Predlog skupne resolucije - RC-B8-0150/2015Predlog skupne resolucije
RC-B8-0150/2015

  SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE o množičnih grobiščih pogrešanih iz vasi Aša pri Ornitiju na zasedenem delu Cipra

  11.2.2015 - (2015/2551(RSP))

  v skladu s členoma 135(5) in 123(4) Poslovnika,
  ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
  Verts/ALE (B8-0150/2015)
  ECR (B8-0153/2015)
  ALDE (B8-0155/2015)
  EFDD (B8-0156/2015)
  GUE/NGL (B8-0157/2015)
  S&D (B8-0159/2015)
  PPE (B8-0161/2015)

  Cristian Dan Preda, Eleni Teoharus (Eleni Theocharous), Manolis Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis), Elmar Brok, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, Lara Comi, Tunne Kelam, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák, Francesc Gambús, Inese Vaidere, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Marijana Petir, Andrej Plenković, Joachim Zeller, Franck Proust, Ivan Štefanec, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Kinga Gál, Tadeusz Zwiefka, Elisabetta Gardini, Ivana Maletić, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Monica Macovei v imenu skupine PPE
  Josef Weidenholzer, Michela Giuffrida, Kashetu Kyenge, Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Vilija Blinkevičiūtė, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Kostas Mavridis (Costas Mavrides), Miroslav Poche, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Luigi Morgano, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Doru-Claudian Frunzulică, Juan Fernando López Aguilar, Eva Kaili, Afzal Khan, Neena Gill, Biljana Borzan v imenu skupine S&D
  Charles Tannock, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek v imenu skupine ECR
  Fernando Maura Barandiarán, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica v imenu skupine ALDE
  Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis) v imenu skupine GUE/NGL
  Ska Keller, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Ernest Maragall v imenu skupine Verts/ALE
  Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Tiziana Beghin, Dario Tamburrano, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Laura Ferrara, Eleonora Evi v imenu skupine EFDD


  Postopek : 2015/2551(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  RC-B8-0150/2015
  Predložena besedila :
  RC-B8-0150/2015
  Sprejeta besedila :

  Resolucija Evropskega parlamenta o množičnih grobiščih pogrešanih iz vasi Aša pri Ornitiju na zasedenem delu Cipra

  (2015/2551(RSP))

  Evropski parlament,

  –   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. marca 2007 o pogrešanih osebah na Cipru[1],

  –   ob upoštevanju zadevnih poročil generalnega sekretarja Združenih narodov[2], resolucij Varnostnega sveta Združenih narodov[3] in mednarodnih pobud za preiskavo usode pogrešanih oseb na Cipru[4],

  –   ob upoštevanju sodb Evropskega sodišča za človekove pravice z dne 10. maja 2001[5] in 10. januarja 2008[6] glede pogrešanih oseb na Cipru in sodbe velikega senata v zadevi Ciper proti Turčiji,

  –   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 18. junija 2008 o pogrešanih osebah na Cipru[7],

  –   ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A6-0139/2008),

  –   ob upoštevanju svoje izjave z dne 9. junija 2008 o delu Odbora za pogrešane osebe na Cipru,

  –   ob upoštevanju klasičnega in običajnega mednarodnega humanitarnega prava o pogrešanih osebah,

  –   ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Turčiji,

  –   ob upoštevanju členov 135(5) in 123(4) Poslovnika,

  A. ker so 14. avgusta 1974 turške zračne sile bombardirale vas Aša in je 21. avgusta turška vojska izvedla prisilno množično evakuacijo, 28. avgusta pa so bili iz vasi izgnani vsi njeni prebivalci;

  B.  ker je leta 1974 izginilo 106 prebivalcev vasi Aša, starih med 11 in 84 let;

  C. ker je spomladi 2009 Odbor za pogrešane osebe na Cipru raziskal območje vasi Orniti, ki leži 4 km zahodno od vasi Aša, kjer so odkrili štiri grobišča v dveh vodnjakih in drugih množičnih grobovih; ker je bilo potrjeno, da posmrtni ostanki, ki so jih identificirali na podlagi DNA, pripadajo 71 civilistom iz vasi Aša, ki so izginili 21. avgusta 1974;

  D. ker vsi znaki kažejo, da so posmrtne ostanke iz dveh množičnih grobov izkopali že prej in jih namenoma odstranili ter prenesli neznano kam;

  E.  ker agonija in trpljenje družin pogrešanih oseb, ki že desetletja ne vedo ničesar o usodi svojih najbližjih, še kar traja in ker si je treba zato po najboljših močeh prizadevati, da bi Odbor za pogrešane osebe pospešeno izvedel preiskave;

  F.  ker je Evropsko sodišče za človekove pravice menilo, da so glede pogrešanih oseb grške ciprske skupnosti in njihovih sorodnikov stalno kršeni člen 2 (pravica do življenja) konvencije, saj turške oblasti niso izvedle učinkovite preiskave o tem, kje so pogrešane osebe grške ciprske skupnosti, ki so izginile v življenjsko nevarnih okoliščinah, in kaj se jim je zgodilo, člen 5 (pravica do svobode in varnosti), saj Turčija ni izvedla učinkovite preiskave o tem, kje so pogrešane osebe grške ciprske skupnosti, za katere se dokazano trdi, da so bile v času izginotja v turškem priporu, in člen 3 (prepoved nečloveškega ali poniževalnega ravnanja), saj je neodzivnost turških oblasti na resnične stiske sorodnikov doseglo že tako visoko stopnjo, da se edino lahko šteje za nečloveško ravnanje;

  G.  ker primerov, v katerih se lahko izročijo in pokopljejo samo deli posmrtnih ostankov oseb, ni mogoče šteti za zaključene, dokler ne bodo najdeni vsi prepoznavni posmrtni ostanki vseh pogrešanih oseb;

  H.  ker je Evropsko sodišče za človekove pravice odločilo, da mora Turčija kot sila, ki je dejansko zasedla zahodni del Cipra, raziskati, kje so pogrešane osebe in kaj se jim je zgodilo, ter omogočiti Odboru za pogrešane osebe, da opravi svoje delo;

  I.   ker gre pri pogrešanih osebah za humanitarno vprašanje, ki izhaja iz pravice sorodnikov, da izvejo za njihovo usodo;

  J.   ker so se hude preizkušnje zaradi pogrešanih oseb na Cipru začele leta 1964, ko je izginilo nekaj ljudi iz obeh skupnosti, vrhunec pa je bila turška vojaška invazija leta 1974, po kateri je otok ostal razdvojen in ko je izginilo že skoraj 2000 oseb;

  K. ker je po nekaj desetletjih še vedno pogrešan 2001 Ciprčan, med njimi je 508 grškega in 493 turškega rodu;

  1.  obsoja premeščanje posmrtnih ostankov v vasi Orniti in vsa podobna dejanja, saj gre za zelo nespoštljiv odnos do pogrešanih oseb, grobo pa je kršena tudi pravica njihovih družin, da končno izvedo, kako so umrli njihovi bližnji; izraža sočutje z družinami vseh pogrešanih ljudi, katere še vedno živijo v negotovosti;

  2.  poudarja, da bi lahko premeščanje ostankov in podobna dejanja zelo motili in otežili zahtevno in težavno preiskovanje usod vseh pogrešanih ljudi na Cipru;

  3.  poudarja, da je reševanje zadeve za družine pogrešanih oseb nujno, saj je od njihovega izginotja minilo že 41 let, in poudarja, da se izteka čas, ko bi jih lahko našli, saj je živih sorodnikov in prič vse manj; zahteva takojšnjo in popolno preverjanje usode pogrešanih oseb;

  4.  izraža pohvalo delu Odbora za pogrešane osebe in poudarja, da je pomembno njegovo delovanje še okrepiti, saj še vedno ni ugotovljeno, kje je polovica pogrešanih oseb, več kot dve tretjini pa še ni identificiranih;

  5.  poudarja, da je delo Odbora za pogrešane osebe odvisno od celovite podpore in sodelovanja udeleženih strani, in pri tem pozdravlja sredstva, ki jih je za to namenila EU, ter poziva, naj se zagotavljajo še naprej;

  6.  je seznanjen, da je Odbor za pogrešane osebe nujno pozval vse, ki kar koli vedo o morebitnih grobiščih, naj o tem obvestijo njegove preiskovalce; poziva Turčijo in njeno vlado, naj nemudoma prenehata odstranjevati posmrtne ostanke iz množičnih grobov in spoštujeta mednarodno pravo, mednarodno humanitarno pravo in sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice ter tristranskemu Odboru za pogrešane osebe v celoti omogočita dostop do vojaških arhivov in vojaških območij za izkop posmrtnih ostankov; poziva Turčijo, naj v celoti izpolni svoje obveznosti v skladu z odločitvijo Evropskega sodišča za človekove pravice, da mora plačati odškodnino družinam pogrešanih oseb;

  7.  poziva Turčijo, naj brez namernega odlašanja omogoči dostop do območij, ki so bila opredeljena kot vojaška, saj naj bi bile po podatkih pogrešane osebe pokopane prav tam; poudarja, da bi morala turška vojska izročiti in dati na vpogled stare vojaške karte ter zagotoviti dostop do svojega celotnega arhiva in tako omogočiti, da bi poiskali še neodkrite grobove;

  8.  poziva vse države članice EU, naj nujno ratificirajo Mednarodno konvencijo o zaščiti vseh oseb pred prisilnim izginotjem, Evropsko službo za zunanje delovanje in države članice pa, naj podprejo delo Odbora OZN o prisilnih izginotjih, ustanovljenega v okviru te konvencije;

  9.  poziva vse vpletene strani in vse, ki imajo kakršne koli informacije ali dokaze iz lastnih izkušenj, arhivov, spornih poročil ali podatkov o zaporih, naj jih nemudoma posredujejo Odboru za pogrešane osebe;

  10. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter turški vladi in parlamentu, in želi spomniti na brezpogojno obveznost vseh držav, da v skladu z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah, spoštujejo končne sodbe v zadevah, v katerih so stranke.