Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B8-0144/2015Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B8-0144/2015

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με το Μπουρούντι: η υπόθεση του Bob Rugurika

11.2.2015 - (2015/2561(RSP))

σύμφωνα με το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
Verts/ALE (B8‑0144/2015)
ECR (B8‑0146/2015)
ALDE (B8‑0148/2015)
EFDD (B8‑0152/2015)
GUE/NGL (B8‑0154/2015)
S&D (B8‑0160/2015)
PPE (B8‑0163/2015)

Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Lara Comi, Tunne Kelam, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák, Francesc Gambús, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Marijana Petir, Andrej Plenković, Joachim Zeller, Franck Proust, Seán Kelly, David McAllister, Ivan Štefanec, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, László Tőkés, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Monica Macovei εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Josef Weidenholzer, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Enrico Gasbarra, Linda McAvan, Ana Gomes, Krystyna Łybacka, Michela Giuffrida, Νίκος Ανδρουλάκης, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Claudia Tapardel, Vilija Blinkevičiūtė, Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Maria Arena, Luigi Morgano, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Biljana Borzan, Tonino Picula, Miriam Dalli, José Blanco López, Miroslav Poche, Afzal Khan, Hugues Bayet εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jan Zahradil, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić, Branislav Škripek εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Javier Nart, Ramon Tremosa i Balcells, Fernando Maura Barandiarán, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Kaja Kallas, Robert Rochefort, Jozo Radoš, Urmas Paet, Johannes Cornelis van Baalen εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Κώστας Χρυσόγονος εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Judith Sargentini, Davor Škrlec, Barbara Lochbihler εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Dario Tamburrano εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Διαδικασία : 2015/2561(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B8-0144/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B8-0144/2015
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το Μπουρούντι: η υπόθεση του Bob Rugurika

(2015/2561(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Μπουρούντι, ιδίως δε το ψήφισμα της 16ης Σεπτεμβρίου 2014 που αφορά συγκεκριμένα την υπόθεση του Pierre Claver Mbonimpa[1],

–       έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Κοτονού,

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ της 10ης Απριλίου 2014 σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι,

–       έχοντας υπόψη τη συμφωνία της Αρούσα για την ειρήνη και τη συμφιλίωση,

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2014 σχετικά με την περιοχή των Μεγάλων Λιμνών,

–       έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του Γραφείου του ΟΗΕ στο Μπουρούντι (BNUB),

–       έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για την ελευθερία της έκφρασης, καθώς και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Ιουνίου του 2014 που αφορούν τη δέσμευση για την ενίσχυση του έργου σχετικά με τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

–       έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–       έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη για τη Δημοκρατία, τις Εκλογές και τη Διακυβέρνηση (ACDEG),

–       έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της 25ης Απριλίου 2013 της εθνικής συμβουλευτικής επιτροπής για τα ανθρώπινα δικαιώματα (CNCDH),

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση της 10ης Σεπτεμβρίου 2014 της αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Μπουρούντι,

–       έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα,

–       έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δικαιωμάτων των Λαών,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 20 Ιανουαρίου 2015 οι αρχές του Μπουρούντι συνέλαβαν και έθεσαν υπό κράτηση τον υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Bob Rugurika, διευθυντή του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Publique Africaine (RPA), κατόπιν της άρνησής του να αποκαλύψει τις πηγές του μέρες μετά τη μετάδοση από τον ραδιοφωνικό του σταθμό μιας σειράς διερευνητικών εκθέσεων για τη δολοφονία, τον Σεπτέμβριο του 2014, τριών ηλικιωμένων ιταλίδων μοναχών, της Lucia Pulici, της Olga Raschietti και της Bernadetta Boggian, στην πόλη Kamenge, βόρεια της Bujumbura·

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκπομπές περιλάμβαναν ισχυρισμούς σχετικά με τη συμμετοχή ανώτερων αξιωματούχων της υπηρεσίας πληροφοριών στη δολοφονία, στους οποίους δόθηκε το δικαίωμα σχολιασμού πριν από τις εκπομπές·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές του Μπουρούντι δεν έχουν παρουσιάσει στοιχεία για να αιτιολογήσουν την κράτηση του κ. Rugurika με την κατηγορία της διατάραξης της κοινωνικής γαλήνης, της παραβίασης του απορρήτου της ανάκρισης, της υπόθαλψης εγκληματία και της συνέργειας σε φόνο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύλληψη αυτή εντάσσεται στην τακτική των κυβερνητικών επιθέσεων κατά της ελευθερίας της έκφρασης, με στόχο δημοσιογράφους, ακτιβιστές και μέλη πολιτικών κομμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιθέσεις αυτές έχουν κλιμακωθεί εν όψει των εκλογών που θα διεξαχθούν τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2015στο Μπουρούντι·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το διεθνές δίκαιο περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του Αφρικανικού Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δικαιωμάτων των Λαών και του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα που έχουν κυρωθεί αμφότερα από το Μπουρούντι, καθορίζει σαφώς ότι η προφυλάκιση πρέπει να στηρίζεται σε πιστευτή και νομικά βάσιμη κατηγορία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές του Μπουρούντι δεν έχουν παρουσιάσει κανένα στοιχείο σχετικά με την αναγκαιότητα κράτησης του κ. Rugurika·

E.     λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή δεν είναι η πρώτη προσπάθεια της κυβέρνησης του Μπουρούντι να εμποδίσει τα μέσα ενημέρωσης και τις ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων να δημοσιοποιούν ευαίσθητες πληροφορίες και να αναφέρουν εικαζόμενες καταχρήσεις εξουσίας της κυβέρνησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τη συνεχή παρενόχληση, οι δημοσιογράφοι δεν έχουν σταματήσει να καταγράφουν και να δημοσιοποιούν αμφιλεγόμενα ζητήματα· μεταξύ των δημοσιογράφων αυτών είναι και ο Pierre Claver Mbonimpa, ηγετική μορφή προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που συνελήφθη τον Μάιο του 2014 για σχόλια που έκανε στον ραδιοφωνικό σταθμό Radio Publique Africaine, και ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος αργότερα, παρόλο που οι κατηγορίες εναντίον του δεν έχουν ακόμη αποσυρθεί·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιούνιο του 2013 το Μπουρούντι ψήφισε έναν περιοριστικό νόμο περί Τύπου, δυνάμει του οποίου περιορίζονται οι ελευθερίες των μέσων ενημέρωσης, τα θέματα στα οποία επιτρέπεται να αναφέρονται οι δημοσιογράφοι, και ποινικοποιούνται ενδεχομένως οι αναφορές σε θέματα όπως η δημόσια τάξη και η ασφάλεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ένωση συντακτών του Μπουρούντι έχει προσφύγει στο Δικαστήριο της Ανατολικής Αφρικής για το θέμα αυτό·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψήφιση ενός αριθμού περιοριστικών νόμων πριν από τις εκλογές του 2015, συμπεριλαμβανομένου του νόμου περί Τύπου τον Απρίλιο του 2013, έχει εντείνει την παρενόχληση και τις απειλές που δέχονται από το 2010 δημοσιογράφοι και άλλοι, οι επικριτικές φωνές των οποίων καταγγέλλουν πολιτικές δολοφονίες, διαφθορά και κακή διαχείριση της χώρας·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μπουρούντι κατατάσσεται στην 142η θέση μεταξύ των 180 χωρών στον Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου 2014 των Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα·

I.      λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ειδική Εισηγήτρια για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αφρική, κ. Reine Alapini-Gansou, έχει καταδικάσει τη σύλληψη αυτή και έχει απαιτήσει την άμεση απελευθέρωση του Bob Rugurika, και έχει υπενθυμίσει τις ευθύνες των αρχών του Μπουρούντι που απορρέουν από τη Διακήρυξη των Αρχών της Ελευθερίας της Έκφρασης στην Αφρική και τις Διακηρύξεις του Kigali και του Grand-Bay·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα του Μπουρούντι και στις διεθνείς και περιφερειακές συνθήκες τις οποίες έχει κυρώσει το Μπουρούντι, και ότι αποτελεί επίσης τμήμα της εθνικής στρατηγικής για ορθή διακυβέρνηση και για τον αγώνα κατά της διαφθοράς, καθώς και μια απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεξαγωγή ελεύθερων και δίκαιων εκλογών το 2015 και για να γίνουν δεκτά τα αποτελέσματα των εκλογών από όλους τους συμμετέχοντες·

