniul drepturilor omului, în special Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice din 16 decembrie 1966, Convenția împotriva torturii și altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante din 10 decembrie 1984 și protocoalele relevante la aceasta, precum și Convenția internațională pentru protecția tuturor persoanelor împotriva disparițiilor forțate din 20 decembrie 2006,

–   având în vedere Orientările politicii UE față de țările terțe în ceea ce privește tortura și alte tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante, precum și Orientările UE privind pedeapsa cu moartea,

–   având în vedere raportul Consiliului ONU pentru Drepturile Omului realizat de raportorul special privind tortura și alte tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante, axat pe comisii de anchetă, specializate pe tipuri sau practici de tortură sau alte forme de maltratare(1),

–   având în vedere Declarația comună a SUA și a UE din 15 iunie 2009 privind închiderea centrului de detenție de la Guantánamo Bay și viitoarea cooperare în domeniul combaterii terorismului,

–   având în vedere Rezoluția 2178 a Consiliului de Securitate al ONU din 24 septembrie 2014 privind amenințările la adresa păcii și securității internaționale cauzate de acte de terorism,

–   având în vedere Decretul 13491 al Președintelui Obama privind asigurarea unor interogatorii legale, semnat la 22 ianuarie 2009,

–   având în vedere discursul Președintelui Obama din 20 ianuarie 2015 privind starea Uniunii,

–   având în vedere dezbaterea sa din plen din 17 decembrie 2014 referitoare la raportul Senatului SUA privind utilizarea torturii de către CIA,

–   având în vedere articolul 123 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât UE are ca fundament angajamentul față de democrație, statul de drept, drepturile omului și libertățile fundamentale, respectarea demnității umane și a dreptului internațional, precum și tratatele UE;

B.  întrucât UE a dezvoltat politici de securitate internă și de combatere a terorismului bazate pe cooperarea polițienească și judiciară și pe promovarea schimbului de informații; întrucât respectarea drepturilor fundamentale și a statului de drept, precum și un control parlamentar democratic și eficient al serviciilor de informații constituie elemente importante ale unei astfel de cooperări;

C. întrucât un proces adecvat de asumare a răspunderii este esențial pentru a păstra încrederea cetățenilor în instituțiile democratice și pentru a proteja și a promova în mod eficient drepturile omului în politicile interne și externe ale UE;

D. întrucât Parlamentul a condamnat anterior programul de predare și de detenție secretă al CIA condus de SUA;

E.  întrucât mai multe state membre au desfășurat sau au început să desfășoare anchete privind acuzațiile referitoare la implicarea lor în transportarea și deținerea ilegală de prizonieri de către CIA în țări europene;

F.  întrucât, la 11 septembrie 2001, SUA a fost ținta unor atacuri fără precedent ale unor teroriști Al-Qaida, care au provocat moartea a peste 3 000 de persoane, când mai multe avioane au fost dirijate în turnurile gemene ale World Trade Centre, în Pentagon și pe un câmp din Pennsylvania;

G. întrucât relațiile UE-SUA se bazează pe un parteneriat solid și pe cooperarea în multe domenii, pe baza unor valori comune împărtășite ale democrației, ale statului de drept și ale drepturilor fundamentale; întrucât UE și SUA și-au consolidat angajamentul față de lupta împotriva terorismului după atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001;

H. întrucât, la 15 iunie 2009, Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia și Statele Unite ale Americii au semnat o Declarație comună cu privire la închiderea centrului de detenție de la Guantánamo Bay și la viitoarea cooperare în domeniul combaterii terorismului, pe baza valorilor comune, a dreptului internațional și a respectării statului de drept și a drepturilor omului; întrucât asistența oferită de statele membre ale UE în relocarea unora dintre deținuții de la Guantánamo Bay a fost lentă și limitată;

I.   întrucât apariția Statului Islamic și, mai ales, prezența multor cetățeni europeni în rândurile acestei organizații și reîntoarcerea ulterioară a acestora în țările lor de origine creează o situație cu totul nouă pentru UE în ceea ce privește securitatea,

J.   întrucât, la 3 decembrie 2014, după șase ani de anchete, Comisia Specială pentru Informații a Senatului a publicat un rezumat al studiului comisiei privind programul de detenție și de interogare al Agenției Centrale de Informații (CIA);

K. întrucât raportul comisiei Senatului are peste 6 000 de pagini, dar este în continuare clasificat și întrucât a fost publicat un rezumat de 525 de pagini care a confirmat că, la șase zile după atacurile din 11 septembrie, s-a semnat un memorandum de notificare (MON) prin care directorul serviciilor centrale de informații (DCI) a fost autorizat să întreprindă acțiuni care vizează prinderea și reținerea persoanelor care reprezintă o amenințare continuă și serioasă de violență sau de moarte la adresa persoanelor sau a intereselor din SUA sau care planifică activități teroriste;

L.  întrucât în raport se constată că CIA a recurs la tehnici de interogare avansate scoase în afara legii de către SUA și de tratatele internaționale prin care se interzice utilizarea torturii, la care SUA este parte semnatară,

1.  subliniază faptul că adoptarea unor măsuri de combatere a terorismului eficiente și respectarea drepturilor omului nu sunt obiective contradictorii, ci ar trebui să fie obiective complementare care se consolidează reciproc; subliniază totuși faptul că respectarea drepturilor fundamentale reprezintă o componentă esențială pentru reușita politicilor de combatere a terorismului; subliniază, de asemenea, că cooperarea transatlantică bazată pe aceste valori comune trebuie să constituie o prioritate esențială în relațiile externe ale UE;

2.  își reafirmă convingerea că lupta internațională împotriva terorismului și cooperarea internațională bilaterală sau multilaterală în acest domeniu, inclusiv în cadrul NATO sau între serviciile de informații și agențiile de securitate, trebuie realizate cu respectarea deplină a drepturilor omului și a libertăților fundamentale și trebuie să facă obiectul unei supravegheri democratice și judiciare adecvate;

3.  subliniază faptul că, în contextul situației actuale în materie de securitate, strânsa cooperare între statele membre și între UE și SUA în ceea ce privește combaterea terorismului este esențială;

4.  salută raportul comisiei Senatului, care constituie un pas pozitiv în combaterea publică și critică a programului de detenție și de interogare al CIA și prin care se demonstrează disponibilitatea sistemului politic democratic american, cu sprijinul membrilor celor două partide politice din Congres, de a își asuma public și în mod onest răspunderea pentru programul desfășurat de CIA;

5.  reiterează angajamentul decisiv al UE de a coopera cu SUA în lupta mondială împotriva terorismului și reamintește că, în vederea combaterii terorismului, este nevoie de o abordare multilaterală și, prin urmare, promovează în mod activ o alianță globală împotriva terorismului în cadrul Statelor Unite, cu implicarea tuturor actorilor internaționali;

6.  reiterează condamnarea fermă a practicilor de aplicare a tehnicilor de interogare avansate, interzise în conformitate cu legislația internațională și care încalcă, inter alia, drepturile la libertate, la securitate, la un tratament uman, la libertatea de a nu fi supus torturii, la prezumția de nevinovăție, la un proces echitabil, la consiliere juridică și la protecție egală în temeiul legii;

7.  salută decretele emise de Președintele Obama prin care se interzice tortura, se promovează tratamentul uman al deținuților și se asigură faptul că SUA respectă legislația națională și internațională care interzice tortura și tratamentele crude, inumane și degradante;

8.  salută măsurile pozitive adoptate de curând de Președintele Obama în cadrul eforturilor sale continue și repetate de a închide centrul de detenție de la baza militară SUA din Guantánamo Bay, Cuba, și de a asigura eliberarea deținuților care nu au fost puși sub acuzare; subliniază că, în discursul său din 20 ianuarie 2015 privind starea Uniunii, Președintele Obama și-a reiterat hotărârea de a-și ține promisiunea făcută în cadrul campaniei din 2008 de a închide centrul de detenție de la Guantánamo Bay;

9.  consideră că statele membre și-au afirmat voința de a respecta dreptul internațional; în consecință, subliniază că statele membre care desfășoară anchete independente și eficace privind încălcarea drepturilor omului în conexiune cu programul CIA trebuie să își bazeze investigațiile pe dovezi judiciare solide și pe respectarea sistemelor judiciare naționale, a legislației UE și internaționale, a supremației securității naționale și a caracterului sensibil al posibilelor anchete penale în curs de desfășurare;

10. invită statele membre, în lumina intensificării cooperării și a schimbului de informații între serviciile lor secrete și agențiile de securitate, să garanteze controlul democratic deplin al acestor agenții și al activităților acestora prin intermediul unei supravegheri parlamentare interne, executive, judiciare și independente adecvate, respectând totodată competența și suveranitatea statelor membre în domeniul securității naționale;

11. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Serviciului European de Acțiune Externă, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, parlamentelor și guvernelor statelor membre, Consiliului Europei, NATO, ONU și Guvernului și celor două Camere ale Congresului Statelor Unite ale Americii.

(1)

A/HRC/19/61, 18.1.2012.

 

Aviz juridic - Politica de confidențialitate