Postupak : 2015/2561(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : RC-B8-0144/2015

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0144/2015

Rasprave :

PV 12/02/2015 - 3.1
CRE 12/02/2015 - 3.1

Glasovanja :

PV 12/02/2015 - 4.1
CRE 12/02/2015 - 4.1

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0036

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 153kWORD 82k
11.2.2015
PE549.937v01-00}
PE549.939v01-00}
PE549.941v01-00}
PE549.945v01-00}
PE549.947v01-00}
PE549.953v01-00}
PE549.956v01-00} RC1
 
B8-0144/2015}
B8-0146/2015}
B8-0148/2015}
B8-0152/2015}
B8-0154/2015}
B8-0160/2015}
B8-0163/2015} RC1

podnesen u skladu s člankom 135. stavkom 5. i člankom 123. stavkom 4. Poslovnika,

koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova:

Verts/ALE (B8‑0144/2015)

ECR (B8‑0146/2015)

ALDE (B8‑0148/2015)

EFDD (B8‑0152/2015)

GUE/NGL (B8‑0154/2015)

S&D (B8‑0160/2015)

PPE (B8‑0163/2015)


o Burundiju: slučaj Boba Rugurike (2015/2561(RSP))


Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Lara Comi, Tunne Kelam, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák, Francesc Gambús, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Marijana Petir, Andrej Plenković, Joachim Zeller, Franck Proust, Seán Kelly, David McAllister, Ivan Štefanec, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, László Tőkés, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Monica Macovei u ime Kluba zastupnika PPE-a
Josef Weidenholzer, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Enrico Gasbarra, Linda McAvan, Ana Gomes, Krystyna Łybacka, Michela Giuffrida, Nikos Androulakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Claudia Tapardel, Vilija Blinkevičiūtė, Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Maria Arena, Luigi Morgano, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Biljana Borzan, Tonino Picula, Miriam Dalli, José Blanco López, Miroslav Poche, Afzal Khan, Hugues Bayet u ime Kluba zastupnika S&D-a
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jan Zahradil, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić, Branislav Škripek u ime Kluba zastupnika ECR-a
Javier Nart, Ramon Tremosa i Balcells, Fernando Maura Barandiarán, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Kaja Kallas, Robert Rochefort, Jozo Radoš, Urmas Paet, Johannes Cornelis van Baalen u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Kostas Chrysogonos u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a
Judith Sargentini, Davor Škrlec, Barbara Lochbihler u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Dario Tamburrano u ime Kluba zastupnika EFDD-a

Rezolucija Europskog parlamenta o Burundiju: slučaj Boba Rugurike (2015/2561(RSP))  

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Burundiju, osobito onu od 16. rujna 2014. o Burundiju, posebno o slučaju Pierra Clavera Mbonimpaa(1),

–   uzimajući u obzir Sporazum iz Cotonoua,

–   uzimajući u obzir izjavu Vijeća sigurnosti UN-a od 10. travnja 2014. o stanju u Burundiju,

–   uzimajući u obzir Sporazum o miru i pomirenju iz Aruše,

–   uzimajući u obzir zaključke Vijeća od 22. srpnja 2014. o regiji Velikih jezera,

–   uzimajući u obzir izvješća Ureda UN-a u Burundiju (BNUB),

–   uzimajući u obzir smjernice EU-a o borcima za ljudska prava i o slobodi izražavanja, te zaključke Vijeća iz lipnja 2014. kojima se obvezuje na pojačani rad na području boraca za ljudska prava,

–   uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima,

–   uzimajući u obzir Afričku povelju o demokraciji, izborima i upravljanju,

–   uzimajući u obzir mišljenje Nacionalnog savjetodavnog povjerenstva za ljudska prava od 25. travnja 2013.,