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεξαγωγή ελεύθερης, δίκαιης, διαφανούς και ειρηνικής εκλογικής διαδικασίας το 2015 θα δώσει τη δυνατότητα στη χώρα, η οποία βρίσκεται ακόμη σε μετασυγκρουσιακή κατάσταση, να βγει από το πολιτικό αδιέξοδο που δημιουργήθηκε από την εκλογική διαδικασία του 2010·

ΙΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2014, ιδίως δε με την αναφορά που γίνεται στο άρθρο 96 της Συμφωνίας του Κοτονού, οι εκπρόσωποι της ΕΕ έχουν επιμείνει στην ανάγκη συμμετοχής όλων των πολιτικών δυνάμεων της χώρας χωρίς αποκλεισμούς στην εκλογική διαδικασία, σύμφωνα με τον χάρτη πορείας και τον κώδικα δεοντολογίας·

ΙΔ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση του Μπουρούντι έχει επιβεβαιώσει τη δέσμευσή της για ενέργειες με σκοπό να διασφαλιστεί ότι οι διαπραγματεύσεις με όλες τις πολιτικές δυνάμεις στη χώρα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα δύο ανωτέρω κείμενα, και ότι έχει ζητήσει εκ νέου από την ΕΕ και τα κράτη μέλη να παράσχουν υλική και οικονομική στήριξη για την προσεχή εκλογική διαδικασία και να αποστείλουν παρατηρητές στο Μπουρούντι πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τις εκλογές·

ΙΕ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διέθεσε πρόσφατα 432 εκατομμύρια EUR στο Μπουρούντι από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης 2014 - 2020, μεταξύ άλλων και για την παροχή ενίσχυσης με σκοπό τη βελτίωση της διακυβέρνησης και της κοινωνίας των πολιτών·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μπουρούντι εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τη χειρότερη πολιτική κρίση από το 2005 που εξήλθε από τον εμφύλιο πόλεμο ο οποίος διήρκεσε 12 χρόνια, και ότι η κατάσταση αυτή θέτει εκ νέου απειλές όχι μόνο για την εσωτερική σταθερότητα της ίδιας της χώρας, αλλά και για αυτή των γειτονικών χωρών σε μια ήδη ασταθή περιοχή της αφρικανικής ηπείρου·

1.      καταδικάζει την αναιτιολόγητη κράτηση του Bob Rugurika και ζητεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωσή του· καλεί, παράλληλα, τις αρχές να συνεχίσουν τις έρευνες για το τραγικό γεγονός της δολοφονίας των τριών ιταλίδων μοναχών και να οδηγήσουν τους υπεύθυνους στη δικαιοσύνη· ζητεί επίσης τη διενέργεια ανεξάρτητης έρευνας για τη δολοφονία των τριών μοναχών·

2.      καταγγέλλει όλες τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπουρούντι και τη θέσπιση περιοριστικών νόμων πριν από τις προεδρικές και κοινοβουλευτικές εκλογές στη χώρας το 2015, ιδίως δε εκείνες που έχουν επιζήμιες επιπτώσεις στην αντιπολίτευση, στα μέσα ενημέρωσης και στην κοινωνία των πολιτών μέσω του περιορισμού της ελευθερίας της έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι, καθώς και της ελευθερίας του συνέρχεσθαι·

3.      καλεί τις αρχές του Μπουρούντι να διασφαλίσουν τη δέουσα και δίκαιη ισορροπία μεταξύ της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας των δημοσιογράφων να διερευνούν και να παρέχουν στοιχεία σχετικά με εγκλήματα, και της ανάγκης να διασφαλίζεται η ακεραιότητα των ποινικών ερευνών·

4.      καλεί την κυβέρνηση του Μπουρούντι να επιτρέψει τη διεξαγωγή ενός ουσιαστικού και ανοικτού πολιτικού διαλόγου εν όψει των εκλογών του 2015 και να συμμορφωθεί προς τον χάρτη πορείας και τον κώδικα δεοντολογίας που αποτέλεσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και υπογράφηκαν από όλους τους πολιτικούς αρχηγούς του Μπουρούντι· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το Σύνταγμα του Μπουρούντι, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται για πενταετή θητεία, με δυνατότητα ανανέωσης για μία φορά. Κανείς δεν μπορεί να διατελέσει Πρόεδρος για περισσότερες από δύο θητείες·

5.      καλεί την κυβέρνηση του Μπουρούντι να σεβαστεί το εκλογικό χρονοδιάγραμμα και να συμπεριλάβει τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην παρακολούθηση των εκλογών, μεταξύ άλλων στο στάδιο της μερικής εγγραφής νέων ψηφοφόρων, όπως συμφωνήθηκε μεταξύ της Ανεξάρτητης Εθνικής Εκλογικής Επιτροπής (INEC) και των πολιτικών κομμάτων στη συνάντηση για την αξιολόγηση της εγγραφής ψηφοφόρων στις 29-30 Ιανουαρίου 2015·

6.      εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την παρέμβαση της κυβέρνησης στην εσωτερική διαχείριση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, για την στέρηση του δικαιώματος των κομμάτων αυτών να διεξαγάγουν ελεύθερα προεκλογική εκστρατεία, καθώς και για την αυξανόμενη τάση της δικαστικής εξουσίας να αποκλείει τους ηγέτες της αντιπολίτευσης από την εκλογική διαδικασία·

7.      ζητεί επιτακτικά από την κυβέρνηση του Μπουρούντι να λάβει μέτρα για να τεθεί υπό έλεγχο η οργάνωση νεολαίας του CNDD-FDD και να αποτραπεί από το να εκφοβίζει και να επιτίθεται σε άτομα τα οποία θεωρεί αντιπάλους, και να διασφαλίσει ότι όσοι ευθύνονται για παραβάσεις θα παραπεμφθούν στη δικαιοσύνη· ζητεί να διεξαχθεί ανεξάρτητη διεθνής έρευνα σχετικά με τους ισχυρισμούς ότι το CNDD-FDD εξοπλίζει και εκπαιδεύει τα μέλη της οργάνωσης νεολαίας του· παροτρύνει τους ηγέτες των κομμάτων της αντιπολίτευσης να προλαμβάνουν τη βία κατά των αντιπάλων τους·

8.      υπογραμμίζει τη σημασία του σεβασμού του κώδικα δεοντολογίας για εκλογικά θέματα (Code de bonne conduite en matière électorale) και του καταρτισθέντα χάρη στις προσπάθειες του ΟΗΕ εκλογικού χάρτη πορείας, ο οποίος υπογράφηκε από πολιτικούς φορείς το 2013, και υποστηρίζει πλήρως τις ενέργειες του ΟΗΕ και της διεθνούς κοινότητας που αποβλέπουν στην πρόληψη της περαιτέρω κλιμάκωσης της πολιτικής βίας κατά την περίοδο πριν από τις εκλογές του 2015 και στην αποκατάσταση της μακροχρόνιας ασφάλειας και ειρήνης·

9.      ενθαρρύνει όλους τους συμμετέχοντες στην εκλογική διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων των φορέων που είναι αρμόδιοι για την οργάνωση των εκλογών και των υπηρεσιών ασφαλείας, να σεβαστούν τις δεσμεύσεις που προβλέπει η Συμφωνία της Αρούσα, υπενθυμίζοντας ότι η εν λόγω συμφωνία έδωσε τέλος στον εμφύλιο πόλεμο και αποτελεί το θεμέλιο του Συντάγματος του Μπουρούντι·

10.    υπογραμμίζει τον ηγετικό ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει η ΕΕ στην παρακολούθηση της προεκλογικής κατάστασης, ούτως ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε υπαναχώρηση από δεσμεύσεις που θα μπορούσε να έχει σοβαρή επίπτωση, όχι μόνο στη διαδικασία εκδημοκρατισμού αλλά και στην ειρήνη και την ασφάλεια στο Μπουρούντι και σε ολόκληρη την Περιοχή των Μεγάλων Λιμνών·

11.    επαναλαμβάνει ότι το Μπουρούντι δεσμεύεται από τη ρήτρα της Συμφωνίας του Κοτονού για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και τον Αφρικανικό Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δικαιωμάτων των Λαών και ότι, ως εκ τούτου, έχει την υποχρέωση να σέβεται τα οικουμενικά δικαιώματα του ανθρώπου, συμπεριλαμβανομένης και της ελευθερίας έκφρασης· καλεί την κυβέρνηση του Μπουρούντι να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή ουσιαστικού και ανοικτού πολιτικού διαλόγου πριν από τις εκλογές του 2015, χωρίς απειλή εκφοβισμού, χωρίς παρέμβαση στην εσωτερική διαχείριση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, χωρίς επιβολή περιορισμών στις προεκλογικές εκστρατείες όλων των κομμάτων, ειδικότερα σε περιοχές της υπαίθρου, και χωρίς κατάχρηση της δικαστικής εξουσίας για τον αποκλεισμό πολιτικών αντιπάλων·

12.    καλεί την Επιτροπή, την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας / Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα κράτη μέλη να εξακολουθήσουν να προσπαθούν για τη χάραξη σαφούς και βασιζόμενης σε αρχές πολιτικής της ΕΕ έναντι του Μπουρούντι, που να αντιμετωπίζει τις συνεχιζόμενες σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σύμφωνα με το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να προβεί σε διαβουλεύσεις με το Μπουρούντι, σύμφωνα με το άρθρο 96 της Συμφωνίας του Κοτονού, εν όψει μιας ενδεχόμενης αναστολής της Συμφωνίας, και να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων αυτών·

13.    καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας / Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αξιοποιήσει τον εντατικό πολιτικό διάλογο που προβλέπεται σύμφωνα με το άρθρο 8 της συμφωνίας εταιρικής σχέσης του Κοτονού, με την κυβέρνηση του Μπουρούντι, για να αντιμετωπιστεί συγκεκριμένα το κλείσιμο του πολιτικού χώρου στο Μπουρούντι και να θεσπιστούν σαφή και συγκεκριμένα κριτήρια αναφοράς για την εκτίμηση των εξελίξεων, καθώς και μια στρατηγική για την αντιμετώπισή τους·

14.    καλεί την κυβέρνηση του Μπουρούντι, τους ηγέτες των κομμάτων της αντιπολίτευσης και τους ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να στηρίξουν την Επιτροπή για την Ειρήνη και τη Συμφιλίωση (PRC) με δημοκρατικό και διαφανή τρόπο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα εγκλήματα του παρελθόντος και να γίνουν βήματα για την προετοιμασία της μελλοντικής κατάστασης·

15.    καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να αποδεσμεύσουν τα κεφάλαια που απαιτούνται για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κατάστασης σε αυτό το μέρος του κόσμου και να συνεργαστούν με τα όργανα του ΟΗΕ, ιδίως για το θέμα του χρόνιου υποσιτισμού·

16.    ζητεί από την Επιτροπή να διαθέσει τα κεφάλαιά της για την περίοδο 2014-2020 κατά προτεραιότητα στις ΜΚΟ και στους διεθνείς οργανισμούς που εργάζονται απευθείας με τους ανθρώπους και να ασκήσει πίεση στην κυβέρνηση του Μπουρούντι προκειμένου να υλοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για την εδραίωση του κράτους·

17.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα κράτη μέλη, στην κυβέρνηση του Μπουρούντι, στις κυβερνήσεις των χωρών της Περιοχής των Μεγάλων Λιμνών, στην Αφρικανική Ένωση, στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, στους συμπροέδρους της Μικτής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ΑΚΕ-ΕΕ και στο Παναφρικανικό Κοινοβούλιο.