Postup : 2015/2559(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0136/2015

Predkladané texty :

RC-B8-0136/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/02/2015 - 4.6
CRE 12/02/2015 - 4.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0040

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA
PDF 166kWORD 107k
11.2.2015
PE549.929v01-00}
PE549.930v01-00}
PE549.931v01-00}
PE549.932v01-00}
PE549.933v01-00}
PE549.935v01-00} RC1
 
B8-0136/2015}
B8-0137/2015}
B8-0138/2015}
B8-0139/2015}
B8-0140/2015}
B8-0142/2015} RC1

predložený v súlade s článkom 123 ods. 2 a ods. 4 rokovacieho poriadku

ktorý nahrádza návrhy skupín:

ECR (B8‑0136/2015)

ALDE (B8‑0137/2015)

PPE (B8‑0138/2015)

Verts/ALE (B8‑0139/2015)

EFDD (B8‑0140/2015)

S&D (B8‑0142/2015)


o humanitárnej kríze v Iraku a Sýrii, najmä v súvislosti s IŠ (2015/2559(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Tunne Kelam, Andrej Plenković, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Barbara Matera, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Fernando Ruas, György Hölvényi, József Nagy v mene skupiny PPE
Victor Boștinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Vincent Peillon, Goffredo Maria Bettini, Nikos Androulakis, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Kati Piri, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, Simona Bonafè, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, David Martin, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, Javi López, István Ujhelyi, Enrique Guerrero Salom, Andrejs Mamikins, Francisco Assis, Afzal Khan, Csaba Molnár, Doru‑Claudian Frunzulică v mene skupiny S&D
Charles Tannock, David Campbell Bannerman, Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Ivo Vajgl, Beatriz Becerra Basterrechea, Louis Michel, Pavel Telička, Petr Ježek, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Javier Nart, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Izaskun Bilbao Barandica, Urmas Paet, Fernando Maura Barandiarán, José Inácio Faria v mene skupiny ALDE
Alyn Smith, Judith Sargentini, Davor Škrlec, Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Laura Agea, Eleonora Evi, Rosa D'Amato, Valentinas Mazuronis, Tiziana Beghin v mene skupiny EFDD

Uznesenie Európskeho parlamentu o humanitárnej kríze v Iraku a Sýrii, najmä v súvislosti s IŠ (2015/2559(RSP))  

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Iraku a Sýrii,

–   so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci o Iraku a Sýrii, najmä na závery z 15. decembra 2014,

–   so zreteľom na závery Rady o Iraku a Sýrii z 30. augusta 2014,

–   so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o Iraku a Sýrii,

–   so zreteľom na spoločné oznámenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Komisie s názvom Základné prvky regionálnej stratégie EÚ pre Sýriu a Irak a hrozba, ktorú predstavuje teroristická skupina Dá'iš,

–   so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 2139 (2014), 2165 (2014) a 2170 (2014) a na rezolúciu Rady OSN pre ľudské práva S-22/1,

–   so zreteľom na správu nezávislej medzinárodnej vyšetrovacej komisie OSN pre Sýrsku arabskú republiku s názvom Vláda teroru: Život v Sýrii pod nadvládou ISIS zo 14. novembra 2014,

–   so zreteľom na záverečné pripomienky ku kombinovanej druhej až štvrtej pravidelnej správe o Iraku, ktoré zverejnil Výbor OSN pre práva dieťaťa 4. Februára 2015,

–   so zreteľom na vyhlásenia generálneho tajomníka OSN o Iraku a Sýrii,

–   so zreteľom na nedávne vyhlásenia Vysokého komisára OSN pre utečencov Antónia Guterresa o situácii sýrskych a irackých utečencov,

–   so zreteľom na vyhlásenie zo samitu NATO z 5. septembra 2014,

–   so zreteľom na usmernenia EÚ o medzinárodnom humanitárnom práve, ochrancoch ľudských práv a presadzovaní a ochrane slobody náboženského vyznania alebo viery;

–   so zreteľom na závery z Medzinárodnej konferencie o mieri a bezpečnosti v Iraku, ktorá sa konala v Paríži 15. septembra 2014,