–   uzimajući u obzir izjavu izaslanstva EU-a u Burundiju od 10. rujna 2014.,

–   uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima,

–   uzimajući u obzir Afričku povelju o ljudskim pravima i pravima naroda,

–   uzimajući u obzir članak 135. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A. budući da su 20. siječnja 2015. vlasti Burundija uhitile i pritvorile borca za ljudska prava Boba Ruguriku, direktora radio stanice Radio Publique Africaine, nakon što je on, nekoliko dana nakon što je njegova radio stanica emitirala niz istražnih izvješća povezanih s ubojstvima triju starijih talijanskih časnih sestara, Lucie Pulici, Olge Raschietti i Bernadette Boggian u Kamengeu, gradu sjeverno od Bujumbure, u rujnu 2014., odbio imenovati svoje izvore;

B.  budući da su izvješća uključivala navode o tome da su u ubojstva umiješani visoki dužnosnici obavještajnih službi kojima je dano pravo da prije emitiranja daju svoj komentar;

C. budući da vlasti Burundija nisu iznijele nikakve dokaze koji bi opravdali pritvor g. Rugurike na osnovu „kršenja javne solidarnosti i povjerljivosti istrage, skrivanja zločinca i sudioništva u ubojstvu”; budući da je ovo uhićenje dio niza napada vlade na slobodu izražavanja usmjerenih na novinare, aktiviste i članove političkih stranaka; budući da su ti napadi eskalirali uoči izbora koji bi se trebali održati u Burundiju u svibnju i lipnju 2015. godine;

D. budući da se u međunarodnom pravu o ljudskim pravima, između ostalog u Afričkoj povelji o ljudskim pravima i pravima naroda te Međunarodnom paktu o građanskim i političkim pravima koje je Burundi ratificirao, jasno navodi da se istražni zatvor mora temeljiti na uvjerljivim i pravno osnovanim optužbama; budući da vlasti Burundija nisu iznijele nikakve dokaze kojima bi se pokazala potreba za pritvaranjem g. Rugurike;

E.  budući da to nije prvi pokušaj vlade Burundija da spriječi medije i skupine koje se bore za ljudska prava da objave osjetljive informacije i izvješćuju o navodnim zlostavljanjima koje provodi vlada; budući da usprkos tom ustrajnom zlostavljanju novinari nisu prestali dokumentirati sporna pitanja i izvješćivati o njima, a među tim novinarima je Pierre Claver Mbonimpa, vodeći borac za ljudska prava koji je uhićen u svibnju 2014. zbog svojih komentara na radio stanici Radio Publique Africaine i nakon toga oslobođen, iako optužnica protiv njega nije odbačena;

F.  budući da je u lipnju 2013. Burundi donio restriktivan zakon o tisku kojim se ograničava sloboda medija i raspon tema o kojima novinari smiju izvješćivati te se otvara mogućnost kriminaliziranja izvješćivanja o temama kao što su javni red i sigurnost; budući da se savez novinara Burundija u vezi s tim predmetom obratio Sudu istočne Afrike;

G. budući da je donošenje niza restriktivnih zakona pred izbore 2015., među kojima zakon iz travnja 2013., pogoršalo zlostavljanje i prijetnje čije su žrtve od 2010. novinari i ostali koji osuđuju politička ubojstva, korupciju i loše upravljanje zemljom;

H. budući da se Burundi nalazi na 142. mjestu od 180 zemalja na svjetskom indeksu slobode medija za 2014. koji su objavili Reporteri bez granica;

I.   budući da je Reine Alapini-Gansou, posebna izvjestiteljica o borcima za ljudska prava u Africi, osudila to uhićenje i zatražila hitno oslobađanje Boba Rugurike te je također podsjetila na to da vlasti Burundija imaju odgovornosti koje proizlaze iz Deklaracije o načelima o slobodi izražavanja u Africi te iz deklaracija iz Kigalija i Grand Bayja;

J.   budući da je pravo na slobodu izražavanja zajamčeno Ustavom Burundija te međunarodnim i regionalnim ugovorima koje je Burundi ratificirao, da je također dio nacionalne strategije za dobro upravljanje i borbu protiv korupcije, kao što je i ključni uvjet kako bi se mogli održati slobodni i pošteni izbori 2015. te kako bi rezultate tih izbora prihvatili svi sudionici;

K. budući da će slobodan, pošten, transparentan i miran izborni postupak u 2015. omogućiti zemlji koja je još u poslijeratnom stanju da izađe iz bezizlazne političke situacije koju je prouzročio izborni postupak 2010. godine;

L.  budući da su u skladu s rezolucijom Parlamenta od 18. rujna 2014., osobito upućivanjem na članak 96. Sporazuma iz Cotonoua koje se u njoj nalazi, predstavnici EU-a počeli inzistirati na potrebi za uključivim sudjelovanjem svih političkih snaga zemlje u izbornom postupku, u skladu s programom rada i Kodeksom ponašanja;

M. budući da je vlada Burundija potvrdila svoju predanost tome da djeluje kako bi zajamčila da pregovori sa svim političkim stranama u zemlji poštuju dva navedena dokumenta te je ponovila svoj zahtjev EU-u i njegovim državama članicama da pružaju materijalnu i financijsku potporu za aktualni izborni postupak te da šalju timove promatrača u Burundi prije, tijekom i nakon izbora;

N. budući da je EU nedavno Burundiju dodijelio 432 milijuna EUR iz Europskog razvojnog fonda 2014. – 2020., između ostalog za pomoć u unapređenju uprave i civilnog društva;

O. budući da se Burundi i dalje suočava s najgorom političkom krizom otkad je 2005. završio dvanaestogodišnji građanski rat te budući da to ponovno predstavlja prijetnju unutarnjoj stabilnosti same zemlje i njezinih susjeda u već ionako nestabilnoj regiji afričkog kontinenta;

1.  osuđuje neopravdani pritvor Boba Rugurike i poziva na njegovo hitno i bezuvjetno oslobađanje; poziva vlasti da istovremeno nastave svoje istrage u vezi s ubojstvom triju talijanskih časnih sestara te da odgovorne privedu pravdi; isto tako poziva na otvaranje nezavisne istrage o ubojstvu triju časnih sestara;

2.  osuđuje sva kršenja ljudskih prava u Burundiju i uvođenje restriktivnih zakona uoči predsjedničkih i parlamentarnih izbora koji će se u zemlji održati 2015., a posebno osuđuje one zakone koji imaju štetni učinak na oporbu, medije i civilno društvo ograničavanjem slobode izražavanja i udruživanja te slobode održavanja sastanaka;

3.  poziva vlasti Burundija da zajamče primjerenu i poštenu ravnotežu između slobode medija, koja obuhvaća slobodu novinara da istražuju zločine i izvješćuju o njima, i potrebe da se očuva pravovaljanost kaznenih istraga;

4.  poziva vladu Burundija da omogući istinsku i otvorenu političku raspravu u pripremi za izbore 2015. te da poštuje program rada i Kodeks ponašanja koji su dogovoreni pod pokroviteljstvom UN-a i koje su potpisali svi politički vođe Burundija; podsjeća na to da Ustav Burundija navodi: „Predsjednik Republike bira se na razdoblje od pet godina koje se može obnoviti jedanput. Nitko ne može odslužiti više od dva predsjednička mandata”;

5.  poziva vladu Burundija da poštuje izborni kalendar i da uključi stranke oporbe u promatranje izbora, između ostalog i u fazu djelomične registracije novih birača kao što su se na sastanku za ocjenu registracije birača u siječnju 2015. dogovorili Neovisno nacionalno izborno povjerenstvo (CENI) i političke stranke;

6.  izražava duboku zabrinutost zbog uplitanja vlade u unutarnje upravljanje oporbenih stranaka, činjenice da oporbenim strankama nedostaje sloboda za vođenje kampanje i povećane sklonosti sudstva da isključuje vođe oporbe iz izbornog postupka;

7.  potiče vladu Burundija da poduzme mjere za kontrolu ogranka mladih stranke CNDD-FDD kojima će njegove članove spriječiti u zastrašivanju i napadanju osoba koje doživljavaju kao protivnike te da zajamči izvođenje pred sud osoba odgovornih za zlostavljanja; poziva na provođenje neovisne međunarodne istrage o tvrdnjama da CNDD-FDD naoružava i obučava svoj ogranak mladih; poziva vođe oporbenih stranaka da spriječe nasilje koje se provodi nad njihovim protivnicima;

8.  naglašava važnost poštovanja Kodeksa ponašanja u izbornim pitanjima (Code de bonne conduite en matière électorale) i plan izbora u čijem je sastavljanju posredovao UN i koji su politički akteri potpisali 2013. te potpuno podržava djelovanje UN-a i međunarodne zajednice u cilju sprečavanja daljnjeg porasta političkog nasilja prije izbora 2015. i pružanja pomoći pri ponovnoj uspostavi dugoročne sigurnosti i mira;

9.  potiče sve one koji su uključeni u izborni postupak, između ostalog tijela nadležna za organiziranje izbora i sigurnosne službe, da poštuju obveze preuzete Sporazumom iz Aruše, te podsjeća na to da je tim sporazumom okončan građanski rat i da je on temelj Ustava Burundija;

10. naglašava vodeću ulogu koju bi EU trebao imati u promatranju predizbornog stanja kako bi se izbjeglo kršenje bilo koje obveze što bi moglo imati ozbiljne posljedice ne samo na proces demokratizacije već i na mir i sigurnost u Burundiju i čitavoj regiji Velikih jezera;

11. ponavlja da se Burundi obvezao klauzulom o ljudskim pravima Sporazuma iz Cotonoua, Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima te Afričkom poveljom o ljudskim pravima i pravima naroda i da je stoga dužan poštovati opća ljudska prava, među kojima je i sloboda izražavanja; poziva vladu Burundija da omogući istinsku i otvorenu političku raspravu prije izbora 2015. u kojoj nema straha od zastrašivanja suzdržavanjem od uplitanja u unutarnje upravljanje oporbenih stranaka, izbjegavanjem postavljanja ograničenja u vođenju kampanje koja utječu na sve stranke, posebno u seoskim područjima, te suzdržavanjem od zloupotrebe sudstva radi isključivanja političkih protivnika;

12. poziva Komisiju, potpredsjednicu/Visoku predstavnicu i države članice da nastave raditi kako bi se postigla jasna i principijelna politika EU-a prema Burundiju u okviru koje se rješavaju ozbiljna kršenja ljudskih prava, u skladu sa Strateškim okvirom EU-a za ljudska prava; poziva Komisiju da razmotri održavanje savjetovanja s Burundijem u skladu s člankom 96. Sporazuma iz Cotonoua radi njegovog mogućeg isključenja iz Sporazuma te da poduzme sve primjerene mjere tijekom trajanja tih savjetovanja;

13. poziva potpredsjednicu/Visoku predstavnicu da iskoristi pojačani politički dijalog predviđen člankom 8. Sporazuma o partnerstvu s vladom Burundija iz Cotonoua kako bi se konkretno odgovorilo na zatvaranje političkog prostora u Burundiju i utvrdilo jasna i konkretna referentna mjerila kojima mjeriti razvoje događaja te kako bi se utvrdilo strategiju kojom odgovoriti na njih;

14. poziva vladu Burundija, vođe stranaka oporbe i aktiviste civilnog društva da naprave sve što mogu kako bi na demokratski i transparentan način podržali Povjerenstvo za mir i pomirenje (PRC) s ciljem rješavanja zločina iz prošlosti i gledanja unaprijed kako bi se na pravi način spremilo za budućnost;

15. poziva Europsku uniju i države članice da oslobode sredstva koja su potrebna da bi se odgovorilo na humanitarnu situaciju u tom dijelu svijeta te da surađuju s tijelima UN-a posebno u pogledu situacije kronične neishranjenosti;

16. poziva Komisiju da sredstva za razdoblje 2014. – 2020. prioritetno dodijeli nevladinim organizacijama i međunarodnim organizacijama koje izravno rade s ljudima te da izvrši pritisak na vladu Burundija kako bi provela reforme koje su potrebne za konsolidaciju države;

17. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, državama članicama, vladi Burundija, vladama zemalja regije Velikih jezera, Afričkoj uniji, glavnom tajniku Ujedinjenih naroda, supredsjednicima Zajedničke parlamentarne skupštine EU-a i AKP-a te Panafričkom parlamentu.

 

(1)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2014)0023.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti