Predlog skupne resolucije - RC-B8-0143/2015Predlog skupne resolucije
RC-B8-0143/2015

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE o Savdski Arabiji: primer Raifa Badavija

11.2.2015 - (2015/2550(RSP))

v skladu s členoma 135(5) in 123(4) Poslovnika,
ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
Verts/ALE (B8-0143/2015)
ECR (B8-0145/2015)
ALDE (B8-0147/2015)
EFDD (B8-0149/2015)
GUE/NGL (B8-0151/2015)
S&D (B8-0158/2015)

Josef Weidenholzer, Victor Boștinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Michela Giuffrida, Kashetu Kyenge, Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Vilija Blinkevičiūtė, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Miroslav Poche, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Luigi Morgano, Marc Tarabella, Pier Antonio Panzeri, Enrico Gasbarra, Kati Piri, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Biljana Borzan, Miriam Dalli, Brando Benifei v imenu skupine S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Beatrix von Storch, Branislav Škripek v imenu skupine ECR
Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Fernando Maura Barandiarán, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Kaja Kallas, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Gérard Deprez, Louis Michel, Martina Dlabajová, Urmas Paet, Dita Charanzová v imenu skupine ALDE
Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric v imenu skupine GUE/NGL
Barbara Lochbihler, Michèle Rivasi, Alyn Smith, Ernest Maragall, Davor Škrlec, Judith Sargentini, Tamás Meszerics v imenu skupine Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Marco Valli, Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Tiziana Beghin v imenu skupine EFDD

Postopek : 2015/2550(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
RC-B8-0143/2015
Predložena besedila :
RC-B8-0143/2015
Sprejeta besedila :

Resolucija Evropskega parlamenta o Savdski Arabiji: primer Raifa Badavija

(2015/2550(RSP))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Savdski Arabiji, zlasti tistih v zvezi s človekovimi pravicami, še posebej z dne 11. marca 2014 o Savdski Arabiji, njenih odnosih z EU in njeni vlogi na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki[1],

–   ob upoštevanju izjave tiskovnega predstavnika podpredsednice Komisije/visoke predstavnice za zunanje zadeve in varnostno politiko Federice Mogherini z dne 9. januarja 2015,

–   ob upoštevanju izjave visokega komisarja ZN za človekove pravice Zejda Raada Al Huseina, ki je savdske oblasti pozval, naj ustavijo izvrševanje kazni Raifa Badavija,

–   ob upoštevanju člena 18 Splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948 ter člena 19 Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah iz leta 1966,

–   ob upoštevanju Konvencije ZN proti mučenju in drugemu nečloveškemu ter ponižujočemu ravnanju in kaznovanju,

–   ob upoštevanju Arabske listine o človekovih pravicah, ki jo je Savdska Arabija ratificirala leta 2009 in katere člen 32(1) zagotavlja pravico do obveščanja ter svobodo izražanja mnenja in svobodo izražanja, njen člen 8 pa prepoveduje fizično ali psihično mučenje in drugo kruto, poniževalno, sramotilno ali nečloveško ravnanje,

–   ob upoštevanju smernic Evropske unije v zvezi z mučenjem in slabim ravnanjem ter v zvezi z zagovorniki človekovih pravic,

–   ob upoštevanju členov 135(5) in 123(4) Poslovnika,

A. ker je bil avtor bloga in borec za človekove pravice Raif Badavi obtožen verskega odpadništva in ga je kazensko sodišče v Džedi maja 2014 obsodilo na 10-letno zaporno kazen, 100 udarcev z bičem in denarno kazen 1 milijon SAR (228 000 EUR), ker je zasnoval spletno stran Free Saudi Liberals Network (Mreža svobodnih savdskih liberalcev), namenjeno družbenim, političnim in verskim razpravam, ki naj bi žalila islam; ker sodba Raifu Badaviju prepoveduje tudi uporabo vseh medijskih kanalov in potovanja v tujino za obdobje 10 let po izpustitvi iz zapora;

B.  ker je 9. januarja 2015 Raif Badavi pred mošejo Al Džafali v Jedi dobil 50 udarcev z bičem in utrpel tako globoke rane, da po presoji zdravnikov, ki so ga nato pregledali v zaporni ambulanti, ne bo zdržal še enega bičanja;

C. ker so sodbe sodišča, ki nalagajo telesne kazni, vključno z bičanjem, strogo prepovedane po mednarodnem pravu o človekovih pravicah, med katerimi je tudi Konvencija ZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju, ki jo je Savdska Arabija ratificirala;

D. ker je 6. julija 2014 specializirano kazensko sodišče obsodilo odvetnika Valida Abu al Khaira, ki zastopa Raifa Badavija in je tudi pomemben zagovornik človekovih pravic, na 15-letno zaporno kazen in prepoved potovanja za obdobje 15 let po njenem odsluženju, ker je ustanovil organizacijo za človekove pravice Monitor of Human Rights in Saudi Arabia (Organizacija za spremljanje razmer na področju človekovih pravic v Savdski Arabiji);

E.  ker je primer Raifa Badavija med številnimi, ko so bile uporabljene hude kazni in nadlegovanje proti savdskim borcem za človekove pravice in drugim zagovornikom reform, ki jih preganjajo zaradi izražanja stališč in med katerimi so bili številni obsojeni v sodnih postopkih, ki ne dosegajo mednarodnih standardov poštenega sojenja, kar je julija 2014 potrdila tudi nekdanja visoka komisarka ZN za človekove pravice;

F.  ker ima Savdska Arabija aktivno skupnost spletnih aktivistov in največje število uporabnikov omrežja Twitter na Bližnjem vzhodu; ker je internet tam hkrati močno cenzuriran, saj je več tisoč spletnih mest blokiranih, nove bloge in spletna mesta pa mora odobriti ministrstvo za informiranje; ker je organizacija Reporters Without Borders (Novinarji brez meja) Savdsko Arabijo uvrstila na svoj seznam sovražnikov interneta zaradi cenzure medijev in interneta ter kaznovanja oseb, ki so kritični do vlade ali vere;

G. ker sta svoboda izražanja ter svoboda tiska in medijev, tako spletnih kot nespletnih, bistvena pogoja in katalizatorja za demokratizacijo in reforme ter nadzor nad oblastjo;

H. ker je kljub uvedbi nekaterih zadržanih reform v obdobju vladanja preminulega kralja Abdulaha savdski politični in družbeni sistem še naprej globoko nedemokratičen, šiitske muslimane in ženske obravnava kot drugorazredne državljane, resno diskriminira mnogoštevilno tujo delovno silo v državi in močno zatira vsak izraz nestrinjanja;

I.   ker sta število in hitrost usmrtitev zelo zaskrbljujoča; ker je bilo leta 2014 usmrčenih 87 ljudi, večinoma z javnim obglavljenjem; ker je bilo od začetka tega lega usmrčenih vsaj 21 ljudi; ker so med letoma 2007 in 2012 poročali o vsaj 423 usmrtitvah; ker se lahko smrtna kazen izreka za vrsto kršitev;

J.   ker je Kraljevina Savdska Arabija vpliven politični, gospodarski, kulturni in verski akter na Bližnjem vzhodu in v islamskem svetu ter ustanoviteljica in vodilna članica Sveta za sodelovanje v Zalivu in skupine G-20;

K. ker je bila Savdska Arabija novembra 2013 izvoljena za članico Sveta ZN za človekove pravice za obdobje 3 let;

L.  ker tako imenovana Islamska država in Savdska Arabija predpisujeta skoraj enake kazni za vrsto kaznivih dejanj ter je za bogokletstvo, umor, homoseksualna dejanja, kazen in izdajo določena smrtna kazen, za prešuštvo smrtna kazen s kamenjanjem in za razbojništvo amputacija rok ali nog;

M. ker ima Kraljevina Savdska Arabija vodilno vlogo pri financiranju, razširjanju in spodbujanju posebej ekstremistične razlage islama po vsem svetu; ker je bilo najbolj sektaško razumevanje islama navdih za teroristične organizacije, kot sta tako imenovana Islamska država in Al Kaida;

N. ker oblasti Savdske Arabije trdijo, da je njihova država partnerica držav članic, zlasti v globalnem boju proti terorizmu; ker novi zakon za boj proti terorizmu, sprejet januarja 2014, vključuje določbe, na podlagi katerih se lahko izražanje nestrinjanja ali neodvisna združenja razlagajo kot teroristična dejanja;

1.  odločno obsoja bičanje Raifa Badavija kot kruto in grozljivo dejanje savdskih oblasti; poziva jih, naj ustavijo bičanje in Badavija takoj in brezpogojno izpustijo, saj je zapornik vesti in je bil priprt in obsojen le zaradi uveljavljanja pravice do svobode izražanja; prav tako jih poziva, naj zagotovijo, da bosta njegova obsodba in kazen, vključno s prepovedjo potovanja, razveljavljeni;

2.  poziva jih tudi, naj zagotovijo, da bo Raif Badavi zaščiten pred mučenjem in drugim slabim ravnanjem, da bo deležen potrebne zdravstvene oskrbe in da bo imel možnost za takojšen in reden stik s svojo družino in odvetniki po lastni izbiri;

3.  jih poziva, naj brezpogojno izpustijo odvetnika Raifa Badavija in vse zagovornike človekovih pravic ter druge zapornike vesti, ki so bili priprti in obsojeni le zaradi uveljavljanja pravice do svobode izražanja;

4.  odločno obsoja vse oblike telesnega kaznovanja kot nesprejemljivo in poniževalno ravnanje, ki je v nasprotju s človeškim dostojanstvom, ter izraža zaskrbljenost zaradi uporabe bičanja s strani države in odločno poziva k njegovi dosledni odpravi; poziva savdske oblasti, naj spoštujejo prepoved mučenja, ki je še posebej zagotovljena v Konvenciji ZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju, ki jo je Savdska Arabija podpisala in ratificirala; ponovno poziva Savdsko Arabijo, naj podpiše Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah;

5.  opozarja na proces pravosodnih reform, ki ga je Savdska Arabija začela, da bi okrepila možnosti za večje varstvo pravic posameznika, vendar ostaja resno zaskrbljen zaradi razmer na področju človekovih pravic v Savdski Arabiji, ki se še naprej uvršča med najbolj represivne države na svetu; meni, da primer Raifa Badavija ponazarja zatiranje svobode izražanja in mirnega oporečništva v državi, širše pa tudi značilno politiko nestrpnosti in ekstremistične razlage islamskega prava, ki jo vodi kraljevina;

6.  poziva savdske oblasti, naj ukinejo specializirano kazensko sodišče, ki je bilo ustanovljeno leta 2008 za sojenje v primerih terorizma, nato pa se je vse bolj uporabljalo za kazenski pregon mirnih oporečnikov na podlagi očitno politično motiviranih obtožb in v postopkih, v katerih je bila kršena temeljna pravica do poštenega sojenja;

7.  prav tako poziva savdske oblasti, naj omogočijo delovanje neodvisnega tiska in medijev ter zagotovijo svobodo izražanja, združevanja in mirnega zbiranja vsem prebivalcem Savdske Arabije; obsoja represijo nad aktivisti in protestniki med mirnimi demonstracijami; poudarja, da je mirno zagovarjanje temeljnih zakonskih pravic ali kritične opazke v družbenih medijih izraz neodtujljive pravice;

8.  želi spomniti vodstvo Savdske Arabije, da se je leta 2013 v svoji prošnji za članstvo v Svetu ZN za človekove pravice, ki ga je nato pridobila, zavezala, da bo pri uveljavljanju in varovanju človekovih pravic ohranjala najvišje standarde;

9.  meni, da bi bila Savdska Arabija bolj verodostojna in učinkovitejša partnerica v boju proti terorističnim organizacijam, kot sta tako imenovana Islamska država in Al Kaida, če ne bi uporabljala tako anahronističnih in ekstremističnih praks, kot so javna obglavljenja, kamenjanje in druge oblike mučenja, kar izvaja tudi Islamska država;

10. poziva Evropsko službo za zunanje delovanje in Komisijo, naj na dejaven in ustvarjalen način podpirata skupine civilne družbe in posameznike, ki zagovarjajo človekove pravice, v Savdski Arabiji, tudi z organizacijo obiskov v zaporih, spremljanji sojenj in izjavami za javnost;

11. naroči svoji delegaciji za odnose z Arabskim polotokom, naj v okviru svojega bližnjega obiska Savdske Arabije odpre vprašanje v zvezi z Raifom Badavijem in drugimi zaporniki vesti ter o tem poroča Pododboru za človekove pravice;

12. poziva EU in njene države članice, naj ponovno preučijo svoje odnose s Savdsko Arabijo, da bi lahko uresničevale svoje gospodarske, energetske in varnostne interese, ne da bi spodkopavale verodostojnost glede svojih zavez o temeljnih človekovih pravicah;

13. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Evropski službi za zunanje delovanje, generalnemu sekretarju ZN, visokemu komisarju ZN za človekove pravice, njegovemu veličanstvu kralju Salmanu bin Abdulazizu, vladi Kraljevine Savdske Arabije in generalnemu sekretarju Centra za nacionalni dialog Kraljevine Savdske Arabije.