–   so zreteľom na Dohodu o partnerstve a spolupráci (DPS) medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Irackou republikou na strane druhej, ako aj na svoje legislatívne uznesenie zo 17. januára 2013 o tejto dohode(1),

–   so zreteľom na článok 123 ods. 2 a ods. 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže pokračujúca násilná kríza v Sýrii ako dôsledok Asadovho režimu a teroristického násilia vlády vyústila do humanitárnej katastrofy, ktorá svojím rozsahom nemá v novodobých dejinách obdobu a počas ktorej už zahynulo vyše 200 000 ľudí, väčšinou civilistov, vyše 7,6 milióna ľudí bolo vysídlených v rámci svojej krajiny, a keďže priamo v Sýrii zúfalo potrebuje pomoc viac ako 12,2 milióna Sýrčanov; keďže 211 500 ľudí sa stále nachádza v obliehaní – 185 000 z nich vládnymi silami a 26 500 opozičnými silami; keďže viac ako 3,8 milióna Sýrčanov z krajiny utieklo, a to najmä do Libanonu (1 160 468 utečencov), Turecka (1 623 839), Jordánska (621 773) a Egypta/Severnej Afriky (160 772);

B.  keďže humanitárna situácia v Iraku spôsobená prebiehajúcim konfliktom i násilím a represiami zo strany teroristickej organizácie ISIL/Dá'iš sa naďalej zhoršuje, a keďže viac ako 5,2 milióna ľudí naliehavo potrebuje humanitárnu pomoc a viac ako 2,1 milióna Iračanov je vysídlených v rámci svojej krajiny; keďže 3,6 milióna ľudí žije v oblastiach pod kontrolou Islamského štátu (IŠ), pričom 2,2 milióna z nich naliehavo potrebuje pomoc, a keďže prístup k týmto ľuďom je mimoriadne zložitý; keďže Irak je tiež útočiskom viac ako 233 000 sýrskych utečencov;

C. keďže mnohí utečenci a ľudia vysídlení v rámci vlastnej krajiny nie sú zaregistrovaní, čo nezaregistrovaným obyvateľom odoberá právo na naliehavo potrebnú humanitárnu pomoc a základné ochranné opatrenia;

D. keďže teroristická organizácia IS/Dá’iš dobyla niektoré časti severozápadného Iraku vrátane Mosulu, druhého najväčšieho mesta v Iraku, využívajúc pritom brutálne a nevyberavé násilie, a keďže následne boli bez riadneho konania vykonané popravy irackých občanov, nastolil sa mimoriadne prísny výklad práva šaría, došlo k zničeniu šiítskych, súfijských, sunitských, jezídskych a kresťanských modlitební a svätýň, ako aj k ďalším barbarstvám páchaným na civilnom obyvateľstve, čo malo mimoriadny dosah najmä na ženy a deti;

E.  keďže bývalí baasistickí vojaci irackej armády sa pripojili k ISIL/Dá’iš, a keďže samotnú armádu sužuje bujnejúca korupcia a politické ovplyvňovanie, ktoré jej bránia v účinnej reakcii voči ISIL/Dá’iš;

F.  keďže ISIL/Dá’iš na území, ktoré kontroluje, zriadil nezákonné tzv. šaría súdy, ktoré vykonávajú barbarské, kruté a neľudské tresty na mužoch, ženách a deťoch; keďže ISIL/Dá’iš vydal trestný zákonník uvádzajúci zločiny, ktoré možno trestať amputáciou, ukameňovaním a ukrižovaním; keďže trestané osoby sú obviňované z porušovania islamského práva šaría podľa extrémistického výkladu tejto skupiny, alebo z údajnej nelojálnosti;

G. keďže ISIL/Dá’iš začal v severnom Iraku a Sýrii systematické kampane zamerané na etnické čistky, pri ktorých sa dopúšťa vojnových zločinov a hrubo porušuje medzinárodné humanitárne právo vrátane hromadných popráv bez riadneho konania a únosov namierených proti etnickým a náboženským menšinám; keďže OSN už informovala o cielenom zabíjaní, nútených konverziách, únosoch, znásilňovaní, pašovaní a odvlečení žien, zotročovaní žien a detí, nábore detí na samovražedné bombové útoky a o sexuálnom a fyzickom zneužívaní a mučení; keďže terčom ISIL/Dá’iš sú etnické a náboženské menšiny vrátane kresťanských, jezídskych, turkménskych, šabakských, kakajských, sabejských a šiítskych komunít, ako aj mnoho Arabov a sunitských moslimov;

H. keďže v správe Výboru OSN pre práva dieťaťa vydanej 4. februára 2015 sa konštatuje, že bojovníci ISIL/Dá’iš predávajú unesené deti ako sexuálnych otrokov a ďalšie zabíjajú, pričom využívajú ukrižovanie a pochovávanie zaživa; keďže väčšina detí z radov utečencov a vysídlených detí nemá prístup k vzdelávaniu;

I.   keďže v Sýrii a v Iraku organizácia ISIL/Dá’iš zavraždila alebo uniesla množstvo žien; keďže tieto unesené ženy a dievčatá boli podľa dostupných správ znásilňované alebo sexuálne zneužívané, nútené uzatvárať manželstvá s bojovníkmi, alebo predávané do sexuálneho otroctva; keďže niektoré ženy boli predané ako otrokyne iba za 25 USD; keďže terčom sa stali najmä jezídske ženy v Iraku; keďže jednoznačne chýbajú integrované služby týkajúce sa sexuálneho a reprodukčného zdravia/sexuálneho a rodového násilia;

J.   keďže v ohrození sa zdajú byť vzdelané, profesijne aktívne ženy a najmä ženy kandidujúce vo voľbách do verejných úradov; keďže správy naznačujú, že boli popravené najmenej tri právničky a štyria lekári boli nedávno zabití v centrálnom Mosule; keďže Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) by mal v marci 2015 predložiť Rade pre ľudské práva správu dokumentujúcu prípady porušovania ľudských práv zo strany ISIL/Dá’iš v Iraku; keďže terčom sú aj odpadlíci od viery, ktorí sú vystavení neľudskému násiliu;

K. keďže príslušníci komunity LGBT sú obeťami násilia a vrážd páchaných organizáciou ISIL/Dá’iš, pričom k týmto činom dochádza úplne beztrestne; keďže situácia osôb patriacich do skupiny LGBT v tomto regióne je mimoriadne ohrozená vzhľadom na obmedzenú podporu zo strany rodiny a komunity a slabú ochranu zo strany štátu, a keďže ich bezpečnosť je v komunitách utečencov a v niektorých hostiteľských spoločnostiach naďalej neistá;

L.  keďže naliehavo potrebná špecifická psychologická pomoc obetiam konfliktu vrátane obetí znásilnenia nie je k dispozícii;

M. keďže podľa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) takmer 50 % všetkých Sýrčanov stratilo svoj domov a 40 % utečencov je nútených znášať podradné životné podmienky; keďže podľa OSN traja zo štyroch Sýrčanov žijú v chudobe a miera nezamestnanosti prevyšuje 50 %; keďže napriek značnému úsiliu príslušných vlád dve tretiny sýrskych utečencov v Jordánsku žijú pod hranicou chudoby a 55 % utečencov v Libanone prežíva v príbytkoch, ktoré nespĺňajú ani základné štandardy; keďže v hostiteľských krajinách narastá násilie a diskriminácia voči utečencom;

N. keďže na Blízkom východe vládne krutá zima a UNHCR zintenzívnil svoju zimnú pomoc tým, že prikročil k realizácii zimného plánu vo výške 206 miliónov USD na pomoc miliónom zraniteľných osôb v tomto regióne; keďže napriek vynaloženému úsiliu sú mnohí utečenci nútení žiť v nedokončených budovách a nevhodných príbytkoch, v ktorých sú vystavení teplotám pod bodom mrazu, silnému sneženiu a vetru; keďže približne 740 000 Iračanov vysídlených v rámci štátu prebýva v nevyhovujúcich príbytkoch a UNHCR podniká kroky, aby poskytol zimnú pomoc 600 000 vysídlencom v rámci Iraku;

O. keďže so zvyšujúcimi sa teplotami narastá riziko epidémií súvisiacich s katastrofálnymi hygienickými podmienkami a obmedzeným prístupom k bezpečnej pitnej vode, najmä v kolektívnych a neoficiálnych osadách;

P.  keďže UNICEF poskytuje zimnú pomoc 916 000 z cieľových 1,3 milióna detí v Sýrii, Iraku, Libanone, Jordánsku a Turecku; keďže UNICEF a Svetový potravinový program (WFP) začali v januári 2015 kampaň zimnej peňažnej pomoci s cieľom poskytnúť 41 000 ohrozeným deťom utečencov v táboroch Zaatari a Azrak 14 jordánskych dinárov na to, aby ich rodinám umožnili zadovážiť im zimné oblečenie;

Q. keďže 1. decembra 2014 bol WFP z dôvodu krízy v medzinárodnom financovaní nútený dočasne pozastaviť systém základnej potravinovej pomoci pre viac ako 1,7 milióna sýrskych utečencov; keďže po naliehavej výzve dokázal WFP vyzbierať 88 miliónov USD a poskytnúť potravinovú pomoc utečencom v Libanone, Jordánsku, Egypte a Turecku; keďže podľa odhadov WFP 2,8 milióna ľudí v Iraku v súčasnosti potrebuje potravinovú pomoc; keďže len samotný WFP naliehavo potreboval 214,5 milióna USD pre svoje operácie v Sýrii a celom regióne, z čoho 112,6 milióna USD bolo potrebných na naplnenie potrieb potravinovej pomoci počas nasledujúcich štyroch mesiacov;

R.  keďže strany konfliktu využívajú kolektívny trest ako vojnovú zbraň a kradnú produkty z pomoci a nezákonne s nimi obchodujú, čím porušujú Ženevské dohovory;

S.  keďže podľa Komisie sa približne 276 000 utečencov pokúsilo nelegálne vstúpiť na územie EÚ, pričom väčšina z nich podstúpila nebezpečnú cestu cez Stredozemné more; keďže podľa medzinárodných organizácií takmer 2 % utečencov sa počas cesty utopili; keďže zločinecké organizácie prepravujú utečencov v člnoch bez posádky uháňajúcich iba s automatickým riadením smerom do EÚ; keďže 9. decembra 2014 sa v Ženeve konala konferencia o presídľovaní, na ktorej sa vlády zaviazali prijať 100 000 sýrskych utečencov; keďže podľa UNHCR budú príspevky stále nepostačujúce vzhľadom na potreby presídľovania v regióne;

T.  keďže EÚ a jej členské štáty zmobilizovali vyše 3,3 miliardy eur na účely núdzovej pomoci a pomoci pri obnove pre Sýrčanov v ich krajine a pre utečencov a ich hostiteľské krajiny; keďže len v samotnom roku 2014 bola EÚ a jej členské štáty druhým najväčším darcom humanitárnej pomoci pre Irak, pričom prispeli sumou 163 miliónov EUR; keďže na žiadosť irackej vlády bol aktivovaný mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany; keďže EÚ použila na pokrytie humanitárnych potrieb viac prostriedkov, než predpokladala, a keďže prostriedky, ktoré viaceré krajiny mimo EÚ prisľúbili, doteraz neboli vždy aj reálne poskytnuté;

U. keďže napriek rôznym výzvam medzinárodné spoločenstvo nedokáže naplniť potreby Sýrčanov a Iračanov, ani potreby krajín prijímajúcich utečencov; keďže podľa zástupkyne generálneho tajomníka OSN pre humanitárne záležitosti Kyung-why Kangovej trpia operácie OSN nedostatkom finančných prostriedkov, keďže z potrebnej sumy 2,3 miliardy USD bolo poskytnutých len 39 %; keďže UNHCR uviedol, že poskytovanie núdzovej pomoci je stále kľúčovou prioritou, ale že zároveň je naďalej veľmi zložité pracovať v daných oblastiach s cieľom poskytnúť civilistom a utečencom náležitú pomoc, ktorú potrebujú; keďže agentúry OSN prevádzkujúce humanitárne programy musia zabezpečiť jednotnejšiu a nákladovo efektívnejšiu reakciu na potreby všetkého postihnutého obyvateľstva;

V. keďže medzinárodné spoločenstvo musí zabezpečiť primeranú reakciu na vojenské úsilie zameranú na zmiernenie utrpenia civilistov uviaznutých v konflikte; keďže spravodlivosť a zmierenie budú nutné ako súčasť opatrení po konflikte a ako krok k budovaniu inkluzívnej, reprezentatívnej a demokratickej správy vecí verejných;

W. keďže niektoré členské štáty ponúkajú vybavenie a pomoc pri výcviku zákonným irackým silám a ozbrojeným silám Regionálnej vlády Kurdistanu (pešmerga); keďže niektoré členské štáty sa priamo zúčastňujú na vojenských akciách koalície proti ISIL/Dá’iš;

1.  dôrazne odsudzuje hrozné, systematické a rozsiahle porušovanie ľudských práv, ktorého sa dopúšťa Asadov režim, teroristi z ISIL/Dá’iš a ďalšie džihádistické skupiny v Iraku a Sýrii, vrátane zabíjania rukojemníkov, všetkých foriem násilia na ľuďoch na základe ich náboženskej alebo etnickej príslušnosti a násilia na ženách a LGBTI osobách; opätovne zdôrazňuje, že sloboda myslenia, svedomia a náboženského vyznania je základným ľudským právom; odsudzuje vytvorenie nezákonných súdov založených na práve šaría na území pod kontrolou ISIL/Dá’iš; pripomína, že absolútne odsudzuje mučenie; vyjadruje úprimnú sústrasť obetiam ukrutností, ktoré pácha Asadov režim, teroristi z ISIL/Dá’iš a ďalšie džihádistické skupiny, a požaduje okamžité prepustenie všetkých rukojemníkov; dôrazne odsudzuje zneužívanie detí, ktorého sa dopúšťa ISIL/Dá’iš;

2.  vyjadruje rastúce znepokojenie nad zhoršujúcou sa humanitárnou situáciou a situáciou v oblasti ľudských práv v Sýrii a Iraku a nad porušovaním medzinárodného humanitárneho práva, a to v neposlednom rade v súvislosti s povstaním ISIL/Dá’iš;

3.  zdôrazňuje, že prebiehajúca vojna v Sýrii a najnovšia hrozba zo strany ISIL/Dá’iš predstavujú pre obyvateľov Iraku a Sýrie, ako aj širšej oblasti Blízkeho východu závažné nebezpečenstvo; vyzýva EÚ, aby prijala a implementovala komplexnú regionálnu stratégiu, ako poraziť ISIL/Dá’iš, a aby prispela k spoločnému úsiliu o zmiernenie humanitárnej krízy a o ukončenie konfliktu v Sýrii a Iraku; pripomína, že je potrebná súdržná reakcia, aby bolo možné koordinovať všetky aspekty zapojenia a podporovať hostiteľské krajiny, a to aj formou bezpečnostnej, humanitárnej, rozvojovej a makroekonomickej pomoci; oceňuje úlohu susedných krajín, ktorú zohrali pri prijímaní utečencov; zdôrazňuje, že EÚ potrebuje stratégiu, ktorá bude dopĺňať činnosti OSN a koalície proti ISIL/Dá’iš a zameria sa na spoluprácu s regionálnymi partnermi s cieľom riešiť problematiku financovania terorizmu, dodávok zbraní a prísunu zahraničných bojovníkov;

4.  zdôrazňuje, že rôzne etnické a náboženské menšiny na Blízkom východe žili v mieri celé desaťročia;

5.  podporuje celosvetovú kampaň proti ISIL/Dá’iš a víta odhodlanie koaličných partnerov na spoluprácu v rámci spoločnej, mnohostrannej a dlhodobej stratégie na jeho porážku; podporuje pevné odhodlanie jordánskeho kráľa bojovať proti ISIL/Dá’iš; víta porážku ISIL/Dá’iš v sýrskom meste Kobane; zdôrazňuje, že súčasťou tejto stratégie by mala byť pomoc umožňujúca krajinám regiónu postaviť sa proti násilnému extrémizmu spolu s nástrojmi na boj proti financovaniu terorizmu; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že každá vojenská operácia, ktorej cieľom je oslobodenie území pod kontrolou organizácie ISIL/Dá’iš, by mala byť v prísnom súlade s medzinárodným humanitárnym právom a medzinárodným právom v oblasti ľudských práv, aby sa tak predišlo ďalším stratám na životoch a nepodnecoval sa extrémizmus a aby sa takisto zabránilo ďalším vlnám utečencov a osôb vysídlených v rámci vlastnej krajiny;

6.  odsudzuje využívanie a zneužívanie ropných polí a súvisiacej infraštruktúry zo strany ISIL/Dá’iš a pridružených skupín, čo im prináša značné príjmy, a vyzýva všetky štáty, aby dodržiavali rezolúcie BR OSN č. 2161 (2014) a 2170 (2014), ktoré odsudzujú všetko obchodovanie, priame alebo nepriame, s ISIL/Dá’iš a pridruženými skupinami;

7.  zdôrazňuje, že ústredným bodom komplexnej regionálnej stratégie je ochrana civilných osôb a že je potrebné oddeliť humanitárne a vojenské úsilie od boja proti terorizmu; zdôrazňuje prepojenie medzi konfliktom a humanitárnym utrpením a radikalizáciou;

8.  domnieva sa, že z hľadiska boja proti terorizmu vo vnútri Európskej únie má zásadný význam zničenie hrozby extrémistického terorizmu, ktorý silnie v celom regióne Blízkeho východu a severnej Afriky, ale tiež mimo tejto oblasti, pretože jeho narastajúci vplyv podporuje šírenie radikalizácie aj na domácej pôde;

9.  opakuje svoje znepokojenie nad tým, že tisíce zahraničných bojovníkov vrátane občanov členských štátov sa pridali k ozbrojencom ISIL/Dá’iš; vyzýva členské štáty, aby v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 2170 (2014) prijali primerané opatrenia a zabránili bojovníkom odcestovať z ich územia a aby vytvorili spoločnú stratégiu pre bezpečnostné služby a agentúry EÚ, pokiaľ ide o monitorovanie a kontrolu džihádistov; vyzýva na spoluprácu v rámci EÚ a na medzinárodnej úrovni s cieľom prijať príslušné právne opatrenia proti akýmkoľvek jednotlivcom podozrivým zo zapojenia sa do teroristických činov; vyzýva členské štáty, aby zintenzívnili spoluprácu a výmenu informácií medzi sebou a s orgánmi EÚ;

10. víta novú stratégiu EÚ s názvom Prvky regionálnej stratégie EÚ pre Sýriu a Irak, ako aj hrozba Dá’iš, a najmä balík prostriedkov vo výške 1 miliardy EUR na „pomoc pri obnove mieru a bezpečnosti, ktoré už veľmi dlho ničí terorizmus a násilie“, ako uviedla PK/VP;

11. žiada medzinárodné spoločenstvo aby osobám zasiahnutým krízou v Iraku a v Sýrii poskytovali väčšiu humanitárnu pomoc a podporu; vyzýva EÚ, aby zvážila zorganizovanie konferencie darcov; víta záväzky členských štátov a EÚ ako najväčšieho darcu finančnej pomoci a prísľuby do budúcnosti; žiada EÚ, aby vyvinula tlak na všetkých poskytovateľov pomoci, aby čo najrýchlejšie splnili a realizovali svoje sľuby; žiada zvýšiť príspevky EÚ na humanitárne programy OSN, ako aj posilnenie spolupráce EÚ s medzinárodnými organizáciami;

12. zdôrazňuje, že pre EÚ a celé medzinárodné spoločenstvo musí byť zmiernenie utrpenia miliónov Sýrčanov a Iračanov, ktorým chýbajú základné tovary a služby, prioritou vzhľadom na nevídaný rozsah krízy; odsudzuje neustále marenie pokusov o poskytnutie humanitárnej pomoci a vyzýva všetky strany konfliktu, aby dodržiavali univerzálne ľudské práva, uľahčili poskytovanie humanitárnej pomoci a podpory všetkými možnými cestami, a to aj naprieč hranicami a líniami konfliktu, a aby zaručili bezpečnosť všetkých zdravotníckych a humanitárnych pracovníkov, v súlade s príslušnými uzneseniami Bezpečnostnej rady OSN;

13. vyzýva všetky strany konfliktu, aby dodržiavali medzinárodné humanitárne právo a zabezpečili, aby bolo civilné obyvateľstvo chránené, malo neobmedzený prístup k zdravotníckym zariadeniam a humanitárnej pomoci a mohlo bezpečne a dôstojne opustiť oblasti postihnuté násilím;

14. vyjadruje presvedčenie, že okamžité poskytnutie humanitárnej pomoci a ochrany musí byť neoddeliteľnou súčasťou dlhodobých stratégií na zmiernenie ľudského utrpenia v dôsledku konfliktu a na podporu sociálno-ekonomických práv a možností živobytia navrátilcov, osôb vysídlených v rámci krajiny a utečencov vrátane žien s cieľom posilniť vedúce postavenie a účasť a pomôcť im zvoliť si trvalé riešenia, ktoré vyhovujú ich potrebám; nazdáva sa, že je potrebné zaoberať sa konkrétnymi rizikami, ktorým sú vystavené rôzne skupiny žien a detí zažívajúcich viacnásobné a navzájom sa prelínajúce formy diskriminácie, ako aj osobitnými potrebami týchto skupín;

15. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby okamžite prijali osobitné opatrenia s cieľom riešiť situáciu žien a dievčat v Iraku a Sýrii a zaručiť ich slobodu a rešpektovanie ich najzákladnejších práv a aby prijali opatrenia na predchádzanie vykorisťovaniu, zneužívaniu a násiliu voči ženám a deťom, najmä núteným manželstvám dievčat; vyjadruje mimoriadne znepokojenie v súvislosti so zvýšením všetkých foriem násilia voči ženám, ktoré členovia ISIL/Dá’iš väznia, znásilňujú, sexuálne zneužívajú a s ktorými obchodujú;

16. naliehavo vyzýva, aby sa pozornosť opätovne zamerala na prístup k vzdelávaniu v súlade s osobitnými potrebami, ktoré sa odvíjajú od súčasného konfliktu;

17. vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby v plnej miere využívali usmernenia EÚ na presadzovanie a ochranu všetkých ľudských práv lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb (LGBTI) v súvislosti s Irakom a Sýriou;

18. vyzýva medzinárodné humanitárne organizácie pôsobiace v Iraku a Sýrii vrátane agentúr OSN, aby zvýšili poskytovanie lekárskych a poradenských služieb vrátane psychologickej liečby a podpory vysídleným osobám, ktoré utiekli pre postupom ISIL/Dá’iš, pričom osobitná pozornosť by sa mala venovať potrebám najzraniteľnejších skupín obyvateľstva, t. j. obetiam sexuálneho násilia a deťom; žiada poskytovanie finančnej pomoci a vytvorenie programov na komplexné vyriešenie lekárskych, psychologických a sociálnych potrieb osôb, ktoré prežili sexuálne a rodové násilie v súčasnom konflikte;

19. vyzýva všetky členské štáty, aby urýchlili spracúvanie žiadostí o azyl čoraz väčšieho počtu utečencov utekajúcich z oblastí konfliktu; žiada EÚ, aby sa zamerala na riešenie problému plavieb cez Stredozemné more, ktoré často končia tragicky, aby zaviedla koordinovanú stratégiu zameranú na záchranu životov a aby poskytla podporu členským štátom, ktoré sú najviac postihnuté hromadným príchodom nelegálnych migrantov a žiadateľov o azyl na ich pobrežie;

20. opakovane čo najdôraznejšie odsudzuje zločiny spáchané sýrskym režimom proti vlastnému obyvateľstvu vrátane použitia chemických a zápalných zbraní proti civilistom, hromadného svojvoľného zatýkania a stratégie obliehania, ktorej cieľom je obyvateľstvo vyhladovať a tým ho prinútiť k poslušnosti;

21. poukazuje na to, že ISIL/Dá’iš dosiahol úspechy z dôvodu neadekvátnej reakcie na nestabilnú situáciu v Sýrii; vyjadruje znepokojenie nad rastúcim zapojením extrémistických islamistických skupín a zahraničných bojovníkov do konfliktu v Sýrii; zdôrazňuje, že dlhodobé riešenie vyžaduje politickú zmenu prostredníctvom inkluzívneho politického procesu pod vedením Sýrie na základe Ženevského komuniké z júna 2012 s podporou medzinárodného spoločenstva; žiada EÚ, aby s týmto cieľom prevzala iniciatívu v diplomatickej oblasti; víta a podporuje činnosť osobitného vyslanca OSN pre Sýriu Staffana de Misturu a jeho úsilie dosiahnuť zastavenie ťažkých bojov v mestských centrách vrátane Aleppa;

22. vyzýva všetkých regionálnych aktérov, aby vyvinuli úsilie o zníženie napätia v Iraku a Sýrii;

23. vyzýva nové iracké vedenie, aby konalo v súlade so svojím záväzkom vytvoriť inkluzívnu vládu, teda takú, ktorá zastupuje oprávnené záujmy všetkých Iračanov a zaoberá sa ich nástojčivými humanitárnymi potrebami; vyzýva iracké orgány a medzinárodné spoločenstvo, aby v oblastiach, ktoré sú v súčasnosti pod kontrolou ISIL/Dá’iš, zabránili po ich oslobodení aktom pomsty voči civilnému sunitskému obyvateľstvu; zdôrazňuje skutočnosť, že jednota, zvrchovanosť a územná celistvosť Iraku sú nevyhnutné pre stabilitu a hospodársky rozvoj krajiny a regiónu;

24. víta úsilie kancelárie útvaru Komisie pre humanitárnu pomoc a civilnú ochranu (ECHO), ktorá sídli v Irbíle, hlavnom meste irackého regiónu Kurdistan, vyriešiť humanitárnu situáciu v tomto regióne; zdôrazňuje potrebu rozsiahlejšej a lepšej koordinácie medzi útvarom ECHO a Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj (DEVCO) s cieľom pomáhať obyvateľstvu v núdzi čo najlepším a najúčinnejším spôsobom;

25. víta vyhlásenie PK/VP Federicy Mogheriniovej k otvoreniu úradu EÚ v Irbíle a žiada, aby sa týmto otvorením zvýšila účinnosť a viditeľnosť činnosti EÚ v teréne vrátane lepšej koordinácie humanitárnej a rozvojovej pomoci; vyzýva na posilnenie úradu EÚ v tureckom Gaziantepe;

26. podporuje žiadosť Rady OSN pre ľudské práva, aby Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva urýchlene vyslal do Iraku misiu, ktorá by vyšetrila prípady porušovania a zneužívania medzinárodného práva v oblasti ľudských práv zo strany ISIL/Dá’iš a pridružených teroristických skupín a zistila fakty a okolnosti takéto zneužívania a porušovania, s cieľom zabrániť beztrestnosti a zabezpečiť vyvodenie plnej zodpovednosti;

27. je naďalej presvedčený, že v Sýrii a Iraku nie je možný trvalý mier bez toho, aby sa všetky strany zodpovedali za zločiny spáchané počas konfliktu, najmä za zločiny z náboženských alebo etnických dôvodov; opakuje svoju výzvu na postavenie osôb podozrivých zo spáchania zločinov proti ľudskosti v Sýrii a Iraku pred Medzinárodný trestný súd a podporuje všetky iniciatívy v tomto smere, napríklad prostredníctvom Bezpečnostnej rady OSN;

28. žiada opatrenia na vyvodenie rovnakej zodpovednosti pre všetky strany konfliktu, ako aj prístup k právnej podpore pre všetky obete všadeprítomného porušovania práv; nazdáva sa, že je nanajvýš dôležité zabezpečiť ochranu civilistov, ktorí sa v dôsledku násilia nemôžu presunúť na bezpečné miesto alebo ktorí nemajú prístup k humanitárnej pomoci, ktorá im môže zachrániť život;

29. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, osobitnému zástupcovi EÚ pre ľudské práva, vládam a parlamentom členských štátov, irackej vláde a parlamentu, regionálnej vláde Kurdistanu, generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, Rade Organizácie Spojených národov pre ľudské práva a všetkým stranám zapojeným do konfliktu v Sýrii.

 

(1)

Prijaté texty, P7_TA(2013)0023.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia