Společný návrh usnesení - RC-B8-0215/2015Společný návrh usnesení
RC-B8-0215/2015

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o vztazích mezi EU a Ligou arabských států a spolupráci v boji proti terorismu

11.3.2015 - (2015/2573(RSP))

předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu
a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
ALDE (B8‑0215/2015)
Verts/ALE (B8‑0216/2015)
ECR (B8‑0221/2015)
S&D (B8‑0223/2015)
EFDD (B8‑0223/2015)
PPE (B8‑0225/2015)

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Andrej Plenković, Tunne Kelam, Michèle Alliot-Marie, Mariya Gabriel, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Davor Ivo Stier, József Nagy, Andrey Kovatchev, Claude Rolin, Emil Radev, Ivana Maletić za skupinu PPE
Arne Lietz, Afzal Khan, Victor Boștinaru, Elena Valenciano, Nikos Androulakis, Neena Gill, Pier Antonio Panzeri, Richard Howitt, Vincent Peillon, Tonino Picula, Javi López, Marlene Mizzi, Zigmantas Balčytis, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Nicola Caputo, Knut Fleckenstein, Brando Benifei, Andi Cristea, Miroslav Poche, David Martin, Miriam Dalli, Doru-Claudian Frunzulică, Goffredo Maria Bettini, Demetris Papadakis, Liisa Jaakonsaari, Soraya Post, Birgit Sippel za skupinu S&D
Branislav Škripek, Charles Tannock, Beatrix von Storch, Geoffrey Van Orden, Marcus Pretzell, Hans-Olaf Henkel, David Campbell Bannerman, za skupinu ECR
Marietje Schaake, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Urmas Paet, Pavel Telička, Ivo Vajgl za skupinu ALDE
Alyn Smith za skupinu Verts/ALE
Valentinas Mazuronis, Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Ferrara za skupinu EFDD


Postup : 2015/2573(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B8-0215/2015
Předložené texty :
RC-B8-0215/2015
Rozpravy :
Přijaté texty :

Usnesení Evropského parlamentu o vztazích mezi EU a Ligou arabských států a spolupráci v boji proti terorismu

(2015/2573(RSP))

Evropský parlament,

–   s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti Organizace spojených národů ze dne 24. září 2014 o hrozbách pro mezinárodní mír a bezpečnost vyvolaných teroristickými činy (rezoluce 2178 (2014)),

–   s ohledem na společné prohlášení z Rigy přijaté v návaznosti na neformální schůzku ministrů spravedlnosti a vnitřních věcí EU ve dnech 29. a 30. ledna 2015,

–   s ohledem na činnost kontaktní kanceláře EU-LAS na Maltě, jejímž cílem je usnadnit dialog mezi Komisí a Ligou arabských států,

–   s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie,

–   s ohledem na prohlášení přijaté na třetím zasedání ministrů zahraničních věcí Evropské unie a Ligy arabských států, které se konalo ve dnech 10. a 11. června 2014,

–   s ohledem na memorandum o porozumění, které dne 19. ledna 2015 podepsali místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federica Mogheriniová, zastupující Evropskou unii, a generální tajemník Ligy arabských států Nábil al-Arabí, zastupující Ligu arabských států;

–   s ohledem na strategii vnitřní bezpečnosti EU, kterou přijala Rada dne 25. února 2010,

–   s ohledem na závěry Rady pro zahraniční věci týkající se boje proti terorismu, zejména na závěry ze dne 9. února 2015,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 11. února 2015 o protiteroristických opatřeních[1],

–   s ohledem na své usnesení ze dne 15. ledna 2015 o situaci v Egyptě[2],

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o zemích, které jsou členy Ligy arabských států (LAS),

–   s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Federiky Mogheriniové ze dne 19. ledna 2015,

–   s ohledem na čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že terorismus a násilný extremismus jsou přední hrozbou pro bezpečnost a svobodu ve světě, a vzhledem k tomu, že klíčovým prvkem úspěšné protiteroristické politiky je dodržování základních práv;

B.  vzhledem k tomu, že terorismus představuje celosvětovou hrozbu, kterou je třeba potírat pomocí koordinovaného úsilí vnitrostátních vlád a regionálních a mezinárodních organizací; zdůrazňuje, že pouze globální aliance může tuto hrozbu účinně řešit v plném souladu s mezinárodním právem, základními hodnotami a mezinárodními normami v oblasti lidských práv;

C. vzhledem k tomu, že místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federica Mogheriniová a generální tajemník Ligy arabských států (LAS) Nábil al-Arabí podepsali dne 19. ledna 2015 memorandum o porozumění mezi Evropskou službou pro vnější činnost (ESVČ) a generálním sekretariátem LAS;

D. vzhledem k tomu, že obsah memoranda o porozumění mezi ESVČ a generálním sekretariátem LAS z roku 2015 je neveřejný;

E.  vzhledem k tomu, že EU a LAS mají společný zájem na nalezení trvalého řešení, které v tomto regionu zajistí mír a stabilitu; vzhledem k tomu, že cílem tohoto memoranda o porozumění je podpořit a posílit vztahy mezi členskými státy EU a členy LAS, a rozšířit tak jejich pracovní struktury, vyměňovat si zkušenosti a prohloubit dialog, s cílem napomoci uskutečnění společných cílů v oblastech společného zájmu;

F.  vzhledem k tomu, že fenomén zahraničních bojovníků z Evropy, kteří cestují do různých míst za účelem boje v rámci džihádu, a bezpečností hrozba, kterou mohou po návratu do EU představovat, budou zřejmě existovat i v následujících letech; vzhledem k tomu, že podle zpráv opustily své domovy tisíce státních příslušníků EU, aby se jako zahraniční bojovníci zapojili do válečných konfliktů a násilných střetů, které vypukly v Sýrii, Iráku a Libyi, a že tito bojovníci ohrožují i bezpečnost občanů EU; vzhledem k tomu, že nedávné teroristické činy v Paříži a v Kodani spáchali státní příslušníci EU;

G. vzhledem k tomu, že šíření terorismu je snadnější díky využívání internetu a sociálních médií; vzhledem k tomu, že v důsledku kybernetického terorismu mohou teroristické skupiny vytvářet vazby a zůstávat ve spojení, aniž by musely překonávat fyzické překážky v podobě hranic, a proto mají omezené potřeby, pokud jde o základny a útočiště v jednotlivých zemích;

H. vzhledem k tomu, že mezi členskými státy LAS dochází k závažnému a systematickému porušování lidských práv;

I.   vzhledem k tomu, že organizace občanské společnosti, o nichž má EU za to, že uplatňují svá všeobecná lidská práva a základní svobody, jsou vládami některých členů LAS považovány za teroristické organizace; vzhledem k tomu, že boj proti terorismu a národní bezpečnost jsou stále častěji udávány jako důvody ospravedlňující tvrdé zásahy proti představitelům opozice, občanské společnosti a novinářům;

J.   vzhledem k tomu, že vnější politika EU musí přispívat k boji proti hrozbě terorismu, který v některých oblastech v sousedství EU eskaluje; vzhledem k tomu, že preventivní strategie boje proti terorismu by se měly zakládat na vícestranném přístupu zaměřeném na přímé narušování přípravy útoků na území Unie, avšak rovněž by měly začleňovat skutečnost, že je třeba řešit nejhlubší příčiny terorismu;

K. vzhledem k tomu, že EU odsuzuje uplatňování trestu smrti a krutých a nelidských trestů všude ve světě, a to i v případě osob, které byly odsouzeny za spáchání teroristických činů;

1.  vyjadřuje své hluboké zděšení nad rozsahem lidského utrpení a ztrát na životech v důsledku teroristickým útoků a vyjadřuje svou solidaritu rodinám všech nevinných obětí;

2.  zdůrazňuje skutečnost, že terorismus představuje přímou hrozbu pro všechny země a všechny osoby bez ohledu na jejich etnický původ nebo náboženské vyznání či přesvědčení;

3.  požaduje, aby bylo memorandum o porozumění zveřejněno, aby mohl být jeho obsah podroben demokratickému a soudnímu dohledu;

4.  vyzývá Radu, aby se všemi členskými zeměmi LAS spolupracovala na společné a jednoznačné definici terorismu;

5.  zdůrazňuje význam spolupráce v záležitostech humanitární pomoci prostřednictvím výměny informací o krizových situacích; zdůrazňuje význam sdílení hodnocení a osvědčených postupů podle potřeby, jakož i důležitost spolupráce při určování praktických kroků, které by pomohly řešit hrozby, a to včetně účinnějších opatření s cílem zabránit radikalizaci, náboru a přesunům teroristů a zahraničních bojovníků a vyřešit situaci bojovníků, kteří se navrátí do místa původního odjezdu;

6.  opakuje svůj názor, že v boji proti terorismu je zásadně důležité řešit nejen jeho dopady, ale i základní faktory vedoucí k radikalizaci, a zdůrazňuje, že je třeba zaujmout komplexní přístup napříč jednotlivými oblastmi, který zaručí zapojení všech dotčených politik; k tomu mimo jiné patří, že je důležité podporovat kulturu začleňování a tolerance, například prostřednictvím politiky vzdělávání a sociálních a regionálních politik;

7.  konstatuje, že k hlavním příčinám současné teroristické hrozby v EU a v arabských státech patří džihádistický extremismus; je toho názoru, že politika zaměřená na deradikalizaci a boj proti terorismu nemůže být účinná, pokud nebude rozvíjena v úzké spolupráci se zeměmi původu;

8.  znovu zdůrazňuje, že v rámci reakce na hrozbu teroristických útoků je třeba zachovat rovnováhu mezi svobodou a bezpečností a posuzovat všechna přijímaná opatření z hlediska jejich slučitelnosti se zásadami právního státu a základními právy;

9.  obecně vítá spolupráci a partnerství v boji proti terorismu mezi EU a třetími zeměmi; vítá navázání strategického dialogu mezi EU a LAS, který zahrnuje výměny poznatků o politických a bezpečnostních záležitostech a pravidelná setkání mezi Politickým a bezpečnostním výborem EU a arabskými stálými zástupci, a oceňuje pokrok dosažený v oblasti včasného varování a řešení krizí, především co se týče úplného provádění projektu včasného varování a řešení krizí;

10. připomíná však, že protiteroristická opatření nesmí být nikdy zneužívána k potlačení legitimního disentu nebo k porušování všeobecných lidských práv jednotlivců; vyzývá EU, aby do své spolupráce s třetími zeměmi začlenila jasné bezpečnostní záruky, a zajistila tak, že nebude ve jménu boje proti terorismu, ať přímo, či nepřímo, podporovat nebo legitimizovat útlak legitimních organizací a jednotlivců;

11. zdůrazňuje, že ministři zahraničních věcí EU a LAS se rovněž shodli na tom, že budou pokračovat v práci na komplexním provádění globální strategie OSN pro boj proti terorismu; je potěšen skutečností, že tito ministři uvítali zřízení protiteroristického střediska OSN z podnětu Strážce dvou svatých mešit, vyzvali k poskytnutí podpory tomuto středisku a uvítali uspořádání první mezinárodní konference pro boj proti terorismu v březnu 2014 v Bagdádu jako příležitost k diskuzi a k hledání vhodných prostředků a způsobů pro posílení mezinárodní spolupráce a boje proti terorismu na regionální úrovni;

12. znovu zdůrazňuje význam spolupráce mezi EU a LAS v oblasti lidských práv, především co se týče pokračující podpory a ochrany lidských práv a prosazování všech lidských práv pro všechny, včetně práv na ekonomický a sociální rozvoj, svobodu projevu a svobodu náboženského vyznání či přesvědčení, a současně podpory hodnoty tolerance a soužití mezi odlišnými náboženstvími a odmítání vyloučení, extremismu, podněcování k nenávisti a násilí a jejich šíření;

13. vyzývá EU, aby ve spolupráci s LAS vyvinula specializovaný mechanismus, jenž by omezil obchod se zbraněmi, především pak v zemích, v nichž terorismus vzniká nebo kde jsou teroristé cvičeni; vyzývá EU, aby důkladně dohlížela na provádění vývozu zbraní, zejména co se týče technologie dvojího užití, kterou by mohli využít teroristé; je přesvědčen, že bojovat proti financování teroristické činnosti je nezbytné ve spolupráci s příslušnými aktéry, včetně LAS a jejích členů;

14. je přesvědčen, že EU se musí nově postavit k tomu, že dřívější protiteroristická spolupráce se zeměmi původu, tranzitu a určení, přes které proudí zahraniční bojovníci a zdroje na jejich podporu, včetně členských států LAS, byla převážně nedostatečná;

15. zdůrazňuje, že komplexní strategie protiteroristických opatření EU, která by se zakládala na přístupu kombinujícím diplomatické a socioekonomické nástroje a nástroje rozvoje, předcházení konfliktům, budování míru a řešení krizí, musí rovněž plně využívat zahraniční a rozvojové politiky Unie, neboť musí bojovat proti chudobě, diskriminaci a marginalizaci a proti korupci a podporovat prosazování řádné veřejné správy a předcházet konfliktům a řešit je, jelikož všechny tyto jevy přispívají k marginalizaci určitých skupin a sektorů společnosti, které se pak stávají ohroženějšími vůči propagandě extremistických skupin;

16. připomíná, že mezinárodní společenství se zavázalo k přijetí opatření, která zajistí dodržování lidských práv pro všechny a právního státu, jakožto základního kamene boje proti terorismu, a to prostřednictvím přijetí globální strategie Organizace spojených národů pro boj proti terorismu stanovené v rezoluci Valného shromáždění OSN č. 60/288;

17. připomíná členským státům a agenturám EU, včetně Europolu a Eurojustu, jejich povinnosti vyplývající z Listiny základních práv, z mezinárodního práva v oblasti lidských práv a z cílů vnější politiky EU;

18. opakuje svůj postoj, že práva náboženských menšin jsou neoddělitelně spjata s dodržováním dalších základních lidských práv a svobod, jako je právo na osobní svobodu, bezpečnost, rovné příležitosti mužů a žen a svobodu projevu, a vyzývá LAS, ESVČ a členské státy obou organizací, aby chránily náboženské menšiny v arabském světě a v plném rozsahu uplatňovaly pokyny EU na podporu a ochranu svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení;

19. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a generálnímu tajemníkovi Ligy arabských států.