Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos - RC-B8-0215/2015Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
RC-B8-0215/2015

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl ES ir Arabų Valstybių Lygos valstybių ryšių ir bendradarbiavimo kovojant su terorizmu

11.3.2015 - (2015/2573(RSP))

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 ir 4 dalis
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus:
ALDE (B8‑0215/2015)
Verts/ALE (B8‑0216/2015)
ECR (B8‑0221/2015)
S&D (B8‑0222/2015)
EFDD (B8‑0223/2015)
PPE (B8‑0225/2015)

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Andrej Plenković, Tunne Kelam, Michèle Alliot-Marie, Mariya Gabriel, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Davor Ivo Stier, József Nagy, Andrey Kovatchev, Claude Rolin, Emil Radev, Ivana Maletić PPE frakcijos vardu
Arne Lietz, Afzal Khan, Victor Boștinaru, Elena Valenciano, Nikos Androulakis, Neena Gill, Pier Antonio Panzeri, Richard Howitt, Vincent Peillon, Tonino Picula, Javi López, Marlene Mizzi, Zigmantas Balčytis, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Nicola Caputo, Knut Fleckenstein, Brando Benifei, Andi Cristea, Miroslav Poche, David Martin, Miriam Dalli, Doru-Claudian Frunzulică, Goffredo Maria Bettini, Demetris Papadakis, Liisa Jaakonsaari, Soraya Post, Birgit Sippel S&D frakcijos vardu
Branislav Škripek, Charles Tannock, Beatrix von Storch, Geoffrey Van Orden, Marcus Pretzell, Hans-Olaf Henkel, David Campbell Bannerman ECR frakcijos vardu
Marietje Schaake, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Urmas Paet, Pavel Telička, Ivo Vajgl ALDE frakcijos vardu
Alyn Smith Verts/ALE frakcijos vardu
Valentinas Mazuronis, Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Ferrara EFDD frakcijos vardu


Procedūra : 2015/2573(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
RC-B8-0215/2015
Pateikti tekstai :
RC-B8-0215/2015
Debatai :
Priimti tekstai :

Europos Parlamento rezoliucija dėl ES ir Arabų Valstybių Lygos valstybių ryšių ir bendradarbiavimo kovojant su terorizmu

(2015/2573(RSP))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos 2014 m. rugsėjo 24 d. priimtą rezoliuciją dėl teroristinių aktų keliamos grėsmės tarptautinei taikai ir saugumui (Rezoliucija 2178 (2014)),

–   atsižvelgdamas į Rygos bendrą pareiškimą, padarytą po neoficialaus teisingumo ir vidaus reikalų ministrų susitikimo Rygoje 2015 m. sausio 29–30 d.,

–   atsižvelgdamas į ES ir Arabų Valstybių Lygos ryšių palaikymo biuro Maltoje veiklą, kuria siekiama sudaryti geresnes sąlygas Komisijos ir Arabų Lygos dialogui,

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją,

–   atsižvelgdamas į deklaraciją, priimtą per 2014 m. birželio 10–11 d. vykusį trečiąjį Europos Sąjungos ir Arabų Valstybių Lygos valstybių užsienio reikalų ministrų susitikimą,

–   atsižvelgdamas į susitarimo memorandumą, kurį 2015 m. sausio 19 d. pasirašė Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai Federica Mogherini ir Arabų Valstybių Lygos generalinis sekretorius Nabil El Araby, kurie atitinkamai atstovavo Europos Sąjungai ir Arabų Valstybių Lygai,

–   atsižvelgdamas į 2010 m. vasario 25 d. Tarybos priimtą Europos Sąjungos vidaus saugumo strategiją,

–   atsižvelgdamas į Užsienio reikalų tarybos išvadas dėl kovos su terorizmu, visų pirma į 2015 m. vasario 9 d. išvadas,

–   atsižvelgdamas į 2015 m. vasario 11 d. EP rezoliuciją dėl kovos su terorizmu priemonių[1],

–   atsižvelgdamas į 2015 m. sausio 15 d. EP rezoliuciją dėl padėties Egipte[2],

–   atsižvelgdamas į ankstesnes EP rezoliucijas dėl Arabų Valstybių Lygos šalių,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės Federicos Mogherini 2015 m. sausio 19 d. pareiškimą,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 ir 4 dalis,

A. kadangi terorizmas ir smurtinis ekstremizmas yra pagrindinė saugumui ir laisvėms visame pasaulyje iškilusi grėsmė ir kadangi pagarba pagrindinėms teisėms yra esminė veiksmingos kovos su terorizmu politikos dalis;

B.  kadangi terorizmas kelia visuotinę grėsmę, su kuria būtina koordinuotai kovoti nacionalinių vyriausybių ir regioninių bei tarptautinių organizacijų lygmeniu; pabrėžia, kad tik pasaulinis aljansas gali su šia grėsme kovoti veiksmingai, visapusiškai laikantis tarptautinės teisės, paisant pagrindinių vertybių ir tarptautinių žmogaus teisių standartų;

C. kadangi 2015 m. sausio 19 d. Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai Federica Mogherini ir Arabų Valstybių Lygos generalinis sekretorius Nabil El Araby pasirašė Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) ir Arabų Valstybių Lygos generalinio sekretoriato susitarimo memorandumą;

D. kadangi 2015 m. EIVT ir Arabų Valstybių Lygos generalinio sekretoriato susitarimo memorandumo turinys yra nepaskelbtas;

E.  kadangi ES ir Arabų Valstybių Lygos bendras interesas yra rasti ilgalaikius sprendimus, siekiant užtikrinti regiono taiką ir stabilumą; kadangi šiuo susitarimo memorandumu siekiama remti ir stiprinti ES valstybių narių ir Arabų Valstybių Lygos narių ryšius, taip siekiant gerinti jų veiklos struktūrą, keistis patirtimi ir stiprinti jų dialogą, kad būtų galima pasiekti bendrų tikslų tose srityse, kuriose yra bendrų interesų;

F.  kadangi reiškinys, kai kovotojai iš Europos vyksta į skirtingas vietas kovoti džihado kare, ir grėsmė saugumui, kurią jie ES gali kelti grįžę atgal, greičiausiai išliks ir ateinančiais metais; kadangi pranešama, kad apie tūkstančiai ES piliečių išvyko iš namų norėdami tapti užsienio kovotojais po to, kai Sirijoje, Irake ir Libijoje prasidėjo karas ir prasiveržė smurtas, taip sukeldami papildomų iššūkių ES piliečių saugumui; kadangi pastarojo meto teroristinius aktus Paryžiuje ir Kopenhagoje įvykdė ES piliečiai;

G. kadangi teroristinė propaganda sparčiau plinta naudojantis internetu ir socialine žiniasklaida; kadangi kibernetinis terorizmas sudaro sąlygas teroristų grupėms užmegzti ir palaikyti ryšius be fizinių kliūčių, kurias sudaro valstybių sienos, – taip mažėja poreikis turėti bazes ar prieglaudos vietas konkrečiose šalyse;

H. kadangi Arabų Valstybių Lygos valstybėse narėse sunkiai ir sistemingai pažeidinėjamos žmogaus teisės;

I.   kadangi pilietinės visuomenės organizacijos, kurios, ES nuomone, naudojasi savo visuotinėmis žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis, Arabų Valstybių Lygos narių vyriausybių vadinamos teroristinėmis organizacijomis; kadangi siekiant pateisinti griežtas priemones prieš opozicijos atstovus, pilietinę visuomenę ir žurnalistus vis dažniau prisidengiama kova su terorizmu ir nacionaliniu saugumu;

J.   kadangi ES išorės politika taip pat turi būti prisidedama prie kovos su terorizmo grėsme, kuri didėja tam tikrose ES kaimyninėse šalyse; kadangi kovai su terorizmu skirtas prevencijos strategijas reikėtų grįsti įvairialypiu požiūriu, kuriuo būtų tiesiogiai kovojama su išpuolių Sąjungos teritorijoje ruošimu, tačiau kuris taip pat apimtų būtinybę reaguoti į terorizmo priežastis;

K. kadangi ES smerkia mirties bausmės taikymą ir žiaurios nežmoniškos bausmės taikymą visame pasaulyje, net ir nuteistiems dėl teroristinių aktų įvykdymo;

1.  reiškia gilų liūdesį dėl žmonių kančių ir žūčių, kurias lėmė teroristų išpuoliai, ir reiškia savo solidarumą su visų nekaltų aukų šeimomis;

2.  atkreipia dėmesį į grėsmę, kurią terorizmas kelia visoms šalims ir visiems žmonėms, neatsižvelgiant į jų etninę kilmę, religiją ar tikėjimą;

3.  prašo viešai paskelbti susitarimo memorandumo tekstą, kad jo turiniui būtų galima pritaikyti demokratinę ir teisminę priežiūrą;

4.  ragina Tarybą imtis veiksmų siekiant su visomis Arabų Valstybių Lygos valstybėmis narėmis nustatyti suderintą vienareikšmę terorizmo apibrėžtį;

5.  pabrėžia bendradarbiavimo humanitarinės pagalbos klausimais svarbą, keičiantis informacija apie krizinę padėtį; pabrėžia, kad svarbu tinkamai dalintis vertinimų rezultatais ir geriausia patirtimi, bendradarbiauti nustatant praktinius veiksmus, kurie padėtų užkirsti kelią grėsmei, įskaitant veiksmingesnę kovą su radikalizacija, verbavimu, teroristų ir užsienio kovotojų keliavimu, ir imtis priemonių dėl į išvykimo vietą grįžtančių kovotojų;

6.  pakartoja savo poziciją, kad kovojant su terorizmu būtina šalinti ne tik pasekmes, bet ir esminius radikalizacijos veiksnius, taip pat pabrėžia, kad reikia visapusiško tarpsektorinio požiūrio, kuriuo būtų užtikrinama, jog būtų įtraukta visų atitinkamų sričių politika, įskaitant įtraukumo kultūros skatinimo ir tolerancijos, pasiektos švietimu, įgyvendinant socialinę ir regioninę politiką, svarbą;

7.  pastebi, kad dabartinė terorizmo ES ir Arabų valstybėse grėsmė be daugelio priežasčių yra skatinama ir džihado kovotojų ekstremizmo; pritaria požiūriui, kad politika, kuria siekiama kovoti su radikalizacija ir terorizmu, negali būti veiksminga, jei ji nebus kuriama glaudžiai bendradarbiaujant su kilmės šalimis;

8.  pakartoja, kad reaguojant į terorizmo grėsmę būtina išlaikyti laisvės ir saugumo pusiausvyrą ir apsvarstyti visas priemones, kurių reikia imtis atsižvelgiant į tai, ar jos atitinka teisinės valstybės principus ir su pagrindinėmis teisėmis susijusius reikalavimus;

9.  apskritai teigiamai vertina ES ir trečiųjų šalių bendradarbiavimą ir partnerystę siekiant kovoti su terorizmu; džiaugiasi, kad sukurtas ES ir Arabų Valstybių Lygos strateginis dialogas, kuris numato keitimąsi informacija politiniais ir saugumo klausimais, rengiant nuolatinius ES Politinio ir saugumo komiteto bei nuolatinių Arabų Valstybių Lygos atstovų susitikimus, taip pat palankiai vertina pažangą, padarytą ankstyvojo perspėjimo ir reagavimo krizės metu srityje, ypač visapusišką Ankstyvojo perspėjimo ir reagavimo krizės metu projekto įgyvendinimą;

10. vis dėlto primena, kad jokiais atvejais negalima piktnaudžiauti kovos su terorizmu priemonėmis siekiant nuslopinti teisėtus nuomonių skirtumus arba pažeidžiant visuotines žmogaus teises; ragina ES į bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis sistemą įtraukti aiškius saugiklius siekiant užtikrinti, kad Sąjunga tiesiogiai arba netiesiogiai neremtų arba nepateisintų represijų prieš teisėtas organizacijas ir asmenis vardan kovos su terorizmu;

11. pabrėžia, kad ES ir Arabų Valstybių Lygos užsienio reikalų ministrai taip pat susitarė toliau vykdyti veiklą, kad būtų visapusiškai įgyvendinta JT pasaulinė kovos su terorizmu strategija; teigiamai vertina tai, kad jie pritarė JT Kovos su terorizmu centro steigimui dviejų šventų islamo mečečių sergėtojų iniciatyva ir paprašė šį centrą paremti; taip pat teigiamai vertina tai, jog jie palankiai įvertino 2014 m. kovo mėn. Bagdade surengtą pirmą tarptautinę kovos su terorizmu konferenciją, kuri suteikė galimybę surengti diskusijas ir ieškoti tinkamų priemonių ir būdų tarptautiniam bendradarbiavimui skatinti ir kovoti su terorizmu regioniniu lygmeniu;

12. dar kartą primena apie ES ir Arabų Valstybių Lygos bendradarbiavimo žmogaus teisių srityje svarbą, akcentuojant, kaip svarbu toliau skatinti žmogaus teises ir jų apsaugą, puoselėti visų asmenų žmogaus teises, įskaitant teisę į ekonominę ir socialinę raidą, žodžio laisvę ir religijos bei tikėjimo laisvę, tuo pat metu skatinant tolerancijos vertybes ir skirtingų religijų sambūvį, atsisakant atskirties, ekstremizmo bei neapykantos ir smurto kurstymo ir skleidimo;

13. ragina ES, bendradarbiaujant su Arabų Valstybių Lyga, sukurti specialų mechanizmą, skirtą pažaboti prekybos ginklais reiškinį, ypač terorizmo, kaip reiškinio kilmės, šalyse arba šalyse, kuriose teroristai yra apmokomi; ragina ES atidžiai prižiūrėti, kaip vykdomas ginklų eksportas, ypač dvejopo naudojimo technologijų eksportą, kurios gali būti panaudotos teroristų; mano, kad itin svarbu kovoti su terorizmo finansavimu šią kovą koordinuojant su atitinkamais veikėjais, įskaitant Arabų Valstybių Lygą ir jos nares;

14. mano, kad ES turi atsisakyti vyraujančio neryžtingumo, kuriuo pasižymėjo ankstesnis kovos su terorizmo srityje vykdomas bendradarbiavimas su kilmės, tranzito ir krypties šalimis, per kurias cirkuliuodavo užsienio kovotojai ir ištekliai jiems remti, įskaitant Arabų Valstybių Lygos valstybes nares;

15. pabrėžia, kad išsamioje ES kovos su terorizmu priemonių strategijoje, pagrįstoje diplomatinėmis, socialinėmis ir ekonominėmis, su vystymusi, konfliktų prevencija, taikos palaikymu ir krizių valdymu susijusiomis priemonėmis, taip pat reikia visiškai remtis jos užsienio ir vystymosi politikos sritimis, siekiant kovoti su skurdu, diskriminacija ir marginalizacija, duoti atkirtį korupcijai ir skatinti gerą valdymą, užkirsti kelią konfliktams bei juos spręsti, nes visa tai prisideda prie tam tikrų grupių ir visuomenės sektorių marginalizacijos, taigi, ekstremistų grupuočių propaganda jiems gali daryti didesnį poveikį;

16. primena, tarptautinė bendruomenė įsipareigojo priimti priemones, kuriomis būtų užtikrinama pagarba visų asmenų žmonių teisėms ir teisinės valstybės principams, nes jos yra kovos su terorizmu pagrindas, tą pasiekus Jungtinių Tautų Generalinei Asamblėjai rezoliucija 60/288 priėmus Pasaulinę kovos su terorizmu strategiją;

17. primena valstybėms narėms ir ES įstaigoms, įskaitant Europolą ir Eurojustą, apie jų įpareigojimus pagal Pagrindinių teisių chartiją, tarptautinę žmogaus teisių teisę ir ES išorės politikos tikslus;

18. pakartoja savo poziciją, kad religinių mažumų teisės neatskiriamai susijusios su pagarba kitoms pagrindinėms žmogaus teisėms ir laisvėms, pvz., teisei į laisvę, saugumą, lyčių lygybę ir žodžio laisvę, ir ragina Arabų Valstybių Lygą, EIVT ir abiejų organizacijų valstybes nares saugoti religines mažumas arabų pasaulyje bei visapusiškai įgyvendinti ES religijos ar tikėjimo laisvės propagavimo ir apsaugos gaires;

19. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Arabų Valstybių Lygos generaliniam sekretoriui.