Предложение за обща резолюция - RC-B8-0228/2015Предложение за обща резолюция
RC-B8-0228/2015

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ относно приоритетите на ЕС за Съвета на ООН по правата на човека през 2015 г.

10.3.2015 - (2015/2572(RSP))

внесено съгласно член 123, параграфи 2 и 4 от Правилника за дейността
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
ALDE (B8‑0228/2015)
PPE (B8‑0230/2015)
EFDD (B8‑0231/2015)
Verts/ALE (B8‑0232/2015)
ECR (B8‑0233/2015)
S&D (B8‑0234/2015)

Анджей Гжиб, Кристиан Дан Преда, Елмар Брок, Дубравка Шуйца, Йожеф Над, Ивана Малетич, Андрей Пленкович, Арно Данжан, Клод Ролен, Лара Коми, Рамона Николе Мънеску от името на групата PPE
Елена Валенсиано, Сурая Пост, Пиер Антонио Панцери, Йозеф Вайденхолцер, Таня Файон, Виктор Негреску, Лиса Яконсари, Василика Виорика Дънчила, Алесия Мария Моска, Кати Пири, Симона Бонафе, Вилия Блинкевичуте, Мирослав Похе, Анди Кристя, Енрико Газбара, Хави Лопес, Хосе Бланко Лопес, Ричард Хауит, Никола Капуто от името на групата S&D
Марк Демесмакер от името на групата ECR
Беатрис Бесера Бастеречеа, Жерар Дьопре, Мариел дьо Сарнез, Натали Гризбек, Антанас Гуога, Луи Мишел, Ангелика Млинар, Иван Яковчич, Урмас Пает, Маритйе Схаке, Павел Теличка, Иво Вайгъл от името на групата ALDE
Барбара Лохбилер, Алън Смит, Давор Шкърлец от името на групата Verts/ALE
Иняцио Корао, Фабио Масимо Касталдо от името на групата EFDD


Процедура : 2015/2572(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
RC-B8-0228/2015
Внесени текстове :
RC-B8-0228/2015
Разисквания :
Приети текстове :

Резолюция на Европейския парламент относно приоритетите на ЕС за Съвета на ООН по правата на човека през 2015 г.

(2015/2572(RSP))

Европейският парламент,

–   като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека и конвенциите на ООН за правата на човека и факултативните протоколи към тях, включително Конвенцията за правата на детето и Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените,

–   като взе предвид резолюция 60/251 на Общото събрание на ООН за създаване на Съвет по правата на човека,

–   като взе предвид Европейската конвенция за правата на човека, Европейската социална харта и Хартата на основните права на ЕС,

–   като взе предвид Стратегическата рамка и плана за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията, приети на 25 юни 2012 г.,

–   като взе предвид предишните си резолюции относно Съвета на ООН по правата на човека,

–   като взе предвид предишните си резолюции относно нарушаването на правата на човека, включително своите извънредни резолюции по тези въпроси,

–   като взе предвид Годишния доклад относно правата на човека и демокрацията по света за 2013 г. и политиката на Европейския съюз в тази област,

–   като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи от 9 февруари 2015 г. относно приоритетите на ЕС във форумите на ООН по правата на човека,

–   като взе предвид член 2, член 3, параграф 5 и членове 18, 21, 27 и 47 от Договора за Европейския съюз,

–   като взе предвид предстоящата 28-а сесия на Съвета на ООН по правата на човека, която ще се състои от 2 до 27 март 2015 г.,

–   като взе предвид член 123, параграф 2 и параграф 4 от своя правилник,

А. като има предвид, че зачитането, насърчаването и защитата на универсалния характер на правата на човека са част от достиженията на правото и етиката на Европейския съюз и представляват крайъгълен камък на европейското единство и цялост;

Б.     като има предвид, че правата на човека са присъщи на всички хора, независимо от тяхната националност, раса, пол, етнически произход, религия или друг статус, и като има предвид, че зачитането на тези права е залегнало във Всеобщата декларация за правата на човека, Международния пакт за граждански и политически права и Международния пакт за икономически, социални и културни права, както и в последващите ги международни конвенции, декларации и резолюции относно правата на човека;

В.     като има предвид, че всички права на човека — били те граждански, политически, икономически, социални или културни — са неделими, взаимосвързани и взаимозависими, и като има предвид, че лишаването от което и да било от тези права оказва пряко и неблагоприятно въздействие върху останалите;

Г.     като има предвид, че незачитането на правата на човека и липсата на легитимно демократично участие води до нестабилност, нефункциониращи държави, хуманитарни кризи и въоръжени конфликти;

Д.     като има предвид, че дейността на Съюза в неговите отношения с трети държави се ръководи от член 21 от Договора от Лисабон, в който се утвърждават универсалността и неделимостта на правата на човека и на основните свободи и са предвидени зачитането на човешкото достойнство, спазването на принципите на равенство и солидарност, както и на принципите на Устава на Организацията на обединените нации и на международното право;

Е.     като има предвид, че всички държави имат задължение да зачитат основните права на своето население и задължение да предприемат конкретни действия, за да способстват за зачитането на тези права на национално равнище, както и да си сътрудничат на международно равнище с оглед на премахването на пречките за упражняването на правата на човека във всички области;

Ж.    като има предвид, че редовните сесии на Съвета по правата на човека, назначаването на специални докладчици, механизмът за Универсален периодичен преглед и специалните процедури, насочени или към положението в дадена държава, или към тематични въпроси, допринасят за насърчаването и зачитането на правата на човека, на демокрацията и на принципите на правовата държава;

З.      като има предвид, че за съжаление за някои от настоящите членове на Съвета по правата на човека е известно, че са сред извършителите на някои от най-тежките нарушения на правата на човека и до момента не са демонстрирали воля за сътрудничество със специалните процедури на ООН и за спазване на техните изисквания за докладване пред органите на ООН по договорите за правата на човека;

Съвет на ООН по правата на човека

1.      приветства приоритетите на ЕС за предстоящата 28-ма редовна сесия на Съвета на ООН по правата на човека, посочени в заключенията на Съвета от 9 февруари 2015 г.;

2.      приветства назначаването на посланик Йоахим Рюкер като председател на Съвета на ООН по правата на човека за 2015 г.;

3.      поздравява Зейд Раад ал Хусейн за назначаването му за върховен комисар на ООН за правата на човека и отново изразява най-решителна подкрепа за неговите усилия и мандат;

4.      приветства присъствието на г-жа Могерини, заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на срещата на високо равнище на Съвета на ООН по правата на човека, тъй като това изпраща правилния сигнал за силната ангажираност на ЕС към многостранната система в областта на правата на човека;

5.      приветства годишния доклад на върховния комисар на ООН за правата на човека до Общото събрание на ООН, който обхваща периода от декември 2013 г. до ноември 2014 г., и изразява пълната си подкрепа за независимостта и целостта на неговия мандат; подчертава, че е важно да се защитава тази независимост, за да се гарантира, че върховният комисар на ООН за правата на човека може да продължи да изпълнява задачата си ефективно и безпристрастно; отново заявява, че дейността на върховния комисар на ООН за правата на човека трябва да бъде подобаващо финансирана;

6.      припомня ангажимента на Европейския парламент и на неговата подкомисия по правата на човека за оказване на подкрепа за една силна многостранна система в областта на правата на човека под егидата на ООН, която включва Третия комитет на Общото събрание на ООН, Съвета по правата на човека и Службата на върховния комисар на ООН за правата на човека, както и работата на съответните специализирани агенции на ООН, например Международната организация на труда (МОТ), и специалните процедури на ООН;

7.      насърчава Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), по-специално чрез делегациите на ЕС в Ню Йорк и Женева, да засили съгласуваността на действията на ЕС посредством своевременни и конкретни консултации с цел единодушно представяне на позицията на ЕС; отново потвърждава значението на интегрирането на работата, извършвана в Ню Йорк и Женева във връзка с Общото събрание на ООН, на Третия комитет и на Съвета на ООН по правата на човека, в съответните вътрешни и външни дейности на ЕС, за да се гарантира съгласуваност;

8.      счита, че продължаващият тормоз и задържане на защитници на правата на човека и опозиционни фигури от редица членове на Съвета на ООН по правата на човека подкопава доверието в Съвета на ООН по правата на човека; отново изразява позицията, че членовете на Съвета на ООН по правата на човека следва да бъдат избирани сред държавите членки, които поддържат зачитането на правата на човека, принципите на правовата държава и демокрацията и които са приели да отправят постоянни покани за всички специални процедури и настоятелно призовава държавите членки да насърчават и приемат критерии за оценяване на резултатите от дейността в областта на правата на човека, които следва да се прилагат по отношение на всяка държава, избрана за член на Съвета на ООН по правата на човека; настоятелно призовава държавите членки да насърчават използването на прозрачни, открити и конкурентни процедури за избора на членове на Съвета на ООН по правата на човека;

9.      отново изразява подкрепа за механизма на универсалния периодичен преглед (УПП) и високата си оценка за ценната работа, извършвана в неговите рамки, и призовава държавите членки активно да подготвят своя универсален периодичен преглед, включително чрез осигуряване на участието на гражданското общество, да се включат в интерактивния диалог в рамките на сесията за УПП и в разискванията относно приемането на резултатите от УПП, да изпълняват препоръките от УПП и да предприемат конкретни мерки за подобряване и потвърждаване на изпълнението на своите задължения в областта на правата на човека;

10.    продължава да се противопоставя на гласуването „на блокове“ в Съвета на ООН по правата на човека; настоятелно призовава държавите, които са членове на Съвета на ООН по правата на човека, да запазят прозрачността при своето гласуване;

11.    призовава ЕС и неговите държави членки да продължат да предприемат мерки във връзка с препоръките от УПП във всички области на политически диалог на ЕС със съответните държави, за да се търсят начини за оказване на подкрепа на тези държави при изпълнението на препоръките;

12.    отново изразява подкрепа за специалните процедури и независимия статус на мандатоносителите, които им позволяват да изпълняват своите функции при пълна безпристрастност; призовава всички държави да съдействат на тези процедури и насърчава държавите членки да изобличават случаите на липса на сътрудничество от страна на държавите с мандатоносителите за специалните процедури;

13.    счита, че е важно да се изпращат парламентарни делегации по време на сесиите на Съвета на ООН по правата на човека и по време на други сесии на Общото събрание на ООН, имащи отношение към темата;

14.    изразява съжаление предвид факта, че възможностите за взаимодействие между гражданското общество и Съвета на ООН по правата на човека намаляват и че на НПО се предлагат все по-малко възможности да изразяват становище по време на тези сесии; настоятелно призовава ЕС и Съвета на ООН по правата на човека да гарантират, че на представителите на гражданското общество се предоставя възможност да вземат възможно най-активно участие в 28-та сесия на Съвета на ООН по правата на човека, както и в процеса на универсален периодичен преглед и в други механизми на ООН в областта на правата на човека, без да се страхуват от репресии при завръщане в родината;

Граждански и политически права

15.    отново заявява, че свободата на изразяване на мнение, която представлява крайъгълен камък на всяко свободно и демократично общество, е основно право на всеки човек; решително осъжда убийството във Франция през януари 2015 г. на 12 души, включително карикатуристи от в. „Шарли ебдо“, и на четирима души в еврейски супермаркет, заедно с убийството на филмов режисьор и на охранител на синагога в Копенхаген, от терористи, които вземат на прицел свободата на словото и на религията;

16.    осъжда използването на религията от екстремистки и джихадистки групи във всички държави, и по-специално Сирия, Ирак, Либия, Мианмар, Нигерия и Централна Африка, чиито дейности включват въоръжени и бомбени атаки, самоубийствени атентати, отвличания и други актове на насилие, с които тероризират населението; счита, че борбата срещу тероризма изисква предприемането на действия за преодоляване на неговите първопричини, които включват социално изключване, политическа маргинализация и неравенство; призовава за полагане на повече усилия за защита на правата на хората, принадлежащи към религиозни малцинства; настоятелно призовава за зачитане на правата на човека и на принципите на правовата държава във всички дейности за борба срещу тероризма;

17.    изразява загриженост относно всички ограничения на свободата на събранията и сдруженията, включително забраните, наложени на организации на гражданското общество, агресивното използване на законите, инкриминиращи клеветата, и други рестриктивни закони, прекомерните изисквания за регистрация и отчетност и прекалено рестриктивните правила за чуждестранно финансиране и отново заявява, че свободата на сдружаване и на мирни събрания е основен елемент на правата на човека;

18.    призовава всички правителства да насърчават и подкрепят организациите на гражданското общество и защитниците на правата на човека, както и да им позволят да извършват своята дейност без страх, репресии или сплашване, да си сътрудничат със Съвета на ООН по правата на човека и с механизма за универсален периодичен преглед, както и да се гарантира, че от държавите, отговорни за репресии срещу активисти в областта на правата на човека, се търси отговорност, особено за смъртоносни репресии, подобни на тези, които през март 2014 г. доведоха до смъртта на активиста за правата на човека Као Шунли в Китай при опит да се качи на борда на самолет, за да присъства на заседанието на Съвета на ООН по правата на човека в Женева през септември 2013 г.;

19.    отново осъжда категорично използването на смъртното наказание и решително подкрепя въвеждането на мораториум върху смъртното наказание като стъпка към неговото премахване;

20.    отново посочва значението на борбата срещу изтезанията и другите форми на малтретиране, както и приоритета, който ЕС се ангажира да отдаде на този въпрос, включително по отношение на децата, и за улесняване на работата на специалния докладчик на ООН относно изтезанията; настоятелно призовава ЕСВД, Комисията и държавите – членки на ЕС, да демонстрират общия си ангажимент за премахване на изтезанията и за подкрепа на жертвите, най-вече като продължат или съответно започнат да правят вноски в Доброволния фонд на ООН за жертвите на изтезания и в Специалния фонд, създаден с Факултативния протокол към Конвенцията против изтезанията;

21.    изразява загриженост относно продължаващата и широко разпространена дискриминация срещу мигрантите и нарушаването на техните права, включително на търсещите убежище лица и на бежанците; призовава ЕС и неговите държави членки да подкрепят работата на специалния докладчик на ООН за правата на мигрантите, а също и да прилагат неговите препоръки; призовава правителствата да зачитат правата на човека и неотменимото човешко достойнство на мигрантите, да се сложи край на произволните арести и задържане и, с цел да се избегне прекомерното задържане на незаконни мигранти, да преразгледат сроковете на задържане и да използват алтернативи на задържането; призовава правителствата да спазват при всички обстоятелства принципа на забрана за връщане и да изпълняват изцяло международните си правни задължения по отношение на експулсирането на мигранти; призовава държавите да въведат, ако все още не са направили това, системи и процедури, за да се гарантира пълното съответствие с техните задължения съгласно международното право в областта на правата на човека за всички техни програми и институции в областта на миграцията;

22.    подкрепя последния доклад на специалния докладчик на Съвета на ООН по правата на човека и неговите заключения относно съвременните форми на расизъм, расова дискриминация, ксенофобия и свързаните с тях прояви на нетърпимост; призовава ЕС и неговите държави членки да прилагат препоръките на специалния докладчик във вътрешната си политика за борба срещу разпространението на расова, етническа и ксенофобска омраза и подбуждането към омраза по интернет и чрез социалните медии посредством предприемането на подходящи законодателни мерки, при пълно зачитане на другите основни права, като например свободата на изразяване и на мнение;

23.    признава, че бързото развитие на информационните и комуникационните технологии преобрази средата за упражняване на свободата на изразяване в целия свят, като създаде както значителни предимства, така и поводи за сериозно безпокойство; във връзка с това приветства приемането от Съвета през май 2014 г. на Насоки на ЕС относно свободата на изразяване онлайн и офлайн и осъжда всички ограничения в областта на цифровите комуникации, включително тези, които са насочени срещу представители на гражданското общество; отново изтъква, че е необходимо да се обърне специално внимание на правата на журналистите и авторите на блогове;

24.    насърчава Съвета на ООН по правата на човека да продължи разискванията относно правото на неприкосновеност на личния живот и за тази цел да назначи специален докладчик на ООН за правото на неприкосновеност на личния живот, особено в контекста на цифровите комуникации;

Социални и икономически права

25.    отбелязва, че програмата на ООН за развитие за периода след 2015 г. във връзка с Целите на хилядолетието за развитие има за цел да сложи край на бедността до 2030 г. благодарение на всеобхватен подход към икономическите и социалните въпроси и въпросите в областта на околната среда; приветства обобщаващия доклад на генералния секретар на ООН, предхождащ специалната среща на високо равнище на ООН относно програмата за целите за устойчиво развитие за периода след 2015 г.; подкрепя призивите на генералния секретар за подход, основаващ се на правата и потребностите на гражданите, за да се сложи край на бедността;

26.    счита, че е важно да се предприемат мерки във връзка с нарастващите и достигащи крайности неравенства с цел провеждането на борба с бедността като цяло и насърчаване на социалните и икономическите права, като се улесни достъпът по-специално до храна, вода, образование, здравеопазване и подходящо жилищно настаняване; във връзка с това изтъква задълбочаващия се проблем със заграбването на земя, по отношение на който трябва да се предприемат мерки;

27.    счита, че корупцията, отклонението от данъчно облагане, лошото управление на обществените блага и липсата на отговорност допринасят за нарушаването на правата на гражданите, тъй като чрез тях се отклоняват средства от инвестиции в така необходимите обществени услуги като образование, основни здравни услуги и друга социална инфраструктура, в резултат на което се запазва бедността на населението; припомня, че по силата на Международния пакт за икономически, социални и културни права правителствата имат задължение да зачитат правата на своите граждани чрез предоставяне на подходящи ресурси; във връзка с това подчертава, че особено внимание следва да се обръща на закрилата на защитниците на правата на човека, които работят за насърчаването на икономическите, социалните и културните права;

28.    отново изразява своята подкрепа за определянето на специален докладчик на ООН относно финансовите престъпления, корупцията и правата на човека;

Стопанска дейност и права на човека

29.    решително подкрепя ефективното и цялостно разпространение и прилагане на ръководните принципи на ООН относно стопанската дейност и правата на човека в рамките на ЕС и извън него и подчертава, че е нужно да се вземат всички необходими мерки за преодоляване на проблемите при ефективното прилагане на ръководните принципи на ООН, включително по отношение на достъпа до правосъдие; приветства инициативата, свързана с уредба, с която да се създаде система за надлежна проверка на веригата за снабдяване с цел отговорен добив на полезни изкопаеми в областите, засегнати от конфликти; призовава всички заинтересовани страни да играят активна роля в рамките на 11-ото заседание на работната група на ООН по въпроса за правата на човека и транснационалните корпорации и други стопански предприятия и да подкрепят усилията за привеждане на техните политики в съответствие с ръководните насоки на ОИСР за мултинационалните предприятия, както и с Ръководните принципи на ООН относно стопанската дейност и правата на човека; отново отправя искане към Комисията да докладва до края на 2015 г. относно прилагането на Ръководните принципи на ООН относно стопанската дейност и правата на човека от страна на държавите – членки на ЕС;

30.    насърчава делегациите на ЕС по света да взаимодействат с предприятия от ЕС с цел да се насърчава зачитането на правата на човека, както и да гарантират, че стопанската дейност и правата на човека са включени сред централните теми в покани за представяне на предложения на местно равнище по линия на Европейския инструмент за демокрация и права на човека;

31.    счита, че стопанската дейност и правата на човека могат взаимно да се подсилват като създават нов потенциал за стопанска дейност в регионите, които най-много се нуждаят от устойчиви и отговорни инвестиции и като допринасят за общо зачитане на правата на човека в развиващите се страни;

32.    призовава ЕС и неговите държави членки да се включат в набиращия скорост дебат относно правно обвързващ международен инструмент за стопанската дейност и правата на човека в рамките на системата на ООН;

Права на жените

33.    изтъква, че интегрирането на принципа на равенство между половете, който включва реорганизация, подобряване, развитие и оценка на политиките с цел да се гарантира, че подходът за равни възможности е включен във всички политики – на всички равнища и на всички етапи – от лицата, участващи в изготвянето на политиките, е важно средство за постигане на равенство между половете;

34.    призовава ЕС да вземе активно участие в 59-ата сесия на Комисията за положението на жените, както и да продължи да води борба срещу всякакви опити за подкопаване на Пекинската платформа за действие на ООН, която ще бъде преразгледана във връзка с 20-ата годишнина от Четвъртата световна конференция за жените по отношение на, наред с други елементи, достъпа до образование и здравеопазване като основни права на човека, както и на сексуалните и репродуктивните права;

35.    отбелязва критично, че въпреки осъществения до момента напредък в постигането на равенство между половете и подобряването на възможностите за жените, в много държави продължават да са в сила дискриминационни закони, особено по въпроси, свързани със семейството и достъпа до собственост; отбелязва, че жените все още са много слабо представени на постове, свързани с вземане на решения, както и че насилието над жени продължава да бъде широко разпространено, а достъпът до правосъдие все още е ограничен въпреки големия брой жени, които умират всеки ден в резултат на домашно насилие; изразява дълбока загриженост във връзка с факта, че в някои държави се наблюдава влошаване на положението, по-специално в областта на сексуалните и репродуктивните права;

36.    решително осъжда използването на сексуално насилие срещу жени, включително престъпления като масови изнасилвания, сексуално робство, принудителна проституция, основани на пола форми на преследване, в това число генитално осакатяване на жени, трафик, ранни и насилствени бракове, убийства на честта и всички други форми на сексуално насилие с подобна тежест, включително когато те се използват като военна тактика; отново призовава ЕС и всички негови държави членки да подпишат и ратифицират Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието срещу жени и домашното насилие (Истанбулската конвенция);

37.    припомня ангажимента на ЕС за интегриране на правата на човека и равенството между половете в мисиите по линия на общата политика за сигурност и отбрана в съответствие с резолюциите от историческо значение на Съвета за сигурност на ООН, съответно № 1325 и № 1820, относно жените, мира и сигурността; във връзка с това отново призовава ЕС и неговите държави членки да подкрепят в процеса на установяване на трайно помирение системното участие на жените като основен компонент на мирните процеси и да признаят необходимостта от включване на свързаните с пола аспекти в предотвратяването на конфликти, провеждането на мироопазващи операции, оказването на хуманитарна помощ, както и в процесите на възстановяване след конфликти и на демократичен преход;

38.    подчертава, че гениталното осакатяване на жени е форма на изтезание; подчертава, че все още е необходимо ЕС да си сътрудничи с трети държави с цел премахване на практиката на гениталното осакатяване на жени; припомня на държавите членки, чието национално законодателство разглежда гениталното осакатяване на жени като престъпление, че те трябва да използват това законодателство в случаите, когато се констатира, че техни граждани са били подложени на тази практика;

39.    приветства включването от страна на Международния наказателен съд на сексуалните престъпления и на престъпленията, основани на пола, в това число изнасилванията, сексуалните нападения и унижения, както и неговата препоръка тези престъпления да се разглеждат като военни престъпления;

Права на децата

40.    изразява загриженост, че макар да е постигнат напредък след приемането на Конвенцията за правата на детето през 1989 г., най-малко 58 милиона деца, по-специално момичета, деца от бедни семейства, деца с увреждания и деца в зони на конфликт, не посещават училище, както и че много деца все още страдат от болести, които лесно могат да бъдат предотвратени, а други полагат детски труд;

41.    призовава всички държави да поемат ангажимент за премахване на най-тежките форми на детски труд, съгласно определението в член 3 от Конвенция № 182 на МОТ, които включват робството и трафика на деца, детската проституция и опасни дейности, които се отразяват негативно на физическото и психическото здраве на детето;

42.    припомня, че едно от основните задължения на държавата е да предостави на всички деца образование чрез осигуряване на повече възможности, създаване на подходящи институции и преодоляване на структурните причини за основните пречки за всеобщо начално образование, включително дела на преждевременно напускащите училище, който остава основна пречка за всеобщото начално образование;

43.    призовава за адекватно финансиране от ЕС за програми за демобилизиране и реинтеграция на деца, свързани с въоръжени конфликти, и за деца бивши войници; припомня решителната си подкрепа за кампанията „Деца, а не войници“, изразена по време на изслушването по същата тема, проведено в подкомисията по правата на човека на 3 декември 2014 г.; приветства годишните доклади, представени от специалния представител на ООН по въпросите на децата и въоръжените конфликти и специалния представител на ООН по въпросите на насилието срещу деца, заедно с доклада на специалния докладчик относно търговията с деца, детската проституция и детската порнография;

Права на ЛГБТИ

44.    изразява своята загриженост във връзка с нарастващия в последно време брой на дискриминационните закони и практики, както и на проявите на насилие срещу отделни лица въз основа на тяхната сексуална ориентация и полова идентичност; насърчава следенето отблизо на положението на ЛГБТИ, включително в Нигерия и Гамбия, където въведени наскоро закони срещу ЛГБТИ заплашват живота на сексуалните малцинства; изразява силната си загриженост относно т. нар. „закони против пропагандата“, ограничаващи свободата на изразяване на мнение и свободата на събранията, включително в държави на европейския континент; приветства резолюцията на Съвета на ООН по правата на човека относно борбата срещу насилието и дискриминацията, основани на сексуалната ориентация и половата идентичност, приета на 26 септември 2014 г.; отново потвърждава своята подкрепа за непрекъснатата работа на Върховния комисар за насърчаване и защита на упражняването на всички права на човека от ЛГБТИ, по-специално чрез изявления, доклади и кампанията „Свободни и равнопоставени“; насърчава Върховния комисар да продължи да се бори срещу дискриминационните закони и практики;

Изменението на климата и правата на човека

45.    подчертава, че въздействието на изменението на климата върху групи и лица в уязвимо положение е значимо, особено в страните с ниски доходи и в крайбрежни и ниско разположени островни държави, в които липсват икономически ресурси за адаптиране към сериозните промени в околната среда;

46.    отбелязва със загриженост, че представителите на коренното население са особено засегнати от инциденти, свързани с изменението на климата; във връзка с това отбелязва, че повечето представители на коренното население живеят под прага на бедността и имат ограничен достъп или изобщо нямат достъп до представителство, до процеса на вземане на политически решения или до съдебните системи;

47.    приветства факта, че Съветът на ООН по правата на човека отчита, че промените в околната среда оказват неблагоприятно въздействие върху средствата за препитание на населението и са пречки за осъществяването на основните, международно признати права на човека; поради тази причина настоятелно призовава държавите участници в предстоящата конференция по изменението на климата в Париж през 2015 г. да приемат спешни амбициозни мерки за смекчаване на последиците и приспособяване към изменението на климата;

48.    отправя искане към Комисията и ЕСВД да участват активно в дебата относно понятието „климатичен бежанец“, включително относно евентуално даване на определение за него в международното право или в което и да било правно обвързващо международно споразумение;

Борбата срещу безнаказаността и Международният наказателен съд (МНС)

49.    отново изразява пълната си подкрепа за работата на МНС в изпълнение на неговата задача за прекратяване на безнаказаността на извършителите на най-тежките престъпления, които предизвикват тревога в международната общност, и въздаване на правосъдие за жертвите на военни престъпления, престъпления против човечеството и геноцид; продължава да следи внимателно за евентуални опити за подкопаване на легитимността или независимостта на МНС; настоятелно призовава ЕС и неговите държави членки да си сътрудничат с МНС и да му предоставят силна дипломатическа, политическа и финансова подкрепа, включително в ООН; призовава ЕС, неговите държави членки, както и неговите специални представители активно да поддържат МНС, изпълнението на неговите решения и борбата срещу безнаказаността за престъпления по Римския статут; приветства неотдавнашното ратифициране на Римския статут от страна на Палестинската власт през януари 2015 г.;

Коренно население

50.    призовава ЕСВД, Комисията и държавите членки да подкрепят преразглеждането на мандата на експертния механизъм по правата на коренното население, в съответствие със заключителния документ на Световната конференция по въпросите на коренното население (резолюция на Общото събрание на ООН 69/2), с цел наблюдение, оценка и подобряване на изпълнението на Декларацията на ООН за правата на коренното население; настоятелно призовава държавите – членки на ЕС, да изискат от всички мандатоносители по специалните процедури да обърнат особено внимание на проблемите, засягащи жени и момичета от коренното население, и систематично да съобщават тези проблеми на Съвета на ООН по правата на човека; настоятелно призовава ЕСВД и държавите членки активно да подкрепят развитието на всеобхватния план за действие относно коренното население, както беше поискано от Общото събрание на ООН в неговата резолюция от септември 2014 г., особено по отношение на организирането на редовни консултации с коренното население като част от този процес;

Международни културни и спортни мероприятия и права на човека

51.    осъжда зачестяващата практика авторитарни държави да поемат домакинството на големи спортни или културни мероприятия с цел да засилят международната си легитимност, докато продължават да потискат вътрешните разногласия; призовава ЕС и неговите държави членки активно да повдигнат този въпрос, включително пред Съвета на ООН по правата на човека, както и да започнат диалог с националните спортни федерации, корпоративни участници и организациите от гражданското общество относно реда и условията за участието им в подобни прояви, включително във връзка с първите Европейски игри в Баку през 2015 г. и световното първенство на ФИФА по футбол през 2018 г. в Русия и през 2022 г. в Катар;

Безпилотни летателни апарати и автономни оръжия

52.    отново призовава Съвета за разработването на обща позиция на ЕС относно използването на въоръжени безпилотни летателни апарати, като се отдава изключително значение на зачитането на правата на човека и на международното хуманитарно право и се предприемат действия по такива въпроси като нормативната уредба, пропорционалността, отговорността, защитата на цивилните лица и прозрачността; още веднъж настоятелно призовава ЕС да забрани разработването, производството и употребата на изцяло автономни оръжия, позволяващи осъществяването на нападения без човешка намеса; настоява правата на човека да са част от всички диалози с трети държави относно борбата с тероризма;

Интегриране на въпросите за правата на човека в ЕС

53.    призовава ЕС да насърчава универсалността и неделимостта на правата на човека, в това число на гражданските, политическите, икономическите, социалните и културните права, в съответствие с член 21 от Договора от Лисабон и Общите разпоредби относно външната дейност на Съюза;

54.    призовава ЕС, неговите държави членки, Европейската комисия и ЕСВД да включат правата на човека във всички области на външната политика, свързани с трети държави; подчертава също така, че политиката на ЕС в областта на правата на човека трябва да гарантира съгласуваността на неговата вътрешна и външна политика, в съответствие със задълженията по Договора за ЕС, и да избягва прилагането на двойни стандарти, когато става въпрос за зачитането на правата на човека;

55.    призовава ЕС да приеме основан на правата подход и да включи зачитането на правата на човека в областта на търговията, инвестициите, обществените услуги и сътрудничеството за развитие, както и в своята обща политика за сигурност и отбрана;

Приоритети на ЕС по въпроси, свързани с отделни държави

Украйна

56.    изразява сериозната си загриженост относно насилието и въоръжения конфликт в източната част на Украйна; изразява надежда, че споразумението за прекратяване на огъня, основано на Споразумението от Минск, ще продължи да действа; осъжда широкомащабните нарушения на правата на човека по време на конфликта и последиците от неотдавнашните сблъсъци; изразява пълна подкрепа за мисията на ООН за наблюдение на правата на човека и специалната мисия на ОССЕ за наблюдение в Украйна, като призовава за укрепването на втората мисия; подчертава силната си загриженост във връзка със съдбата на вътрешно разселените лица в резултат на въоръжения конфликт в югоизточните региони; осъжда незаконното анексиране на Крим чрез агресивната и експанзионистична политика на Русия, която представлява заплаха за единството и независимостта на Украйна; продължава да бъде загрижен относно дискриминацията срещу местното население в този регион, в частност кримските татари, и относно широко разпространените нарушения на правата на човека на това население; призовава държавите – членки на ЕС, да подкрепят всички възможни усилия на равнището на ООН за борба с безнаказаността и да провеждат безпристрастни разследвания на проявите на насилие и на нарушенията на правата на човека, свързани с потушаването на протестите на площад „Независимост“, незаконното анексиране на Крим и въоръжения конфликт в източната част на Украйна; призовава за зачитане на международното хуманитарно право и на принципите за защита на цивилното население в конфликта;

Корейска народнодемократична република (КНДР)

57.    приветства планираното удължаване на мандата на специалния докладчик за положението с правата на човека в Корейската народнодемократична република (КНДР); приветства също така резолюцията на Общото събрание на ООН, която насърчава Съвета за сигурност на ООН да предприеме подходящи действия, за да се гарантира отговорност, включително чрез разглеждане на възможността за сезиране на МНС относно положението в КНДР; призовава Съвета по правата на човека да призове отново за търсене на отговорност, включително и по отношение на тези, които са отговорни за престъпления против човечеството, в съответствие с политиките, установени на най-високо равнище в държавата; приветства създаването на структура на място в Република Корея с цел засилване на наблюдението на положението и документиране на доказателства, за да се гарантира поемането на отговорност, настоятелно призовава всички държави да си сътрудничат с тази структура и призовава Съвета по правата на човека да насочи в по-голяма степен вниманието си към положението в КНДР, като формира официална група, чрез която да се чуе мнението на жертвите на нарушаване на правата на човека, в контекста на предстояща сесия на Съвета по правата на човека;

Иран

58.    приветства резолюцията на Съвета на ООН по правата на човека от март 2014 г. относно положението с правата на човека в Ислямска република Иран и удължаването на мандата на специалния докладчик и призовава Иран да разреши навлизането на специалния докладчик на ООН на територията на страната като изключително важен показател за готовността на Иран да предприеме стъпки в посока към започване на диалог относно правата на човека; осъжда отново смъртното наказание в Иран, включително по отношение на малолетни и непълнолетни лица, което често се извършва в резултат на съдебни процеси, които не отговарят на международно приетите минимални стандарти относно правото на справедлив и законосъобразен съдебен процес; продължава да бъде загрижен относно големия брой на екзекуциите без законосъобразен и справедлив съдебен процес; подкрепя съвместната декларация от август 2014 г. на мандатоносителите по специалните процедури на ООН, която осъжда вълната от задържания и присъди на активисти на гражданското общество в Иран; призовава ЕС и Съвета на ООН по правата на човека да продължат да наблюдават отблизо системната злоупотреба с правата на човека и да гарантират, че правата на човека продължават да бъдат основен приоритет във всички взаимоотношения с правителството на Иран; призовава иранските органи да спазват международното законодателство в областта на правата на човека, съгласно което екзекутирането на малолетни и непълнолетни правонарушители представлява нарушение на международните минимални стандарти, и да не извършват екзекуциите на малолетни и непълнолетни правонарушители;

Мианмар/Бирма

59.    подкрепя последния доклад на специалния докладчик на ООН относно положението с правата на човека в Мианмар, в който се признава постигнатият досега напредък, като същевременно се посочват областите, които продължават да пораждат сериозно безпокойство; призовава правителството на Мианмар да интегрира правата на човека, включително правата на малцинствата, в институционалната и правната уредба на страната и във всички области на политиката и да зачита напълно свободата на изразяване на мнение и свободата на събранията; изразява загриженост относно предложеното законодателство относно „защитата на расата и религията“, което включва четири проектозакона относно браковете между лица, изповядващи различни религии, смяната на изповядваната религия, моногамията и контрола на броя на населението; призовава Съвета на ООН по правата на човека да поднови мандата на специалния докладчик по позиция 4, да потвърди отново сериозното си безпокойство във връзка с положението на малцинството рохингия в щата Рахин, което се утежнява от факта, че тази общност не разполага с правен статут и по този начин продължава да бъде подложена на системна дискриминация, и призовава да се проведе пълно, прозрачно и независимо разследване на всички сведения за нарушения на правата на човека, извършени срещу малцинството рохингия, както и да се ускори процесът на откриване на национално бюро на Службата на върховния комисар за правата на човека с пълен мандат за наблюдение и докладване; осъжда нападенията срещу цивилни лица в щатите Качин и Шан, сексуалното насилие от страна на членове на силите за сигурност по време на въоръжени конфликти, наличието на политически затворници, тормоза над защитници на правата на човека, активисти и работещи в медиите, извънсъдебните екзекуции, конфискуването на земя и нападенията срещу религиозни и етнически малцинства; счита, че договарянето на инвестиционно споразумение между ЕС и Мианмар следва да се разглежда внимателно, тъй като чуждестранните инвестиции в страната създават опасност от увеличаване на нарушенията на правата на човека;

Беларус

60.    изразява дълбока загриженост относно продължаващото нарушаване на правата на човека в Беларус; осъжда трите екзекуции, извършени през 2014 г., тормоза на защитници на правата на човека, преследването на независими журналисти, цензурирането на всички интернет комуникации и рестриктивното законодателство относно неправителствените организации; призовава за подновяване на мандата на специалния докладчик на ООН за положението с правата на човека в Беларус по време на 29-ата сесия на Съвета и призовава правителството да предостави пълен достъп на мандатоносителите по специалните процедури на ООН, включително на специалния докладчик; призовава за безусловното освобождаване и реабилитация на всички политически затворници, които продължават да бъдат задържани;

Бахрейн

61.    изразява продължаващата си загриженост относно репресиите срещу опозиционни лидери, представители и активисти на гражданското общество в Бахрейн и положението на защитниците на правата на човека и опозиционните политически активисти в страната; призовава всички заинтересовани страни в Бахрейн да започнат конструктивен и приобщаващ диалог с цел постигането на истинско помирение и зачитането на правата на човека на представителите на всички бахрейнски общности; призовава за незабавното и безусловно освобождаване на всички лица, лишени от свобода заради убежденията си, журналисти, защитници на правата на човека и мирно протестиращи, и изразява подкрепата си за съвместното изявление от 4 февруари 2015 г. на мандатоносителите по специалните процедури на ООН във връзка със задържането на висш опозиционен политик и във връзка с разпръскването на последвалите демонстрации; призовава държавите – членки на ЕС, и другите членове на Съвета на ООН по правата на човека да продължават да следят отблизо положението с правата на човека в Бахрейн, като се съсредоточат върху изпълнението на ангажиментите, поети от Бахрейн по време на процеса на универсален периодичен преглед, и на препоръките на независимата анкетна комисия на Бахрейн, които бяха приветствани от краля на Бахрейн; изразява съжаление относно липсата на напредък от страна на правителството на Бахрейн в сътрудничеството със Службата на върховния комисар на ООН за правата на човека и специалните процедури на Съвета на ООН по правата на човека и призовава държавите – членки на ЕС, да работят за приемане по време на мартенската сесия на Съвета на ООН по правата на човека на резолюция, в която да се призове за пълното изпълнение на ангажиментите, поети от Бахрейн по време на процеса на УПП, и на препоръките, включително относно защитниците на правата на човека, на независимата анкетна комисия на Бахрейн, и в която да се отправи искане за доклада на Службата на върховния комисар на ООН за правата на човека относно положението с правата на човека на място, както и за напредъка по отношение на сътрудничеството на Бахрейн с механизмите на ООН за правата на човека;

Египет

62.    приветства резултата от УПП за Египет през ноември 2014 г. и очаква приемането му по време на предстоящата сесия на Съвета на ООН по правата на човека; настоятелно призовава Египет незабавно и безусловно да освободи всички активисти и защитници на правата на човека, както и лицата, задържани за мирно упражняване на правото им на свобода на изразяване на мнение и на свобода на събранията и сдруженията; изисква също така правителството на Египет да приеме законодателство в съответствие с международните стандарти и да гарантира правото на сдружаване, предвидено в Конституцията на Египет, включително правото на получаване и изразходване на финансиране, както и да отмени Закона относно протестите от ноември 2013 г. и да въведе ново законодателство, с което да се гарантира свободата на събранията; настоятелно призовава правителството на Египет да започне съдебно разследване, за да се установи самоличността на лицата, отговорни за разпореждането и извършването на незаконни убийства в хода на потискането на предимно мирните демонстрации, проведени след 3 юли 2013 г., включително разпръскването им на 14 август 2013 г. на площад „Рабаа“ и на площад „Нахда“, при което най-малко 1 000 протестиращи бяха убити; настоятелно призовава Египет да проведе независими, безпристрастни и ефективни разследвания на всички нарушения на правата на човека, извършени от 2011 г. насам, включително престъпления, свързани със сексуално насилие, и да гарантира, че извършителите ще бъдат подведени под отговорност и че на жертвите ще се осигурят подходящи правни средства за защита в съответствие с международните стандарти; призовава египетските органи незабавно да отменят всички смъртни присъди и да постановят повторно разглеждане на делата, което гарантира правото на справедлив и законосъобразен съдебен процес, както и да наложи незабавен мораториум върху смъртните присъди и екзекуциите, незабавно да освободи всички задържани журналисти и работещи в медиите и да гарантира правото на свобода на информацията и на изразяването на мнение, в съответствие с международните стандарти; настоятелно призовава египетските органи да разрешат посещението на специалния докладчик на ООН относно насилието срещу жените, за което е постигнато принципно съгласие, но не се взема решение от началото на 2014 г., и да поканят представители на съответните механизми и процедури на ООН по правата на човека, по-конкретно специалния докладчик относно свободата на събранията, специалния докладчик за изтезанията, специалния докладчик за правата на човека в рамките на борбата с тероризма и специалния докладчик относно независимостта на съдиите и адвокатите; призовава египетските органи да гарантират съответствието на националното законодателство с международните стандарти за правата на човека, незабавно да отменят закон № 136/2014 и да прекратят военните процеси за цивилни лица, както и да отменят всички присъди, издадени срещу цивилни лица от страна на военни съдилища и за незабавно преразглеждане на делата от граждански съдилища; призовава ЕС и държавите членки да подкрепят силно изявление по тези въпроси;

Мали

63.    приветства работата на независимия експерт на ООН за положението с правата на човека в Мали и призовава Съвета на ООН по правата на човека да удължи неговия мандат; приветства напредъка, постигнат от правителството на Мали при възстановяването на съдебната система в някои части на страната, както и разследванията относно изтезанията и убийствата на 21 елитни бойци през 2012 г., заедно със създаването на Комисията по истината, справедливостта и помирението; отново изразява загриженост относно новото влошаване на положението по отношение на сигурността и продължаващото използване и вербуване на деца войници и призовава правителството на Мали да разследва и подведе под отговорност лицата от всички враждуващи групировки, които са отговорни за военните престъпления, извършени по време на въоръжения конфликт от 2012 – 2013 г.; приветства мирното споразумение за всички граждани на Мали, тъй като те ще бъдат сред първите, които ще се облагодетелстват от него след месеци на нестабилност и несигурност, но изразява съжаление относно отлагането, поискано от бунтовниците от северните части; призовава всички страни да последват примера на правителството на Мали и незабавно да подпишат споразумението, чието прилагане ще се следи от ЕС, и да гарантират, че бъдещото мирно споразумение ще призовава към отговорност, укрепване на комисията по истината и проверка за надеждност на личния състав на силите за сигурност;

Южен Судан

64.    призовава Африканския съюз да направи обществено достояние доклада на своята анкетна комисия относно нарушения и злоупотреби с правата на човека, извършени от всички страни в Южен Судан, като стъпка в посока осигуряване на справедливост по отношение на нарушенията на правата на човека, извършени от началото на конфликта; осъжда отвличането на група от малки деца в град Уау Шилук през февруари 2015 г. с цел превръщането им в деца войници; настоятелно призовава Съвета по правата на човека да приеме резолюция, в която да подчертае, че справедливите и надеждни разследвания и наказателни преследвания на престъпления съгласно международното право са от съществено значение за прекъсване на цикъла на насилие в Южен Судан, подхранвано от безнаказаността, като за тази цел призове да се обърне внимание на установяването на хибриден съдебен механизъм и призове Южен Судан да се присъедини към Римския статут, както и да установи мандат на специален докладчик за Южен Судан с цел да се спомогне за насърчаването на справедливи и честни съдебни преследвания и по-обхватни мерки за търсене на отговорност, с подкрепата на международната общност;

Шри Ланка

65.    отбелязва обещанията на новоизбраното правителство на Шри Ланка и го призовава да предприеме, през периода до 30-ата сесия на Съвета на ООН по правата на човека през септември 2015 г., конкретни стъпки за търсене на отговорност с цел да изпълни обещанията, които пое за подобряване на положението с правата на човека в страната и за да предотврати връщане към предишното положение, включително да проведе сериозни разследвания и наказателни преследвания, наред с други мерки за справяне с по-общия проблем с безнаказаността и злоупотребите с правата на човека, и да оказва пълно сътрудничество на Службата на върховния комисар на ООН за правата на човека и разследването в международен план, което тя е започнала по отношение на Шри Ланка;

Сирия

66.    изразява дълбока загриженост относно драматичния и ожесточен конфликт и хуманитарната криза, която възникна в резултат от използването на насилие, преди всичко от режима на Асад, но също така и от „Ислямската държава“/Даиш и от други милиции срещу цивилните лица, особено уязвимите групи, като например жени и деца; изразява загриженост относно факта, че Даиш разпространява своята идеология в чужбина; изразява дълбока загриженост относно систематичните нарушения на правата на човека и на международното хуманитарно право в Сирия, които могат да представляват военни престъпления и престъпления против човечеството; настоятелно призовава всички страни да спазват приложимото международно хуманитарно право, за да се защитят цивилните лица, да бъдат зачетени техните човешки права и да бъдат задоволени основните им потребности; настоятелно призовава всички държави – членки на ООН, да се изразяват категорично срещу насилието, и по-специално в полза на правата на малцинствата, включително системното преследване на християни; призовава за незабавно и безусловно освобождаване на всички лица, които са били произволно задържани или отвлечени вследствие на упражняването на техните човешки права или други мирни политически дейности; изисква силна подкрепа от страна на ЕС и неговите държави членки за отговорността и подновяването на анкетната комисия на ООН;

Ирак

67.    изразява дълбока загриженост относно драматичния и ожесточен конфликт и хуманитарната криза в Ирак; отбелязва, че положението с правата на човека се влошава, тъй като „Ислямската държава в Ирак и Леванта“/Даиш и други милиции извършват отвличания и масови екзекуции и преследват етническите и религиозните малцинства в Ирак, включително християните;

Палестина/Израел

 

68.    изразява дълбока загриженост относно хуманитарната криза в Газа; призовава ЕС и неговите държави членки публично да изразят подкрепа за анкетната комисия на ООН и да осъдят липсата на сътрудничество от страна на израелските органи и отказа от тяхна страна да предоставят достъп на анкетната комисия, чрез публично изявление на Съвета по правата на човека; подчертава, че справедливостта и зачитането на принципите на правовата държава са незаменима основа за мир и подчертава, че ширещата се продължителна и системна безнаказаност за нарушения на международното право трябва да бъде спряна; приветства откриването на предварително разследване на положението в Палестина от страна на прокурора на Международния наказателен съд (МНС); призовава ЕС за пълно сътрудничество със Службата на прокурора на МНС; призовава ЕС да се ангажира отново с позиция 7 от дневния ред на Съвета по правата на човека и да осъди решително продължителните нарушения на международното право и неизпълнението на консултативното становище на Международния съд, и да подкрепи подновяването на мандата на анкетната комисия;

°

°       °

69.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на специалния представител на ЕС за правата на човека, на правителствата и на парламентите на държавите членки, на Съвета за сигурност на ООН, на генералния секретар на ООН, на председателя на 69-ото Общо събрание на ООН, на председателя на Съвета на ООН по правата на човека и на върховния комисар на ООН за правата на човека.