Postup : 2015/2559(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-0136/2015

Předložené texty :

RC-B8-0136/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 12/02/2015 - 4.6
CRE 12/02/2015 - 4.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0040

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 176kWORD 110k
11.2.2015
PE549.929v01-00}
PE549.930v01-00}
PE549.931v01-00}
PE549.932v01-00}
PE549.933v01-00}
PE549.935v01-00} RC1
 
B8-0136/2015}
B8-0137/2015}
B8-0138/2015}
B8-0139/2015}
B8-0140/2015}
B8-0142/2015} RC1

předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

ECR (B8‑0136/2015)

ALDE (B8‑0137/2015)

PPE (B8‑0138/2015)

Verts/ALE (B8‑0139/2015)

EFDD (B8‑0140/2015)

S&D (B8‑0142/2015)


o humanitární krizi v Iráku a Sýrii, zejména v souvislosti s Islámským státem (2015/2559(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Tunne Kelam, Andrej Plenković, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Barbara Matera, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Fernando Ruas, György Hölvényi, József Nagy za skupinu PPE
Victor Boștinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Vincent Peillon, Goffredo Maria Bettini, Nikos Androulakis, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Kati Piri, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, Simona Bonafè, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, David Martin, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, Javi López, István Ujhelyi, Enrique Guerrero Salom, Andrejs Mamikins, Francisco Assis, Afzal Khan, Csaba Molnár, Doru‑Claudian Frunzulică za skupinu S&D
Charles Tannock, David Campbell Bannerman, Ryszard Czarnecki za skupinu ECR
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Ivo Vajgl, Beatriz Becerra Basterrechea, Louis Michel, Pavel Telička, Petr Ježek, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Javier Nart, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Izaskun Bilbao Barandica, Urmas Paet, Fernando Maura Barandiarán, José Inácio Faria za skupinu ALDE
Alyn Smith, Judith Sargentini, Davor Škrlec, Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Laura Agea, Eleonora Evi, Rosa D'Amato, Valentinas Mazuronis, Tiziana Beghin za skupinu EFDD
POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o humanitární krizi v Iráku a Sýrii, zejména v souvislosti s Islámským státem (2015/2559(RSP))  

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Iráku a Sýrii,

–   s ohledem na závěry Rady pro zahraniční věci o Iráku a Sýrii, zejména na její závěry ze dne 15. prosince 2014,

–   s ohledem na závěry Rady o Iráku a Sýrii ze dne 30. srpna 2014,

–   s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o Iráku a Sýrii,

–   s ohledem na společné sdělení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Komise nazvané „ Základy regionální strategie EU pro Sýrii a Irák a hrozbu, kterou představuje DAIŠ“ ze dne 6. února 2015,

–   s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2139 (2014), 2165 (2014) a 2170 (2014) a rezoluci Rady OSN pro lidská práva S-22/1,

–   s ohledem na zprávu nezávislé mezinárodní vyšetřovací komise pro Syrskou arabskou republiku nazvanou „Vláda teroru: Život v Sýrii pod nadvládou ISIS“, ze dne 14. listopadu 2014,

–   s ohledem na závěrečné připomínky ke kombinované druhé až čtvrté pravidelné zprávě o Iráku zveřejněné Výborem OSN pro práva dítěte dne 4. února 2015,

–   s ohledem na prohlášení generálního tajemníka OSN o Iráku a Sýrii,

–   s ohledem na nedávná prohlášení vysokého komisaře OSN pro uprchlíky Antónia Guterrese o situaci syrských a iráckých uprchlíků,

–   s ohledem na prohlášení ze summitu NATO ze dne 5. září 2014,

–   s ohledem na obecné zásady EU týkající se mezinárodního práva, obránců lidských práv a podpory a ochrany svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení,

–   s ohledem na závěry mezinárodní konference o míru a bezpečnosti v Iráku, která se konala v Paříži dne 15. září 2014,

–   s ohledem na Dohodu o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Iráckou republikou na straně druhé a na své legislativní usnesení ze dne 17. ledna 2013 o této dohodě(1),

–   s ohledem na čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že stávající násilná krize v Sýrii, jež vznikla v důsledku Asadova režimu a teroristického násilí, způsobila humanitární katastrofu, jejíž rozsah nemá v historii obdoby a při níž zahynulo více než 200 000 osob – většinou civilistů –, více než 7,6 milionu lidí bylo vnitřně vysídleno a přes 12,2 milionu Syřanů zoufale potřebuje pomoc uvnitř Sýrie; vzhledem k tomu, že 211 500 osob zůstává nadále v obležení – 185 000 ze strany vládních jednotek a 26 500 ze strany opozičních sil; vzhledem k tomu, že více než 3,8 milionu Syřanů odešlo ze země, a to hlavně do Libanonu (1 160 468 uprchlíků), Turecka (1 623 839), Jordánska (621 773) a Egypta/severní Afriky (160 772); ;

B.  vzhledem k tomu, že humanitární situace v Iráku způsobená probíhajícím konfliktem, násilím a represí teroristické organizace Islámský stát (IS)/DAIŠ se nadále zhoršuje, a vzhledem k tomu, že více než 5,2 milionu osob naléhavě potřebuje humanitární pomoc a více než 2,1 milionu Iráčanů je vnitřně vysídleno; vzhledem k tomu, že 3,6 milionu osob žije v oblastech ovládaných organizací ISIL/DAIŠ, přičemž 2,2 milionu osob naléhavě potřebuje pomoc, a vzhledem k tomu, že je velmi obtížné se k těmto osobám dostat; vzhledem k tomu, že Irák na svém území hostí také více než 233 000 syrských uprchlíků;

C. vzhledem k tomu, že mnoho uprchlíků a vnitřně vysídlených osob není zaregistrováno, což má za následek, že tyto neregistrované osob nemají přístup k velmi potřebné humanitární pomoci a k základní ochraně;

D. vzhledem k tomu, že teroristická organizace ISIL/DAIŠ s použitím brutálního a nevybíravého násilí dobyla části severozápadního Iráku včetně druhého největšího města Mosulu, a vzhledem k tomu, že zahájila mimosoudní popravy iráckých občanů, zavedla velmi tvrdý výklad práva šarí’a, začala ničit šíitské, sufijské, sunnitské, jezídské, kurdské a křesťanské modlitebny a svatyně a dopouštět se barbarských krutostí na civilním obyvatelstvu, které mají zvláštní dopad na ženy a děti;

E.  vzhledem k tomu, že bývalí baasističtí vojáci irácké armády se připojili k organizaci ISIL/DAIŠ a že sama armáda je zamořena bující korupcí a politickým vměšováním, což jí brání v účinné reakci vůči ISIL/DAIŠ ;

F.  vzhledem k tomu, že ISIL/DAIŠ na území, které kontroluje, zřídil tzv. „šarí’a soudy“, jež ukládají barbarské, kruté a nelidské tresty mužům, ženám i dětem; vzhledem k tomu, že ISIL/DAIŠ zveřejnil trestní zákoník uvádějící zločiny, které je možné trestat amputací, ukamenováním a ukřižováním; vzhledem k tomu, že trestaní lidé bývají obviněni z porušení islámského práva šarí’a, které tato skupina vykládá extremistickým způsobem, nebo z údajné neloajálnosti;

 

G. vzhledem k tomu, že ISIL/DAIŠ zahájil v severním Iráku a Sýrii systematické vlny etnických čistek, při nichž se dopouští válečných zločinů a hrubě porušuje mezinárodní humanitární právo, včetně hromadných mimosoudních poprav a únosů, přičemž tyto akce jsou namířeny proti etnickým a náboženským menšinám; vzhledem k tomu, že organizace OSN již informovala o cíleném zabíjení, nucených konverzích, únosech, znásilňování, pašování a únosech žen, otročení žen a dětí, náboru dětí pro sebevražedné útoky a sexuálním a fyzickém zneužívání a mučení; vzhledem k tomu, že terčem organizace ISIL/DAIŠ se staly etnické a náboženské menšiny, včetně křesťanské, kurdské, jezídské, turkmenské, šabacké, kakaiské, sabejské a šíitské komunity, ale i řada Arabů a sunnitských muslimů;

H. vzhledem k tomu, že ve zprávě vydané Výborem OSN pro práva dítěte dne 4. února 2015 se uvádí, že bojovníci organizace ISIL/DAIŠ prodávají některé unesené děti do sexuálního otroctví a jiné zabíjejí, a to i ukřižováním a upalováním zaživa; vzhledem k tomu, že většina dětí z řad uprchlíků a vysídlených dětí nemá přístup ke vzdělání;

I.   vzhledem k tomu, že v Sýrii a Iráku organizace ISIL/DAIŠ zavraždila nebo unesla mnoho žen; vzhledem k tomu, že unesené ženy a dívky byly podle dostupných zpráv znásilněny nebo vystaveny sexuálnímu násilí, nuceny k sňatku s bojovníky nebo prodány jako sexuální otrokyně; vzhledem k tomu, že některé ženy byly prodány do otroctví za pouhých 25 USD; vzhledem k tomu, že cílem se staly především jezídské ženy v Iráku; vzhledem k tomu, že jednoznačně chybí integrované služby v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví / sexuálního násilí a násilí na základě pohlaví;

J.   vzhledem k tomu, že se jeví, že v ohrožení jsou vzdělané, profesně činné ženy, a zejména ženy, které kandidovaly ve volbách do veřejných funkcí; vzhledem k tomu, že ze zpráv vyplývá, že byly popraveny nejméně tři právničky a čtyři lékaři byli v nedávné době zabiti v centrálním Mosulu; vzhledem k tomu, že Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva by měl Radě pro lidská práva v březnu 2015 předložit zprávu dokumentující případy porušování lidských práv, která spáchala organizace ISIL/DAIŠ v Iráku; vzhledem k tomu, že terčem jsou také odpadlíci od víry, kteří jsou vystaveni nelidskému násilí;

 

K. vzhledem k tomu, že příslušníci komunity LGBT jsou oběťmi násilí a vražd páchaných příslušníky ISIL/DAIŠ, přičemž k těmto činům dochází naprosto beztrestně; vzhledem k tomu, že v důsledku omezené podpory rodiny a komunity a slabé ochrany ze strany vlády jsou osoby z této komunity v tomto regionu v mimořádném ohrožení a jejich bezpečnost zůstává nejistá i mezi uprchlíky a v některých hostitelských zemích;

L.  vzhledem k tomu, že neexistuje tolik potřebná specifická psychologická pomoc pro oběti konfliktu, včetně obětí znásilnění;

M. vzhledem k tomu, že Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) uvádí, že téměř 50 % všech Syřanů přišlo o svůj domov a že 40 % uprchlíků je nuceno snášet podřadné životní podmínky; vzhledem k tomu, že podle údajů OSN žijí tři ze čtyř Syřanů v chudobě a míra nezaměstnanosti přesahuje 50 %; vzhledem k tomu, že navzdory značnému úsilí dotčených vlád dvě třetiny syrských uprchlíků v Jordánsku žijí pod hranicí chudoby a 55 % uprchlíků v Libanonu přebývá v přístřešcích nesplňujících základní hygienické podmínky; vzhledem k tomu, že v hostitelských zemích narůstá násilí a diskriminace proti uprchlíkům;

N. vzhledem k tomu, že na Blízkém východě panuje krutá zima a úřad UNHCR zintenzivnil svou pomoc v zimním období tím, že zahájil zimní plán v objemu 206 milionů USD na pomoc milionům zranitelných osob v této oblasti; vzhledem k tomu, že přes veškeré úsilí je řada uprchlíků nucena žít v nedokončených budovách a nevhodných přístřešcích, v nichž jsou vystaveni teplotám pod bodem mrazu, silnému sněžení a větru; vzhledem k tomu, že přibližně 740 000 vnitřně vysídlených Iráčanů přebývá v přístřešcích nesplňujících základní hygienické podmínky a že úřad UNHCR usiluje o poskytnutí zimní pomoci 600 000 osobám vysídleným v rámci Iráku;

O. vzhledem k tomu, že až stoupnou teploty, zvýší se riziko epidemií spojených s nevyhovujícími hygienickými podmínkami a omezeným přístupem k bezpečné pitné vodě, zejména ve společných a neoficiálních osadách;

P.  vzhledem k tomu, že organizace UNICEF poskytuje zimní pomoc v Sýrii, Iráku, Libanonu, Jordánsku a Turecku 916 000 dětí z celkem 1,3 milionu dětí, na něž je pomoc zaměřena; vzhledem k tomu, že organizace UNICEF a Světový potravinový program zahájily v lednu 2015 kampaň zaměřenou na poskytování zimní pomoci v hotovosti, jejímž cílem je poskytnout 41 000 zranitelných dětí v uprchlických táborech Zaatari a Azraq 14 jordánských dinárů, aby jim jejich rodiny mohly koupit zimní oblečení;

Q. vzhledem k tomu, že dne 1. prosince 2014 byl Světový potravinový program nucen dočasně přerušit významný program potravinové pomoci pro více než 1,7 milionu syrských uprchlíků kvůli světové krizi financování; vzhledem k tomu, že Světový potravinový program po naléhavé výzvě shromáždil 88 milionů USD, a mohl tak poskytnout potravinovou pomoc uprchlíkům v Libanonu, Jordánsku, Egyptě a Turecku; vzhledem k tomu, že Světový potravinový program odhaduje, že v současné době potřebuje v Iráku potravinovou pomoc 2,8 milionu osob; vzhledem k tomu, že jen Světový potravinový program naléhavě žádal o 214,5 milionu USD na své operace v Sýrii a sousedních oblastech, z čehož 112,6 milionu USD bylo potřeba na naplnění potřeb v oblasti potravinové pomoci v nadcházejících čtyřech měsících;

R.  vzhledem k tomu, že strany konfliktu používají kolektivní trestání jako válečnou zbraň, kradou poskytovanou pomoc a nelegálně s ní obchodují, čímž porušují Ženevské úmluvy;

S.  vzhledem k tomu, že podle údajů Komise se přibližně 276 000 uprchlíků pokusilo o nelegální vstup do EU a většina z nich absolvovala nebezpečnou cestu přes Středozemní moře; vzhledem k tomu, že podle mezinárodních organizací se během cesty utopila téměř 2 % uprchlíků; vzhledem k tomu, že zločinecké organizace převážejí uprchlíky v „lodích duchů“, které míří k břehům EU řízeny autopilotem; vzhledem k tomu, že se dne 9. prosince 2014 v Ženevě konala konference o znovuusídlení, na níž se vlády zavázaly k přijetí 100 000 syrských uprchlíků; vzhledem k tomu, že podle UNHCR budou tyto příspěvky stále nedostatečné, protože potřeby týkající se znovuusídlení v této oblasti jsou ještě vyšší;

T.  vzhledem k tomu, že EU a její členské státy uvolnily více než 3,3 miliardy EUR na pomoc a obnovu pro Syřany v jejich zemi a pro uprchlíky a jejich hostitelské země; vzhledem k tomu, že jen v roce 2014 byla EU a její členské státy druhým největším humanitárním dárcem Iráku, kterému poskytly 163 milionů EUR; vzhledem k tomu, že na žádost irácké vlády byl aktivován mechanismus civilní ochrany Evropské unie; vzhledem k tomu, že EU poskytla na řešení humanitárních potřeb více finančních prostředků, než plánovala, a vzhledem k tomu, že prostředky slíbené několika zeměmi mimo EU dosud nebyly převedeny;

U. vzhledem k tomu, že přes řadu výzev není mezinárodní společenství schopno naplnit potřeby Syřanů a Iráčanů ani zemí, které přijímají uprchlíky; vzhledem k tomu, že podle asistentky generálního tajemníka OSN pro humanitární záležitosti Kang Kjŏng-hwaové trpí operace OSN nedostatkem finančních prostředků – dosud bylo obdrženo pouze 39 % z požadovaných 2,3 miliard USD; vzhledem k tomu, že úřad UNHCR prohlásil, že poskytování humanitární pomoci je i nadále klíčovou prioritou, avšak že je nadále velmi obtížné v těchto oblastech operovat a poskytovat civilnímu obyvatelstvu a uprchlíkům pomoc odpovídající jejich potřebám; vzhledem k tomu, že agentury OSN provádějící humanitární programy musí zajistit integrovanější a nákladově účinnější reakci na potřeby všech dotčených obyvatel;

V. vzhledem k tomu, že mezinárodní společenství musí odpovídajícím způsobem reagovat na vojenské úsilí zaměřené na zmírnění utrpení civilistů, kteří uvízli v oblastech konfliktu; vzhledem k tomu, že spravedlnost a usmíření budou nezbytnými prvky opatření následujících po konfliktu a budou představovat krok k vybudování inkluzivní, zastupitelské a demokratické správy;

W. vzhledem k tomu, že některé členské státy poskytují vybavení a výcvik oficiálním iráckým jednotkám a kurdským milicím pešmerga; vzhledem k tomu, že některé členské státy se přímo účastní vojenských operací koalice namířených proti ISIL/DAIŠ;

11. rozhodně odsuzuje děsivé, systematické a široce rozšířené porušování lidských práv, jež páchá Asadův režim a teroristé z ISIL/DAIŠ a ostatních džihádistických skupin v Iráku a Sýrii, včetně zabíjení rukojmí, všechny druhy násilí na základě náboženské a etnické příslušnosti a násilí namířené proti ženám a osobám LGBTI; znovu zdůrazňuje, že právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání představuje základní lidské právo; odsuzuje zřizování nelegálních tzv. „soudů šarí’a“ na území ovládaných ISIL/DAIŠ; znovu opakuje, že zcela odsuzuje mučení; vyjadřuje hlubokou soustrast obětem zvěrstev páchaných Asadovým režimem, teroristy z ISIL/DAIŠ a jinými džihádistickými skupinami a vyzývá k okamžitému propuštění všech rukojmí; ostře odsuzuje násilnosti, které ISIL/DAIŠ páchá na dětech;

2.  vyjadřuje rostoucí znepokojení nad zhoršující se humanitární situací a situací v oblasti lidských práv v Sýrii a Iráku a nad porušováním mezinárodního humanitárního práva, v neposlední řadě v souvislosti s povstáním ISIL/DAIŠ;

3.  zdůrazňuje, že stále probíhající válka v Sýrii a nová hrozba ze strany ISIL/DAIŠ představují pro obyvatele Iráku a Sýrie i širšího Blízkého východu závažné nebezpečí; vyzývá EU, aby přijala a uplatnila komplexní regionální strategii, jak porazit ISIL/DAIŠ, a aby přispěla ke společnému úsilí o zmírnění humanitární krize a ukončení konfliktu v Sýrii a Iráku; připomíná, že je zapotřebí jednotná reakce, aby bylo možné koordinovat všechny aspekty zapojení a podporovat hostitelské země, včetně bezpečnostní, humanitární, rozvojové a makroekonomické pomoci; oceňuje úlohu sousedních zemí, kterou sehrály při přijímání uprchlíků; zdůrazňuje, že EU potřebuje strategii, která doplní činnost OSN a koalice proti ISIL/DAIŠ a zaměří se na spolupráci s regionálními partnery s cílem řešit problematiku financování terorismu, dodávek zbraní a přílivu nadnárodních zahraničních bojovníků;

4.  zdůrazňuje, že na Blízkém východě žily různé etnické a náboženské skupiny po celá desetiletí v míru;

5.  podporuje globální kampaň proti ISIL/DAIŠ a vítá závazek koaličních partnerů, že budou spolupracovat v rámci společné, mnohostranné a dlouhodobé strategie s cílem porazit ISIL/DAIŠ; podporuje jordánského krále v jeho pevném odhodlání bojovat proti ISIL/DAIŠ; vítá porážku ISIL/DAIŠ v syrském městě Kobani; zdůrazňuje, že součástí této strategie by měla být pomoc, která zemím v regionu umožní bojovat proti násilnému extremismu, spolu s nástroji proti financování terorismu; v této souvislosti zdůrazňuje, že při veškerých vojenských operacích, jejichž cílem je osvobození území pod kontrolou ISIL/DAIŠ, musí být přísně dodržováno mezinárodní humanitární právo a mezinárodní právo v oblasti lidských práv, aby nedocházelo k dalším ztrátám na životech, nepodněcoval se extremismus a zabránilo se dalším vlnám uprchlíků a vnitřně vysídlených osob;

6.  odsuzuje využívání ropných polí a související infrastruktury ze strany ISIL/DAIŠ a přidružených skupin, které umožňuje ISIL/DAIŠ získávat značné příjmy, a naléhavě vyzývá všechny státy, aby plnily rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2161 (2014) a 2170 (2014), které odsuzují veškerý přímý i nepřímý obchod s ISIL/DAIŠ a přidruženými skupinami;

7.  zdůrazňuje, že v rámci jeho komplexní regionální strategie je nejdůležitější ochrana civilistů a potřeba oddělovat humanitární a vojenské/protiteroristické úsilí; zdůrazňuje vzájemnou souvislost mezi konfliktem a humanitárním utrpením a radikalizací;

8.  domnívá se, že odstranění hrozby extremistického terorismu, který se šíří na Blízkém východě a v severní Africe i mimo tyto oblasti, má zásadní význam pro boj s terorismem uvnitř Evropské unie, neboť jeho rostoucí vliv vede k radikalizaci i na domácí půdě;

9.  opakuje své znepokojení nad tím, že řady povstalců ISIL/DAIŠ rozšířily tisíce nadnárodních zahraničních bojovníků, včetně občanů členských států EU; vyzývá členské státy, aby přijaly vhodná opatření k tomu, aby v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 2170 (2014) nedovolily bojovníkům odcestovat ze svého území, a aby vypracovaly společnou strategii pro bezpečnostní služby a agentury EU s ohledem na sledování a kontrolu džihádistů; vyzývá ke spolupráci v rámci EU a na mezinárodní úrovni s cílem přijmout vhodná právní opatření proti všem osobám, které jsou podezřelé z účasti na teroristických činech; vyzývá členské státy, aby zintenzivnily spolupráci a výměnu informací mezi sebou navzájem i s orgány EU;

10. vítá novou strategii EU „Prvky regionální strategie EU pro Sýrii a Irák a hrozbu, kterou představuje DAIŠ“, zejména vyčlenění prostředků ve výši 1 miliardy EUR, jež mají podle místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky „pomoci obnovit mír a bezpečnost, které jsou již příliš dlouho ničeny terorismem a násilím“;

11. vyzývá mezinárodní společenství, aby poskytlo více humanitární pomoci lidem zasaženým krizí v Iráku a Sýrii; vyzývá EU, aby zvážila, zda by bylo vhodné iniciovat dárcovskou konferenci; vítá závazky členských států Evropské unie, která je největším dárcem finanční pomoci, a jejich přísliby do budoucna; vyzývá EU, aby vyvinula tlak na všechny dárce, aby urychleně splnili své sliby a závazky; vyzývá ke zvýšení příspěvků EU do humanitárních programů OSN a dále vyzývá EU, aby posílila spolupráci s mezinárodními organizacemi;

12. zdůrazňuje, že prioritou pro Evropskou unii a mezinárodní společenství jako celek musí být – vzhledem k bezprecedentnímu rozsahu krize – zmírnění utrpení milionů obyvatel Sýrie a Iráku, kterým se nedostává základního zboží a služeb; odsuzuje soustavné maření úsilí o poskytování humanitární pomoci a vyzývá všechny strany konfliktu, aby dodržovaly všeobecná lidská práva a aby umožnily poskytování humanitární pomoci nejrůznějšími cestami, a to i přes hranice a bojové linie, a aby zajistily bezpečnost všech zdravotnických a humanitárních pracovníků v souladu s příslušnými rezolucemi Rady bezpečnosti OSN;

13. vyzývá všechny strany konfliktu, aby dodržovaly mezinárodní humanitární právo a zajistily, aby civilisté byli chráněni, měli neomezený přístup ke zdravotnickým zařízením a humanitární pomoci a mohli bezpečně a důstojně opustit území, na němž vládne násilí;

14. je přesvědčen, že okamžitá humanitární pomoc a ochrana musí být nedílnou součástí dlouhodobých strategií na zmírnění lidského utrpení způsobeného konfliktem a na podporu socioekonomických práv a příležitostí k obživě pro navracející se osoby, vnitřně vysídlené osoby a uprchlíky, včetně žen, aby se zajistilo stabilní vedení a účast s cílem umožnit jim nalézt dlouhodobé řešení, které by odpovídalo jejich potřebám; domnívá se, že je třeba řešit konkrétní rizika, jimž čelí různé skupiny žen a dětí, které jsou vystaveny různorodým a vzájemně se prolínajícím druhům diskriminace, jakož i jejich specifické potřeby;

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby okamžitě přijaly konkrétní kroky k řešení situace žen a dívek v Iráku a Sýrii a k zajištění jejich svobody a dodržování jejich nejzákladnějších práv a aby přijaly opatření, jež umožní zamezit vykořisťování, zneužívání a násilí namířenému proti ženám a dětem, a zejména nuceným sňatkům dívek; je zejména znepokojen nárůstem všech druhů násilí na ženách, které jsou vězněny, znásilňovány, sexuálně zneužívány a prodávány členy ISIL/DAIŠ;

16. naléhavě vyzývá, aby byla opět věnována pozornost přístupu ke vzdělávání přizpůsobenému specifickým potřebám vyplývajícím z probíhajícího konfliktu;

17. vyzývá EU a její členské státy, aby ve vztahu k Iráku a Sýrii plně využívaly obecné zásady EU pro prosazování a ochranu požívání veškerých lidských práv lesbickými, gay, bisexuálními, transgender a intersexuálními (LGBTI) osobami,

18. vyzývá mezinárodní humanitární agentury působící v Iráku a Sýrii včetně agentur OSN, aby rozšířily poskytování zdravotnických a poradenských služeb včetně psychologické péče a podpory vysídleným osobám, které byly nuceny uprchnout před útoky ISIL/DAIŠ, a věnovaly přitom zvláštní pozornost potřebám nejzranitelnějších skupin obyvatelstva, tj. obětem sexuálního násilí a dětem; vyzývá k uvolnění finanční pomoci a k vytvoření programů lékařské a psychologické péče a sociální pomoci, které se budou komplexně zabývat potřebami osob, jež se v nynějším konfliktu staly obětí sexuálního a genderově podmíněného násilí;

19. vyzývá všechny členské státy, aby uspíšily zpracování žádostí o azyl stále většího počtu syrských uprchlíků, kteří utíkají z oblastí zasažených konfliktem; vyzývá EU, aby řešila problém často životu nebezpečných cest přes Středozemní moře a aby rovněž zavedly koordinovanou strategii zaměřenou na záchranu životů a poskytovaly podporu členským státům, jejichž pobřeží je nejvíce postiženo masovým přílivem nelegálních migrantů a žadatelů o azyl;

20. znovu co nejostřeji odsuzuje zločiny, jichž se syrský režim dopouští na svém obyvatelstvu, včetně používání chemických a zápalných zbraní proti civilnímu obyvatelstvu, masového svévolného zatýkání a strategie obléhání s cílem vyhladovět obyvatelstvo natolik, aby přestalo klást odpor;

21. poukazuje na to, že nepřiměřená reakce na nestabilní situaci v Sýrii umožnila rozmach ISIL/DAIŠ; vyjadřuje znepokojení nad tím, že do konfliktu v Sýrii se rostoucí měrou zapojují extremistické islamistické skupiny a nadnárodní zahraniční bojovníci; zdůrazňuje, že dlouhodobé řešení vyžaduje politickou přeměnu prostřednictvím inkluzivního politického procesu vedeného Syřany na základě Ženevského komuniké z června 2012 a s podporou mezinárodního společenství; vyzývá EU, aby se za tímto účelem ujala iniciativy v diplomatickém úsilí; vítá a podporuje činnost zvláštního vyslance OSN v Sýrii Staffana de Mistury a jeho úsilí o zastavení těžkých bojů v městských centrech, mimo jiné v Aleppu;

22. rovněž vyzývá všechny regionální aktéry, aby přispěli k úsilí o uklidnění situace v Iráku a Sýrii;

23. vyzývá nové irácké vedení, aby dostálo svému slibu, že ve vládě budou zastoupeny různé skupiny, takže tato vláda bude zastupovat legitimní zájmy všech Iráčanů a řešit jejich naléhavé humanitární potřeby; vyzývá irácké orgány a mezinárodní společenství, aby v oblastech, které v současnosti ovládá ISIL/DAIŠ, zabránily po jejich osvobození mstě na sunnitském obyvatelstvu; zdůrazňuje, že jednota, svrchovanost a územní celistvost Iráku jsou zásadní pro stabilitu a hospodářský rozvoj v této zemi i regionu;

24. vítá úsilí kanceláře GŘ pro humanitární pomoc a civilní ochranu (ECHO) v Arbílu, hlavním městě iráckého Kurdistánu, o vyřešení humanitární situace v tomto regionu; zdůrazňuje, že je třeba zvýšit a zdokonalit koordinaci mezi ECHO a generálním ředitelstvím Komise pro mezinárodní spolupráci a rozvoj (DEVCO), aby byla pomoc obyvatelům, kteří jsou v tísnivé situaci, co nejlepší a nejúčinnější;

25. vítá, že místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Federica Mogheriniová oznámila, že v Arbílu bude otevřena kancelář EU, a požaduje, aby se díky této nové kanceláři zvýšila účinnost a viditelnost činnosti EU v této oblasti a zlepšila koordinace humanitární a rozvojové pomoci; vyzývá k posílení kanceláře EU v tureckém Gaziantepu;

26. podporuje žádost Rady pro lidská práva adresovanou úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR), aby byla do Iráku naléhavě vyslána mise s cílem vyšetřit případy porušování mezinárodního práva v oblasti lidských práv, jichž se dopouští ISIL/DAIŠ a přidružené teroristické skupiny, a zjistit skutečnosti a okolnosti těchto případů s cílem zamezit beztrestnosti a zajistit plnou odpovědnost;

27. je nadále přesvědčen, že v Sýrii a Iráku není možné dlouhodobě nastolit mír, pokud nebudou potrestány spáchané zločiny, ať už jejich pachatelé stáli na kterékoli straně konfliktu, především pak pokud jde o zločiny z náboženských či etnických důvodů; opakuje svou výzvu, aby byly osoby podezřelé ze spáchání zločinů proti lidskosti v Sýrii a Iráku postaveny před Mezinárodní trestní soud, a podporuje všechny iniciativy v tomto směru, například prostřednictvím Rady bezpečnosti OSN;

28. žádá, aby byla pro všechny strany konfliktu přijímána rovnocenná opatření, pokud jde o odpovědnost pachatelů, a aby měly všechny oběti všudypřítomného porušování práv přístup k právní podpoře; domnívá se, že je mimořádně důležité zajistit ochranu civilistů, kteří uvízli v oblastech zasažených násilím a nemohou se dostat do bezpečí nebo nemají přístup k životně důležité humanitární pomoci;

29. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, zvláštnímu zástupci EU pro lidská práva, vládám a parlamentům členských států, vládě a zákonodárnému sboru Iráku, regionální vládě Kurdistánu, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, Radě OSN pro lidská práva a všem stranám zapojeným do konfliktu v Sýrii.

 

 

(1)

Přijaté texty, P7_TA(2013)0023.

Právní upozornění - Ochrana soukromí