Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B8-0215/2015Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B8-0215/2015

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και του Συνδέσμου των Αραβικών Κρατών και τη συνεργασία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας

11.3.2015 - (2015/2573(RSP))

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
ALDE (B8‑0215/2015)
Verts/ALE (B8‑0216/2015)
ECR (B8‑0221/2015)
S&D (B8‑0222/2015)
EFDD (B8‑0223/2015)
PPE (B8‑0225/2015)

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Andrej Plenković, Tunne Kelam, Michèle Alliot-Marie, Mariya Gabriel, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Davor Ivo Stier, József Nagy, Andrey Kovatchev, Claude Rolin, Emil Radev, Ivana Maletić εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Arne Lietz, Afzal Khan, Victor Boștinaru, Elena Valenciano, Νίκος Ανδρουλάκης, Neena Gill, Pier Antonio Panzeri, Richard Howitt, Vincent Peillon, Tonino Picula, Javi López, Marlene Mizzi, Zigmantas Balčytis, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Nicola Caputo, Knut Fleckenstein, Brando Benifei, Andi Cristea, Miroslav Poche, David Martin, Miriam Dalli, Doru-Claudian Frunzulică, Goffredo Maria Bettini, Δημήτρης Παπαδάκης, Liisa Jaakonsaari, Soraya Post, Birgit Sippel εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Branislav Škripek, Charles Tannock, Beatrix von Storch, GeoffreyVan Orden, Marcus Pretzell, Hans-Olaf Henkel, David Campbell Bannerman, εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Marietje Schaake, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Urmas Paet, Pavel Telička, Ivo Vajgl εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Alyn Smith εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Valentinas Mazuronis, Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Ferrara εξ ονόματος της Ομάδας EFDD


Διαδικασία : 2015/2573(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B8-0215/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B8-0215/2015
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και του Συνδέσμου των Αραβικών Κρατών και τη συνεργασία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας

(2015/2573(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση που εκδόθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στις 24 Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με τις απειλές για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια που προκαλούνται από τρομοκρατικές ενέργειες (απόφαση 2178 (2014)),

–   έχοντας υπόψη την της κοινή δήλωση της Ρίγα στο πλαίσιο της άτυπης συνάντησης των υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών στη Ρίγα στις 29 και 30 Ιανουαρίου 2015·

–   έχοντας υπόψη τις δραστηριότητες του γραφείου συνδέσμου της ΕΕ- ΣΑΚ στη Μάλτα, με στόχο τη διευκόλυνση του διαλόγου μεταξύ της Επιτροπής και του Αραβικού Συνδέσμου,

–   έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση που εκδόθηκε κατά την Τρίτη Συνάντηση Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συνδέσμου των Αραβικών Κρατών, στις 10 και 11 Ιουνίου 2014,

–   έχοντας υπόψη το μνημόνιο συνεννόησης που υπεγράφη στις 19 Ιανουαρίου 2015 μεταξύ της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ) Federica Mogherini και του Γενικού Γραμματέα του Συνδέσμου των Αραβικών Κρατών Nabil El Araby, οι οποίοι εκπροσωπούσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Σύνδεσμο των Αραβικών Κρατών αντίστοιχα,

–   έχοντας υπόψη τη στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτή εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 25 Φεβρουαρίου 2010,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, και ιδίως τα συμπεράσματα της 9ης Φεβρουαρίου 2015,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τα μέτρα κατά της τρομοκρατίας[1],

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο[2],

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με χώρες του Συνδέσμου των Αραβικών Κρατών,

–   έχοντας υπόψη την δήλωση της ΑΕ/ΥΕ Federica Mogherini, της 19ης Ιανουαρίου 2015,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρομοκρατία και ο βίαιος εξτρεμισμός είναι μείζονες απειλές για την ασφάλεια και τις ελευθερίες σε παγκόσμιο επίπεδο και ότι ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι βασικό στοιχείο των αντιτρομοκρατικών πολιτικών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρομοκρατία συνιστά παγκόσμια απειλή, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί με συντονισμένη προσπάθεια των εθνικών κυβερνήσεων και των περιφερειακών και διεθνών οργανισμών· ότι μόνο μια παγκόσμια συμμαχία μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή την απειλή αποτελεσματικά, με πλήρη συμμόρφωση προς το διεθνές δίκαιο, τις θεμελιώδεις αξίες και τις διεθνείς προδιαγραφές περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 19 Ιανουαρίου 2015, η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΑΕ/ΥΕ), Federica Mogherini, και ο Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου των Αραβικών Κρατών (ΣΑΚ), κ. Nabil El Araby, υπέγραψαν μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και της Γενικής Γραμματείας του Συνδέσμου των Αραβικών Κρατών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το περιεχόμενο του μνημονίου συνεννόησης του 2015 μεταξύ της ΕΥΕΔ και της Γενικής Γραμματείας του ΣΑΚ δεν έχει δημοσιοποιηθεί·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και ο ΣΑΚ έχουν κοινό συμφέρον στην εξεύρεση μακρόπνοων λύσεων για τη διασφάλιση της περιφερειακής ειρήνης και σταθερότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το παρόν μνημόνιο συνεννόησης έχει ως σκοπό να στηρίξει και να ενδυναμώσει τις σχέσεις μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και του Αραβικού Συνδέσμου, ώστε να ενισχύσει τις δομές εργασίας, την ανταλλαγή εμπειριών και το διάλογο και να βοηθήσει στην επίτευξη κοινών σκοπών και στόχων σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το φαινόμενο των μαχητών που φεύγουν από την Ευρώπη για να συμμετάσχουν στον ιερό πόλεμο (τζιχάντ) σε διάφορα μέρη του κόσμου και η απειλή που μπορούν να αποτελέσουν τα άτομα αυτά για την ασφάλεια στο εσωτερικό της ΕΕ μετά την επιστροφή τους, αναμένεται να συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, με το ξέσπασμα του πολέμου και των βιαιοτήτων στη Συρία, το Ιράκ και τη Λιβύη, χιλιάδες ευρωπαίοι πολίτες έφυγαν από τις πατρίδες τους για να πολεμήσουν ως ξένοι μαχητές, με αποτέλεσμα να αποτελούν ένα επιπλέον πρόβλημα για την ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι και στην Κοπεγχάγη διαπράχθηκαν από πολίτες της ΕΕ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάδοση της τρομοκρατικής προπαγάνδας διευκολύνεται από τη χρήση του Διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρομοκρατία στον κυβερνοχώρο δίνει τη δυνατότητα σε τρομοκρατικές ομάδες να δημιουργούν και να διατηρούν δεσμούς χωρίς το φυσικό εμπόδιο των συνόρων, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό την ανάγκη να διατηρούν βάσεις ή καταφύγια σε διάφορες χώρες·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σοβαρές και συστηματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλα τα κράτη μέλη του Αραβικού Συνδέσμου·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οργανώσεις που η ΕΕ θεωρεί ότι ασκούν τα οικουμενικά ανθρώπινα δικαιώματά τους και τις θεμελιώδεις ελευθερίες τους, χαρακτηρίζονται συχνά ως τρομοκρατικές οργανώσεις από τις κυβερνήσεις κρατών μελών του Αραβικού Συνδέσμου· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλο και περισσότερο η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και η εθνική ασφάλεια προβάλλονται ως λόγοι για την νομιμοποίηση κατασταλτικών επιχειρήσεων σε βάρος προσωπικοτήτων της αντιπολίτευσης, της κοινωνίας των πολιτών και των δημοσιογράφων·

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ πρέπει να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της τρομοκρατικής απειλής, που κλιμακώνεται σε ορισμένα μέρη της γειτονίας της· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στρατηγικές πρόληψης για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας πρέπει να βασίζονται σε μια πλουραλιστική προσέγγιση με σκοπό την άμεση αντίκρουση της προπαρασκευής επιθέσεων στο έδαφος της Ένωσης, αλλά και την συνεκτίμηση της ανάγκης να αντιμετωπιστούν τα βαθύτερα αίτια της τρομοκρατίας·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ καταδικάζει την εφαρμογή της θανατικής ποινής και την επιβολή σκληρής και απάνθρωπης τιμωρίας οπουδήποτε στον πλανήτη, ακόμη και σε άτομα που έχουν καταδικαστεί για τη διάπραξη τρομοκρατικών ενεργειών·

1.  εκφράζει τον αποτροπιασμό του για το πρωτοφανές επίπεδο ανθρώπινης οδύνης και την απώλεια ζωών λόγω των τρομοκρατικών επιθέσεων, και εκφράζει τη συμπαράστασή του στις οικογένειες όλων των αθώων θυμάτων·

2.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η τρομοκρατία συνιστά άμεση απειλή για όλα τα κράτη και όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από εθνοτική καταγωγή, θρησκεία ή πεποιθήσεις·

3.  ζητεί να δημοσιοποιηθεί το μνημόνιο συνεννόησης ώστε το περιεχόμενό του να αποτελέσει αντικείμενο δημοκρατικής και δικαστικής εποπτείας·

4.  καλεί το Συμβούλιο να εργασθεί με όλα τα κράτη μέλη του Αραβικού Συνδέσμου για έναν εναρμονισμένο και ξεκάθαρο ορισμό της τρομοκρατίας·

5.  τονίζει τη σημασία της συνεργασίας σε θέματα ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις καταστάσεις κρίσης· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η ανταλλαγή, ανάλογα με την περίπτωση, αξιολογήσεων και βέλτιστων πρακτικών, καθώς και η συνεργασία στον προσδιορισμό συγκεκριμένων μέτρων που θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των απειλών, όπου περιλαμβάνονται και αποτελεσματικότερα μέτρα κατά της ριζοσπαστικοποίησης, της στρατολόγησης και των μετακινήσεων τρομοκρατών και αλλοδαπών μαχητών, καθώς και για την αντιμετώπιση των μαχητών που επιστρέφουν στον τόπο αναχώρησής τους·

6.  επαναλαμβάνει τη θέση του ότι στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας, είναι ζωτικής σημασίας να αντιμετωπιστούν όχι μόνο οι συνέπειες, αλλά και οι υποκείμενοι παράγοντες της ριζοσπαστικοποίησης, και υπογραμμίζει την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη διατομεακή προσέγγιση με εμπλοκή όλων των σχετικών πολιτικών, όπως είναι σημαντική και η προώθηση μιας αντίληψης βασισμένης στην κοινωνική ένταξη και την ανεκτικότητα, για παράδειγμα μέσω της εκπαίδευσης και των κοινωνικών και περιφερειακών πολιτικών·

7.  σημειώνει ότι η παρούσα τρομοκρατική απειλή στην ΕΕ και στα αραβικά κράτη έχει μεταξύ των βασικών αιτίων της τον εξτρεμιστικό τζιχαντισμό· συμφωνεί με την άποψη ότι μια πολιτική με στόχο την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης και της τρομοκρατίας δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική χωρίς τη στενή συνεργασία με τις χώρες καταγωγής·

8.  επιβεβαιώνει την ανάγκη να διατηρηθεί μια ισορροπία μεταξύ ελευθερίας και ασφάλειας κατά την αντιμετώπιση των τρομοκρατικών απειλών, και όλα τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν να εξεταστούν από την άποψη της συμβατότητάς τους με το κράτος δικαίου και τις απαιτήσεις σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

9.  επικροτεί σε γενικές γραμμές τη συνεργασία και σύμπραξη μεταξύ της ΕΕ και των τρίτων χωρών για την πάταξη της τρομοκρατίας· χαιρετίζει τη θέσπιση του στρατηγικού διαλόγου ΕΕ-Αραβικού Συνδέσμου, συμπεριλαμβανομένων των ανταλλαγών σε θέματα πολιτικής και ασφάλειας, των τακτικών συναντήσεων της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας της ΕΕ με τους Άραβες Μόνιμους Αντιπροσώπους, και επικροτεί την πρόοδο που έχει σημειωθεί στον τομέα της έγκαιρης προειδοποίησης και της αντιμετώπισης κρίσεων, ιδίως την πλήρη εφαρμογή του σχεδίου έγκαιρης προειδοποίησης και αντιμετώπισης κρίσεων·

10. υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι τα μέτρα κατά της τρομοκρατίας δεν θα πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούνται καταχρηστικά για την καταστολή θεμιτών διαφορετικών απόψεων, ή για την παραβίαση οικουμενικών ανθρώπινων δικαιωμάτων· καλεί την ΕΕ να καθορίσει σαφείς εγγυήσεις στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τρίτες χώρες, ώστε αυτή να μην υποστηρίζει άμεσα ή έμμεσα ή να μην νομιμοποιεί την καταστολή νόμιμων οργανώσεων και ατόμων στο όνομα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας·

11. τονίζει ότι οι υπουργοί εξωτερικών της ΕΕ και του Αραβικού Συνδέσμου συμφώνησαν επίσης να συνεχίσουν τις εργασίες για την πλήρη εφαρμογή της παγκόσμιας αντιτρομοκρατικής στρατηγικής του ΟΗΕ· επικροτεί το ότι χαιρέτισαν τη δημιουργία του Αντιτρομοκρατικού Κέντρου του ΟΗΕ με πρωτοβουλία του Φύλακα των δύο ιερών τζαμιών, και ότι ζήτησαν να υποστηριχθεί το κέντρο αυτό, καθώς και το ότι χαιρέτισαν την πρώτη διεθνή διάσκεψη για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, στη Βαγδάτη τον Μάρτιο του 2014, ως μια ευκαιρία για συζήτηση και αναζήτηση κατάλληλων μέσων και τρόπων για την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας σε περιφερειακό επίπεδο·

12. επαναβεβαιώνει τη σημασία της συνεργασίας της ΕΕ με τον Αραβικό Σύνδεσμο στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τονίζοντας τη σημασία του να συνεχισθεί η προαγωγή και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλους, όπου περιλαμβάνονται το δικαίωμα στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, η ελευθερία της έκφρασης και η ελευθερία θρησκείας ή πεποιθήσεων, και παράλληλα η προαγωγή των αξιών της ανοχής και της συνύπαρξης μεταξύ διαφορετικών θρησκειών και η απόρριψη του αποκλεισμού, του εξτρεμισμού, της υποδαύλισης και διάδοσης του μίσους και της βίας·

13. καλεί την ΕΕ να αναπτύξει, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Αραβικών Κρατών, ένα ειδικό μηχανισμό για να μειωθεί το φαινόμενο της λαθρεμπορίας όπλων, ιδίως απέναντι στις χώρες από τις οποίες προέρχεται η τρομοκρατία ή στις οποίες εκπαιδεύονται οι τρομοκράτες· ζητεί από την ΕΕ να επιβλέπει στενά τις εξαγωγές όπλων, ιδιαίτερα των τεχνολογιών διπλής χρήσης που θα μπορούσαν στο τέλος να χρησιμοποιηθούν από τρομοκράτες· εκτιμά πως έχει ζωτική σημασία το να αντιμετωπισθεί η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, σε συντονισμό με τους αρμόδιους, συμπεριλαμβανομένων του Αραβικού Συνδέσμου και των μελών του·

14. εκτιμά πως η ΕΕ πρέπει να επανεξετάσει τις κυριότερες αδυναμίες που χαρακτήριζαν την προηγούμενη αντιτρομοκρατική συνεργασία με τις χώρες καταγωγής, διέλευσης και προορισμού, μέσω των οποίων διοχετεύθηκαν ξένοι μαχητές και οι πόροι για την υποστήριξή τους, συμπεριλαμβανομένων κρατών μελών του ΣΕΝ·

15. τονίζει ότι μια συνολική στρατηγική της ΕΕ στον τομέα των αντιτρομοκρατικών μέτρων, βασισμένη σε μια αντίληψη που θα συνδυάζει διπλωματικούς, κοινωνικοοικονομικούς, αναπτυξιακούς μηχανισμούς και μηχανισμούς πρόληψης των συγκρούσεων, οικοδόμησης της ειρήνης και διαχείρισης των κρίσεων, θα πρέπει επίσης να κάνει πλήρη χρήση της εξωτερικής και της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ, ώστε να καταπολεμηθούν η φτώχεια, οι διακρίσεις και η περιθωριοποίηση, να αντιμετωπιστεί η διαφθορά, και να προαχθεί η χρηστή διακυβέρνηση, καθώς και να προλαμβάνονται και να επιλύονται ο συγκρούσεις, παράγοντες όλοι αυτοί που συμβάλλουν στην περιθωριοποίηση ορισμένων ομάδων και τμημάτων της κοινωνίας που έτσι καθίστανται πιο τρωτά απέναντι στην προπαγάνδα των εξτρεμιστικών οργανώσεων·

16. υπενθυμίζει ότι, με τη θέσπιση της παγκόσμιας αντιτρομοκρατικής στρατηγικής των Ηνωμένων Εθνών από τη Γενική Συνέλευση με το ψήφισμα 60/288, η διεθνής κοινότητα δεσμεύτηκε υπέρ της λήψης μέτρων που θα διασφαλίζουν το σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων για όλους καθώς και το κράτος δικαίου, ως θεμελιώδη βάση για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

17. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη και στους οργανισμούς της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων της Ευρωπόλ και της Eurojust, τις υποχρεώσεις που έχουν δυνάμει του Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και βάσει των στόχων της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ·

18. επαναλαμβάνει τη θέση του ότι τα δικαιώματα των θρησκευτικών μειονοτήτων είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τον σεβασμό των άλλων θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών, όπως το δικαίωμα στην ελευθερία, την ασφάλεια, την ισότητα και την ελευθερία της έκφρασης, και ζητεί από τον ΣΑΚ, την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη και των δυο οργανισμών να προστατεύουν τις θρησκευτικές μειονότητες στον αραβικό κόσμο και να εφαρμόζουν πλήρως τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και προστασία της ελευθερίας της θρησκείας και των πεποιθήσεων·

19. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και την Πολιτική Ασφάλειας, καθώς και στον Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου των Αραβικών Κρατών.