Közös állásfoglalási indítvány - RC-B8-0150/2015Közös állásfoglalási indítvány
RC-B8-0150/2015

  KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY az Ashiából eltűnt személyek tömegsírjairól Ornithi faluban, Ciprus megszállt részén

  11.2.2015 - (2015/2551(RSP))

  az eljárási szabályzat 135. cikkének (5) bekezdése és 123. cikkének (4) bekezdése alapján
  a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:
  Verts/ALE (B8‑0150/2015)
  ECR (B8‑0153/2015)
  ALDE (B8‑0155/2015)
  EFDD (B8‑0156/2015)
  GUE/NGL (B8‑0157/2015)
  S&D (B8‑0159/2015)
  PPE (B8‑0161/2015)

  Cristian Dan Preda, Eleni Theocharous, Manolis Kefalogiannis, Elmar Brok, Lefteris Christoforou, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, Lara Comi, Tunne Kelam, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák, Francesc Gambús, Inese Vaidere, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Marijana Petir, Andrej Plenković, Joachim Zeller, Franck Proust, Ivan Štefanec, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Kinga Gál, Tadeusz Zwiefka, Elisabetta Gardini, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Monica Macovei a PPE képviselőcsoport nevében
  Josef Weidenholzer, Michela Giuffrida, Kashetu Kyenge, Nikos Androulakis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Vilija Blinkevičiūtė, Demetris Papadakis, Costas Mavrides, Miroslav Poche, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Luigi Morgano, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Doru-Claudian Frunzulică, Juan Fernando López Aguilar, Eva Kaili, Afzal Khan, Neena Gill, Biljana Borzan az S&D képviselőcsoport nevében
  Charles Tannock, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek az ECR képviselőcsoport nevében
  Fernando Maura Barandiarán, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica az ALDE képviselőcsoport nevében
  Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
  Ska Keller, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Ernest Maragall a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
  Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Tiziana Beghin, Dario Tamburrano, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Laura Ferrara, Eleonora Evi az EFDD képviselőcsoport nevében


  Eljárás : 2015/2551(RSP)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  RC-B8-0150/2015
  Előterjesztett szövegek :
  RC-B8-0150/2015
  Elfogadott szövegek :

  Az Európai Parlament állásfoglalása az Ashiából eltűnt személyek tömegsírjairól Ornithi faluban, Ciprus megszállt részén

  (2015/2551(RSP))

  Az Európai Parlament,

  –   tekintettel a Cipruson eltűnt személyekről szóló, 2007. március 15-i állásfoglalására[1],

  –   tekintettel az Egyesült Nemzetek főtitkárának vonatkozó jelentéseire[2], az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozataira[3] és a Cipruson eltűnt személyek sorsának felderítésére tett nemzetközi kezdeményezésekre[4],

  –   tekintettel az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) 2001. május 10-i[5] és 2008. január 10-i[6] ítéletére, valamint a nagytanács Ciprus kontra Törökország ügyben hozott 2008. január 10-i ítéletére,

  –   tekintettel a Cipruson eltűnt személyekről szóló, 2008. június 18-i állásfoglalására[7],

  –   tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A6-0139/2008),

  –   tekintettel a Cipruson eltűnt személyekkel foglalkozó bizottság munkájáról szóló 2011. június 9-i nyilatkozatára,

  –   tekintettel az eltűnt személyek tekintetében az egyezményekbe foglalt és a szokásjogon alapuló nemzetközi humanitárius jogra,

  –   tekintettel a Törökországról szóló korábbi állásfoglalásaira,

  –   tekintettel eljárási szabályzata 135. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (4) bekezdésére,

  A. mivel 1974. augusztus 14-én a török légierő bombázta Ashia falut; mivel augusztus 21-én a török hadsereg erőszakkal tömeges evakuálásokat hajtott végre; mivel augusztus 28-án sor került a falu valamennyi lakójának végleges kiűzésére;

  B.  mivel 1974-ben összesen 106 11–84 év közötti életkorú személy tűnt el Ashiából;

  C. mivel 2009 tavaszán a Cipruson eltűnt személyekkel foglalkozó bizottság kutatást végzett Ornithi – egy Ashiától 4 km-re nyugatra elhelyezkedő falu – területén; mivel négy temetőhelyet tártak fel, ezekből két kút tömegsírként szolgált; mivel igazolást nyert, hogy a DNS-vizsgálatokkal azonosított emberi maradványok az 1974. augusztus 21-én a fent közölt módon Ashiából eltűnt 71 polgári személyhez tartoznak;

  D. mivel a bizonyítékok arra utalnak, hogy a két tömegsírt előzőleg felnyitották; mivel a maradványokat szándékosan kiemelték, és ismeretlen helyekre szállították;

  E.  mivel még mindig tart az eltűnt személyek családjainak szenvedése és gyötrelme, akik évtizedek óta mit sem tudnak szeretteik sorsáról, és mivel minden erőfeszítést meg kell tenni a Cipruson eltűnt személyekkel foglalkozó bizottság vizsgálatainak előmozdítása érdekében;

  F.  mivel az Emberi Jogok Európai Bírósága határozatában a következők jogsértéseket állapította meg az eltűnt ciprusi görög személyekkel és hozzátartozóikkal szemben: az Egyezmény 2. cikkének (élethez való jog) folyamatos megsértése tekintettel arra, hogy a török hatóságok elmulasztottak eredményes vizsgálatokat folytatni az életveszélyes körülmények között eltűnt ciprusi görög személyek hollétével és sorsával kapcsolatban; az 5. cikk (szabadsághoz és biztonsághoz való jog) folyamatos megsértése tekintettel arra, hogy a török hatóságok elmulasztottak eredményes vizsgálatokat folytatni az eltűnt ciprusi görög személyek hollétével és sorsával kapcsolatban, akikkel kapcsolatban fennállt az az érdemi állítás, hogy eltűnésük idején török őrizetben voltak; valamint a 3. cikk (az embertelen vagy megalázó bánásmód tilalma) folyamatos megsértése, tekintettel arra, hogy a török hatóságoknak a hozzátartozók valós aggodalmával szemben mutatott hallgatása elérte a súlyosság olyan fokát, amely csak embertelen bánásmódnak minősíthető;

  G.  mivel azok az ügyek, amelyeknél csak a személyek részleges csontvázmaradványai adhatók át temetés céljából, mindaddig nem tekinthetők lezártnak, amíg meg nem találják valamennyi eltűnt személy összes azonosítható maradványát;

  H.  mivel az Emberi Jogok Európai Bírósága megállapította Törökország – mint Ciprus északi részét ténylegesen megszálló erő – felelősségét az eltűnt személyek hollétének és sorsának kivizsgálása, valamint a Cipruson eltűnt személyekkel foglalkozó bizottság munkájának segítése tekintetében;

  I.   mivel az eltűnt személyek problémája humanitárius kérdés, amely az eltűnt személyek hozzátartozóinak az eltűntek sorsának megismeréséhez fűződő jogából fakad;

  J.   mivel az eltűnt személyek problémája 1964-ben kezdődött Cipruson, korlátozott számú eltűnt személlyel mindkét közösség részéről, csúcspontját pedig a szigetet máig megosztó 1974-es török katonai megszállást követően érte el, amikor közel 2000 személy tűnt el;

  K. mivel immár több évtizede összesen 2001 személyt (ezen belül 1508 ciprusi görögöt és 493 ciprusi törököt) tartanak nyilván eltűntként;

  1.  elítéli a holttestek Ornithiben elkövetett áthelyezését és a hasonló cselekményeket mivel ezek nagyfokú tiszteletlenséget jelentenek az eltűnt személyekkel szemben, és durván megsérti hozzátartozóik jogát arra, hogy végre megismerhessék szeretteik halálának valós körülményeit; együttérzését fejezi ki minden eltűnt személy napjainkig bizonytalanságban élő családtagjainak;

  2.  hangsúlyozza, hogy a maradványok áthelyezése és a hasonló cselekmények nagymértékben zavarják és bonyolítják a Cipruson eltűnt összes személy sorsának kivizsgálására irányuló, nagy kihívást jelentő és nehéz folyamatot;

  3.  kiemeli az ügy sürgősségét – 41 évvel eltűnésük után – az eltűnt személyek hozzátartozói szempontjából, és hangsúlyozza, hogy a tanúk és a hozzátartozók halálával fogy a megtalálásukra rendelkezésre álló idő; kéri az eltűnt személyek sorsának azonnali és teljes körű megállapítását;

  4.  elismerését fejezi ki a Cipruson eltűnt személyekkel foglalkozó bizottság munkája iránt, és kiemeli tevékenységei fokozásának fontosságát, mivel az összes eltűnt személy felének holléte még megállapításra vár, és több mint kétharmadukat pedig még azonosítani kell;

  5.  hangsúlyozza, hogy a Cipruson eltűnt személyekkel foglalkozó bizottság munkája az összes részt vevő fél maradéktalan támogatásán és együttműködésén múlik, és e tekintetben üdvözli az EU által nyújtott pénzeszközöket, és kéri ezek folyamatos biztosítását;

  6.  tudomásul veszi, hogy a Cipruson eltűnt személyekkel foglalkozó bizottság sürgős felhívást tett közzé, amelyben kért mindenkit, aki információkkal rendelkezik a lehetséges temetőhelyekről, hogy lépjen kapcsolatba a Cipruson eltűnt személyekkel foglalkozó bizottság kutatóival; felszólítja Törökországot és kormányát, hogy azonnal szüntessék be a maradványok tömegsírokból való eltávolítását, és tegyenek eleget a nemzetközi jog és a nemzetközi humanitárius jog követelményeinek, valamint az EJEB ítéleteinek, és ennek érdekében segítsék elő az eltűnt személyekkel foglalkozó háromoldalú bizottság erőfeszítéseit azáltal, hogy teljes hozzáférést biztosítanak a katonai irattárakhoz és a katonai övezetekhez exhumálás céljából; felszólítja Törökországot, hogy tegyen eleget az EJEB határozatából fakadó azon kötelezettségének, hogy fizessen kártérítést az eltűnt személyek hozzátartozóinak;

  7.  felszólítja Törökországot, hogy szándékos késleltetés nélkül biztosítson hozzáférést azokhoz a területekhez, amelyeket katonai övezetnek minősítettet, és amelyekkel kapcsolatban információk állnak rendelkezésre arról, hogy ezek területén eltűnt személyek eltemetésére használt helyek találhatók; hangsúlyozza, hogy a török hadseregnek rendelkezésre kell bocsátania és meg kell osztania a régi katonai térképeket, és teljes hozzáférést kell biztosítania irattáraihoz a még feltáratlan temetőhelyek felkutatásának elősegítése érdekében;

  8.  sürgeti az EU valamennyi tagállamát, hogy mielőbb ratifikálják a minden egyénnek az erőszakos eltüntetéssel szembeni védelméről szóló nemzetközi egyezményt, és felhívja az Európai Külügyi Szolgálatot (EKSZ) és a tagállamokat, hogy támogassák az ENSZ ezen egyezmény értelmében létrehozott erőszakos eltűnésekkel foglalkozó bizottságának munkáját;

  9.  emlékezteti az összes érintett felet és mindazokat, akik bármilyen, személyes tudásból, archívumokból, harctéri jelentésekből vagy fogva tartási intézmények feljegyzéseiből származó információval vagy bizonyítékkal rendelkeznek, hogy haladéktalanul bocsássák azt a Cipruson eltűnt személyekkel foglalkozó bizottság rendelkezésére;

  10. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, valamint Törökország kormányának és parlamentjének, és emlékeztet arra, hogy az emberi jogok európai egyezménye értelmében minden államnak feltétel nélküli kötelezettsége betartani a végleges ítéleteket minden olyan ügyben, amelyben félként szerepelnek.