Postupak : 2015/2551(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : RC-B8-0150/2015

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0150/2015

Rasprave :

PV 12/02/2015 - 3.3
CRE 12/02/2015 - 3.3

Glasovanja :

PV 12/02/2015 - 4.3

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0038

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 141kWORD 77k
11.2.2015
PE549.943v01-00}
PE549.946v01-00}
PE549.948v01-00}
PE549.949v01-00}
PE549.950v01-00}
PE549.952v01-00}
PE549.954v01-00} RC1
 
B8-0150/2015}
B8-0153/2015}
B8-0155/2015}
B8-0156/2015}
B8-0157/2015}
B8-0159/2015}
B8-0161/2015} RC1

podnesen u skladu s člankom 135. stavkom 5. i člankom 123. stavkom 4. Poslovnika,

koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova:

Verts/ALE (B8‑0150/2015)

ECR (B8‑0153/2015)

ALDE (B8‑0155/2015)

EFDD (B8‑0156/2015)

GUE/NGL (B8‑0157/2015)

S&D (B8‑0159/2015)

PPE (B8‑0161/2015)


o masovnim grobnicama nestalih osoba iz sela Ashia u području sela Ornithi u okupiranom dijelu Cipra (2015/2551(RSP))


Cristian Dan Preda, Eleni Theocharous, Manolis Kefalogiannis, Elmar Brok, Lefteris Christoforou, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, Lara Comi, Tunne Kelam, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák, Francesc Gambús, Inese Vaidere, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Marijana Petir, Andrej Plenković, Joachim Zeller, Franck Proust, Ivan Štefanec, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Kinga Gál, Tadeusz Zwiefka, Elisabetta Gardini, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Monica Macovei u ime Kluba zastupnika PPE-a
Josef Weidenholzer, Michela Giuffrida, Kashetu Kyenge, Nikos Androulakis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Vilija Blinkevičiūtė, Demetris Papadakis, Costas Mavrides, Miroslav Poche, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Luigi Morgano, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Doru-Claudian Frunzulică, Juan Fernando López Aguilar, Eva Kaili, Afzal Khan, Neena Gill, Biljana Borzan u ime Kluba zastupnika S&D-a
Charles Tannock, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek u ime Kluba zastupnika ECR-a
Fernando Maura Barandiarán, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a
Ska Keller, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Ernest Maragall u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Tiziana Beghin, Dario Tamburrano, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Laura Ferrara, Eleonora Evi u ime Kluba zastupnika EFDD-a
AMANDMANI

Rezolucija Europskog parlamenta  o masovnim grobnicama nestalih osoba iz sela Ashia u području sela Ornithi u okupiranom dijelu Cipra (2015/2551(RSP))  

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 15. ožujka 2007. o nestalim osobama na Cipru(1),

–   uzimajući u obzir relevantna izvješća glavnog tajnika Ujedinjenih naroda(2), rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda(3) i međunarodne inicijative pokrenute kako bi se istražila sudbina nestalih osoba na Cipru(4),

–   uzimajući u obzir presude Europskog suda za ljudska prava (ECHR) od 10. svibnja 2001.(5) i 10. siječnja 2008.(6) o nestalim osobama na Cipru te presudu Velikog vijeća od 12. svibnja 2014. u predmetu Cipar protiv Turske,

–    uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 18. lipnja 2008. o nestalim osobama na Cipru(7)

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A6-0139/2008),

–   uzimajući u obzir svoju izjavu od 9. lipnja 2011. o radu Odbora za nestale osobe na Cipru,

–   uzimajući u obzir međunarodno humanitarno pravo, ugovorno i običajno, o nestalim osobama,

–   uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Turskoj,

–   uzimajući u obzir članak 135. stavak 5. i članak 123. Stavak 4. Poslovnika,

A. budući da su 14. kolovoza 1974. turske zračne snage bombardirale selo Ashia; budući da je 21. kolovoza turska vojska prisilno provela masovne evakuacije; budući da je do konačnog protjerivanja svih stanovnika tog sela došlo 28. kolovoza;

B.  budući da je 1974. nestalo ukupno 106 osoba iz sela Ashia, u dobi od 11 do 84 godine;

C. budući da je u proljeće 2009. Odbor za nestale osobe na Cipru proveo potragu u području sela Ornithi smještenog 4 km zapadno od sela Ashia; budući da su otkopana četiri mjesta pokopa, dva bunara i mjesta masovnih grobnica; budući da je analizom DNK potvrđeno da posmrtni ostaci pripadaju 71 civilu s popisa osoba nestalih u Ashiji 21. kolovoza 1974., kako je gore navedeno;

D. budući da dokazi ukazuju na to da su dvije masovne grobnice prethodno bile ekshumirane; budući da su posmrtni ostaci hotimično uklonjeni i premješteni na nepoznate lokacije;

E.  budući da se i dalje nastavlja velika agonija i patnja obitelji nestalih osoba koje desetljećima ne znaju ništa o sudbini svojih voljenih te da se stoga moraju uložiti svi napori za ubrzanje istraga Odbora za nestale osobe;

F.  budući da je Europski sud za ljudska prava utvrdio da je u slučaju nestalih ciparskih Grka i njihove rodbine došlo do stalnog kršenja članka 2. (pravo na život) Konvencije s obzirom na neuspjeh turskih vlasti da provedu učinkovitu istragu o mjestu boravka i sudbini nestalih ciparskih Grka koji su nestali u okolnostima opasnima po život, stalnog kršenja članka 5. (pravo na slobodu i sigurnost) s obzirom na neuspjeh turskih vlasti da provedu učinkovitu istragu o mjestu boravka i sudbini nestalih ciparskih Grka u vezi s kojima postoji diskutabilna izjava da su u vrijeme nestanka bili u turskom zatočeništvu, te stalnog kršenja članka 3. (zabrana nehumanog ili ponižavajućeg postupanja) jer je šutnja turskih vlasti u odnosu na stvarnu zabrinutost rodbine dosegla stupanj težine koji bi se mogao kategorizirati samo kao nehumano postupanje;

G.  budući da se slučajevi u kojima se samo dio posmrtnih ostataka kostura osoba može predati za pokop ne mogu smatrati zaključenima sve dok se ne pronađu posmrtni ostaci svih nestalih osoba čiji se identitet može utvrditi;

H.  budući da je Europski sud za ljudska prava donio presudu da je Turska kao de facto okupatorska snaga na sjevernom dijelu Cipra nadležna za istragu o mjestu boravka i sudbini nestalih osoba te za omogućavanje rada Odbora za nestale osobe;

I.   budući da je problem nestalih osoba humanitarne naravi i proizlazi iz prava rodbine nestalih osoba da saznaju njihovu sudbinu;

J.   budući da je patnja nestalih osoba na Cipru počela 1964. kad je nestao određen broj osoba iz obje zajednice, a svoj je vrhunac dosegnula, kad je nestalo gotovo 2000 osoba, nakon vojne invazije koju je Turska izvršila 1974. i kojom je otok ostao do danas podijeljen;

K. budući da se već nekoliko desetljeća ukupno 2001 Cipranin vodi kao nestao, od čega su 1508 ciparski Grci i 493 ciparski Turci;

1.  osuđuje premještanje do kojeg je došlo u Ornithiju i slične radnje kao izraz velikog nepoštovanja prema nestalim osobama i teško kršenje prava njihovih obitelji da konačno saznaju stvarne okolnosti u kojima su umrli njihovi voljeni; suosjeća s obiteljima svih nestalih osoba koje i dalje žive u neizvjesnosti;

2.  naglašava činjenicu da bi premještanje posmrtnih ostataka i slične radnje mogle predstavljati glavnu smetnju i komplikaciju za izazovan i težak proces istrage sudbine svih nestalih osoba na Cipru;

3.  naglašava da je to hitno pitanje s obzirom na obitelji nestalih osoba 41 godinu nakon njihova nestanka te naglašava da vrijeme za njihov pronalazak istječe jer svjedoci i srodnici umiru; poziva na trenutačnu i potpunu provjeru sudbine nestalih osoba;

4.  pohvaljuje rad Odbora za nestale osobe i naglašava važnost intenziviranja njegovih aktivnosti s obzirom na to da se treba pronaći polovina svih nestalih osoba te identificirati njih više od dvije trećine;

5.  naglašava da rad Odbora za nestale osobe u potpunosti ovisi o potpori i suradnji svih uključenih strana i u tom pogledu pozdravlja sredstva koja je osigurao EU te poziva na to da se ona kontinuirano pružaju;

6.  napominje da je Odbor za nestale osobe uputio žuran poziv svima koji imaju informacije o mogućim mjestima pokopa da stupe u kontakt s njegovim istražiteljima; poziva Tursku i njezinu vladu da odmah prekinu s premještanjem posmrtnih ostataka iz masovnih grobnica te da postupaju u skladu s međunarodnim pravom, međunarodnim humanitarnim pravom i presudama Europskog suda za ljudska prava, te da u tu svrhu olakšaju napore trostranog Odbora za nestale osobe tako što će mu dati puni pristup vojnim arhivima i zonama radi ekshumacije; poziva Tursku da u potpunosti poštuje svoje obveze u skladu s odlukom Europskog suda za ljudska prava da obiteljima nestalih osoba isplati odštetu;

7.  poziva Tursku da bez namjerne odgode dopusti pristup zonama koje su proglašene vojnima te da postoje informacije da se na njima nalaze mjesta pokopa nestalih osoba; naglašava činjenicu da bi turska vojska trebala dostaviti i razmijeniti stare vojne karte te dopustiti puni pristup svojim arhivima kako bi se omogućila potraga za neotkrivenim mjestima ukopa;

8.  poziva sve države članice EU-a da im prioritet bude ratifikacija Međunarodne konvencije o zaštiti svih osoba od prisilnih nestanaka te poziva Europsku službu za vanjsko djelovanje (ESVD) i države članice da pruže potporu radu Odbora UN-a za prisilne nestanke, osnovanog na temelju te Konvencije;

9.  podsjeća sve uključene strane i sve one koje posjeduju, ili mogu posjedovati, informacije ili dokaze koji proizlaze iz osobnih saznanja, arhiva, izvješća s bojišta ili evidencija s mjesta zatočenja, da ih bez odgode proslijede Odboru za nestale osobe;

10. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, vladi i parlamentu Turske, te ponovno podsjeća na bezuvjetnu obvezu svake države, na temelju Europske konvencije o ljudskim pravima, da poštuje pravomoćnu presudu u predmetima u kojima je strana u postupku.

 

(1)

SL C 301 E, 13.12.2007., str. 243.

(2)

Posebno posljednje izvješće o operacijama Ujedinjenih naroda na Cipru ((S/2008/353), poglavlje IV.

(3)

Posebno Rezoluciju 1818 (2008) od 13. lipnja 2008.

(4)

Odbor za nestale osobe na Cipru: http://www.cmp-cyprus.org

(5)

Odbor za nestale osobe na Cipru: http://www.cmp-cyprus.org

(6)

Varnava i drugi protiv Turske, br. 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 i 16073/90; žalbeni postupak u tijeku.

(7)

SL C 286 E, 27.11.2009., str. 13.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti