Предложение за обща резолюция - RC-B8-0215/2015Предложение за обща резолюция
RC-B8-0215/2015

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ относно отношенията между ЕС и Лигата на арабските държави и сътрудничеството в борбата с тероризма

11.3.2015 - (2015/2573(RSP))

внесено съгласно член 123, параграфи 2 и 4 от Правилника за дейността
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
ALDE (B8‑0215/2015)
Verts/ALE (B8‑0216/2015)
ECR (B8‑0221/2015)
S&D (B8‑0222/2015)
EFDD (B8‑0223/2015)
PPE (B8‑0225/2015)

Кристиан Дан Преда, Арно Данжан, Елмар Брок, Андрей Пленкович, Туне Келам, Мишел Алио-Мари, Мария Габриел, Дейвид Макалистър, Рамона Николе Мънеску, Дубравка Шуйца, Фернану Руаш, Давор Иво Щир, Йожеф Над, Андрей Ковачев, Клод Ролен, Емил Радев, Ивана Малетич от името на групата PPE
Арне Лиц, Афзал Кан, Виктор Боштинару, Елена Валенсиано, Никос Андрулакис, Нина Гил, Пиер Антонио Панцери, Ричард Хауит, Венсан Пеийон, Тонино Пицула, Хави Лопес, Марлене Мици, Зигмантас Балчитис, Таня Файон, Хуан Фернандо Лопес Агилар, Никола Капуто, Кнут Флекенщайн, Брандо Бенифей, Анди Кристя, Мирослав Похе, Дейвид Мартин, Мириам Дали, Дору-Клаудиан Фрунзулика, Гофредо Мария Бетини, Димитрис Пападакис, Лиса Яконсари, Сурая Пост, Биргит Зипел от името на групата S&D
Бранислав Шкрипек, Чарлз Танък, Беатрикс фон Щорх, Джефри Ван Орден, Маркус Прецел, Ханс-Олаф Хенкел, Дейвид Камбъл Банърман от името на групата ECR
Марите Схаке, Йозо Радош, Жерар Дьопре, Мариел дьо Сарнез, Антанас Гуога, Иван Яковчич, Илхан Кючюк, Фернандо Маура Барандиаран, Луи Мишел, Урмас Пает, Павел Теличка, Иво Вайгъл от името на групата ALDE
Алън Смит от името на групата Verts/ALE
Валентинас Мазуронис, Роландас Паксас, Фабио Масимо Касталдо, Иняцио Корао, Лаура Ферара от името на групата EFDD


Процедура : 2015/2573(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
RC-B8-0215/2015
Внесени текстове :
RC-B8-0215/2015
Разисквания :
Приети текстове :

Резолюция на Европейския парламент относно отношенията между ЕС и Лигата на арабските държави и сътрудничеството в борбата с тероризма

(2015/2573(RSP))

Европейският парламент,

–   като взе предвид резолюцията, приета от Съвета за сигурност на ООН на 24 септември 2014 г. относно заплахите за световния мир и сигурност, предизвикани от терористични актове (Резолюция 2178 (2014)),

–   като взе предвид съвместната декларация от Рига след неформалната среща на министрите на правосъдието и вътрешните работи в Рига на 29 и 30 януари 2015 г.,

–   като взе предвид дейностите на базираното в Малта бюро за връзка между ЕС и ЛАД, което има за цел да улесни диалога между Европейската комисия и Арабската лига,

–   като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

–   като взе предвид декларацията, приета на третата среща на министрите на външните работи на държавите от Европейския съюз и Лигата на арабските държави от 10 и 11 юни 2014 г.,

–   като взе предвид подписването на 19 януари 2015 г. на Меморандум за разбирателство между Федерика Могерини, заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП), и Набил ел Араби, генерален секретар на Лигата на арабските държави, представляващи съответно Европейския съюз и Лигата на арабските държави,

–   като взе предвид Стратегията за вътрешна сигурност на Европейския съюз, приета от Съвета на 25 февруари 2010 г.,

–   като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи относно борбата с тероризма, и по-специално заключенията от 9 февруари 2015 г.,

–   като взе предвид своята резолюция от 11 февруари 2015 г. относно мерките за борба с тероризма[1],

–   като взе предвид своята резолюция от 15 януари 2015 г. относно положението в Египет[2],

–   като взе предвид своите предходни резолюции относно държавите от Лигата на арабските държави (ЛАД),

–   като взе предвид изявлението на ЗП/ВП Федерика Могерини от 19 януари 2015 г.,

–   като взе предвид член 123, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

А. като има предвид, че тероризмът и екстремисткото насилие са основни заплахи за сигурността и свободите в световен мащаб и че зачитането на основните права е съществен елемент от успеха на политиките за борба с тероризма;

Б.  като има предвид, че тероризмът представлява глобална заплаха, която трябва да се преодолее чрез координирани усилия от страна на националните правителства и регионалните и международните организации; подчертава, че единствено един световен алианс може да се справи с тази заплаха ефективно и в пълно съответствие с международното право, основните ценности и международните стандарти за правата на човека;

В.  като има предвид, че на 19 януари 2015 г. заместник-председателят на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП), Федерика Могерини, и генералният секретар на Лигата на арабските държави (ЛАД), Набил ел Араби, подписаха меморандум за разбирателство между Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и Генералния секретариат на Лигата на арабските държави;

Г.  като има предвид, че съдържанието на Меморандума за разбирателство между ЕСВД и Генералния секретариат на Лигата на арабските държави от 2015 г. не е публично достояние;

Д. като има предвид, че ЕС и Лигата на арабските държави имат общ интерес от намирането на трайни решения за осигуряване на мир и стабилност в региона; като има предвид, че Меморандумът за разбирателство има за цел да подкрепи и заздрави отношенията между държавите – членки на ЕС, и членките на Лигата на арабските държави и да засили техните работни структури, обмена и диалога помежду им, с цел да постигнат общите цели и целите в областите от взаимен интерес;

Е.  като има предвид, че явлението бойци от Европа, пътуващи до различни места, за да водят джихад, и заплахата за сигурността, която могат да представляват на територията на ЕС след завръщането си, вероятно ще продължи да съществува и през идните години; като има предвид, че според сведенията хиляди граждани на ЕС са напуснали домовете си, за да станат чуждестранни бойци с избухването на войната и насилието в Сирия, Ирак и Либия, което представлява допълнително предизвикателство за сигурността на гражданите на ЕС; като има предвид, че неотдавнашните терористични актове в Париж и Копенхаген са извършени от граждани на ЕС;

Ж. като има предвид, че разпространяването на терористична пропаганда се улеснява от използването на интернет и социалните медии; като има предвид, че кибертероризмът позволява на терористичните групировки да установяват и поддържат връзки без физическото препятствие на границите, като по този начин се намалява необходимостта да разполагат с бази или убежища в различни страни;

З.  като има предвид, че съществуват сериозни и систематични нарушения на правата на човека в държавите – членки на Лигата на арабските държави;

И. като има предвид, че организации на гражданското общество, за които ЕС счита, че упражняват своите всеобщи права на човека и основни свободи, се заклеймяват като терористични организации от правителствата на държавите – членки на Лигата на арабските държави; като има предвид, че борбата с тероризма и националната сигурност се сочат във все по-голяма степен като основания за узаконяване на репресиите срещу опозиционни лидери, гражданското общество и журналисти;

Й. като има предвид, че външните политики на ЕС трябва да допринасят за борбата с терористичната заплаха, която ескалира в някои части на съседни на ЕС региони; като има предвид, че стратегиите за превенция в областта на борбата с тероризма следва да се основават на многостранен подход, насочен към непосредствена борба с подготовката на нападения на територията на Съюза, но също така и към интегрирането на необходимостта от справяне с първопричините за тероризма;

К. като има предвид, че ЕС осъжда налагането на смъртното наказание и налагането на жестоки и нечовешки наказания по целия свят, включително на обвинените в извършване на терористични актове;

1.  изразява дълбоката си тревога от страданията и загубата на човешки живот вследствие на терористични атаки и изразява своята солидарност със семействата на всички невинни жертви;

2.  подчертава факта, че тероризмът представлява пряка заплаха за всички страни и всички хора, независимо от техния етнически произход, религиозна принадлежност или убеждения;

3.  призовава за публикуването на Меморандума за разбирателство, така че неговото съдържание да може да бъде предмет на демократичен и съдебен надзор;

4.  призовава Съвета да работи върху изготвянето на хармонизирано и еднозначно определение на тероризма с всички държави – членки на Лигата на арабските държави;

5.  подчертава значението на сътрудничеството по въпросите на хуманитарната помощ чрез обмена на информация относно кризисните ситуации; подчертава значението на обмена, по целесъобразност, на оценки и най-добри практики, както и значението на сътрудничеството при определянето на практическите стъпки с цел подпомагане на справянето със заплахите, включително по-ефективни действия за противодействие на радикализацията, вербуването и пътуването на терористи и чуждестранни бойци, както и справянето с бойци, завръщащи се в мястото на отпътуване;

6.  отново заявява своята позиция, че в борбата с тероризма е от съществено значение да се разгледат не само последиците, но и факторите в основата на радикализацията, и подчертава необходимостта от цялостен междусекторен подход, който да гарантира участието на всички засегнати политики, в т.ч. значението на стимулирането на култура на приобщаване и толерантност, например чрез образованието и социалните и регионалните политики;

7.  отбелязва, че една от основните причини за настоящата терористична заплаха в ЕС и арабските държави е джихадисткият екстремизъм; подкрепя мнението, че една политика, насочена към дерадикализация и борба с тероризма, не може да бъде ефективна, ако не се развива в тясно сътрудничество с държавите на произход;

8.  потвърждава отново необходимостта да се поддържа равновесие между свободата и сигурността в отговор на терористичните заплахи и да се разгледат всички мерки, които трябва да бъдат предприети с оглед на съгласуваността им с принципите на правовата държава и изискванията за основните права;

9.  приветства по принцип сътрудничеството и партньорството между ЕС и трети държави с цел да се води борба с тероризма; приветства установяването на стратегически диалог между ЕС и Лигата на арабските държави, който включва обмен на мнения по въпросите на политиката и сигурността и обмен на редовни заседания на Комитета по политика и сигурност на ЕС и постоянните представители на Лигата на арабските държави, и дава висока оценка за напредъка, постигнат в областта на ранното предупреждение и реакцията при кризи, и по-специално пълното изпълнение на проекта за ранно предупреждение и реакция при кризи;

10. въпреки това припомня, че никога не трябва да се злоупотребява с мерките за борба с тероризма, за да се потиска законно несъгласие или за да се нарушават всеобщите права на човека на населението; призовава ЕС да създаде ясни гаранции в сътрудничеството си с трети държави, за да гарантира, че не подпомага или узаконява пряко или косвено репресиите срещу законни организации и физически лица в името на борбата с тероризма;

11. подчертава, че министрите на външните работи на ЕС и Лигата на арабските държави също така постигнаха съгласие да продължат работата по цялостното изпълнение на Глобалната стратегия на ООН за борба с тероризма; подкрепя факта, че те приветстваха създаването на центъра на ООН за борба с тероризма с инициативата на пазителя на двете свети джамии и призоваха за предоставянето на подкрепа на този център, както и че приветстваха провеждането на първата международна конференция относно борбата с тероризма в Багдад през март 2014 г. като възможност за обсъждане и търсене на подходящи средства и начини за насърчаване на международното сътрудничество и борба с тероризма на регионално равнище;

12. потвърждава отново значението на сътрудничеството между ЕС и Лигата на арабските държави в областта на правата на човека, като подчертава значението на по-нататъшното насърчаване и защита на правата на човека и подкрепа на всички права на човека за всички хора, включително правото на икономическо и социално развитие, свободата на словото и свободата на религия или убеждения, като същевременно се насърчават ценностите толерантност и съвместно съществуване между различните религии и се отхвърлят изключването, екстремизмът, подбуждането и разпространяването на омраза и насилие;

13. призовава ЕС да разработи, в сътрудничество с Лигата на арабските държави, специален механизъм, насочен към ограничаване на явлението трафик на оръжия, и по-специално насочен към държавите, от които произхожда тероризмът или в които се обучават терористи; призовава ЕС да следи отблизо изпълнението на износа на оръжие, особено на технологии с двойна употреба, от които в крайна сметка биха могли да се възползват терористи; счита, че е изключително важно да се противодейства на финансирането на тероризма в координация със съответните участници, включително Лигата на арабските държави и нейните членки;

14. счита, че ЕС трябва да преосмисли преобладаващата слабост, характеризираща по-ранното сътрудничество за борба с тероризма с държавите на произход, транзитно преминаване и местоназначение, през които са били превозвани чуждестранни бойци и средства за тяхното подпомагане, включително държавите – членки на Лигата на арабските държави;

15. подчертава, че една цялостна стратегия на ЕС за мерките за борба с тероризма на базата на всеобхватен подход, съчетаващ дипломатически и социално-икономически инструменти, инструменти за развитие, за предотвратяване на конфликти, за укрепване на мира и за управление на кризи, трябва също така да използва пълноценно неговата външна политика и политика за развитие с цел противодействие на бедността, дискриминацията и маргинализацията, водене на борба срещу корупцията и насърчаване на доброто управление, както и с цел предотвратяване и разрешаване на конфликти, като се има предвид, че всички тези елементи допринасят за маргинализирането на определени групи и слоеве на обществото, което от своя страна ги прави по-податливи на пропаганда от страна на екстремистки групировки;

16. припомня, че международната общност е поела ангажимент за приемането на мерки, които да гарантират зачитането на правата на човека за всички хора и принципите на правовата държава като фундамент на борбата с тероризма, чрез приемането на Глобалната стратегия на ООН за борба с тероризма от страна на Общото събрание в неговата Резолюция 60/288;

17. припомня на държавите членки и на агенциите на ЕС, включително Европол и Евроюст, за техните задължения по Хартата на основните права и международното право в областта на правата на човека, както и за целите на външната политика на ЕС;

18. отново заявява своята позиция, че правата на религиозните малцинства са неразривно свързани със зачитането на другите основни права и свободи на човека, като например правото на свобода, сигурност, равни възможности между мъжете и жените и свобода на изразяването, и призовава Лигата на арабските държави, ЕСВД и държавите – членки на двете организации да защитават религиозните малцинства в арабския сват и изцяло да прилагат насоките на ЕС относно утвърждаването и защитата на свободата на религията и убежденията;

19. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, както и на генералния секретар на Лигата на арабските държави.