Gemensamt förslag till resolution - RC-B8-0217/2015Gemensamt förslag till resolution
RC-B8-0217/2015

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om sexuella övergrepp mot barn på internet

9.3.2015 - (2015/2564(RSP))

i enlighet med artikel 123.2 och 123.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
PPE (B8-0217/2015)
S&D (B8-0218/2015)
ECR (B8-0219/2015)
EFDD (B8-0220/2015)
ALDE (B8-0226/2015)

Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Roberta Metsola, Tadeusz Zwiefka, Michał Boni, Nadine Morano, Alessandra Mussolini, Barbara Matera, Kinga Gál för PPE-gruppen
Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sorin Moisă, Claudia Tapardel, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Viorica Dăncilă, Silvia Costa, Miriam Dalli, Nicola Caputo, Zigmantas Balčytis för S&D-gruppen
Timothy Kirkhope för ECR-gruppen
Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Petr Ježek, Cecilia Wikström, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, Dita Charanzová, Frédérique Ries, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz för ALDE-gruppen
Laura Ferrara för EFDD-gruppen

Förfarande : 2015/2564(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
RC-B8-0217/2015
Ingivna texter :
RC-B8-0217/2015
Debatter :
Antagna texter :

Europaparlamentets resolution om sexuella övergrepp mot barn på internet

(2015/2564(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av FN:s konvention om barnets rättigheter av den 20 november 1989 och dess protokoll,

–   med beaktande av artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen,

–   med beaktande av artiklarna 7, 8, 47, 48 och 52 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

–   med beaktande av Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet av den 23 november 2001,

–   med beaktande av Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp av den 25 oktober 2007,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/93/EU av den 13 december 2011 om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi samt om ersättande av rådets rambeslut 2004/68/RIF[1],

–   med beaktande av Europols rapport från 2014 med en hotbildsbedömning av internetstödd organiserad brottslighet (iOCTA),

–   med beaktande av allmän kommentar nr 14 (2013) från FN:s kommitté för barnets rättigheter om att barnets bästa alltid ska sättas i främsta rummet,

–   med beaktande av EU:s agenda för barns rättigheter, antagen i februari 2011,

–   med beaktande av sin resolution av den 27 november 2014 om 25:e årsdagen av FN:s konvention om barnets rättigheter[2],

–   med beaktande av kommissionens meddelande En särskild plats för barnen i EU:s yttre åtgärder (COM(2008)0055),

–   med beaktande av EU:s riktlinjer för främjande och skydd av barnets rättigheter,

–   med beaktande av EU:s strategi för utrotande av människohandel 2012–2016, i synnerhet bestämmelserna om finansiering av utarbetandet av riktlinjer för system för skydd av barn och utbyte av bästa praxis,

–   med beaktande av sin plenardebatt av den 12 februari 2015 om bekämpning av sexuellt utnyttjande av barn på internet,

–   med beaktande av artikel 123.2 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Sexuella övergrepp mot barn och sexuellt utnyttjandeav barn, däribland bilder med sexuella övergrepp mot barn utgör allvarliga kränkningar av de grundläggande rättigheterna, framför allt av barns rätt till det skydd och den omvårdnad de behöver för sitt välbefinnande, i enlighet med vad som föreskrivs i FN:s konvention från 1989 om barnets rättigheter och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

B.  Vid genomförandet av alla åtgärder för att bekämpa sådana brott måste barnets bästa komma i främsta rummet enligt Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och FN:s konvention om barnets rättigheter.

C. Allvarliga brott som sexuellt utnyttjande av barn och bilder med sexuella övergrepp mot barn kräver en övergripande strategi som omfattar utredning av brott, lagföring av gärningsmän, skydd av barn som är brottsoffer och förebyggande av detta fenomen.

D. Internet kan utsätta barn för specifika risker genom att de får tillgång till eller utsätts för material med sexuella övergrepp mot barn eller för utbyte av material om våld, hot, mobbning, gromning eller personer som i olovligt syfte söker kontakt på internet. Dessa risker för barn ökar genom den utbredda användningen av mobil teknik och internet.

E.  Kampen mot utnyttjande av barn på internet bör integreras i en övergripande strategi för att ta itu med det generella fenomenet med sexuella övergrepp mot barn och sexuellt utnyttjande av barn, vilket fortfarande i huvudsak hänger samman med brott utanför internet, som begås via nätverk och individer som avsiktligen agerar utanför internet.

F.  Sexuellt utnyttjande kan ta många former på internet, genom att ungdomar övertalas eller tvingas att skicka eller posta bilder av sig själva med tydlig sexuell innebörd, delta i sexuella handlingar via en webbkamera eller smarttelefon, eller ha sexuella samtal via textmeddelanden eller på internet. Detta möjliggör för förövare eller personer som i olovligt syfte söker kontakt på internet att hota med att skicka bilder, videoklipp eller kopior av samtal till ungdomarnas vänner och familj om de inte deltar i ytterligare sexuella handlingar. Bilder och videor kan fortsätta att delas långt efter det att det sexuella övergreppet har upphört, och fortsätter att vara tillgängliga för vem som helst att se på internet, vilket innebär att offren löper en ständig risk att på nytt bli offer och stigmatiseras.

G. De åtgärder som medlemsstaterna har vidtagit för att förhindra olagligt innehåll på internet har inte alltid varit tillräckligt verksamma.

H. De utredningsverktyg som görs tillgängliga för dem som ansvarar för utredning och förföljelse av sexuella övergrepp mot barn på internet bör bland annat ta hänsyn till proportionalitetsprincipen och till vilken typ av brott som ska utredas och hur allvarliga de är, i enlighet med EU:s och medlemsstaternas lagstiftning.

I.   Skyddet av minderåriga i den digitala världen måste även stärkas genom att branschen tar initiativ till att ta sin del av ansvaret, däribland genom att ge barn, föräldrar och lärare utbildning som syftar till att förhindra att minderåriga får tillgång till olagligt innehåll.

J.   Eftersom sexuellt och annat utnyttjande av barn på internet är en internationell företeelse som omfattar hundratals länder och deras rättssystem och rättsvårdande myndigheter utgör dessa brott ett internationellt problem som kräver en internationell lösning. Det är oroande att människohandlare använder barn utan rättslig identitet, som är ”osynliga” för myndigheterna, för sexuella övergrepp på internet.

K. Jämfört med andra typer av brott anmäls som regel väldigt få fall av de flesta former av sexuellt utnyttjande av och sexuella övergrepp mot barn, vilket bland annat beror på typen av brott och brottsoffrens ålder. Därför speglar de uppgifter som finns om antalet begångna brott inte korrekt problemets utbredning. Enligt uppgifter från icke-statliga organisationer avseende webbplatser med material med sexuella övergrepp mot barn är mer än 80 procent av offren yngre än 10 år. Uppgifter från det internationella nätverket av telejourer (Inhope) visar att antalet spädbarn som faller offer för sexuella övergrepp ökar, och att extrema och sadistiska övergrepp blir allt vanligare.

L.  Många förövare använder Darknet, där de har upprättat anonyma gemenskaper med hjälp av dolda forum, webbplatstjänster, sociala nätverk och lagringstjänster som är tillägnade material med sexuella övergrepp mot barn, och möjliggör och underlättar på så sätt ett sexuellt utnyttjande av barn som i praktiken är omöjligt att spåra.

M. Många brottslingar använder undvikande åtgärder, såsom kryptering och andra verktyg för att skydda sin verksamhet, vilket ställer till stora problem för brottsutredningar.

N. Icke-statliga organisationer avslöjar att så lite som åtta ledande distributörer ansvarade för 513 kommersiella märken med material som visar övergrepp mot barn under 2012, och att de 10 mest produktiva märkena under 2012 alla kom från en enda ledande distributör.

O. Direktiv 2011/93/EG om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi skulle ha införlivats av medlemsstaterna senast den 18 december 2013, men hittills har mindre än hälften av medlemsstaterna helt genomfört det.

1.  Europaparlamentet betonar kraftfullt att en av EU:s och medlemsstaternas främsta uppgifter är att skydda barnen och värna om deras säkerhet.

2.  Europaparlamentet understryker i starkaste ordalag att barns skydd och rättigheter på internet måste säkerställas och att man måste ta steg för att se till att olagligt innehåll snabbt tas bort och rapporteras till rättsvårdande myndigheter samt att det finns tillräckligt med juridiska instrument för att utreda och lagföra förövare.

3.  Europaparlamentet anser att barns personuppgifter på internet måste skyddas i vederbörlig ordning och att barn måste informeras på ett enkelt och barnanpassat sätt om riskerna med och följderna av att de använder sina personuppgifter på internet. Parlamentet understryker de viktiga förändringar som reformen av personuppgiftsskyddet kommer att medföra för att ytterligare kunna skydda barn på internet.

4.  Europaparlamentet betonar att det behövs en övergripande och samordnad EU-strategi för att säkerställa att beslutsfattande och åtgärder är samstämda och omfattar brottsbekämpning tillsammans med grundläggande rättigheter, integritets- och personuppgiftsskydd, it-säkerhet, konsumentskydd och e-handel.

5.  Europaparlamentet anser att ytterligare åtgärder måste vidtas för att bekämpa nätgromning, och att kommissionen, tillsammans med nationella regeringar, det civila samhället, företag inom de sociala medierna, lärare, socialassistenter, tjänstemän med ansvar för barnskyddsfrågor, barnläkare samt barn- och ungdomsorganisationer, måste spela en aktiv roll för att öka kunskaperna i detta ämne genom fastställda riktlinjer, utbyte av bästa praxis och skapande av sociala plattformar för samarbete och lagligt informationsutbyte i denna fråga, i syfte att identifiera potentiella risker och hot för barn.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inleda en lämplig informationskampanj i samarbete med alla relevanta aktörer för att ge barn verktyg och hjälpa föräldrar och lärare att förstå och hantera riskerna och att skydda barnen på internet, att stödja medlemsstaterna när de inrättar program för förebyggande av sexuella övergrepp på internet, att främja informationskampanjer för ett ansvarsfullt agerande på sociala medier, och att uppmuntra stora sökmotorer och sociala medienätverk att inta ett proaktivt förhållningssätt när det gäller att skydda barn på internet.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att vidta lämpliga åtgärder för att förbättra och öka barns rapportering om övergrepp och för att förbättra och öka insatserna vid sådana rapporter, samt att överväga att inrätta mekanismer för systematisk rapportering. Parlamentet stöder framtagandet av telefonjourer för barn, där de kan anmäla övergrepp anonymt.

8.  Europaparlamentet betonar att det internationella samarbetet och de transnationella utredningarna på detta område måste förbättras genom samarbetsavtal, samt betonar man även måste stärka samarbetet mellan de rättsvårdande myndigheterna, bl.a. genom Europol och Europeiska it-brottscentrumet (EC3), i syfte att på ett effektivare sätt utreda, spränga och lagföra pedofilinätverk, samtidigt som man prioriterar de berörda barnens rättigheter och säkerhet.

9.  Europaparlamentet välkomnar i detta sammanhang det initiativ som har tagits gemensamt av EU och 55 länder världen över inom den globala alliansen mot sexuell exploatering av barn på internet, i syfte att rädda fler offer, säkerställa effektivare lagföring och minska det totala material med sexuella övergrepp mot barn som finns tillgängliga på internet. Parlamentet uppmanar kommissionen att rapportera mer regelbundet om de framsteg som har gjorts genom denna allians, samt uppmanar medlemsstaterna att införa dessa rekommendationer på nationell nivå.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att främja och stärka de resurser som används för att identifiera offer och tillhandahålla tjänster till offer, och att begära att relaterade plattformar införs snarast och att de som redan finns inom Europol stärks.

11. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att genomföra direktiv 2012/29/EU om fastställande av miniminormer för brottsoffers rättigheter och för stöd till och skydd av dem.

12. Europaparlamentet anser att det är mycket viktigt att använda rätt terminologi när man talar om brott som begås mot barn, inbegripet beskrivningen av bilder av sexuella övergrepp mot barn, och att använda den lämpliga termen ”material med sexuella övergrepp mot barn” i stället för ”barnpornografi”.

13. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ge de nationella kontaktpunkterna tillräckligt med resurser så att de kan rapportera kriminellt och skadligt innehåll och beteende på internet, i enlighet med vad som anges i direktiv 2011/93/EU om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi.

14. Europaparlamentet påminner om att medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att se till att personer som befarar att de kan komma att göra sig skyldiga till sexuella övergrepp eller sexuellt utnyttjande i lämpliga fall ges tillgång till effektiva insatsprogram och åtgärder som syftar till att utvärdera risken för, samt förhindra att, sådana brott kommer att begås.

15. Europaparlamentet begär att medlemsstaternas rättsvårdande myndigheter och Europol får de medel, den personal, de utredningsbefogenheter och den tekniska kapacitet de behöver för att på allvar och på ett effektivt sätt bekämpa, utreda och lagföra förövarna, däribland genom lämplig utbildning för att öka rättsinstaternas och polisens kapacitet och utveckla ny högteknologisk kapacitet för att bemöta utmaningarna med att analysera den enorma mängd bilder och material med övergrepp av barn som finns krypterat eller dolt på Darknet, samt för att hitta och lagföra förövarna för att på så sätt värna barns säkerhet och rättigheter.

16. Europaparlamentet noterar bekymrat utvecklingen och den allt större spridningen av sexuellt utnyttjande av barn i kommersiellt syfte på internet, inbegripet nya distributions- och transaktionsformer för barnpornografiskt material, särskilt genom Deep Web och Darknet, i synnerhet fenomenet med direktsändningar av övergrepp mot betalning. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att öka kontakterna med representanter för alternativa betalningssystem för att kunna finna möjligheter till bättre samarbete med de brottsbekämpande myndigheterna, däribland gemensam utbildning för att på ett bättre sätt kunna identifiera betalningsprocesser som är kopplade till kommersiell distribution av material med övergrepp mot barn.

17. Europaparlamentet efterlyser en effektiv partnerskapsstrategi och ett effektivt informationsutbyte mellan rättsvårdande myndigheter, rättsliga myndigheter, IKT-industrin, internetleverantörer, hostingföretag, företag inom sociala medier, banksektorn och icke‑statliga organisationer, inklusive barn- och ungdomsorganisationer, för att säkerställa barns rättigheter och skyddet av barn på internet och se till att olagligt innehåll snabbt tas bort och rapporteras till rättsvårdande myndigheter, som i sin tur regelbundet ska rapportera om sina utredningar och, i tillämpliga fall, åtal på grundval av denna relevanta information. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang dels CEO-koalitionen för att göra internet en tryggare plats för barn och unga, dels arbetet i den europeiska finansiella koalitionen mot sexuellt utnyttjande av barn på internet.

18. Europaparlamentet betonar att olagligt innehåll på nätet omedelbart bör avlägsnas på grundval av ett vederbörligt rättsligt förfarande. Parlamentet betonar den roll som informations- och kommunikationstekniken samt internetleverantörerna spelar för att garantera att olagligt innehåll på internet avlägsnas snabbt och effektivt på begäran av ansvarig rättsvårdande myndighet.

19. Europaparlamentet uppmanar med eftertryck de medlemsstater som ännu inte har införlivat direktiv 2011/93/EU om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell expolatering av barn och barnpornografi att göra det. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att strikt kontrollera att direktivet genomförs på ett fullständigt och ändamålsenligt sätt och att i god tid rapportera till parlamentet och dess ansvariga utskott.

20. Europaparlamentet uppdrar åt utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att ytterligare övervaka genomförandet av direktiv 2011/93/EU och att göra en djupanalys av den nuvarande politiska ramen för att bekämpa övergrepp mot barn på internet samt att presentera denna analys i form av en genomföranderapport om direktiv 2011/97/EU och rapportera till plenum.

21. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet och medlemsstaternas parlament.