Procedūra : 2015/2550(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : RC-B8-0143/2015

Iesniegtie teksti :

RC-B8-0143/2015

Debates :

PV 12/02/2015 - 3.2
CRE 12/02/2015 - 3.2

Balsojumi :

PV 12/02/2015 - 4.2

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0037

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 168kWORD 77k
11.2.2015
PE549.936v01-00}
PE549.938v01-00}
PE549.940v01-00}
PE549.942v01-00}
PE549.944v01-00}
PE549.951v01-00} RC1
 
B8-0143/2015}
B8-0145/2015}
B8-0147/2015}
B8-0149/2015}
B8-0151/2015}
B8-0158/2015} RC1

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 135. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu

nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:

Verts/ALE (B8‑0143/2015)

ECR (B8‑0145/2015)

ALDE (B8‑0147/2015)

EFDD (B8‑0149/2015)

GUE/NGL (B8‑0151/2015)

S&D (B8‑0158/2015)


par Raif Badawi lietu Saūda Arābijā (2015/2550(RSP))


Josef Weidenholzer, Victor Boștinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Michela Giuffrida, Kashetu Kyenge, Nikos Androulakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Vilija Blinkevičiūtė, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Miroslav Poche, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Luigi Morgano, Marc Tarabella, Pier Antonio Panzeri, Enrico Gasbarra, Kati Piri, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Biljana Borzan, Miriam Dalli, Brando Benifei S&D grupas vārdā
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Beatrix von Storch, Branislav Škripek ECR grupas vārdā
Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Fernando Maura Barandiarán, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Kaja Kallas, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Louis Michel, Martina Dlabajová, Urmas Paet, Dita Charanzová ALDE grupas vārdā
Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric GUE/NGL grupas vārdā
Barbara Lochbihler, Michèle Rivasi, Alyn Smith, Ernest Maragall, Davor Škrlec, Judith Sargentini, Tamás Meszerics Verts/ALE grupas vārdā
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Marco Valli, Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Tiziana Beghin EFDD grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Raif Badawi lietu Saūda Arābijā (2015/2550(RSP))  

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Saūda Arābiju, jo īpaši rezolūcijas, kas attiecas uz cilvēktiesībām, un sevišķi 2014. gada 11. marta rezolūciju par Saūda Arābiju, tās attiecībām ar ES un tās lomu Tuvajos Austrumos un Ziemeļāfrikā(1),

–   ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos Federica Mogherini pārstāvja 2015. gada 9. janvāra paziņojumu,

–   ņemot vērā ANO Augstā cilvēktiesību komisāra Zeid Ra’ad Al Hussein paziņojumu, kurā Saūda Arābijas iestādes tiek aicinātas apturēt Raif Badawi sodīšanu,

–   ņemot vērā 1948. gada Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 18. pantu un 1966. gada Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 19. pantu,

–   ņemot vērā ANO Konvenciju pret spīdzināšanu un citādu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu,

–   ņemot vērā Arābu Cilvēktiesību hartas, ko 2009. gadā parakstījusi Saūda Arābija, 32. panta 1. punktu, kurš garantē tiesības uz informāciju un uzskatu un vārda brīvību, kā arī 8. pantu, kurš aizliedz fizisku vai psiholoģisku spīdzināšanu vai cietsirdīgu, nežēlīgu, pazemojošu vai necilvēcīgu izturēšanos,

–   ņemot vērā Eiropas Savienības pamatnostādnes par spīdzināšanu un sliktu izturēšanos un par cilvēktiesību aizstāvjiem,

–   ņemot vērā Reglamenta 135. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu,

A. tā kā bloga autoram un cilvēktiesību aktīvistam Raif Badawi pēc tam, kad viņš izveidoja tīmekļa vietni "Saūda Arābijas brīvie liberāļi" sociālām, politiskām un reliģiskām debatēm, kas tika uzskatītas par islāmu zaimojošām, tika izvirzīta apsūdzība par atteikšanos no ticības, un Džedas Krimināltiesa 2014. gada maijā viņam piesprieda 10 gadu cietumsodu, 1000 sitienus ar pletni un naudassodu SAR 1 miljona (EUR 228 000) apmērā; tā kā cietumsods arī neļauj R. Badawi izmantot nekādus plašsaziņas līdzekļus un ceļot uz ārvalstīm 10 gadus pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma;

B.  tā kā R. Badawi 2015. gada 9. janvārī saņēma pirmos 50 sitienus ar pletni pie al Jafali mošejas Džedā un šī pēršana viņam radīja tik dziļas brūces, ka pēc nogādāšanas cietuma slimnīcā medicīnas pārbaudei ārsti konstatēja, ka viņš var neizturēt vēl vienu pēršanas kārtu;

C. tā kā tiesas spriedumi, kas paredz miesassodus, tostarp pēršanu, ir stingri aizliegti saskaņā ar starptautiskajiem tiesību aktiem cilvēktiesību jomā, tostarp ANO Konvenciju pret spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu, kuru ir ratificējusi Saūda Arābija;

D. tā kā Raif Badawi advokātam — pazīstamam cilvēktiesību aizstāvim Waleed Abu al-Khair — 2014. gada 6. jūlijā pēc tam, kad viņš bija dibinājis cilvēktiesību organizāciju "Cilvēktiesību uzraugs Saūda Arābijā", Specializētā krimināltiesa piesprieda 15 gadu ieslodzījumu cietumā, kam sekos 15 gadu ilgs ceļošanas aizliegums;

E.  tā kā R. Badawi lieta ir viens no daudzajiem gadījumiem, kad Saūda Arābijas cilvēktiesību aktīvistiem tiek piespriests smags sods un viņi tiek aizskarti, savukārt citi reformu atbalstītāji tiek vajāti par savu uzskatu paušanu, un daudzi no viņiem ir notiesāti saskaņā ar procedūrām, kas neatbilst starptautiskajiem godīgas tiesas standartiem, kā to 2014. gada jūlijā apstiprināja bijušais ANO augstais cilvēktiesību komisārs;

F.  tā kā Saūda Arābijā darbojas plaša interneta aktīvistu kopiena un tajā ir lielākais skaits Twitter lietotāju Tuvajos Austrumos; tā kā internets tomēr tiek ievērojami cenzēts — ir bloķēts tūkstošiem tīmekļa vietņu un jaunu blogu un tīmekļa vietņu darbības uzsākšanai ir vajadzīga Informācijas ministrijas izsniegta licence; tā kā organizācija "Reportieri bez robežām" ir iekļāvuši Saūda Arābiju "Interneta ienaidnieku" sarakstā, jo šīs valsts plašsaziņas līdzekļi un internets tiek cenzēti un tiek sodīti tie, kuri kritizē valdību vai reliģiju;

G. tā kā vārda brīvība un preses un plašsaziņas līdzekļu brīvība gan tiešsaistē, gan bezsaistē ir ārkārtīgi svarīgi demokratizācijas un reformu priekšnosacījumi un katalizatori, un tām ir būtiska nozīme varas kontrolēšanā;

H. tā kā, neskatoties uz dažu piesardzīgu reformu ieviešanu šobrīd mirušā karaļa Abdullah valdīšanas laikā, Saūda Arābijas politiskā un sociālā sistēma joprojām ir dziļi nedemokrātiska, padara sievietes un šiītu musulmaņus par otrās šķiras pilsoņiem, nopietni diskriminē valsts daudzos viesstrādniekus un īsteno smagas represijas pret visiem, kas pauž iebildumus;

I.   tā kā nāvessodu izpildes gadījumu skaits un temps rada ievērojamas bažas; tā kā 2014. gadā tika izpildīts nāvessods 87 cilvēkiem, lielākoties publiski nocērtot galvu; tā kā kopš 2015. gada sākuma ir izpildīts nāvessods vismaz 21 cilvēkam; tā kā tiek ziņots par 423 nāvessoda izpildes gadījumiem no 2007. līdz 2012. gadam; tā kā nāvessodu var piemērot par ļoti dažādiem nodarījumiem;

J.   tā kā Saūda Arābijas Karaliste ir ietekmīga dalībniece politikas, ekonomikas, kultūras un reliģijas jomā Tuvajos Austrumos un islāma pasaulē un ir Persijas līča Sadarbības padomes un G-20 dibinātāja un vadoša dalībniece;

K. tā kā 2013. gada novembrī Saūda Arābija tika uz trijiem gadiem ievēlēta par ANO Cilvēktiesību padomes locekli;

L.  tā kā tā sauktā Islāma valsts un Saūda Arābija paredz gandrīz vienādus sodus par lielu skaitu noziegumu, tostarp nāvessodu par zaimošanu, slepkavību, homoseksuālām darbībām, zādzību vai nodevību, nāvessodu, nomētājot ar akmeņiem, par laulības pārkāpšanu un roku vai kāju amputēšanu par bandītismu;

M. tā kā Saūda Arābijai ir vadoša loma īpaši neiecietīgas islāma interpretācijas finansēšanā, izplatīšanā un popularizēšanā visā pasaulē; tā kā vissektantiskākais skatījums uz islāmu ir iedvesmojis teroristu organizācijas, piemēram, tā saukto Islāma valsti un al Qaeda;

N. tā kā Saūda Arābijas iestādes apgalvo, ka ir ES dalībvalstu partneres, jo īpaši cīņā pret terorismu pasaulē; tā kā 2014. gada janvārī tika pieņemts jauns pretterorisma tiesību akts, kurā ir noteikumi, kas ļauj jebkurus iebildumus un neatkarīgas asociācijas uzskatīt par terorisma noziegumiem,

1.  stingri nosoda Raif Badawi pēršanu kā Saūda Arābijas iestāžu nežēlīgu un šokējušu rīcību; aicina Saūda Arābijas iestādes pārtraukt turpmāku Raif Badawi pēršanu un viņu atbrīvot nekavējoties un bez nosacījumiem, jo viņš ir ieslodzītais pārliecības dēļ, proti, ieslodzīts un notiesāts tikai tāpēc, ka izmantojis vārda brīvību; aicina Saūda Arābijas iestādes atcelt viņam noteikto spriedumu un sodu, tostarp ceļošanas aizliegumu;

2.  aicina Saūda Arābijas iestādes nodrošināt, lai Raif Badawi tiktu aizsargāts pret spīdzināšanu un cita veida sliktu izturēšanos un vajadzības gadījumā viņam tiktu sniegta medicīniskā palīdzība, kā arī lai viņam ļautu nekavējoties un regulāri tikties ar ģimeni un viņa izvēlētajiem advokātiem;

3.  aicina Saūda Arābijas iestādes bez nosacījumiem atbrīvot Raif Badawi advokātu un visus cilvēktiesību aizstāvjus un citus ieslodzītos pārliecības dēļ, kas ir ieslodzīti un notiesāti tikai tāpēc, ka izmantojuši vārda brīvību;

4.  stingri nosoda jebkāda veida miesassodu kā nepieņemamu un pazemojošu pasākumu, kas aizskar cilvēka cieņu, un pauž bažas par valstīm, kas pēršanu izmanto kā soda veidu, stingri prasot no nekavējoties atcelt; aicina Saūda Arābijas iestādes ievērot spīdzināšanas aizliegumu, jo tas ir būtiski uzsvērts Saūda Arābijas parakstītajā un ratificētajā Konvencijā pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas veidiem; aicina Saūda Arābiju parakstīt Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām;

5.  uzsver Saūda Arābijas uzsāktās juridiskās reformas ar mērķi pastiprināt iespēju par lielāku individuālo tiesību aizsardzību, tomēr turpina paust lielas bažas par cilvēktiesību situāciju Saūda Arābijā, kas joprojām tiek klasificēta kā viena no represīvākajām valstīm pasaulē; uzskata, ka Raif Badawi lieta simbolizē uzbrukumu vārda brīvībai un mierīgajiem disidentiem šajā valstī un plašākā nozīmē arī šai karalistei raksturīgo neiecietības politiku un ekstrēmu Islāma likumu interpretāciju;

6.  mudina Saūda Arābijas iestādes atcelt Speciālo krimināltiesu, kas tika izveidota 2008. gadā, lai izskatītu ar terorismu saistītās lietas, tomēr aizvien vairāk tiek izmantota, lai tiesātu mierīgos disidentus acīmredzami politiski motivētās apsūdzībās un tiesu procedūrās, kas pārkāpj pamattiesības uz taisnīgu tiesu;

7.  aicina Saūda Arābijas iestādes atļaut neatkarīgas preses un plašsaziņas līdzekļu darbību un nodrošināt visu Saūda Arābijas iedzīvotāju vārda, biedrošanās un miermīlīgas pulcēšanās brīvību; pauž nožēlu par aktīvistu un protestētāju apspiešanu miermīlīgās demonstrācijās; uzsver, ka juridisko pamattiesību miermīlīga aizstāvēšana vai kritisku piezīmju izteikšana sociālajos tīklos ir neatņemamu tiesību izpausme;

8.  atgādina Saūda Arābijas vadītājiem viņu apņemšanos „ievērot visaugstākos cilvēktiesību veicināšanas un aizsardzības standartus”, kas tika pausta , 2013. gadā iesniedzot veiksmīgu pieteikumu dalībai ANO Cilvēktiesību padomē;

9.  uzskata, ka Saūda Arābija būtu ticamāks un efektīvāks partneris cīņā ar tādām teroristu organizācijām kā tā sauktā Islāma valsts vai Al-Qaeda, ja tā neveiktu tik anahroniskus un ekstrēmus pasākumus kā publiska galvas nociršana, nomētāšana ar akmeņiem un cita veida spīdzināšanu, kas līdzinās Islāma valsts veiktajiem noziegumiem;

10. aicina Eiropas Ārējās darbības dienestu un Komisiju aktīvi un radoši atbalstīt pilsoniskās sabiedrības grupas un individuālas personas, kas aizsargā cilvēktiesības Saūda Arābijā, tostarp organizējot cietuma apmeklējumus, uzraugot tiesas procesu un paužot publiskus paziņojumus;

11. uzdod Delegācijai attiecībām ar Arābijas pussalu Raif Badawi un citu pārliecības dēļ ieslodzīto jautājumu izvirzīt apspriešanai nākamā Saūda Arābijas apmeklējuma laikā un par to ziņot Cilvēktiesību apakškomitejai;

12. prasa ES un tās dalībvalstīm pārskatīt attiecības ar Saūda Arābiju tādā veidā, kas ES ļautu īstenot ekonomiskās, enerģētiskās un drošības intereses un vienlaikus nekaitētu tās saistībām cilvēka pamattiesību jomā;

13. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Eiropas Ārējās darbības dienestam, ANO ģenerālsekretāram, ANO augstajai komisārei cilvēktiesību jautājumos, Viņa Augstībai Karalim Salman bin Abdulaziz, Saūda Arābijas Karalistes valdībai un Saūda Arābijas Karalistes Nacionālā dialoga centra ģenerālsekretāram.

 

 

 

(1)

Pieņemtie teksti, P7_TA(2014)0207.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika