Společný návrh usnesení - RC-B8-0217/2015Společný návrh usnesení
RC-B8-0217/2015

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o pohlavním zneužívání dětí na internetu

9.3.2015 - (2015/2564(RSP))

předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu
a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
PPE (B8‑0217/2015)
S&D (B8‑0218/2015)
ECR (B8‑0219/2015)
EFDD (B8‑0220/2015)
ALDE (B8‑0226/2015)

Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Roberta Metsola, Tadeusz Zwiefka, Michał Boni, Nadine Morano, Alessandra Mussolini, Barbara Matera, Kinga Gál za skupinu PPE
Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sorin Moisă, Claudia Tapardel, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Viorica Dăncilă, Silvia Costa, Miriam Dalli, Nicola Caputo, Zigmantas Balčytis za skupinu S&D
Timothy Kirkhope za skupinu ECR
Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Petr Ježek, Cecilia Wikström, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, Dita Charanzová, Frédérique Ries, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz za skupinu ALDE
Laura Ferrara za skupinu EFDD

Postup : 2015/2564(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B8-0217/2015
Předložené texty :
RC-B8-0217/2015
Rozpravy :
Přijaté texty :

Usnesení Evropského parlamentu o pohlavním zneužívání dětí na internetu

(2015/2564(RSP))

Evropský parlament,

–   s ohledem na Úmluvu OSN o právech dítěte ze dne 20. listopadu 1989 a na opční protokoly k této úmluvě,

–   s ohledem na článek 3 Smlouvy o Evropské unii,

–   s ohledem na články 7, 8, 47, 48 a 52 Listiny základních práv Evropské unie,

–   s ohledem na Úmluvu Rady Evropy o kyberkriminalitě ze dne 23. listopadu 2001,

–   s ohledem na Úmluvu Rady Evropy o ochraně dětí před pohlavním vykořisťováním a pohlavním zneužíváním ze dne 25. října 2007,

–   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/93/EU ze dne 13. prosince 2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV[1],

–   s ohledem na zprávu Europolu z roku 2014 posuzující hrozby organizované trestné činnosti v EU (iOACTA),

–   s ohledem na obecnou připomínku Výboru OSN pro práva dítěte č. 14 (2013) o právu dítěte na prvořadé zohlednění jeho zájmů,

–   s ohledem na Agendu EU v oblasti práv dítěte přijatou v únoru 2011,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 27. listopadu 2014 o 25. výročí Úmluvy OSN o právech dítěte[2],

–   s ohledem na sdělení Komise nazvané „Zvláštní místo pro děti v rámci vnější činnosti EU“ (COM(2008)0055),

–   s ohledem na obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte,

–   s ohledem na strategii EU pro vymýcení obchodování s lidmi na období let 2012–2016, zejména ustanovení o finančních prostředcích určených na vypracování pokynů k systémům ochrany dětí a o výměně osvědčených postupů,

–   s ohledem na svou plenární rozpravu o boji proti pohlavnímu zneužívání dětí prostřednictvím internetu, která se konala dne 12. února 2015,

–   s ohledem na čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že pohlavní zneužívání a pohlavní vykořisťování dětí, včetně obrazových záznamů zneužívání dětí, představují závažné porušování základních práv, zejména práva dítěte na takovou ochranu a péči, která je nezbytná pro jeho blaho, jak jsou stanovena Úmluvou Organizace spojených národů o právech dítěte z roku 1989 a Listinou základních práv Evropské unie;

B.  vzhledem k tomu, že prvořadým hlediskem při provádění všech opatření zaměřených na boj proti těmto trestným činům musí být nejlepší zájem dítěte, a to v souladu s Listinou základních práv Evropské unie a s Úmluvou OSN o právech dítěte;

C. vzhledem k tomu, že závažné trestné činy, jakými jsou pohlavní vykořisťování dětí a obrazové záznamy zneužívání dětí, vyžadují komplexní přístup zahrnující vyšetřování trestných činů, stíhání pachatelů trestných činů, ochranu dětských obětí a předcházení tomuto jevu;

D. vzhledem k tomu, že děti mohou být přes internet vystaveny specifickým rizikům, mohou získat přístup k materiálům týkajícím se pohlavního vykořisťování dětí nebo být takovým materiálům vystaveny, nebo mohou být vystaveny pachatelům hledajícím oběti na internetu, výměně materiálů týkajících se násilí, zastrašování, šikany nebo navazování kontaktů za účelem zneužití; vzhledem k tomu, že vystavení dětí takovým rizikům je dále umocněno obecně rozšířeným využíváním mobilních technologií a internetu a širokým přístupem k nim;

E.  vzhledem k tomu, že boj proti zneužívání dětí prostřednictvím internetu by měl být začleněn do širší strategie, která bude řešit celkový fenomén pohlavního zneužívání a vykořisťování dětí, který se stále vztahuje hlavně k trestným činům páchaným mimo internet skrze sítě a jednotlivce, kteří jednají úmyslně mimo oblast internetu;

F.  vzhledem k tomu, že v on-line prostředí může pohlavní vykořisťování nabývat různých forem, kdy jsou mladí lidé přesvědčováni nebo nuceni k tomu, aby posílali nebo na internet umísťovali své snímky s jednoznačným sexuálním podtextem, účastnili se sexuálních aktivit prostřednictvím webových kamer či chytrých telefonů, vedli konverzaci na téma sexu písemnou formou nebo prostřednictvím internetu, což znamená, že osoby, které se dopouštějí zneužívání a hledání obětí na internetu, mohou těmto mladým lidem hrozit tím, že nebudou-li se účastnit dalších sexuálních aktivit, pošlou zmíněné snímky, videozáznamy či kopie konverzace jejich přátelům a rodině; vzhledem k tomu, že snímky nebo videozáznamy mohou být sdíleny i dlouho poté, co pohlavní zneužívání skončilo, a mohou být na internetu volně dostupné pro kteroukoli osobu, takže pro oběti představují neustále riziko, že se znovu stanou obětí a že budou stigmatizováni;

G. vzhledem k tomu, že opatření přijatá členskými státy k zabránění nelegálnímu obsahu on-line nebyla vždy dostatečně účinná;

H. vzhledem k tomu, že nástroje k vyšetřování, které mají osoby odpovědné za vyšetřování a trestní stíhání sexuálního zneužívání dětí na internetu, by měly mimo jiné zohledňovat zásadu přiměřenosti a povahu a závažnost vyšetřovaných trestných činů v souladu s právními předpisy EU a členských států;

I.   vzhledem k tomu, že do ochrany nezletilých v digitálním prostředí musí být rovněž zapojeno odvětví provozovatelů internetu prostřednictvím iniciativ, kterými přijme svůj díl odpovědnosti, včetně vzdělávání a školení dětí, rodičů a učitel s cílem zamezit dětem v přístupu k nezákonnému obsahu;

 

J.   vzhledem k tomu, že vzhledem ke své mezinárodní povaze se vykořisťování dětí a pohlavní vykořisťování dětí na internetu, k němuž dochází ve stovkách zemí s jejich právními systémy a donucovacími agenturami, stává mezinárodním problémem, který vyžaduje mezinárodní řešení; vzhledem k tomu, že je třeba upozornit na praktiky obchodníků s lidmi, jež z dětí bez právní identity, které jsou pro úřady „neviditelné“, činí oběti sexuálního zneužívání na internetu;

K. vzhledem k tomu, že u většiny způsobů pohlavního vykořisťování a zneužívání dětí dochází ve větší míře než u jiných druhů trestné činnosti k chronické situaci, kdy není toto jednání hlášeno orgánům pro vymáhání práva; vzhledem k tomu, že údaje o počtu takto spáchaných trestných činů proto přesně neodrážejí rozsah celého problému; vzhledem k tomu, že podle údajů poskytnutých nevládními organizacemi týkajících se internetových stránek s obsahem materiálů zobrazujících zneužívání dětí je více než 80 % obětí mladších 10 let; vzhledem k tomu, že údaje Mezinárodní asociace internetových tísňových linek dokládají, že počet dětí, které jsou oběťmi pohlavního zneužívání a zneužívání s extrémními a sadistickými prvky, se neustále zvyšuje;

L.  vzhledem k tomu, že vysoký počet pachatelů využívá tzv. darknet, na němž zavedli anonymní komunity využívající skrytá fóra, služby webových stránek, platformy sociálních sítí a poskytovatele úložného prostoru on-line, kteří se věnují specificky materiálům spojeným se zneužíváním dětí, což umožňuje a usnadňuje provozovat téměř nezjistitelné pohlavní zneužívání dětí;

M. vzhledem k tomu, že mnoho zločinců využívá obranná opatření, jakými jsou šifrování nebo jiné nástroje, s cílem zabezpečit svou činnost, což pro vyšetřování orgánů činných v trestním řízení představuje vážnou výzvu;

N. vzhledem k tomu, že nevládní organizace uvedly, že pouhých osm hlavních distributorů zodpovídalo v roce 2012 za 513 distribučních značek materiálů zobrazujících zneužívání dětí a že 10 nejrozšířenějších značek v roce 2012 bylo spojeno s jediným hlavním distributorem;

O. vzhledem k tomu, že směrnice 2011/93/ES o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii měla být provedena ve vnitrostátním právu členských států do 18. prosince 2013 a že ji zatím v plném rozsahu provedla méně než polovina členských států;

1.  rozhodně zdůrazňuje, že ochrana dětí a zajištění bezpečného prostředí pro jejich vývoj je jedním z hlavních cílů Evropské unie a jejích členských států;

2.  co nejdůrazněji vyzdvihuje, že práva a ochrana dětí on-line musí být zachovány, že musí být přijata opatření s cílem zajistit, aby byl veškerý nezákonný obsah okamžitě odstraněn a oznámen donucovacím orgánům, a že existují právní nástroje, které jsou dostatečné pro vyšetření a stíhání pachatelů příslušných trestných činů;

3.  domnívá se, že osobní údaje děti dostupné on-line musí být řádně chráněny a že děti musí být informovány přístupným a pro ně vhodným způsobem o rizicích a dopadech používání jejich osobních údajů on-line; zdůrazňuje významné změny, které přinese reforma ochrany údajů s cílem ještě více chránit práva dětí na internetu;

4.  zdůrazňuje, že je třeba vypracovat komplexní a koordinovaný evropský přístup s cílem zajistit soudržnost politik a výsledných opatření v této oblasti, který by zahrnoval boj proti trestné činnosti, jako i základní práva, soukromí a ochranu údajů, kybernetickou bezpečnost, ochranu spotřebitelů a elektronické obchodování;

5.  domnívá se, že je třeba učinit další kroky s cílem bojovat proti tzv. groomingu na internetu a že Komise musí společně s vnitrostátními vládami, občanskou společností, sociálními médii, podniky, rodiči, učiteli, sociálními pracovníky, úředníky ochrany dětí, dětskými lékaři a dětskými a mládežnickými organizacemi hrát aktivní úlohu při zvyšování povědomí o této otázce prostřednictvím řádně vymezených obecných pokynů zohledňujících mj. výměnu osvědčených postupů a zavádění sociálních platforem pro spolupráci a výměnu informací o těchto otázkách s cílem vymezit potenciální rizika a hrozby, jimž děti čelí;

6.  vyzývá Komisi a členské státy, aby zahájily osvětovou kampaň zahrnující všechny zúčastněné strany s cílem podpořit děti a pomoci rodičům a pracovníkům vzdělávacích zařízení pochopit a zvládat rizika spojená s internetovým prostředím a zajistit bezpečnost dětí v něm, aby podpořila členské státy při zavádění programů prevence pohlavního zneužívání dětí na internetu, prosazovala osvětové kampaně za odpovědné chování na sociálních sítích a aby vybízela největší vyhledávače a sociální sítě k aktivnímu přístupu v otázkách zajištění ochrany dětí na internetu;

7.  vyzývá Komisi a členské státy, aby přijaly nezbytná opatření, jejichž cílem bude podpořit děti v hlášení případů zneužití a zlepšit tak situaci v této oblasti, a kroky v návaznosti na tato hlášení a aby zvážily zavádění mechanismů systematického přímého hlášení; podporuje zavádění tísňových linek pro děti, které umožňují anonymní hlášení případů zneužívání;

8.  zdůrazňuje, že je třeba zdokonalit mezinárodní spolupráci a přeshraniční vyšetřování v této oblasti prostřednictvím dohod o spolupráci a prohloubit spolupráci mezi donucovacími orgány i prostřednictvím Europolu a Evropského centra pro boj proti kyberkriminalitě (EC3) s cílem účinněji vyšetřovat, rozbíjet a stíhat sítě pachatelů sexuálních trestných činů, s tím, že musejí v první řadě přihlédnout k právům a bezpečnosti dětí, kterých se dané vyšetřování týká;

9.  v této souvislosti vítá společnou iniciativu EU a 55 zemí z celého světa, které se shromáždily v rámci globální aliance proti pohlavnímu zneužívání dětí na internetu, která si klade za cíl zachránit více obětí, zajistit účinnější stíhání, zvýšit informovanost a dosáhnout celkového snížení objemu materiálů týkajících se pohlavního zneužívání dětí dostupných na internetu; vybízí Komisi, aby pravidelněji předkládala zprávy o pokroku, jehož bylo v rámci této aliance dosaženo; vyzývá členské státy, aby provedly tato doporučení na vnitrostátní úrovni;

10. vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly služby identifikace obětí a služby, které se na oběti zaměřují, a aby navýšily zdroje, které jsou na ně vyhrazeny, a vyzývá k urychlenému zavedení odpovídajících platforem a k tomu, aby byly posíleny platformy, které již byly zavedeny v rámci Europolu;

11. žádá členské státy, aby provedly směrnici 2012/29/EU, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu;

12. je přesvědčen, že u trestných činů zaměřených proti dětem je zásadní používat správnou terminologii, včetně popisu obrazového materiálu znázorňujícího zneužívání dětí, a používat správný termín „materiály týkající se pohlavního zneužívání dětí“ spíše než termín „dětská pornografie“;

13. vybízí členské státy, aby vyčlenily dostatečné zdroje pro vnitrostátní kontaktní místa, a umožnily jim tak nahlašovat trestné a škodlivé obsahy a chování on-line, jak stanoví směrnice 2011/93/EU o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii;

14. připomíná, že členské státy jsou povinny přijmout nezbytná opatření a zajistit, aby osoby, které se obávají, že by mohly spáchat některý z trestných činů týkajících se pohlavního zneužívání a pohlavního vykořisťování, mohly mít případně přístup k účinným intervenčním programům nebo opatřením, na jejichž základě by bylo možné posoudit riziko spáchání takového trestného činu a těmto rizikům předcházet;

15. žádá, aby donucovací orgány členských států a Europol měly k dispozici nezbytné nezbytné finanční prostředky, lidské zdroje, vyšetřovací pravomoci a technickou kapacitu umožňující úspěšně a účinně pronásledovat, vyšetřovat a stíhat pachatele, a to včetně odpovídající odborné přípravy s cílem vybudovat potřebnou kapacitu v příslušných policejních jednotkách a na soudech, a aby byly vyvinuty nové technologicky vyspělé prostředky s cílem čelit výzvě, kterou je analýza rozsáhlého objemu obrazových materiálů týkajících se zneužívání dětí nebo materiálů, které jsou zašifrovány či skryty na „temném webu“ (dark web), a vypátrat a stíhat pachatele takovýchto trestných činů, aby byla ochráněna bezpečnost a práva dětí;

16. se znepokojením konstatuje, že se rozvíjejí a dále rozšiřují trendy komerčního pohlavního vykořisťování dětí on-line, včetně nových prostředků distribuce a transakcí ve věci materiálů spojených se zneužíváním dětí, obzvláště prostřednictvím tzv. Deep Webu a Darknetu, a zejména pak jev spočívající ve zneužívání přenášeném živě v přímém přenosu za poplatek; vyzývá proto Komisi a členské státy, aby v této věci kontaktovaly zástupce alternativních platebních systémů s cílem vymezit příležitosti pro lepší spolupráci s donucovacími orgány, včetně společných školení ve věci zdokonalení vymezování platebních procesů spojených s komerční distribucí materiálů spojených se zneužíváním dětí;

17. vyzývá k účinnému partnerskému přístupu a výměně informací mezi donucovacími orgány, soudními orgány, odvětvím informačních a komunikačních technologií, poskytovateli internetových služeb, poskytovateli hostitelských služeb, sociálními médii, bankovním sektorem a nevládními organizacemi, včetně organizací dětí a mládeže, s cílem zajistit, aby v internetovém prostředí byla dodržována práva dětí a aby jim byla poskytována ochrana a aby byl jakýkoli nezákonný obsah okamžitě odstraňován a případně hlášen donucovacím orgánům, které by měly pravidelně informovat o jejich vyšetřováních a trestních stíháních na základě těchto informací; v této souvislosti vítá koalici generálních ředitelů, která vznikla za účelem zajištění bezpečnosti dětí na internetu, a také činnost evropské finanční koalice pro boj proti komerčnímu pohlavnímu zneužívání dětí prostřednictvím internetu;

18. připomíná, že nezákonný internetový obsah musí být na základě řádného právního postupu bez odkladu odstraněn; zdůrazňuje úlohu informačních a komunikačních technologií, poskytovatelů internetových služeb a poskytovatelů hostitelských služeb při zajištění rychlého a účinného odstraňování nelegálního obsahu on-line na žádost příslušného donucovacího orgánu;  

19. naléhavě žádá členské státy, které tak doposud neučinily, aby provedly ve vnitrostátním právu směrnici 2011/93/EU o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii; vyzývá proto Komisi, aby úzce monitorovala, zda došlo plnému a účinnému provedení této směrnice a aby o svých zjištěních včas informovala Parlament a jeho příslušný výbor;

20. pověřuje Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, aby dále sledoval provádění směrnice 2011/93/EU a aby provedl hloubkovou analýzu stávajícího rámce politiky v oblasti boje proti pohlavnímu zneužívání dětí ve formě zprávy o provádění směrnice 2011/93/EU, a aby o tom podal zprávu na plenárním zasedání;

21. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě a parlamentům členských států.