Predlog skupne resolucije - RC-B8-0144/2015Predlog skupne resolucije
RC-B8-0144/2015

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE o Burundiju: primer Boba Rugurike

11.2.2015 - (2015/2561(RSP))

v skladu s členoma 135(5) in 123(4) Poslovnika,
ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
Verts/ALE (B8-0144/2015)
ECR (B8-0146/2015)
ALDE (B8-0148/2015)
EFDD (B8-0152/2015)
GUE/NGL (B8-0154/2015)
S&D (B8-0160/2015)
PPE (B8-0163/2015)

Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Giovanni La Via, Lara Comi, Tunne Kelam, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák, Francesc Gambús, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Marijana Petir, Andrej Plenković, Joachim Zeller, Franck Proust, Seán Kelly, David McAllister, Ivan Štefanec, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, László Tőkés, Ivana Maletić, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Monica Macovei v imenu skupine PPE
Josef Weidenholzer, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Enrico Gasbarra, Linda McAvan, Ana Gomes, Krystyna Łybacka, Michela Giuffrida, Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Claudia Tapardel, Vilija Blinkevičiūtė, Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Maria Arena, Luigi Morgano, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Biljana Borzan, Tonino Picula, Miriam Dalli, José Blanco López, Miroslav Poche, Afzal Khan, Hugues Bayet v imenu skupine S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jan Zahradil, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić, Branislav Škripek v imenu skupine ECR
Javier Nart, Ramon Tremosa i Balcells, Fernando Maura Barandiarán, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Marietje Schaake, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Petras Auštrevičius, Kaja Kallas, Robert Rochefort, Jozo Radoš, Urmas Paet, Johannes Cornelis van Baalen v imenu skupine ALDE
Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos) v imenu skupine GUE/NGL
Judith Sargentini, Davor Škrlec, Barbara Lochbihler v imenu skupine Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Dario Tamburrano v imenu skupine EFDD

Postopek : 2015/2561(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
RC-B8-0144/2015
Predložena besedila :
RC-B8-0144/2015
Sprejeta besedila :

Resolucija Evropskega parlamenta o Burundiju: primer Boba Rugurike

(2015/2561(RSP))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Burundiju, predvsem resolucije z dne 16. septembra 2014, ki je zlasti o primeru Pierra Claverja Mbonimpaja[1],

–   ob upoštevanju Sporazuma iz Cotonouja,

–   ob upoštevanju izjave varnostnega sveta Združenih narodov z dne 10. aprila 2014 o razmerah v Burundiju,

–   ob upoštevanju mirovnega in spravnega sporazuma iz Aruše,

–   ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 22. julija 2014 o območju afriških Velikih jezer,

–   ob upoštevanju poročil urada Organizacije združenih narodov v Burundiju,

–   ob upoštevanju smernic EU o zagovornikih človekovih pravic in svobodi izražanja, pa tudi sklepov Sveta iz junija 2014 o zavezanosti okrepljenemu delu z zagovorniki človekovih pravic;

–   ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah,

–   ob upoštevanju Afriške listine o demokraciji, volitvah in upravljanju,

–   ob upoštevanju mnenja nacionalne posvetovalne komisije za človekove pravice z dne 25. aprila 2013,

–   ob upoštevanju izjave delegacije Evropske unije v Burundiju z dne 10. septembra 2014,

–   ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah,

–   ob upoštevanju Afriške listine o človekovih pravicah in pravicah ljudstev,

–   ob upoštevanju členov 135(5) in 123(4) Poslovnika,

A. ker so 20. januarja 2015 burundijske oblasti prijele in pridržale zagovornika človekovih pravic, direktorja Radio Publique Africaine Boba Rugurika, ker nekaj dni potem, ko je njegova radijska postaja oddajala serijo preiskovalnih poročil o umoru treh starejših italijanskih redovnic – Lucie Pulici, Olge Raschietti in Bernadette Boggiani –, septembra 2014 v mestu Kamenge severno od Bujumbure, ni bil pripravljen razkriti svojih virov;

B.  ker so v teh oddajah objavili, da naj bi v umorih sodelovali visoki obveščevalni uradniki, ki pa so pred oddajo imeli možnost, da povedo svoje mnenje;

C. ker burundijske oblasti niso predložile nikakršnih dokazov, ki bi upravičili pridržanje Boba Rugurike zaradi „rušenja javne solidarnosti, kršitve zaupnosti preiskave, skrivanja zločinca in sostorilstva umora“; ker je to prijetje del vzorca vladnih napadov na svobodo izražanja, novinarje, aktiviste in člane političnih strank; ker se tovrstni napadi pred bližajočimi se volitvami v Burundiju maja in junija 2015 še stopnjujejo;

D. ker mednarodno pravo o človekovih pravicah, vključno z Afriško listino o človekovih pravicah in pravicah ljudstev in Mednarodnim paktom o političnih in državljanskih pravicah, ki ju je Burundi oba ratificiral, jasno določa, da mora pripor v predkazenskem postopku temeljiti na zanesljivi pravno utemeljeni obtožbi; ker burundijske oblasti niso predložile dokazov, da je treba Boba Ruguriko pridržati;

E.  ker to ni prvi poskus burundijskih oblasti, da bi medijem in skupinam za človekove pravice preprečile objavo občutljivih novic ali da bi poročali o domnevnih vladnih zlorabah; ker novinarji kljub vztrajnemu nadlegovanju nadaljujejo dokumentiranje in poročanje o spornih temah, med drugim tudi o Pierre Claverju Mbonimpaju, vodilnem zagovorniku človekovih pravic, ki so ga prijeli maja 2014 zaradi izjav, ki jih je dal na Radio Publique Africaine, nato pa so ga izpustili, a obtožbe proti njemu še niso umaknjene;

F.  ker je Burundi junija 2013 sprejel restriktiven zakon o medijih, ki omejuje svobodo medijev in teme, o katerih lahko poročajo novinarji, ter potencialno kriminalizira poročanje o temah, kot sta javni red in varnost; ker je novinarska zveza Burundija v zvezi s tem začela postopek na Vzhodnoafriškem sodišču;

G. ker je sprejetje vrste restriktivnih zakonov pred volitvami leta 2015, tudi medijskega zakona leta iz 2013, prispevalo k povečanju nadlegovanja in groženj, ki jih od leta 2010 trpijo novinarji in drugi kritični glasovi, ki obsojajo politične umore, korupcijo in slabo vodenje države;

H. ker se Burundi na indeksu svobode medijev za leto 2014, ki ga sestavlja organizacija Novinarji brez meja, med 180 državami uvršča na 142. mesto;

I.   ker je posebna poročevalka o zagovornikih človekovih pravic v Afriki Reine Alapini-Gansou obsodila prijetje Boba Rugurike in zahtevala njegovo takojšnjo izpustitev ter opozorila na odgovornosti burundijskih oblasti, ki izhajajo iz izjave o načelih o svobodi izražanja v Afriki ter izjav iz Kigalija in Grand Baya;

J.   ker je pravica do svobode izražanja zagotovljena z burundijsko ustavo ter mednarodnimi in regionalnimi pogodbami, ki jih je ratificiral Burundi, in je tudi del nacionalne strategije za dobro upravljanje in boj proti korupciji ter bistveni pogoj, da bodo volitve leta 2015 poštene in pravične in da bodo vsi udeleženci sprejeli izid teh volitev;

K. ker bi svoboden, pravičen, pregleden in miroljuben volilni postopek v letu 2015 tej državi, ki je še vedno prizadeta zaradi preteklih konfliktov, omogočil izhod iz političnega zastoja, ki je nastal po volitvah leta 2010;

L.  ker so predstavniki EU po resoluciji Parlamenta z dne 18. septembra 2014, zlasti zaradi sklicevanja na člen 96 Sporazuma iz Cotonouja, vztrajali, da je treba v skladu s časovnim načrtom in kodeksom ravnanja v volilni postopek vključiti vse politične sile v državi;

M. ker je burundijska vlada potrdila svojo pripravljenost, da bo zagotovila, da bodo v pogajanjih vse politične sile v državi spoštovale ta dokumenta, in ponovno zaprosila EU in njene države članice, naj posredujejo materialno in finančno podporo za sedanji volilni postopek in v Burundi napotijo misije za opazovanje volitev pred volitvami, med njimi in po njih;

N. ker je Evropska unija Burundiju nedavno namenila 432 milijonov EUR iz Evropskega razvojnega sklada za obdobje 2014–2020, med drugim za pomoč pri izboljšanju upravljanja in civilne družbe;

O. ker se Burundi še naprej sooča z največjo politično krizo od svojega nastanka leta 2005 po 12-letni državljanski vojni in ker to znova ne ogroža le notranje politične stabilnosti države, temveč tudi njenih sosed v tej že tako nestabilni regiji afriške celine;

1.  obsoja neupravičeno pridržanje Boba Rugurike in poziva k njegovi takojšnji in brezpogojni izpustitvi; poziva oblasti, naj obenem nadaljujejo preiskavo tragičnih umorov treh italijanskih redovnic in odgovorne privedejo pred sodišče; poziva tudi, naj se uvede neodvisna preiskava tega umora;

2.  obsoja vse kršitve človekovih pravic v Burundiju in uvedbo restriktivnih zakonov pred tamkajšnjimi predsedniškimi in zakonodajnimi volitvami leta 2015, zlasti tiste, ki škodujejo politični opoziciji, medijem in civilni družbi z omejevanjem svobode izražanja, svobode zbiranja in svobode sklicevanja sestankov;

3.  poziva burundijske oblasti, naj zagotovijo ustrezno in pravično ravnovesje med svobodo medijev, tudi pravico novinarjev, da preiskujejo in poročajo o kaznivih dejanjih, ter zagotavljanjem neokrnjenosti kazenskih preiskav;

4.  poziva burundijsko vlado, naj dovoli pristno in odprto politično razpravo pred volitvami leta 2015 ter spoštuje časovni načrt in kodeks ravnanja, ki sta plod pogajanj pod okriljem Organizacije združenih narodov in so ju podpisali vsi burundijski politični voditelji; opominja, da burundijska ustava določa, da je predsednik izvoljen za obdobje petih let in je lahko ponovno izvoljen enkrat. Nihče ne more biti izvoljen za predsednika države več kot dvakrat;

5.  poziva burundijsko vlado, naj spoštuje volilni koledar in vključi opozicijske stranke v opazovanje volitev, tudi v fazo delne registracije novih volivcev, kakor so se na sestanku za oceno registracije volivcev dne 29. in 30 januarja 2015 dogovorile neodvisna nacionalna volilna komisija in politične stranke;

6.  izraža globoko zaskrbljenost zaradi vmešavanja vlade v notranje vodenje opozicijskih strank, ker te stranke ne morejo svobodno izvajati kampanj, in zaradi vse večjih teženj, da bi opozicijske voditelje s pomočjo sodstva izločili iz volilnega postopka;

7.  poziva burundijsko vlado, naj sprejme ukrepe za nadzor mladinske organizacije CNDD-FDD in njenim članom prepreči, da bi ustrahovali in napadali tiste, ki jih dojemajo kot nasprotnike, ter zagotovi, da bodo odgovorni za zlorabe privedeni pred sodišče; poziva k neodvisni mednarodni preiskavi obtožb, da CNDD-FDD oborožuje in uri svojo mladinsko organizacijo; spodbuja voditelje opozicijskih strank, naj preprečijo nasilje nad nasprotniki;

8.  poudarja, da je treba spoštovati kodeks ravnanja v volilnih zadevah (Code de bonne conduite en matière électorale) in časovni načrt volitev, pri katerem je posredovala Organizacija združenih narodov in ki so ga politični akterji podpisali leta 2013, ter popolnoma podpira dejavnosti urada OZN v Burundiju za preprečevanje stopnjevanja političnega nasilja v obdobju pred volitvami leta 2015 in za pomoč pri vzpostavljanju dolgoročne varnosti in miru;

9.  spodbuja udeležence v volilnem postopku, vključno z organi, pristojnimi za pripravo volitev, in varnostnimi silami, naj spoštujejo zaveze iz sporazuma iz Aruše, ter opominja, da se je s tem sporazumom končala državljanska vojna in da na njem temelji burundijska ustava;

10. poudarja vodilno vlogo, ki bi jo morala imela EU pri opazovanju predvolilnih razmer, da se prepreči neizpolnjevanje zavez, kar bi lahko resno vplivalo ne le na postopek demokratizacije, marveč tudi na mir in varnost v Burundiju in na celotnem območju Velikih jezer;

11. ponovno poudarja, da Burundi zavezujejo določba o človekovih pravicah v Sporazumu iz Cotonuja, Mednarodni pakt o političnih in državljanskih pravicah in Afriška listina o človekovih pravicah in pravicah ljudstev ter je zato dolžan spoštovati splošne človekove pravice, tudi pravico do izražanja; poziva burundijsko vlado, naj pred volitvami 2015 dovoli pristno in odprto politično razpravo brez strahu pred ustrahovanjem, brez poseganja v notranje vodenje opozicijskih strank, brez omejevanja kampanj za vse stranke, predvsem na podeželskih območjih, in brez zlorabe sodstva za izločanje političnih nasprotnikov;

12. poziva Komisijo, podpredsednico/visoko predstavnico EU ter države članice, naj zagotovijo jasno in načelno politiko EU do Burundija, ki bo v skladu s strateškim okvirom EU za človekove pravice obravnavala resne kršitve človekovih pravic, do katerih ves čas prihaja; poziva Komisijo, naj premisli o organizaciji posvetov z Burundijem v okviru člena 96 Sporazuma iz Cotonuja o morebitnem odstopu od sporazuma ter naj v času teh posvetovanj sprejme vse ustrezne ukrepe;

13. poziva podpredsednico/visoko predstavnico EU, naj uporabi okrepljeni politični dialog iz člena 8 partnerskega sporazuma iz Cotonouja z Burundijem za konkretno obravnavo zapiranja političnega prostora v državi in vzpostavitev jasnih in otipljivih meril za merjenje napredka in strategijo odzivanja nanj;

14. poziva burundijsko vlado, opozicijske voditelje in aktiviste civilne družbe, naj po najboljših močeh podpirajo mirovno in spravno komisijo pri demokratičnem in preglednem soočanju s preteklimi zločini in nadaljujejo priprave za prihodnost;

15. poziva Evropsko unijo in države članice, naj sprostijo sredstva, ki so potrebna za reševanje humanitarnih razmer v tem delu sveta, in sodelujejo z organi OZN zlasti pri odpravi kronične podhranjenosti;

16. poziva Komisijo, naj prednostno dodeli svoja sredstva za obdobje 2014–2020 nevladnim in mednarodnim organizacijam, ki neposredno delajo z ljudmi, in pritisne na burundijsko vlado, naj izvaja reforme, potrebne za okrepitev države;

17. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, državam članicam, vladi Burundija, vladam območja Velikih jezer, Afriški uniji, generalnemu sekretarju Organizacije združenih narodov, sopredsedujočima skupni parlamentarni skupščini AKP-EU in vseafriškemu parlamentu.