Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B8-0143/2015Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B8-0143/2015

  ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την υπόθεση του κ. Raif Badawi, Σαουδική Αραβία

  11.2.2015 - (2015/2550(RSP))

  σύμφωνα με το άρθρο 135, παράγραφος 5, και το άρθρο 123, παράγραφος 4, του Κανονισμού
  που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
  Verts/ALE (B8‑0143/2015)
  ECR (B8‑0145/2015)
  ALDE (B8‑0147/2015)
  EFDD (B8‑0149/2015)
  GUE/NGL (B8‑0151/2015)
  S&D (B8‑0158/2015)

  Josef Weidenholzer, Victor Boștinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Michela Giuffrida, Kashetu Kyenge, Νίκος Ανδρουλάκης, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Vilija Blinkevičiūtė, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Miroslav Poche, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Luigi Morgano, Marc Tarabella, Pier Antonio Panzeri, Enrico Gasbarra, Kati Piri, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Biljana Borzan, Miriam Dalli, Brando Benifei εξ ονόματος της Ομάδας S&D
  Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Beatrix von Storch, Branislav Škripek εξ ονόματος της Ομάδας ECR
  Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Fernando Maura Barandiarán, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Kaja Kallas, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Louis Michel, Martina Dlabajová, Urmas Paet, Dita Charanzová εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
  Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Κώστας Χρυσόγονος, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
  Barbara Lochbihler, Michèle Rivasi, Alyn Smith, Ernest Maragall, Davor Škrlec, Judith Sargentini, Tamás Meszerics εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
  Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Marco Valli, Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Tiziana Beghin εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

  Διαδικασία : 2015/2550(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  RC-B8-0143/2015
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  RC-B8-0143/2015
  Ψηφοφορία :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την υπόθεση του κ. Raif Badawi, Σαουδική Αραβία

  (2015/2550(RSP))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –       έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Σαουδική Αραβία, ιδίως εκείνα που αφορούν ανθρώπινα δικαιώματα και, ειδικότερα, το ψήφισμα της 11ης Μαρτίου 2014 σχετικά με τη Σαουδική Αραβία, τις σχέσεις της με την ΕΕ και το ρόλο της στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική[1],

  –       έχοντας υπόψη τη δήλωση του εκπροσώπου της Ύπατης Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφαλείας, Federica Mogherini, στις 9 Ιανουαρίου 2015,

  –       έχοντας υπόψη τη δήλωση του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Zeid Ra’ad Al Hussein, δια της οποίας καλούνται οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας να σταματήσουν την τιμωρία του Raif Badawi,

  –       έχοντας υπόψη το άρθρο 18 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 1948 και το άρθρο 19 της Διεθνής Σύμβασης για τα Πολιτικά Δικαιώματα και τα Δικαιώματα του Πολίτη του 1966,

  –       έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών ωμής απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας,

  –       έχοντας υπόψη τον Αραβικό Χάρτη για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον οποίο η Σαουδική Αραβία κύρωσε το 2009, το άρθρο 32 του οποίου στην παράγραφο 1 διασφαλίζει το δικαίωμα στην ενημέρωση και την ελευθερία γνώμης και έκφρασης και το άρθρο 8 απαγορεύει τα σωματικά ή ψυχολογικά βασανιστήρια ή την ωμή εξευτελιστική και απάνθρωπη μεταχείριση,

  –       έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα βασανιστήρια και την κακομεταχείριση καθώς και για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

  –       έχοντας υπόψη το άρθρο 135, παράγραφος 5, και το άρθρο 123, παράγραφος 4, του Κανονισμού,

  A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Raif Badawi, μπλόγκερ και ακτιβιστής στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κατηγορήθηκε για αποστασία και καταδικάστηκε από το Ποινικό Δικαστήριο της Τζέντα, τον Μάιο του 2014 σε δεκαετή φυλάκιση, 1.000 ραβδισμούς και πρόστιμο 1 εκατομμυρίου ριάλ (228.000 ευρώ) αφού δημιούργησε την ιστοσελίδα "Ελεύθερο δίκτυο Φιλελεύθερων Πολιτών της Σαουδικής Αραβίας" για κοινωνική, πολιτική και θρησκευτική συζήτηση, ενέργεια που θεωρήθηκε προσβολή του Ισλάμ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταδικαστική απόφαση απαγορεύει επίσης στον κ. Badawi να χρησιμοποιεί το οποιοδήποτε μέσο ενημέρωσης ή να ταξιδέψει στο εξωτερικό για 10 χρόνια μετά την αποφυλάκισή του·

  Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 9 Ιανουαρίου 2015, ο κ. Badawi υπέστη την πρώτη σειρά 50 ραβδισμών μπροστά στο τέμενος Al-Jafali στην Τζέντα με αποτέλεσμα να τραυματισθεί τόσο σοβαρά ώστε όταν μεταφέρθηκε στην κλινική της φυλακής για ιατρικό έλεγχο οι ιατροί διαπίστωσαν ότι δεν θα ήταν σε θέση να υποστεί έναν ακόμη γύρο ραβδισμών·

  Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δικαστικές αποφάσεις που επιβάλλουν σωματική τιμωρία, περιλαμβανομένου του μαστιγώματος, απαγορεύονται αυστηρά βάσει του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, περιλαμβανομένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων την οποία η Σαουδική Αραβία έχει κυρώσει·

  Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 6 Ιουλίου 2014, ο δικηγόρος του Raif Badawi, εξέχων υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Waleed Abu al-Khair, καταδικάστηκε από το Ειδικό Ποινικό Δικαστήριο σε δεκαπενταετή φυλάκιση την οποία θα ακολουθούσε δεκαπενταετής απαγόρευση ταξιδίου όταν ίδρυσε την οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα "Παρακολούθηση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Σαουδική Αραβία"·

  Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπόθεση του κ. Badawi είναι μια από τις πολλές υποθέσεις στο πλαίσιο των οποίων σκληρές αποφάσεις και παρενόχληση χρησιμοποιήθηκαν κατά των ακτιβιστών της Σαουδικής Αραβίας στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, άλλοι μεταρρυθμιστές εδιώχθησαν γιατί εξέφρασαν τις απόψεις τους, διάφοροι εκ των οποίων καταδικάστηκαν με διαδικασίες που δεν εμπίπτουν στις διεθνείς προδιαγραφές για δίκαιη δίκη, όπως επιβεβαιώθηκε από τον πρώην Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα τον Ιούλιο 2014·

  ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σαουδική Αραβία έχει μια ζωντανή κοινότητα ακτιβιστών online και τον υψηλότερο αριθμό χρηστών Twitter στη Μέση Ανατολή· λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι το διαδίκτυο λογοκρίνεται σε μεγάλο βαθμό με χιλιάδες ιστοσελίδες να μπλοκάρονται και να χρειάζεται αδειοδότηση εκ μέρους του Υπουργείου Πληροφοριών για νέα ιστολόγια και δικτυακούς τόπους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σαουδική Αραβία περιλαμβάνεται στον κατάλογο των Δημοσιογράφων χωρίς Σύνορα για τους "Εχθρούς του Διαδικτύου" λόγω της λογοκρισίας των μέσων ενημέρωσης της χώρας και του διαδικτύου , καθώς και της επιβολής κυρώσεων σε όσους επικρίνουν την κυβέρνηση ή τη θρησκεία·

  Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία έκφρασης και η ελευθερία του τύπου και των μέσων ενημέρωσης, τόσο επιγραμμικά όσο και εκτός δικτύου, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις και καταλύτες για τον εκδημοκρατισμό και τη μεταρρύθμιση και συνιστούν ουσιαστικό έλεγχο της εξουσίας·

  Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά την εισαγωγή κάποιων διστακτικών μεταρρυθμίσεων κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Βασιλιά Abdullah, το πολιτικό και κοινωνικό σύστημα της Σαουδικής Αραβίας παραμένει άκρως μη δημοκρατικό, αντιμετωπίζει τις γυναίκες και τους σιίτες μουσουλμάνους ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας, επιβάλλει σοβαρές διακρίσεις σε βάρος του ξένου εργατικού δυναμικού της χώρας και καταπιέζει σοβαρά κάθε αντίθετη φωνή·

  Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός και ο ρυθμός των εκτελέσεων προκαλούν σοβαρές ανησυχίες, ότι άνω των 87 ατόμων εκτελέστηκαν το 2014, ως επί το πλείστον δημοσία, ότι τουλάχιστον 21 άτομα εκτελέστηκαν από τις αρχές του έτους, ότι υπάρχουν πληροφορίες για 423 εκτελέσεις από το 2007 έως το 2012 και ότι η θανατική ποινή μπορεί να επιβληθεί για ευρεία σειρά αδικημάτων·

  Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας αποτελεί πολιτικό, οικονομικό, πολιτιστικό και θρησκευτικό παράγοντα με επιρροή στη Μέση Ανατολή και τον ισλαμικό κόσμο, καθώς και ιδρυτικό και εξέχον μέλος του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου και της Ομάδας G-20·

  ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σαουδική Αραβία εξελέγη για 3 χρόνια μέλος του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών τον Νοέμβριο 2013·

  ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι το αποκαλούμενο ισλαμικό κράτος και η Σαουδική Αραβία προβλέπουν σχεδόν ταυτόσημες τιμωρίες για κάποια αδικήματα, όπως τη θανατική ποινή για βλασφημία, φόνο, ομοφυλοφιλία, κλοπή ή προδοσία και θανάτωση δια λιθοβολισμού για μοιχεία, ή τον ακρωτηριασμό χεριών και ποδιών για ληστεία·

  ΙΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σαουδική Αραβία διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στη χρηματοδότηση, διασπορά και προώθηση σε παγκόσμιο επίπεδο μιας ιδιαίτερα εξτρεμιστικής ερμηνείας του Ισλάμ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλέον σεκταριστική άποψη του Ισλάμ ενέπνευσε τρομοκρατικές οργανώσεις, όπως το αποκαλούμενο ισλαμικό κράτος και η Al-Qaeda·

  ΙΔ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας ισχυρίζονται ότι είναι εταίροι των κρατών μελών της ΕΕ, ιδίως στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας σε παγκόσμιο επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας νέος αντιτρομοκρατικός νόμος που εγκρίθηκε τον Ιανουάριο του 2014 περιλαμβάνει διατάξεις βάσει των οποίων οποιαδήποτε έκφραση διαφωνίας ή ανεξάρτητη οργάνωση θεωρείται έγκλημα τρομοκρατίας·

  1.      καταδικάζει έντονα τη μαστίγωση του Raif Badawi ως ωμή και αποκρουστική πράξη εκ μέρους των αρχών της Σαουδικής Αραβίας· καλεί τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας να σταματήσουν την περαιτέρω μαστίγωση του Raif Badawi, να τον ελευθερώσουν άμεσα και χωρίς όρους, δεδομένου ότι θεωρείται κρατούμενος συνείδησης, ο οποίος φυλακίστηκε και καταδικάστηκε αποκλειστικά και μόνο διότι άσκησε το δικαίωμά του στην ελευθερία έκφρασης· καλεί τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας να εξασφαλίσουν ότι θα ακυρωθούν οι κατηγορίες και η καταδικαστική εις βάρος του απόφαση, περιλαμβανομένης της απαγόρευσης ταξιδίου·

  2.      καλεί τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας να εξασφαλίσουν ότι ο Raif Badawi θα προστατεύεται από τα βασανιστήρια και άλλες μορφές κακομεταχείρισης, θα του παρασχεθεί ιατρική περίθαλψη που ενδεχομένως χρειάζεται και θα του επιτραπεί η άμεση και τακτική πρόσβαση στην οικογένειά του και τους δικηγόρους της επιλογής του·

  3.      καλεί τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας να ελευθερώσουν άνευ όρων το δικηγόρο του Raif Badawi καθώς και όλους τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλους κρατουμένους συνείδησης που κρατούνται και έχουν καταδικαστεί επειδή απλώς άσκησαν το δικαίωμά τους στην ελευθερία έκφρασης·

  4.      καταδικάζει αταλάντευτα κάθε μορφή σωματικής τιμωρίας ως απαράδεκτη και εξευτελιστική μεταχείριση, αντίθετη προς την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, εκφράζει την ανησυχία του για την χρήση της μαστίγωσης εκ μέρους του κράτους, και ζητεί την πλήρη κατάργησή της· καλεί τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας να σεβαστούν την απαγόρευση των βασανιστηρίων, δεδομένου ότι τούτο περιλαμβάνεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων και άλλης σκληρής απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας που η Σαουδική Αραβία έχει υπογράψει και κυρώσει· καλεί τη Σαουδική Αραβία να υπογράψει τη Διεθνή Σύμβαση για τα Πολιτικά Δικαιώματα και τα Δικαιώματα του Πολίτη·

  5.      υπογραμμίζει τη διαδικασία της δικαστικής μεταρρύθμισης που έχει αναλάβει η Σαουδική Αραβία με προοπτική να ενισχυθεί η δυνατότητα βελτίωσης της προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων, παραμένει όμως σοβαρά ανήσυχο όσον αφορά την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Σαουδική Αραβία που εξακολουθεί να είναι μια εκ των πλέον καταπιεστικών χωρών παγκοσμίως· θεωρεί την υπόθεση του Raif Badawi ως αντιπροσωπευτικό παράδειγμα καταπάτησης της ελευθερίας έκφρασης και της ειρηνικής διαφωνίας στη χώρα και, γενικότερα, των χαρακτηριστικών πολιτικών του Βασιλείου υπέρ της μισαλλοδοξίας και της εξτρεμιστικής ερμηνείας του κορανίου·

  6.      παροτρύνει τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας να καταργήσουν το Ειδικό Ποινικό Δικαστήριο που ιδρύθηκε το 2008 για να εξετάζει υποθέσεις τρομοκρατίας, χρησιμοποιήθηκε όμως συνεχώς και περισσότερο για την δίωξη διαφωνούντων με ειρηνικά μέσα επί τη βάσει κατηγοριών με φανερά πολιτικά κίνητρα και σε διαδικασίες που παραβιάζουν το θεμελιώδες δικαίωμα στην δίκαιη δίκη·

  7.      καλεί τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας να επιτρέψουν τη λειτουργία του ανεξάρτητου τύπου και μέσων ενημέρωσης και να εξασφαλίσουν την ελευθερία έκφρασης του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι για όλους τους κατοίκους της Σαουδικής Αραβίας· καταδικάζει την καταστολή των ακτιβιστών και διαμαρτυρομένων όταν διαδηλώνουν ειρηνικά· τονίζει ότι η ειρηνική υπεράσπιση των βασικών νομικών δικαιωμάτων ή η διατύπωση κριτικής χρησιμοποιώντας τα κοινωνικά μέσα συνιστούν εκφράσεις ενός απαραίτητου δικαιώματος·

  8.      υπενθυμίζει τον ηγετικό ρόλο της Σαουδικής Αραβίας όταν υποσχέθηκε ότι θα "τηρήσει τις υψηλότερες προδιαγραφές για την προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων" όταν υπέβαλε επιτυχώς αίτηση για συμμετοχή στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ το 2013·

  9.      πιστεύει ότι η Σαουδική Αραβία θα ήταν περισσότερο αξιόπιστος και αποτελεσματικός εταίρος στην καταπολέμηση των τρομοκρατικών οργανώσεων όπως το αποκαλούμενο ισλαμικό κράτος και η Al Qaeda, εάν δεν εφάρμοζε αναχρονιστικές και εξτρεμιστικές πρακτικές όπως οι δημόσιοι αποκεφαλισμοί, ο λιθοβολισμός και άλλες μορφές βασανιστηρίων παρόμοιων με εκείνα που διέπραξε το ισλαμικό κράτος·

  10.    καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να στηρίξουν, με ενεργό και δημιουργικό τρόπο, τις ομάδες της κοινωνίας των πολιτών και τους μεμονωμένους αγωνιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Σαουδική Αραβία, μεριμνώντας, μεταξύ άλλων, να εξασφαλίζεται το δικαίωμα σε επισκέψεις στη φυλακή, να παρίστανται παρατηρητές στις δίκες και μέσω δημόσιων δηλώσεων·

  11.    αναθέτει στην αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Αραβική Χερσόνησο να θίξει το θέμα του Raif Badawi και των άλλων κρατουμένων συνείδησης κατά τη διάρκεια της επερχόμενης επίσκεψης στη Σαουδική Αραβία και να υποβάλουν έκθεση στην Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

  12.    καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να επανεξετάσουν τις σχέσεις τους με τη Σαουδική Αραβία εις τρόπον ώστε να προστατεύονται τα οικονομικά και ενεργειακά τους συμφέροντα, καθώς και τα συμφέροντα στον τομέα της ασφάλειας , χωρίς όμως να υπονομεύεται η αξιοπιστία των βασικών τους δεσμεύσεων όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα·

  13.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφαλείας/Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τον Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την Αυτού Μεγαλειότητα τον Βασιλέα Salman Ibn Abdul Aziz, την Κυβέρνηση του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας και τον Γενικό Γραμματέα του Κέντρου Εθνικού Διαλόγου του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.