Návrh spoločného uznesenia - RC-B8-0143/2015Návrh spoločného uznesenia
RC-B8-0143/2015

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o prípade Rá´ifa Badawího, Saudská Arábia

11.2.2015 - (2015/2550(RSP))

predložený v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku
ktorý nahrádza návrhy skupín:
Verts/ALE (B8‑0143/2015)
ECR (B8‑0145/2015)
ALDE (B8‑0147/2015)
EFDD (B8‑0149/2015)
GUE/NGL (B8‑0151/2015)
S&D (B8‑0158/2015)

Josef Weidenholzer, Victor Boștinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Michela Giuffrida, Kashetu Kyenge, Nikos Androulakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Vilija Blinkevičiūtė, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Miroslav Poche, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Luigi Morgano, Marc Tarabella, Pier Antonio Panzeri, Enrico Gasbarra, Kati Piri, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Biljana Borzan, Miriam Dalli, Brando Benifei v mene skupiny S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Beatrix von Storch, Branislav Škripek v mene skupiny ECR
Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Fernando Maura Barandiarán, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Kaja Kallas, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Louis Michel, Martina Dlabajová, Urmas Paet, Dita Charanzová v mene skupiny ALDE
Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric v mene skupiny GUE/NGL
Barbara Lochbihler, Michèle Rivasi, Alyn Smith, Ernest Maragall, Davor Škrlec, Judith Sargentini, Tamás Meszerics v mene skupiny Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Marco Valli, Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Tiziana Beghin v mene skupiny EFDD

Postup : 2015/2550(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B8-0143/2015
Predkladané texty :
RC-B8-0143/2015
Prijaté texty :

Uznesenie Európskeho parlamentu o prípade Rá´ifa Badawího, Saudská Arábia

(2015/2550(RSP))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Saudskej Arábii, najmä tie, ktoré sa týkajú ľudských práv, a predovšetkým uznesenie z 11. marca 2014 o Saudskej Arábii, jej vzťahoch s EÚ a jej úlohe na Blízkom východe a v severnej Afrike[1],

–   so zreteľom na vyhlásenie hovorcu podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federicy Mogheriniovej z 9. januára 2015,

–   so zreteľom na vyhlásenie vysokého komisára OSN pre ľudské práva Zajda Ra´ada al-Husajna, v ktorom naliehavo žiada saudskoarabské orgány, aby zastavili výkon trestu voči Rá´ifovi Badawímu,

–   so zreteľom na článok 18 Všeobecnej deklarácie ľudských práv z roku 1948 a na článok 19 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach z roku 1966,

–   so zreteľom na Dohovor OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu,

–   so zreteľom na Arabskú chartu o ľudských právach, ratifikovanú Saudskou Arábiou v roku 2009, ktorej článok 32 ods. 1 zaručuje právo na informácie a slobodu presvedčenia a prejavu, a článok 8 zakazuje fyzické alebo psychické mučenie alebo kruté, ponižujúce, zneucťujúce alebo neľudské zaobchádzanie,

–   so zreteľom na usmernenie Európskej únie týkajúce sa mučenia a usmernenie Európskej únie o ochrancoch ľudských práv,

–   so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže Rá´if Badawí, bloger a aktivista za ľudské práva, bol obvinený z odpadlíctva a v máji 2014 odsúdený trestným súdom v Džidde na 10 rokov odňatia slobody, 1 000 rán bičom a pokutu 1 milión SAR (228 000 EUR) za vytvorenie internetovej stránky Sieť slobodných saudských liberálov určenej na spoločenskú, politickú a náboženskú diskusiu, čo súd považoval za urážku islamu; keďže trest zároveň pánu Badawímu zakazuje využívať akékoľvek médiá a cestovať počas 10 rokov po prepustení z väzenia;

B.  keďže 9. januára 2015 dostal pán Badawí prvú dávku 50 rán bičom pred mešitou al-Džafálí v Džidde, ktoré mu spôsobili také hlboké rany, že na lekárskej prehliadke, ktorú absolvoval na väzenskej klinike, lekári zistili, že nebude schopný zvládnuť ďalšie kolo bičovania;

C. keďže rozsudky ukladajúce telesné tresty vrátane bičovania sú prísne zakázané podľa medzinárodných právnych predpisov o ľudských právach vrátane Dohovoru OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, ktorý Saudská Arábia ratifikovala;

D. keďže právny zástupca Rá´ifa Badawího, popredný ochranca ľudských práv Walíd Sámí Abú-l-chajr, bol 6. júla 2014 špecializovaným trestným súdom odsúdený na trest odňatia slobody v trvaní 15 rokov, po ktorom bude nasledovať 15-ročný zákaz cestovania, za založenie organizácie pre ľudské práva Monitorovacie stredisko pre ľudské práva v Saudskej Arábii;

E.  keďže prípad Rá´ifa Badawího je jedným z mnohých prípadov, keď boli voči saudskoarabským aktivistom v oblasti ľudských práv a ďalším obhajcom reforiem prenasledovaným za vyjadrovanie svojho názoru vynesené vysoké tresty a bolo voči nim použité zastrašovanie, pričom viacerí z nich boli odsúdení v súdnych konaniach, ktoré nespĺňajú medzinárodné normy pre spravodlivý proces, ako potvrdila bývalá vysoká komisárka OSN pre ľudské práva v júli 2014;

F.  keďže v Saudskej Arábii žije živá komunita internetových aktivistov a je tu najvyšší počet používateľov služby Twitter na Blízkom východe; keďže internet je však prísne cenzurovaný, tisíce internetových stránok sú blokované a na založenie nových blogov a internetových stránok je potrebné povolenie ministerstva informácií; keďže Saudská Arábia sa nachádza na zozname nepriateľov internetu organizácie Reportéri bez hraníc z dôvodu cenzúry médií a internetu a trestania tých, ktorí kritizujú vládu alebo náboženstvo;

G. keďže sloboda prejavu a sloboda tlače a médií, on-line aj off-line, sú rozhodujúcimi podmienkami a hybnými silami demokratizácie a reforiem a veľmi dôležitou kontrolou moci;

H. keďže napriek tomu, že predchádzajúci kráľ Abdalláh zaviedol určité opatrné reformy, politický a spoločenský systém Saudskej Arábie je naďalej hlboko nedemokratický, ženy a šiitskí moslimovia sú druhotriednymi občanmi, veľká komunita zahraničných pracovníkov je výrazne diskriminovaná a všetky opozičné hlasy sú tvrdo potláčané;

I.   keďže počet a frekvencia popráv vzbudzujú vážne znepokojenie; keďže v roku 2014 bolo popravených 87 osôb, väčšinou verejným sťatím; keďže od začiatku roka 2015 bolo popravených najmenej 21 osôb; keďže v rokoch 2007 až 2012 bolo zaznamenaných 423 popráv; keďže trest smrti je možné uložiť za širokú škálu porušení zákona;

J.   keďže saudskoarabské kráľovstvo je vplyvným hráčom v oblasti politiky, hospodárstva, kultúry a náboženstva na Blízkom východe a v celom islamskom svete, ako aj zakladateľom a vedúcim členom Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive a skupiny G20;

K. keďže v novembri 2013 bola Saudská Arábia zvolená za člena Rady OSN pre ľudské práva na trojročné obdobie;

L.  keďže tzv. Islamský štát a Saudská Arábia ukladajú takmer identické tresty za množstvo trestných činov vrátane trestu smrti za rúhanie, vraždu, prejavy homosexuality, krádeže alebo vlastizradu, trest smrti ukameňovaním za cudzoložstvo a amputáciu rúk a nôh za lúpež;

M. keďže Saudská Arábia zohráva vedúcu úlohu vo financovaní, šírení a presadzovaní mimoriadne extrémistického výkladu islamu; keďže najsektárskejšia vízia islamu inšpirovala teroristické organizácie, napríklad tzv. Islamský štát a al-Káidu;

N. keďže orgány Saudskej Arábie tvrdia, že sú partnerom členských štátov, najmä v celosvetovom boji proti terorizmu; keďže nový zákon o boji proti terorizmu prijatý v januári 2014 obsahuje ustanovenia, ktoré umožňujú označiť všetky odlišné prejavy alebo nezávislé združenia za trestné činy terorizmu;

1.  ostro odsudzuje bičovanie Rá´ifa Badawího ako krutý a šokujúci čin orgánov Saudskej Arábie; vyzýva saudskoarabské orgány, aby zastavili akékoľvek ďalšie bičovanie Rá´ifa Badawího a okamžite a bezpodmienečne ho prepustili, pretože je považovaný za väzňa svedomia, ktorý je zadržiavaný a odsúdený len za uplatňovanie svojho práva na slobodu prejavu; vyzýva saudskoarabské orgány, aby zabezpečili zrušenie jeho odsúdenia a trestu vrátane zákazu cestovania;

2.  vyzýva saudskoarabské orgány, aby zabezpečili ochranu Rá´ifa Badawího pred mučením a iným zlým zaobchádzaním, ako aj to, že mu bude poskytnutá akákoľvek potrebná lekárska starostlivosť, ako aj okamžitý a pravidelný prístup k jeho rodine a právnikom podľa vlastného výberu;

3.  vyzýva saudskoarabské orgány, aby bezpodmienečne prepustili Rá´ifa Badawího a všetkých obhajcov ľudských práv a iných väzňov svedomia zadržiavaných a odsúdených iba za uplatňovanie svojho práva na slobodu prejavu;

4.  dôrazne odsudzuje všetky formy telesných trestov ako neprijateľné a ponižujúce zaobchádzanie v rozpore s ľudskou dôstojnosťou a vyjadruje znepokojenie nad využívaním bičovania štátmi, pričom dôrazne žiada jeho nekompromisné zrušenie; vyzýva saudskoarabské orgány, aby rešpektovali zákaz mučenia, ako je zakotvený najmä v Dohovore OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, ktorý Saudská Arábia podpísala a ratifikovala; vyzýva Saudskú Arábiu, aby podpísala Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach;

5.  vyzdvihuje proces reformy súdnictva, ktorý uskutočňuje Saudská Arábia s cieľom posilniť možnosť lepšej ochrany individuálnych práv, ale je naďalej nanajvýš znepokojený situáciou v oblasti ľudských práv v Saudskej Arábii, ktorá naďalej patrí medzi najrepresívnejšie krajiny na svete; považuje prípad Rá´ifa Badawího za symbol útoku na slobodu prejavu a pokojný nesúhlas v krajine, a v širšom meradle za symbol charakteristickej neznášanlivej politiky kráľovstva a jeho extrémistického výkladu islamského práva;

6.  naliehavo žiada saudskoarabské orgány, aby zrušili Špecializovaný trestný súd zriadený v roku 2008 na súdenie trestných činov terorizmu, ktorý sa ale čoraz viac používa na trestné stíhanie pokojných disidentov za zjavne politicky motivované obvinenia a v konaniach, ktoré porušujú základné právo na spravodlivý proces;

7.  vyzýva saudskoarabské orgány, aby umožnili existenciu nezávislej tlače a oznamovacích prostriedkov a zaručili slobodu prejavu, združovania a pokojného zhromažďovania pre všetkých obyvateľov Saudskej Arábie; odsudzuje potláčanie aktivistov a protestujúcich pri ich pokojných demonštráciách; zdôrazňuje, že pokojná obhajoba základných zákonných práv alebo vyjadrenie kritických pripomienok prostredníctvom sociálnych médií sú prejavmi neodňateľného práva;

8.  pripomína vedeniu Saudskej Arábie jeho záväzok „dodržiavať najvyššie štandardy pri podpore a ochrane ľudských práv“, keď v roku 2013 úspešne žiadalo o členstvo v Rade OSN pre ľudské práva;

9.  domnieva sa, že Saudská Arábia by bola dôveryhodnejším a účinnejším partnerom v boji proti teroristickým organizáciám, ako sú napríklad tzv. Islamský štát a al-Káida, ak by nevyužívala anachronické a extrémistické praktiky, ako sú verejné popravy sťatím, kameňovanie a iné formy mučenia podobné tým, ktoré používa Islamský štát;

10. vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť a Komisiu, aby aktívne a kreatívne podporovali skupiny občianskej spoločnosti a jednotlivcov obhajujúcich ľudské práva v Saudskej Arábii, a to aj prostredníctvom organizovania návštev väzníc, monitorovania súdnych procesov a verejných vyhlásení;

11. poveruje svoju Delegáciu pre vzťahy s Arabským polostrovom, aby vzniesol prípad Rá´ifa Badawího a ostatných väzňov svedomia počas svojej nadchádzajúcej návštevy Saudskej Arábie a aby o výsledku informovala Podvýbor pre ľudské práva;

12. vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby prehodnotili svoj vzťah so Saudskou Arábiou spôsobom, ktorý im umožní sledovať ich ekonomické, energetické a bezpečnostné záujmy, pričom neoslabí dôveryhodnosť ich základných záväzkov v oblasti ľudských práv;

13. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, generálnemu tajomníkovi OSN, vysokému komisárovi OSN pre ľudské práva, Jeho Veličenstvu kráľovi Salmánovi bin Abdalazízovi, vláde Saudskoarabského kráľovstva a generálnemu tajomníkovi Centra pre národný dialóg Saudskoarabského kráľovstva.