Postup : 2015/2561(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-0144/2015

Předložené texty :

RC-B8-0144/2015

Rozpravy :

PV 12/02/2015 - 3.1
CRE 12/02/2015 - 3.1

Hlasování :

PV 12/02/2015 - 4.1
CRE 12/02/2015 - 4.1

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0036

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 155kWORD 82k
11.2.2015
PE549.937v01-00}
PE549.939v01-00}
PE549.941v01-00}
PE549.945v01-00}
PE549.947v01-00}
PE549.953v01-00}
PE549.956v01-00} RC1
 
B8-0144/2015}
B8-0146/2015}
B8-0148/2015}
B8-0152/2015}
B8-0154/2015}
B8-0160/2015}
B8-0163/2015} RC1

předložený v souladu s čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

Verts/ALE (B8‑0144/2015)

ECR (B8‑0146/2015)

ALDE (B8‑0148/2015)

EFDD (B8‑0152/2015)

GUE/NGL (B8‑0154/2015)

S&D (B8‑0160/2015)

PPE (B8‑0163/2015)


o Burundi: případ Boba Rugurika (2015/2561(RSP))


Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Lara Comi, Tunne Kelam, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák, Francesc Gambús, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Marijana Petir, Andrej Plenković, Joachim Zeller, Franck Proust, Seán Kelly, David McAllister, Ivan Štefanec, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, László Tőkés, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Monica Macovei za skupinu PPE
Josef Weidenholzer, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Enrico Gasbarra, Linda McAvan, Ana Gomes, Krystyna Łybacka, Michela Giuffrida, Nikos Androulakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Claudia Tapardel, Vilija Blinkevičiūtė, Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Maria Arena, Luigi Morgano, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Biljana Borzan, Tonino Picula, Miriam Dalli, José Blanco López, Miroslav Poche, Afzal Khan, Hugues Bayet za skupinu S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jan Zahradil, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić, Branislav Škripek za skupinu ECR
Javier Nart, Ramon Tremosa i Balcells, Fernando Maura Barandiarán, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Kaja Kallas, Robert Rochefort, Jozo Radoš, Urmas Paet, Johannes Cornelis van Baalen za skupinu ALDE
Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Kostas Chrysogonos za skupinu GUE/NGL
Judith Sargentini, Davor Škrlec, Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Dario Tamburrano za skupinu EFDD

Usnesení Evropského parlamentu o Burundi: případ Boba Rugurika (2015/2561(RSP))  

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Burundi, a zejména na své usnesení ze dne 16. září 2014 o případu Pierra Clavera Mbonimpa(1),

–   s ohledem na dohodu z Cotonou,

–   s ohledem na prohlášení Rady bezpečnosti OSN ze dne 10. dubna 2014 o situaci v Burundi,

–   s ohledem na dohodu o míru a usmíření z Aruši,

–   s ohledem na závěry Rady o oblasti Velkých jezer ze dne 22. července 2014,

–   s ohledem na zprávy Úřadu OSN v Burundi (BNUB),

–   s ohledem na obecné zásady EU týkající se obránců lidských práv a svobody projevu a na závěry Rady z června 2014, které vyjadřují závazek vystupňovat úsilí týkající se oblasti obránců lidských práv,

–   s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv,

–   s ohledem na Africkou chartu pro demokracii, volby a správu věcí veřejných,

–   s ohledem na stanovisko Národní poradní komise pro lidská práva ze dne 25. dubna 2013,

–   s ohledem na prohlášení delegace EU v Burundi ze dne 10. září 2014,

–   s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech,

–   s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů,

–   s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že dne 20. ledna 2015 orgány Burundi zadržely a uvěznily obránce lidských práv Boba Rugurika, ředitele Veřejného afrického rozhlasu, neboť po odvysílání řady investigativních reportáží v září 2014, které se týkaly zavraždění tří italských řádových sester pokročilého věku Lucie Puliciové, Olgy Raschiettiové a Bernadetty Boggianové v městě Kamenge, jež se nachází na severu Bujumbury, odmítl odhalit své zdroje;

B.  vzhledem k tomu, že součástí rozhlasových reportáží byla i informace o údajném zapojení vysoce postavených příslušníků zpravodajských služeb do těchto vražd, přičemž uvedené osoby se mohly před vysíláním k této záležitosti vyjádřit;

C. vzhledem k tomu, že orgány Burundi nepředložily žádné důkazy, jimiž by zdůvodnily zatčení pana Rugurika, které je založeno na „narušování veřejné pospolitosti, narušování důvěrného charakteru vyšetřování, napomáhání ve skrývání pachatele trestné činnosti a spoluúčasti na vraždě“; vzhledem k tomu, že toto zatčení je součástí postupu v rámci potlačování svobody projevu ze strany vlády, jež se cíleně zaměřuje na novináře, aktivisty a členy politických stran; vzhledem k tomu, že se tyto útoky stupňují v souvislosti s blížícími se volbami v Burundi, které se mají konat v květnu a červnu roku 2015;

D. vzhledem k tomu, že v mezinárodních právních předpisech v oblasti lidských práv, včetně Africké charty lidských práv a práv národů a Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, je jednoznačně stanoveno, že omezení osobní svobody předcházející trestněprávnímu řízení by mělo být založeno na důvěryhodných a právně podložených obviněních; vzhledem k tomu, že orgány Burundi nepředložily žádné důkazy, jimiž by prokázaly nutnost omezit osobní svobodu pana Rugurika;

E.  vzhledem k tomu, že se v tomto případě nejedná o první pokus burundské vlády zabránit veřejným sdělovacím prostředkům a skupinám pro lidská práva ve zveřejnění citlivých informací a v odhalování údajných případů zneužití moci ze strany vlády; vzhledem k tomu, že přes toto neustálé zastrašování novináři i nadále dokumentují kontroverzní případy a podávají o nich zprávy, včetně Pierra Clavera Mbonimpy, předního obránce lidských práv, který byl zatčen v květnu 2014 za svá vyjádření v rádiu RPA, a i když byl následně propuštěn na svobodu, obvinění, jež byla proti němu vznesena, stále platí;

F.  vzhledem k tomu, že v červnu 2013 přijalo Burundi restriktivní tiskový zákon, který omezuje svobodu sdělovacích prostředků a vymezuje témata zpravodajství, o nichž mohou novináři informovat, a na základě tohoto zákona je možné vznášet obvinění ze spáchání trestného činu v případě podávání zpráv o oblastech, jako jsou například veřejný pořádek či bezpečnost; vzhledem k tomu, že tento zákon napadl svaz burundských novinářů u Soudního dvora pro východní Afriku;

G. vzhledem k tomu, že přijetí řady omezujících zákonů v období před nadcházejícími volbami v roce 2015, včetně zákona o veřejných sdělovacích prostředcích z dubna roku 2013, dále doplňuje zastrašování a výhružky, kterým čelí od roku 2010 novináři a další osoby kritizující politické vraždy, korupci a chabou správu země;

H. vzhledem k tomu, že Burundi patří 142. příčka ze 180 zemí podle indexu svobody tisku v roce 2014 vypracovaného Reportéry bez hranic;

I.   vzhledem k tomu, že zvláštní zpravodajka pro obránce lidských práv v Africe Reine Alapini-Gansouová toto zatčení odsoudila a požadovala, aby byl Bob Rugurik okamžitě propuštěn, a dále zdůraznila závazky burundských orgánů, jež pro ně vyplývají z Deklarace o zásadách svobody projevu v Africe a z Prohlášení z Kigali a Grand-Bay;

J.   vzhledem k tomu, že svoboda projevu je zaručena ústavou a mezinárodními a regionálními úmluvami, které byly Burundi ratifikovány, a je rovněž součástí národní strategie pro řádnou správu věcí veřejných a boj proti korupci a nezbytnou podmínkou pro svobodný a spravedlivý průběh voleb v roce 2015 a pro to, aby jejich výsledky respektovaly všechny zúčastněné subjekty;

K. vzhledem k tomu, že svobodný, spravedlivý, transparentní a pokojný průběh voleb v roce 2015 umožní zemi, která je stále v situaci po ukončení konfliktu, vymanit se z patové politické situace v důsledku voleb v roce 2010;

L.  vzhledem k tomu, že v návaznosti na usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. září 2014, zejména na odkaz na článek 98 dohody z Cotonou, představitelé EU trvali na tom, že je nutné, aby se volebního procesu účastnily všechny politické síly v zemi podle volebního plánu a v souladu s kodexem chování ve volbách;

M. vzhledem k tomu, že vláda Burundi potvrdila svůj závazek, že zajistí, aby při jednání se všemi politickými silami v zemi byly dodržovány tyto dva dokumenty, a opakovala svůj požadavek, aby EU a její členské státy poskytly materiální a finanční podporu současnému volebnímu procesu a před volbami, během jejich konání i po jejich ukončení vyslaly do Burundi pozorovatelské mise;

N. vzhledem k tomu, že EU z Evropského rozvojového fondu na roky 2014–2020 nedávno vyčlenila 432 milionů EUR pro Burundi, mimo jiné na zlepšení veřejné správy a rozvoj občanské společnosti;

O. vzhledem k tomu, že Burundi v současnosti čelí nejhorší politické krizi od konce dvanáctileté občanské války v roce 2005, a vzhledem k tomu, že je opět ohrožena nejen vnitřní stabilita země, ale i stabilita sousedních zemí v již tak velmi nestabilním regionu afrického kontinentu;

1.  odsuzuje neoprávněné zadržení Boba Rugurika a vyzývá k jeho okamžitému a bezpodmínečnému propuštění; vyzývá zároveň orgány, aby pokračovaly ve svém vyšetřování tragického zabití tří italských řádových sester a aby trestně stíhaly osoby odpovědné za tyto činy; vyzývá rovněž k provedení nezávislého vyšetřování těchto vražd tří řádových sester;

2.  odsuzuje veškeré případy porušování lidských práv v Burundi a zavedení restriktivních právních předpisů před prezidentskými a parlamentními volbami, které se v zemi mají konat v roce 2015, zejména těch, které poškozují politickou opozici, sdělovací prostředky a občanskou společnost tím, že omezují svobodu projevu, sdružování a shromažďování;

3.  vyzývá orgány Burundi, aby zajistily náležitou a spravedlivou rovnováhu mezi svobodou sdělovacích prostředků, včetně svobody novinářů odhalovat zločiny a informovat o nich, a nutností zajistit nezávislost při vyšetřování trestných činů;

4.  vyzývá vládu Burundi, aby před volbami v roce 2015 umožnila skutečně otevřenou politickou diskusi a dodržovala volební plán a kodex chování ve volbách dojednané pod záštitou OSN, jež podepsali všichni političtí představitelé Burundi; připomíná, že podle burundské ústavy je prezident republiky volen na pět let a může být zvolen dvakrát po sobě; zvolený prezident nesmí zůstat v úřadu déle než dvě funkční období;

5.  vyzývá vládu Burundi, aby dodržovala volební harmonogram a zapojila do sledování voleb opoziční strany, a to i ve fázi registrace částečně nových voličů, která byla dohodnuta mezi nezávislou vnitrostátní volební komisí (CENI) a politickými stranami na schůzi hodnotící registraci voličů konané ve dnech 29. až 30. ledna 2015;

6.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad zasahováním vlády do vnitřní správy opozičních stran, nedostatkem svobody těchto stran pořádat volební kampaně a nad rostoucím trendem vylučovat opoziční lídry z volebního procesu soudní cestou;

7.  naléhavě žádá vládu Burundi, aby učinila opatření na kontrolu mládežnické ligy CNDD-FDD a zabránila jí v zastrašování a napadání údajných oponentů a zajistila, že osoby odpovědné za násilnosti budou trestně stíhány; vyzývá k tomu, aby byla provedena nezávislá mezinárodní vyšetřování ve věci tvrzení, že CNDD-FDD vyzbrojuje a poskytuje vojenský výcvik své mládežnické frakci; požaduje, aby se vůdci opozičních stran zdrželi násilí namířeného proti svým protivníkům;

8.  zdůrazňuje význam dodržování kodexu chování ve volbách (Code de bonne conduite en matière électorale) a volebního plánu zprostředkovaného OSN, který političtí aktéři podepsali v roce 2013, a plně podporuje činnost Organizace spojených národů a mezinárodního společenství, jejímž cílem je předcházet dalšímu nárůstu politicky motivovaného násilí před volbami v roce 2015 a pomoci obnovit bezpečnost a mír v dlouhodobém horizontu;

9.  vyzývá všechny, kteří se účastní volebního procesu, včetně orgánů odpovědných za organizaci voleb a bezpečnostní složky, aby dodržovaly závazky přijaté v dohodě z Aruši, a připomíná, že tato dohoda ukončila občanskou válku a stala se základem burundské ústavy;

10. zdůrazňuje, že by EU měla hrát vedoucí úlohu při monitorování předvolební situace a rovněž by měla zamezit jakémukoli ustupování od plnění stanovených závazků, které by mohlo mít závažný dopad nejen na demokratizační proces, ale rovněž na mír a bezpečnost v Burundi a v celé oblasti Velkých jezer;

11. připomíná, že Burundi je vázáno ustanoveními o lidských právech Dohody z Cotonou, Mezinárodním paktem o občanských a politických právech a Africkou chartou lidských práv a práv národů, a má proto povinnost dodržovat všeobecná lidská práva, včetně svobody projevu; vyzývá vládu Burundi, aby před volbami plánovanými na rok 2015 umožnila skutečnou a otevřenou politickou diskusi, která by se obešla bez obav ze zastrašování, zásahů do vnitřní správy opozičních stran, bez jakéhokoli omezování kampaní všech stran, zejména ve venkovských oblastech, a bez zneužívání soudů k vyloučení politických konkurentů;

12. vyzývá Evropskou komisi, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředsedkyni Komise a členské státy, aby pokračovaly v úsilí, jehož cílem je uplatňování jasné politiky EU založené na příslušných zásadách vůči Burundi, která by řešila současná závažná porušování lidských práv v souladu se strategickým rámcem EU pro lidská práva; vyzývá Komisi, aby zvážila zahájení konzultací s Burundi podle článku 96 Dohody z Cotonou s cílem možného pozastavení provádění dohody a aby během nich přijala příslušná opatření;

13. vyzývá vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředsedkyni Komise, aby zahájila intenzivnější politický dialog podle článku 8 dohody o partnerství z Cotonou s burundskou vládou s cílem řešit konkrétně omezování politického prostoru v Burundi a stanovit jasná, konkrétní kritéria pro hodnocení vývoje a strategii k řešení těchto výzev;

14. vyzývá vládu Burundi, představitele opozičních stran a aktivisty občanské společnosti, aby v co největší míře podporovali činnost komise pro mír a usmíření demokratickou a transparentní cestou s cílem vyrovnat se se zločiny minulosti a učinit další kroky, které budou základem budoucího směřování;

15. žádá Evropskou unii a její členské státy, aby uvolnily potřebné finanční prostředky, aby bylo možné čelit humanitární krizi v této části světa, a spolupracovaly s orgány OSN, zejména v otázkách chronické podvýživy dětí;

16. vyzývá Komisi, aby poskytla své finanční prostředky v období 2014–2020 přednostně nevládním a mezinárodním organizacím, jejichž činnost je zaměřená na poskytování přímé pomoci obyvatelům, a vyvinula tlak na vládu Burundi, aby zahájila reformy, jejichž cílem bude upevnění státu;

17. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, členským státům, vládě Burundi a vládám zemí oblasti Velkých jezer, Africké unii, generálnímu tajemníkovi OSN, spolupředsedům Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU a Panafrickému parlamentu.

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2014)0023.

Právní upozornění - Ochrana soukromí