Förfarande : 2014/2997(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : RC-B8-0123/2015

Ingivna texter :

RC-B8-0123/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 11/02/2015 - 9.17
Röstförklaringar

Antagna texter :


GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 130kWORD 58k
9.2.2015
PE547.527v01-00}
PE549.926v01-00} RC1
 
B8-0123/2015}
B8-0133/2015} RC1

i enlighet med artikel 123.2 och 123.4 i arbetsordningen

som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:

ECR (B8‑0123/2015)

PPE (B8‑0133/2015)


om den amerikanska senatens rapport om CIA:s användning av tortyr (2014/2997(RSP))


Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Eduard Kukan, Michael Gahler, Gunnar Hökmark, Daniel Caspary, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Monika Hohlmeier, József Nagy för PPE-gruppen
Timothy Kirkhope, Charles Tannock för ECR-gruppen

Europaparlamentets resolution om den amerikanska senatens rapport om CIA:s användning av tortyr (2014/2997(RSP))  

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget), särskilt artiklarna 2, 3, 4, 6 och 21,

–   med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

–   med beaktande av den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt protokollen till denna,

–   med beaktande av FN:s relevanta instrument för mänskliga rättigheter, särskilt den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter av den 16 december 1966, konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning av den 10 december 1984 och de relevanta protokollen till denna samt den internationella konventionen till skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden av den 20 december 2006,

–   med beaktande av riktlinjerna för EU:s politik gentemot tredjeländer i fråga om tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning och EU:s riktlinjer om dödsstraff,

–   med beaktande av rapporten från FN:s råd för mänskliga rättigheter, framlagd av den särskilda rapportören om tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, med inriktning på undersökningskommissioner som svar på mönster eller praxis av tortyr eller andra former av misshandel(1),

–   med beaktande av EU:s och Förenta staternas gemensamma uttalande av den 15 juni 2009 om stängning av lägret i Guantánamobukten och om ett framtida samarbete i kampen mot terrorism,

–   med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolution 2178 av den 24 september 2014 om hot mot den internationella freden och säkerheten till följd av terroristhandlingar,

–   med beaktande av president Obamas Executive Order 13491 om säkerställande av lagenliga förhör, som undertecknades den 22 januari 2009,

–   med beaktande av president Obamas tal om tillståndet i nationen av den 20 januari 2015,

–   med beaktande av sin debatt i plenum den 17 december 2014 om den amerikanska senatens rapport om CIA:s användning av tortyr,

–   med beaktande av artikel 123.2 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. EU är grundat på ett åtagande om demokrati, rättssäkerhet, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter samt respekt för människans värdighet, folkrätten och EU:s fördrag.

B.  EU har utvecklat en politik för inre säkerhet och terrorismbekämpning som bygger på polisiärt och rättsligt samarbete och främjande av utbyte av underrättelseinformation. Respekt för de grundläggande rättigheterna och rättsstatsprincipen och en effektiv demokratisk parlamentarisk kontroll av underrättelsetjänsterna är viktiga delar i ett sådant samarbete.

C. Det är nödvändigt med ett korrekt förfarande för ansvarsutkrävande för att bevara medborgarnas förtroende för demokratiska institutioner och för att effektivt försvara och främja de mänskliga rättigheterna i EU:s inre och yttre politik.

D. Europaparlamentet har vid tidigare tillfällen fördömt CIA:s program för överlämning och hemlig internering under Förenta staternas ledning.

E.  Flera medlemsstater har redan utrett eller börjat utreda anklagelserna om deras deltagande i CIA:s transport och illegala internering av fångar i europeiska länder.

F.  Den 11 september 2001 utsattes Förenta staterna av attacker från al-Qaida-terrorister av en aldrig tidigare skådad omfattning, vilka krävde mer än 3 000 människors liv, när flygplan flögs in i World Trade Centers tvillingtorn, Pentagon och ett fält i Pennsylvania.

G. Förbindelserna mellan EU och Förenta staterna bygger på ett starkt partnerskap och samarbete inom många områden, på grundval av gemensamma värderingar i fråga om demokratin, rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna. EU och Förenta staterna har intensifierat kampen mot terrorismen sedan terroristattackerna den 11 september 2001.

H. Den 15 juni 2009 undertecknade Europeiska unionen och dess medlemsstater och Förenta staterna ett gemensamt uttalande om stängningen av fånglägret i Guantánamobukten och om ett framtida samarbete i kampen mot terrorism som bygger på gemensamma värderingar, folkrätt och respekt för rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna. EU-medlemsstaternas hjälp med att ordna vidarebosättning för vissa fångar från lägret i Guantánamobukten har varit långsam och begränsad.

I.   IS framväxt, och särskilt det faktum att det inom organisationen finns många europeiska medborgare som senare återvänder till sina hemländer, har skapat en helt ny säkerhetssituation i EU.

J.   Den 3 december 2014, efter en sex år lång utredning, offentliggjorde senatens särskilda underrättelseutskott en sammanfattande rapport om utskottets utredning av den amerikanska underrättelsetjänsten CIA:s program för frihetsberövanden och förhör.

K. Rapporten från senatens utskott omfattar mer än 6 000 sidor och är fortsatt hemligstämplad, men en 525-sidig sammanfattning har offentliggjorts som bekräftar att det sex dagar efter attackerna den 11 september 2001 undertecknades ett dokument som gav befogenhet åt direktören vid den centrala underrättelsetjänsten att utföra handlingar som syftar till att gripa och frihetsberöva personer som utgör ett fortsatt, allvarligt vålds- eller dödshot gentemot Förenta staternas medborgare eller intressen, eller som planerar terroristverksamhet.

L.  Enligt rapporten har CIA använt hårda förhörsmetoder som är förbjudna enligt Förenta staternas lagstiftning och internationella fördrag om förbud mot användningen av tortyr, som Förenta staterna har undertecknat.

1.  Europaparlamentet understryker att verksamma åtgärder för bekämpning av terrorism och respekt för de mänskliga rättigheterna inte utgör motstridiga mål i sig utan borde vara mål som kompletterar och ömsesidigt förstärker varandra. Parlamentet betonar dock att respekten för de grundläggande rättigheterna utgör ett väsentligt inslag i en framgångsrik politik för terrorismbekämpning. Vidare understryker parlamentet att det transatlantiska samarbetet grundar sig på dessa gemensamma värden och måste vara en central prioritering i EU:s yttre förbindelser.

2.  Europaparlamentet framhåller på nytt att den internationella kampen mot terrorismen och det bilaterala eller multilaterala internationella samarbetet på området, även inom ramen för Nato eller mellan underrättelse- och säkerhetstjänster, måste genomföras med full respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt med lämplig demokratisk och rättslig kontroll.

3.  Europaparlamentet betonar att det i det rådande säkerhetsläget är synnerligen viktigt med ett nära samarbete på området för terrorismbekämpning mellan medlemsstater och mellan EU och Förenta staterna.

4.  Europaparlamentet välkomnar rapporten från senatens utskott som en positiv åtgärd som tar ställning till CIA:s program för frihetsberövande och förhör på ett offentligt och kritiskt sätt, vilket visar på vilja från det demokratiska politiska systemet i Förenta staterna att, med stöd av ledamöter från kongressens båda politiska partier, ge en ärlig offentlig förklaring avseende CIA:s program.

5.  Europaparlamentet upprepar EU:s tydliga vilja att samarbeta med Förenta staterna i den internationella kampen mot terrorism. Parlamentet påminner om att kampen mot terrorism kräver en multilateral strategi och stöder därför aktivt en global allians mot terrorism inom FN, som inbegriper alla internationella aktörer.

6.  Europaparlamentet upprepar att det kraftigt fördömer hårda förhörsmetoder, som är förbjudna enligt internationell lagstiftning och som strider mot bland annat rätten till frihet, säkerhet, human behandling, frihet från tortyr, oskuldspresumtion, rättvis rättegång, rättegångsbiträde och likvärdigt skydd enligt lag.

7.  Europaparlamentet välkomnar de direktiv som president Obama har utfärdat som förbjuder tortyr, främjar human behandling av fångar och ska garantera att Förenta staterna respekterar nationell och internationell rätt som förbjuder tortyr och grym, omänsklig och förnedrande behandling.

8.  Europaparlamentet välkomnar de positiva åtgärder som president Obama nyligen vidtagit genom sina fortsatta och upprepade insatser för att stänga fånglägret vid Förenta staternas militärbas i Guantánamobukten (Kuba), och göra det möjligt för de fångar som inte har åtalats att friges. Parlamentet betonar att president Obama i det tal om tillståndet i nationen som han höll den 20 januari 2015 upprepade att han var fast besluten att infria sitt vallöfte från 2008 att stänga fånglägret i Guantánamobukten.

9.  Europaparlamentet anser att medlemsstaterna har uttalat sin vilja att följa folkrätten och betonar därför att de medlemsstater som genomför oberoende och effektiva utredningar av kränkningar av de mänskliga rättigheterna med koppling till CIA:s program måste grunda sina undersökningar på konkreta rättsliga bevis och på respekt för de nationella rättssystemen, EU-lagstiftningen och folkrätten, prioriteringen av nationell säkerhet samt lyhördhet för eventuella pågående brottsutredningar.

10. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att, mot bakgrund av det utökade samarbetet och informationsutbytet mellan ländernas underrättelse- och säkerhetstjänster, garantera en fullständig demokratisk kontroll av dessa organ och deras verksamhet genom en lämplig intern, verkställande, rättslig och oberoende parlamentarisk kontroll, samtidigt som medlemsstaternas behörighet och suveränitet i fråga om nationell säkerhet respekteras.

11. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Europeiska utrikestjänsten, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas parlament och regeringar, Europarådet, Nato, FN samt till Förenta staternas regering och kongressens två kammare.

(1)

A/HRC/19/61, 18.1.2012.

 

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy