Zajednički prijedlog rezolucije - RC-B8-0215/2015Zajednički prijedlog rezolucije
RC-B8-0215/2015

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE o odnosima između EU-a i Lige arapskih država i suradnje u borbi protiv terorizma

11.3.2015 - (2015/2573(RSP))

podnesen u skladu s člankom 123. stavcima 2. i 4. Poslovnika,
koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova:
ALDE (B8‑0215/2015)
Verts/ALE (B8‑0216/2015)
ECR (B8‑0221/2015)
S&D (B8‑0222/2015)
EFDD (B8‑0223/2015)
PPE (B8‑0225/2015)

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Andrej Plenković, Tunne Kelam, Michèle Alliot-Marie, Mariya Gabriel, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Davor Ivo Stier, József Nagy, Andrey Kovatchev, Claude Rolin, Emil Radev, Ivana Maletić u ime Kluba zastupnika PPE-a
Arne Lietz, Afzal Khan, Victor Boștinaru, Elena Valenciano, Nikos Androulakis, Neena Gill, Pier Antonio Panzeri, Richard Howitt, Vincent Peillon, Tonino Picula, Javi López, Marlene Mizzi, Zigmantas Balčytis, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Nicola Caputo, Knut Fleckenstein, Brando Benifei, Andi Cristea, Miroslav Poche, David Martin, Miriam Dalli, Doru-Claudian Frunzulică, Goffredo Maria Bettini, Demetris Papadakis, Liisa Jaakonsaari, Soraya Post, Birgit Sippel u ime Kluba zastupnika S&D-a
Branislav Škripek, Charles Tannock, Beatrix von Storch, Geoffrey Van Orden, Marcus Pretzell, Hans-Olaf Henkel, David Campbell Bannerman, u ime Kluba zastupnika ECR-a
Marietje Schaake, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Urmas Paet, Pavel Telička, Ivo Vajgl u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Alyn Smith u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Valentinas Mazuronis, Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Ferrara u ime Kluba zastupnika EFDD-a


Postupak : 2015/2573(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
RC-B8-0215/2015
Podneseni tekstovi :
RC-B8-0215/2015
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

Rezolucija Europskog parlamenta  o odnosima između EU-a i Lige arapskih država i suradnje u borbi protiv terorizma

(2015/2573(RSP))

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir Rezoluciju o prijetnjama međunarodnom miru i sigurnosti koje su izazvane terorističkim djelima koju je Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda usvojilo 24. rujna 2014. (Rezolucija 2178 (2014)),

–   uzimajući u obzir zajedničku izjavu donesenu nakon neslužbenog sastanka ministara pravosuđa i unutarnjih poslova održanog u Rigi 29. i 30. siječnja 2015.,

–   uzimajući u obzir aktivnosti Ureda za vezu EU-a i Lige arapskih država na Malti, usmjerene na poticanje dijaloga između Komisije i Arapske lige,

–   uzimajući u obzir Povelju o temeljnim pravima Europske unije,

–   uzimajući u obzir deklaraciju usvojenu na trećem sastanku ministara vanjskih poslova Europske unije i Lige arapskih država održanom 10. i 11. lipnja 2014.,

–   uzimajući u obzir potpisivanje Memoranduma o razumijevanju dana 19. siječnja 2015. između potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federice Mogherini, u ime Europske unije, te glavnog tajnika Lige arapskih država Nabila El Arabyja, u ime Lige arapskih država,

–   uzimajući u obzir Strategiju unutarnje sigurnosti EU-a koju je Vijeće usvojilo 25. veljače 2010.,

–   uzimajući u obzir zaključke Vijeća za vanjsku politiku o borbi protiv terorizma, a posebno zaključke od 9. veljače 2015.,

–   uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 11. veljače 2015. o mjerama protiv terorizma[1],

–   uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 15. siječnja 2015. o situaciji u Egiptu[2],

–   uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o zemljama Lige arapskih država,

–   uzimajući u obzir izjavu potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Federice Mogherini od 19. siječnja 2015.,

–   uzimajući u obzir članak 123. stavke 2. i 4. Poslovnika,

A. budući da su terorizam i nasilni ekstremizam velike prijetnje sigurnosti i slobodi na globalnoj razini i budući da je poštovanje temeljnih prava ključni element uspješnih politika za borbu protiv terorizma;

B.  budući da je terorizam svjetska prijetnja koju treba riješiti koordiniranim naporom nacionalnih vlada i regionalnih i međunarodnih organizacija; ističe da samo svjetsko savezništvo može učinkovito riješiti ovu prijetnju, u potpunosti poštujući međunarodno pravo, temeljne vrijednosti i međunarodne standarde u pogledu ljudskih prava;

C. budući da su 19. siječnja 2015. potpredsjednica Komisije/Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federica Mogherini te glavni tajnik Lige arapskih država Nabil El Araby potpisali Memorandum o razumijevanju između Europske službe za vanjsko djelovanje (ESVD) i Glavnog tajništva Lige arapskih država;

D. budući da sadržaj Memoranduma o razumijevanju iz 2015. između ESVD-a i Glavnog tajništva Lige arapskih država nije dostupan javnosti;

E.  budući da EU i Liga arapskih država imaju zajednički interes za pronalaženje dugoročnih rješenja kojima bi se jamčili mir i stabilnost u regiji; budući da je svrha Memoranduma o razumijevanju podržati i ojačati odnose između država članica EU-a i članica Lige arapskih država kako bi se poboljšale njihove radne strukture, razmjena iskustava i dijalog te ostvarili zajednički ciljevi u područjima od zajedničkog interesa;

F.  budući da će se u sljedećim godinama vjerojatno nastaviti pojava odlaska boraca iz Europe na različite lokacije kako bi sudjelovali u džihadu, kao i prijetnja sigurnosti koju oni mogu predstavljati u EU-u nakon svog povratka; budući da su, prema izvješćima, izbijanjem rata i nasilja u Siriji, Iraku i Libiji tisuće državljana EU-a napustili svoje domove kako bi postali strani borci, što predstavlja dodatan izazov za sigurnost građana EU-a; budući da su nedavne terorističke napade počinjene u Parizu i Kopenhagenu izvršili državljani EU-a;

G. budući da internet i društvene mreže omogućuju lakše širenje terorističke propagande; budući da kibernetički terorizam omogućuje terorističkim skupinama uspostavljanje i održavanje veza bez fizičkih ograničenja granica, čime se smanjuje potreba za bazama ili utočištima u zemljama;

H. budući da se u državama članicama Lige arapskih država događaju teška i sustavna kršenja ljudskih prava;

I.   budući da vlade država članica Lige arapskih država organizacije civilnog društva za koje EU smatra da ostvaruju svoja univerzalna ljudska prava i temeljne slobode proglašavaju terorističkim organizacijama; budući da se borba protiv terorizma i nacionalna sigurnost sve više navode kao opravdanja napada na pripadnike oporbe, civilno društvo i novinare;

J.   budući da vanjske politike EU-a moraju doprinijeti borbi protiv terorističke prijetnje koja postaje sve ozbiljnija u određenim dijelovima njegova susjedstva; budući da bi se strategije prevencije u području borbe protiv terorizma trebale oslanjati na pluralni pristup koji je usmjeren na izravno suzbijanje priprema napada na teritoriju Unije, ali i na uključivanje potrebe za rješavanjem glavnih uzroka terorizma u spomenute strategije;

K. budući da EU osuđuje primjenu smrtne kazne te okrutno i neljudsko kažnjavanje u cijelom svijetu, uključujući osoba osuđenih za terorističko djelovanje;

1.  izražava užasnutost razinom ljudske patnje i smrtnih stradanja uzrokovanih terorističkim napadima te iskazuje solidarnost s obiteljima svih nevinih žrtava;

2.  ističe činjenicu da terorizam predstavlja izravnu prijetnju svim državama i svim narodima neovisno o njihovu etničkom podrijetlu, vjeroispovijedi ili uvjerenju;

3.  poziva na objavljivanje Memoranduma o razumijevanju kako bi njegov sadržaj mogao biti podvrgnut demokratskom i sudskom ispitivanju;

4.  poziva Vijeće da zajedno sa svim državama članicama Lige arapskih država radi na usklađenoj, nedvosmislenoj definiciji terorizma;

5.  ističe važnost suradnje na pitanjima humanitarne pomoći razmjenom informacija o kriznim situacijama; ističe važnost razmjene, prema potrebi, ocjena i primjera najbolje prakse te suradnje u vezi s utvrđivanjem praktičnih mjera za pomoć u rješavanju tih prijetnji, uključujući učinkovitije djelovanje kako bi se suzbilo radikalizaciju, novačenje i putovanje terorista i stranih boraca te postupanje s borcima koji se vraćaju na mjesto polaska;

6.  ponavlja svoje stajalište da je u borbi protiv terorizma ključno riješiti ne samo posljedice nego i temeljne uzroke radikalizacije i ističe potrebu za sveobuhvatnim međusektorskim pristupom koji će jamčiti uključenost svih relevantnih politika, pa i važnost promicanja kulture uključivanja i tolerancije uz pomoć, na primjer, obrazovnih, socijalnih i regionalnih politika;

7.  primjećuje da je jedan od glavnih uzroka sadašnje terorističke prijetnje u EU-u i arapskim državama džihadistički ekstremizam; podržava stajalište da politika usmjerena na deradikalizaciju i borbu protiv terorizma ne može biti učinkovita ako nije osmišljena u bliskoj suradnji sa zemljama porijekla;

8.  ponavlja potrebu za održavanjem ravnoteže između slobode i sigurnosti u odgovoru na terorističke prijetnje i za razmatranjem svih mjera koje treba poduzeti s gledišta njihove sukladnosti s vladavinom prava i zahtjevima temeljnih prava;

9.  pozdravlja, u pravilu, suradnju i partnerstvo između EU-a i trećih zemalja u borbi protiv terorizma; pozdravlja uspostavljanje strateškog dijaloga EU-a i Lige arapskih država, uključujući razmjene o političkim i sigurnosnim pitanjima, održavanje redovitih sastanaka Političkog i sigurnosnog odbora EU-a i stalnih predstavnika arapskih država te pohvaljuje napredak postignut u području ranog upozoravanja i odgovora na krizu, a posebno punu provedbu Projekta ranog upozoravanja i odgovora na krizu;

10. međutim, podsjeća da se mjere protiv terorizma nikada ne smiju zloupotrijebiti za suzbijanje opravdane pobune ili kršenje univerzalnih ljudskih prava; poziva EU da odredi jasne zaštitne mjere u suradnji s trećim zemljama i da bude siguran da u ime borbe protiv terorizma izravno ili neizravno ne podupire ili ne daje legitimnost ugnjetavanju organizacija i pojedinaca koji ne krše zakon;

11. ističe da su se ministri vanjskih poslova EU-a i Lige arapskih država isto tako složili da nastave s radom na sveobuhvatnoj provedbi Globalne strategije UN-a za borbu protiv terorizma; podupire činjenicu da su ministri pozdravili uspostavu Centra UN-a za suzbijanje terorizma na inicijativu Čuvara dviju svetih džamija islama i zatražili potporu za taj centar, kao i da su pozdravili održavanje prve međunarodne konferencije o borbi protiv terorizma u Bagdadu u ožujku 2014. kao priliku za raspravu i traženje odgovarajućih sredstava i načina za promicanje međunarodne suradnje i borbe protiv terorizma na regionalnoj razini;

12. ponavlja važnost suradnje između EU-a i Lige arapskih država u području ljudskih prava naglašavajući važnost nastavka promicanja i zaštite ljudskih prava i poštovanja svih ljudskih prava za sve, uključujući pravo na gospodarski i društveni razvoj, slobodu izražavanja i slobodu vjeroispovijedi ili uvjerenja dok se istovremeno promiču vrijednosti tolerancije i suživota među različitim vjeroispovijedima i odbijaju isključivanje, ekstremizam, poticanje i širenje mržnje i nasilja;

13. poziva EU da razvije, u suradnji s Ligom arapskih država, namjenski mehanizam usmjeren na ograničavanje pojave trgovine oružjem u sklopu kojeg bi se posebna pozornost posvetila državama iz kojih terorizam potječe ili u kojima se teroriste obučava; poziva EU da pažljivo prati provedbu izvoza oružja, osobito dvojne uporabe tehnologije koja teroristima može poslužiti kao sredstvo; vjeruje da je bitno suprotstaviti se financiranju terorizma u dogovoru s relevantnim sudionicima, uključujući Ligu arapskih država i njezine članice;

14. smatra da EU mora preispitati najčešće nedostatke koji su obilježili prijašnju suradnju u borbi protiv terorizma sa zemljama porijekla, tranzita i odredišta kroz koje se usmjeravaju strani borci i resursi kojima im se daje potpora, uključujući države članice Lige arapskih država;

15. ističe da sveobuhvatna strategija EU-a o mjerama protiv terorizma, utemeljena na pristupu koji objedinjuje diplomatske, društveno-gospodarske i razvojne instrumente te instrumente sprečavanja sukoba, izgradnje mira i upravljanja kriznim situacijama, mora također u potpunosti iskoristiti svoju vanjsku politiku i politiku razvoja u cilju borbe protiv siromaštva, diskriminacije i marginalizacije, borbe protiv korupcije i promicanja dobrog upravljanja te sprečavanja i rješavanja sukoba jer sve te pojave doprinose marginalizaciji pojedinih skupina i sektora društva te ih stoga čine izloženijima propagandi ekstremističkih skupina;

16. podsjeća da se međunarodna zajednica obvezala na usvajanje mjera kojima se osigurava poštovanje ljudskih prava za sve i vladavine prava kao temelja borbe protiv terorizma, i to kada je Opća skupština u svojoj rezoluciji 60/288 usvojila globalnu protuterorističku strategiju Ujedinjenih naroda;

17. podsjeća države članice i agencije EU-a, uključujući Europol i Eurojust, na njihove obveze u sklopu Povelje o temeljnim pravima i međunarodnog prava o ljudskim pravima te ciljeva vanjske politike EU-a;

18. ponavlja svoje stajalište da su prava vjerskih manjina neodvojivo povezana s poštovanjem drugih temeljnih ljudskih prava i sloboda, kao što su pravo na slobodu, sigurnost, jednakost prilika za muškarce i žene te slobodu izražavanja, te poziva Ligu arapskih država, ESVD i države članice obje organizacije da zaštite vjerske manjine u arapskom svijetu te da u potpunosti provedu smjernice EU-a za promicanje i zaštitu slobode vjeroispovijedi ili uvjerenja;

19. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i glavnom tajniku Lige arapskih država.