Společný návrh usnesení - RC-B8-0228/2015Společný návrh usnesení
RC-B8-0228/2015

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o prioritách EU pro činnost Rady OSN pro lidská práva v roce 2015

10.3.2015 - (2015/2572(RSP))

předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu
a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
ALDE (B8‑0228/2015)
PPE (B8‑0230/2015)
EFDD (B8‑0231/2015)
Verts/ALE (B8‑0232/2015)
ECR (B8‑0233/2015)
S&D (B8‑0234/2015)

Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Dubravka Šuica, József Nagy, Ivana Maletić, Andrej Plenković, Arnaud Danjean, Claude Rolin, Lara Comi, Ramona Nicole Mănescu za skupinu PPE
Elena Valenciano, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Victor Negrescu, Liisa Jaakonsaari, Viorica Dăncilă, Alessia Maria Mosca, Kati Piri, Simona Bonafè, Vilija Blinkevičiūtė, Miroslav Poche, Andi Cristea, Enrico Gasbarra, Javi López, José Blanco López, Richard Howitt, Nicola Caputo za skupinu S&D
Mark Demesmaeker za skupinu ECR
Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Louis Michel, Angelika Mlinar, Ivan Jakovčić, Urmas Paet, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl za skupinu ALDE
Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Davor Škrlec za skupinu Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD


Postup : 2015/2572(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B8-0228/2015
Předložené texty :
RC-B8-0228/2015
Rozpravy :
Přijaté texty :

Usnesení Evropského parlamentu o prioritách EU pro činnost Rady OSN pro lidská práva v roce 2015

(2015/2572(RSP))

Evropský parlament,

–   s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv a úmluvy OSN o lidských právech společně s jejich opčními protokoly, včetně Úmluvy o právech dítěte a Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW),

–   s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN č. 60/251 o zřízení Rady pro lidská práva (UNHRC),

–   s ohledem na Evropskou úmluvu o lidských právech, Evropskou sociální chartu a Listinu základních práv EU,

–   s ohledem na strategický rámec EU a akční plán pro lidská práva a demokracii přijatý dne 25. června 2012,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Radě pro lidská práva Organizace spojených národů,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o porušování lidských práv, včetně usnesení o naléhavých záležitostech v této oblasti,

–   s ohledem na svou výroční zprávu o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2013 a politice Evropské unie v této oblasti,

–   s ohledem na závěry Rady pro zahraniční věci ze dne 9. února 2015 o prioritách EU v rámci fór OSN o lidských právech,

–   s ohledem na článek 2, čl. 3 odst. 5 a na články 18, 21, 27 a 47 Smlouvy o Evropské unii,

–   s ohledem na příští 28. zasedání UNHRC, které se uskuteční ve dnech 2. až 27. března 2015,

–   s ohledem na čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A.    vzhledem k tomu, že dodržování, podpora, ochrana a všeobecná platnost lidských práv   tvoří součást etického a právního acquis Evropské unie a jeden ze základních kamenů   evropské jednoty a celistvosti;

B.     vzhledem k tomu, že lidská práva jsou implicitně spojena s každou lidskou bytostí bez ohledu na státní příslušnost, rasový původ, pohlaví, národnostní původ, náboženství nebo jiný status, a vzhledem k tomu, že dodržování těchto práv je zakotveno ve Všeobecné deklaraci lidských práv, Mezinárodním paktu o občanských a politických právech, Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech a v pozdějších úmluvách, deklaracích a rezolucích týkajících se lidských práv;

C.     vzhledem k tomu, že veškerá lidská práva – ať už občanská, politická, hospodářská, sociální či kulturní – jsou nedělitelná, vzájemně propojená a provázaná a že odpírání kteréhokoli z těchto práv má přímý negativní dopad na ostatní práva;

D.     vzhledem k tomu, že porušování lidských práv a neexistence legitimní demokratické účasti vedou k nestabilitě, zhroucení států, humanitárním krizím a ozbrojeným konfliktům;

E.     vzhledem k tomu, že činnost Unie v jejích vztazích se třetími zeměmi se řídí článkem 21 Lisabonské smlouvy, který zdůrazňuje univerzálnost a nedělitelnost lidských práv a základních svobod a stanoví úctu k lidské důstojnosti, dodržování zásad rovnosti a solidarity a zásad Charty OSN a mezinárodního práva;

F.     vzhledem k tomu, že všechny státy mají povinnost dodržovat základní práva svého obyvatelstva a činit konkrétní kroky, aby přispěly k dodržování těchto práv na vnitrostátní úrovni, a jsou rovněž povinny spolupracovat na mezinárodní úrovni s cílem eliminovat překážky, které brání uplatňování lidských práv ve všech oblastech;

G.     vzhledem k tomu, že k prosazování a dodržování lidských práv, demokracie a právního státu přispívají pravidelná zasedání Rady OSN pro lidská práva, jmenování zvláštních zpravodajů, mechanismus všeobecného pravidelného přezkumu a tzv. zvláštní procedury pro situace v konkrétních zemích nebo pro určitá témata;

H.     vzhledem k tomu, že někteří současní členové Rady pro lidská práva jsou bohužel známi jako jedni z nejhorších porušovatelů lidských práv a mají špatnou pověst, pokud jde o spolupráci se zvláštními procedurami OSN a dodržování povinnosti podávat zprávy výborům pro monitorování smluv OSN v oblasti lidských práv;

Rada OSN pro lidská práva

1.      vítá priority EU pro nadcházející 28. řádné zasedání Rady OSN pro lidská práva (UNHRC) stanovené v závěrech Rady ze dne 9. února 2015;

2.      vítá jmenování velvyslance Joachima Rückera předsedou UNHCR na rok 2015;

3.      blahopřeje Zajdu Raadovi Zajd al-Husajnovi k jeho jmenování vysokým komisařem OSN pro lidská práva a znovu vyjadřuje svou maximální podporu jeho úsilí a jeho mandátu;

4.      vítá účast Federicy Mogheriniové, místopředsedkyně Komise a vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, na zasedání Rady OSN pro lidská práva na vysoké úrovni, neboť EU tak dává jasně najevo svou silnou podporu mnohostrannému systému lidských práv;

5.      vítá výroční zprávu vysoké komisařky OSN pro lidská práva pro Valné shromáždění OSN za období od prosince 2013 do listopadu 2014 a vyjadřuje svou plnou podporu nezávislosti a integritě tohoto úřadu; zdůrazňuje, že je důležité bránit tuto nezávislost a zajistit, aby vysoký komisař mohl pokračovat ve výkonu svých povinností účinně a nestranně; znovu opakuje, že je nutné, aby byl Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva přiměřeně financován;

6.      připomíná, že Evropský parlament a jeho podvýbor pro lidská práva se zavázaly, že budou prosazovat silný multilaterální lidskoprávní systém pod záštitou OSN, včetně Třetího výboru Valného shromáždění OSN, Rady pro lidská práva, Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva, a budou rovněž podporovat činnost souvisejících specializovaných orgánů OSN, jako jsou Mezinárodní organizace práce (MOP) a zvláštní procedury OSN;

7.      vybízí ESVČ, aby – zejména prostřednictvím delegací EU v New Yorku a Ženevě – včas prováděla rozsáhlé konzultace s cílem sjednotit postup EU, která tak bude svůj postoj prezentovat jednohlasně; znovu zdůrazňuje, že je důležité, aby činnost vykonávaná v New Yorku a Ženevě ve vztahu k Valnému shromáždění OSN, Třetímu výboru a Radě pro lidská práva OSN byla začleněna do příslušných interních a externích činností EU, aby se zajistilo, že EU bude vždy postupovat koherentně;

8.      domnívá se, že pronásledování a věznění obránců lidských práv a představitelů opozice, k němuž nadále dochází v řadě členských zemí Rady pro lidská práva, poškozuje její důvěryhodnost; opakuje svůj postoj, že členové UNHRC by měli být voleni z členských států, které dodržují lidská práva, právní stát a demokratické zásady a které se rozhodly rozšířit stálá pozvání na všechny zvláštní procedury, a vyzývá členské státy, aby podpořily a schválily kritéria členství založená na dodržování lidských práv, která by se měla vztahovat na každý stát kandidující na zvolení do Rady OSN pro lidská práva; trvá na tom, že členské státy by měly podporovat transparentní, otevřený a konkurenční průběh volby členů UNHRC;

9.      připomíná svoji podporu mechanismu všeobecného pravidelného přezkumu a velmi si cení této hodnotné práce a vyzývá členské státy, aby aktivně připravovaly své všeobecné pravidelné přezkumy, do nichž by měly mimo jiné zapojit i občanskou společnost, aby během všeobecného pravidelného přezkumu rozvíjely interaktivní dialog a diskuse o přijetí jeho výsledků a aby uplatňovaly doporučení přezkumu a přijímaly konkrétní opatření s cílem zlepšit plnění svých povinností v oblasti lidských práv;

10.    nadále se staví proti „blokovému hlasování“ v rámci UNHRC; vyzývá členské země UNHRC, aby hlasovaly transparentně;

11.    vyzývá EU a její členské státy, aby pokračovaly v uplatňování doporučení všeobecného pravidelného přezkumu ve všech politických dialozích EU s dotyčnými zeměmi s cílem podpořit tyto země při provádění doporučení;

12.    opětovně vyjadřuje svou podporu zvláštním procedurám a nezávislosti držitelů jejich mandátu, díky níž mohou svou funkci vykonávat zcela nestranně, vyzývá všechny státy ke spolupráci s nimi a vybízí členské státy, aby v případech, kdy země s držiteli mandátu zvláštních procedur nespolupracují, o tomto nedostatku informovaly;

13.    považuje za důležité, aby byly na zasedání Rady pro lidská práva a na příslušná zasedání Valného shromáždění OSN vysílány parlamentní delegace;

14.    vyjadřuje politování nad tím, že se zmenšuje prostor pro interakci mezi občanskou společností a UNHRC a že nevládní organizace dostávají méně příležitostí k tomu, aby na těchto zasedáních vystoupily; naléhavě vyzývá EU a UNHRC, aby zajistily, že organizace občanské společnosti budou moci k 28. zasedání UNHRC, procesu všeobecného pravidelného přezkumu a dalším lidskoprávním mechanismům OSN přispívat v co největší míře, aniž by se po návratu do své země musely obávat postihů;

 

Občanská a politická práva

15.    opakuje, že svoboda projevu, která je základním kamenem každé svobodné a demokratické společnosti, je jedním ze základních práv každého jednotlivce; ostře odsuzuje události, k nimž došlo v lednu 2015 ve Francii a při nichž bylo zavražděno 12 osob, mimo jiné karikaturisté v redakci časopisu Charlie Hebdo, a další 4 osoby v košer supermarketu, a současně odsuzuje vraždy filmového režiséra a hlídače synagogy, které v Kodani spáchali teroristé útočící na svobodu slova a vyznání;

16.    odsuzuje zneužívání náboženství extremistickými a džihádistickými skupinami ve všech zemích, zejména v Sýrii, Iráku, Libyi, Myanmaru, Nigérii a Středoafrické republice,  kde tyto skupiny útočí za použití střelných zbraní a výbušnin, provádějí sebevražedné útoky a únosy a používají i jiné formy násilí k zastrašení obyvatelstva; zastává názor, že v boji proti terorismu je nutno řešit jeho hlubší příčiny, včetně sociálního vyloučení, politické marginalizace a nerovnosti; vyzývá k většímu úsilí na ochranu práv osob náležejících k náboženským menšinám; naléhavě vyzývá k tomu, aby při všech protiteroristických aktivitách byla dodržována lidská práva a zásady právního státu;

17.    vyjadřuje znepokojení nad omezováním svobody shromažďování a sdružování, včetně zákazů organizací občanské společnosti, agresivního používání zákonů proti pomluvě a dalších restriktivních zákonů, nepřiměřených požadavků na registraci a podávání zpráv a přehnaně omezujících pravidel pro zahraniční financování, a znovu potvrzuje, že svoboda sdružování a pokojného shromažďování patří k základním prvkům lidských práv;

18.    vyzývá všechny vlády, aby prosazovaly a podporovaly organizace občanské společnosti a obhájce lidských práv a aby jim umožnily působit bez strachu, postihů nebo zastrašování a aby spolupracovaly s UNHRC v rámci mechanismu všeobecného pravidelného přezkumu a zajistily, aby byly země pronásledující obránce lidských práv pohnány k odpovědnosti, zejména v případě postihů se smrtelnými následky, jako bylo například úmrtí čínské lidskoprávní aktivistky Cchao Šun-li v březnu 2014, která byla zadržena v září 2013, když se pokusila odletět na zasedání UNHRC v Ženevě;

19.    znovu odsuzuje používání trestu smrti a vyjadřuje svou silnou podporu zavedení moratoria na trest smrti coby prvního kroku k jeho zrušení;

20.    znovu opakuje, že je důležité bojovat proti mučení a dalším formám špatného zacházení a že velký význam má i to, že se EU zavázala se touto otázkou přednostně zabývat, mimo jiné s ohledem na děti, a podporovat činnost zvláštního zpravodaje OSN pro mučení; vyzývá ESVČ, Komisi a členské státy EU, aby daly najevo společné odhodlání vymýtit mučení a podporovat jeho oběti, zejména tím, že budou nadále přispívat do Dobrovolného fondu OSN pro oběti mučení a do zvláštního fondu vytvořeného v rámci Opčního protokolu k Úmluvě proti mučení, případně začnou tyto příspěvky poskytovat, pokud tak zatím nečinily;

21.    vyjadřuje znepokojení nad tím, že je stále široce rozšířená diskriminace migrantů, včetně žadatelů o azyl a uprchlíků, a jsou porušována jejich práva; vyzývá EU a členské státy, aby podpořily činnost zvláštního zpravodaje OSN pro práva migrantů a prováděly jeho doporučení; vyzývá vlády, aby dodržovaly lidská práva a důstojnost migrantů, kterou jim nelze za žádných okolností upřít, aby přestaly migranty svévolně zatýkat a zadržovat a aby v nutných případech přehodnotily dobu, po níž migranty zadržují, a používaly místo zadržování jiné alternativy, s cílem vyhnout se nepřiměřeně dlouhému zadržování nelegálních migrantů; vyzývá vlády, aby za všech okolností respektovaly zásadu nenavracení migrantů a plně dodržovaly své mezinárodní právní závazky týkající se vyhošťování migrantů; vyzývá státy, aby v případě, že tak dosud neučinily, zavedly systémy a postupy, které zajistí, aby veškeré jejich programy a instituce v oblasti migrace byly v plném souladu s jejich mezinárodními právními závazky týkajícími se lidských práv;

22.    podporuje nejnovější zprávu zvláštního zpravodaje Rady OSN pro lidská práva a jeho závěry ohledně soudobých forem rasismu, rasové diskriminace, xenofobie a souvisejících podob nesnášenlivosti; vyzývá EU a její členské státy, aby do svých vnitřních politik boje proti šíření rasové, etnické a xenofobní nenávisti a podněcování k takovým projevům prostřednictvím internetu a sociálních sítí promítly doporučení zvláštního zpravodaje, a to formou přijetí vhodných legislativních opatření při plném dodržení ostatních základních práva, jako je svoboda projevu a přesvědčení;

23.    uznává, že rychlý vývoj informačních a komunikačních technologií změnil v celosvětovém měřítku prostředí, v němž lze uplatnit svobodu projevu, což přineslo obrovské výhody, ale i nebezpečí; v této souvislosti vítá zásady EU týkající se svobody projevu online a offline, které Rada schválila v květnu 2014, a odsuzuje veškeré omezování digitální komunikace, včetně omezení, jejichž cílem jsou představitelé občanské společnosti; znovu opakuje, že je nezbytné věnovat zvláštní pozornost právům novinářů a blogerů;

24.    vybízí UNHRC, aby pokračovala v diskusi o právu na soukromí a jmenovala za tímto účelem zvláštního zpravodaje OSN pro právo na soukromí, zejména v kontextu komunikace digitálními prostředky;

Sociální a hospodářská práva

25.    poukazuje na to, že rozvojová agenda OSN po skončení rozvojových cílů tisíciletí si klade za cíl odstranit do roku 2030 chudobu pomocí celostního přístupu k hospodářským, sociálním a environmentálním otázkám; vítá souhrnnou zprávu generálního tajemníka OSN, kterou předložil ještě před konáním zvláštního summitu OSN o agendě týkající se cílů udržitelného rozvoje na období po roce 2015; podporuje generálního tajemníka OSN, který v zájmu potírání chudoby vyzývá k uplatňování přístupu zaměřeného na potřeby lidí a jejich práva;

26.    domnívá se, že v zájmu boje proti chudobě obecně je důležité řešit rostoucí extrémní nerovnost a prosazovat sociální a hospodářská práva, a to zejména usnadněním přístupu k potravinám, vodě, vzdělání, zdravotní péči a přijatelnému bydlení; zdůrazňuje v této souvislosti narůstající problém zabírání půdy, který je třeba řešit;

27.    zastává názor, že k porušování práv občanů přispívá i korupce, daňové podvody, špatná správa věcí veřejných a nedostatečná odpovědnost vůči veřejnosti, neboť v jejich důsledku dochází k odklonu finančních prostředků z tolik potřebných investic do veřejných služeb, jako je vzdělávání, základní služby zdravotní péče a další sociální infrastruktura, takže obyvatelstvo trvale zůstává v chudobě; připomíná, že státy mají na základě Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech povinnost dodržovat práva svých občanů zajišťováním odpovídajících zdrojů; zdůrazňuje v této souvislosti, že zvláštní pozornost je třeba věnovat ochraně obránců lidských práv, kteří prosazují hospodářská, sociální a kulturní práva;

28.    opakuje, že podporuje myšlenku zřízení funkce zvláštního zpravodaje OSN pro finanční trestnou činnost, korupci a lidská práva;

Podnikání a lidská práva

29.    vyjadřuje svou silnou podporu účinnému a co nejrozsáhlejšímu šíření a provádění obecných zásad OSN v oblasti podnikání a lidských práv v rámci EU i mimo ni a zdůrazňuje, že je třeba přijmout všechna nezbytná politická a legislativní opatření k odstranění nedostatků v účinném provádění těchto obecných zásad OSN, a to i v souvislosti s přístupem ke spravedlnosti; vítá iniciativu na přijetí nařízení, kterým by byl vytvořen systém náležité péče v rámci dodavatelského řetězce pro odpovědné získávání nerostných surovin z oblastí postižených konfliktem; vyzývá všechny zúčastněné strany, aby se aktivně podílely na 11. zasedání pracovní skupiny OSN pro problematiku lidských práv a nadnárodních korporací a jiných podnikatelských subjektů a aby podporovaly úsilí o sladění svých politik se směrnicí OECD pro nadnárodní podniky a s obecnými zásadami OSN v oblasti podnikání a lidských práv; opakuje svou žádost, aby Komise do konce roku 2015 předložila zprávu o uplatňování těchto obecných zásad OSN v členských státech EU;

30.    vyzývá delegace EU na celém světě, aby jednaly s podniky EU s cílem prosazovat dodržování lidských práv a zajistit, aby se téma „podnikání a lidská práva“ stalo jedním z klíčových v rámci místních výběrových řízení evropského nástroje pro demokracii a lidská práva;

31.    je přesvědčen o tom, že soukromé podniky a lidská práva se mohou navzájem posilovat, neboť vytvářejí nový podnikatelský potenciál v regionech, které nejvíce potřebují udržitelné a odpovědné investice, a přispívají k všeobecnému dodržování lidských práv v rozvojových zemích;

32.    vyzývá EU a její členské státy, aby se zapojily do počínající diskuse o právně závazném mezinárodním nástroji pro podnikání a lidská práva v rámci systému OSN;

Práva žen

33.    zdůrazňuje, že důležitým nástrojem pro dosažení rovnosti pohlaví je tzv. gender mainstreaming, který zahrnuje reorganizaci, zlepšování, vývoj a hodnocení politik směřujících k tomu, aby osoby zapojené do tvorby politik usilovaly o začlenění přístupu založeného na rovných příležitostech do všech politik na všech úrovních a ve všech fázích;

34.    vyzývá EU, aby se aktivně zúčastnila 59. zasedání Komise pro postavení žen a i nadále bojovala proti všem pokusům o ochromení Pekingské akční platformy OSN, která bude při příležitosti 20. výročí čtvrté světové konference o ženách vyhodnocena, mimo jiné z hlediska otázky přístupu ke vzdělání a zdravotní péči coby základních lidských práv a otázky sexuálních a reprodukčních práv;

35.    kriticky poznamenává, že navzdory pokroku, kterého se do dnešního dne podařilo dosáhnout v oblasti rovnosti pohlaví a posílení postavení žen, platí ve velké řadě zemí nadále diskriminační zákony, zejména co se týče rodiny a přístupu k majetku; poukazuje na to, že ženy jsou i nadále velmi málo zastoupeny v řídících pozicích a násilí vůči ženám je stále velmi rozšířené, přičemž přístup ke spravedlnosti zůstává omezen, a to i přesto, že v důsledku domácího násilí umírá denně mnoho žen; je vážně znepokojen tím, že v některých zemích se situace opět zhoršuje, zejména pokud jde o sexuální a reprodukční práva;

36.    rozhodně odsuzuje sexuálně motivované násilí na ženách, jako je masové znásilňování, sexuální otroctví, nucená prostituce, pronásledování na základě příslušnosti k určitému pohlaví (k němuž patří i mrzačení ženských pohlavních orgánů), obchod s lidmi, předčasná a vynucená manželství, vraždy ze cti a všechny ostatní obdobně závažné formy sexuálního násilí, a to i v případech, kdy je toto násilí používáno jako válečná taktika; vyzývá opětovně EU a všechny její členské státy, aby podepsaly a ratifikovaly Úmluvu Rady Evropy o předcházení násilí páchanému na ženách a domácímu násilí a o boji proti němu (Istanbulská úmluva);

37.    připomíná příslib EU, že prosazování lidských práv a otázky týkající se rovnosti žen a mužů zahrne do náplně misí společné bezpečnostní a obranné politiky v souladu s historickými rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1325 a č. 1820 o ženách, míru a bezpečnosti; v této souvislosti opakuje svou výzvu EU a jejím členským státům, aby jako součást procesu trvalého usmíření podporovaly systematickou účast žen jakožto zásadní prvek mírového procesu a aby uznaly, že do předcházení konfliktům, operací na udržení míru, humanitární pomoci a obnovy po skončení konfliktů a procesu přechodu k demokracii je třeba začlenit genderová hlediska;

38.    zdůrazňuje, že mrzačení ženských pohlavních orgánů je jednou z forem mučení; zdůrazňuje, že je nadále nutné, aby EU spolupracovala se třetími zeměmi v zájmu vymýcení praxe mrzačení ženských pohlavních orgánů; připomíná, že členské státy, podle jejichž vnitrostátních právních předpisů je mrzačení ženských pohlavních orgánů trestným činem, musí tyto předpisy uplatňovat, pokud zjistí, že jejich občané takový zákrok podstoupili;

39.    vítá skutečnost, že Mezinárodní trestní soud zahrnul do svého mandátu sexuální zločiny a zločiny založené na příslušnosti k pohlaví, k nimž patří znásilnění, sexuální útoky a ponižování, vítá i jeho doporučení, aby tyto činy byly považovány za válečné zločiny;

Práva dětí

40.    vyjadřuje znepokojení nad skutečností, že ačkoli bylo od přijetí Úmluvy o právech dítěte v roce 1989 dosaženo pokroku, nejméně 58 milionů dětí, zejména dívek, dětí z chudých rodin, dětí se zdravotním postižením a dětí žijících v oblastech konfliktů, nechodí do školy a mnoho dětí stále trpí nemocemi, kterým lze snadno předcházet, zatímco jiné děti vykonávají dětskou práci;

41.    vyzývá všechny státy, aby se zavázaly potírat nejhorší formy dětské práce, jak je stanoveno v článku 3 úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 182, jimiž je dětské otroctví, obchodování s dětmi, prostituce a nebezpečná práce ohrožující fyzické a duševní zdraví dětí;

42.    připomíná, že jednou z hlavních povinností státu je poskytovat vzdělání všem dětem, a to tím, že bude vytvářet více příležitostí, budovat odpovídající školní zařízení a řešit strukturální příčiny hlavních překážek bránících všeobecnému základnímu vzdělání, mj. předčasné ukončování školní docházky, které zůstává hlavní překážkou všeobecného základního vzdělání;

43.    žádá o vyčlenění odpovídajících finančních prostředků EU na programy demobilizace dětí zapojených do ozbrojených konfliktů a bývalých dětských vojáků a jejich opětovné začlenění do společnosti; připomíná svou silnou podporu kampani „Děti, nikoli vojáci“, kterou vyjádřil během slyšení na toto téma uspořádaného podvýborem pro lidská práva dne 3. prosince 2014; vítá výroční zprávy předložené zvláštní zástupkyní OSN pro děti a ozbrojené konflikty a zvláštní zástupkyní OSN pro otázky násilí páchaného na dětech spolu se zprávou zvláštní zpravodajky pro prodej dětí, dětskou prostituci a dětskou pornografii;

Práva osob LGBTI

44.    vyjadřuje znepokojení nad tím, že se v poslední době zvyšuje počet diskriminačních zákonů, praktik a násilností vůči jednotlivcům na základě jejich sexuální orientace a genderové identity; nabádá k bedlivému sledování situace osob LGBTI, mimo jiné v Nigérii a Gambii, kde nedávno přijaté zákony proti těmto osobám ohrožují životy příslušníků sexuálních menšin; vyjadřuje hluboké znepokojení nad zákony o „zákazu propagandy“ omezujícími svobodu projevu a shromažďování, a to i v některých zemích na evropském kontinentu; vítá rezoluci Rady OSN pro lidská práva o boji proti násilí a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové identity přijatou dne 26. září 2014; opětovně potvrzuje svou podporu vysokému komisaři, který soustavně usiluje o to, aby osoby LGBTI mohly požívat všech lidských práv, a to zejména formou prostřednictvím prohlášení, zpráv a kampaně „Svobodní a rovní“; vybízí vysokého komisaře, aby v boji proti diskriminačním zákonům a praktikám pokračoval;

Změna klimatu a lidská práva

45.    zdůrazňuje, že dopad změny klimatu na skupiny a jedince v křehkých situacích je vysoký, zejména v zemích s nízkými příjmy a v pobřežních a nízko položených ostrovních státech, kterým chybí hospodářské zdroje, bez nichž se nemohou přizpůsobit krutým změnám životního prostředí;

46.    se znepokojením konstatuje, že incidenty spojenými se změnou klimatu je zvláště citelně zasaženo původní obyvatelstvo; v této souvislosti poukazuje na to, že většina původního obyvatelstva žije pod hranicí chudoby a má omezený nebo vůbec žádný přístup k politické reprezentaci a rozhodování či k justici;

47.    vítá skutečnost, že Rada OSN pro lidská práva uznala, že změny životního prostředí mají nepříznivý dopad na možnosti obživy obyvatelstva a že brání uplatňování základních, mezinárodně uznávaných lidských práv; naléhavě proto žádá smluvní státy, aby na nadcházející konferenci o změně klimatu, která se bude konat v roce 2015 v Paříži, přijaly okamžitá rozsáhlá opatření v oblasti zmírňování dopadu a přizpůsobování se změně klimatu;

48.    žádá, aby se Komise a ESVČ aktivně účastnily debaty o termínu „klimatický uprchlík“, a to včetně možného vymezení tohoto pojmu v mezinárodním právu či v jakékoli právně závazné mezinárodní dohodě;

Boj proti beztrestnosti a Mezinárodní trestní soud (ICC)

49.    opakuje svou plnou podporu činnosti Mezinárodního trestního soudu, jehož úkolem je ukončit beztrestnost pachatelů zločinů, jež mezinárodní společenství považuje za nejzávažnější, a zjednávat spravedlnost pro oběti válečných zločinů, zločinů proti lidskosti a genocidy; zůstává ostražitý, pokud jde o jakékoli pokusy o zpochybnění legitimity nebo nezávislosti soudu; žádá EU a její členské státy, aby se soudem spolupracovaly a poskytovaly mu silnou diplomatickou, politickou a finanční podporu, a to i v OSN; vyzývá EU, členské státy a zvláštní zástupce EU, aby aktivně podporovali Mezinárodní trestní soud, zajišťovali výkon jeho rozhodnutí a bojovali proti beztrestnosti ve vztahu ke zločinům, na něž se vztahuje Římský statut; vítá, že v lednu 2015 ratifikovala Římský statut Palestinská samospráva;

Původní obyvatelstvo

50.    vyzývá ESVČ, Komisi a členské státy, aby v souladu s výsledným dokumentem Světové konference o původním obyvatelstvu (rezoluce Valného shromáždění OSN č. 69/2) podpořily přezkum mandátu mechanismu odborníků pro práva původního obyvatelstva s cílem monitorovat, hodnotit a zlepšovat uplatňování Deklarace o právech původních obyvatel; vyzývá členské státy EU, aby požadovaly, aby všichni držitelé mandátu zvláštních procedur věnovaly zvláštní pozornost otázkám týkajícím se žen a dívek z řad původního obyvatelstva a aby o svých zjištěních systematicky informovaly Radu OSN pro lidská práva; naléhavě žádá ESVČ a členské státy, aby aktivně podpořily celosystémový akční plán pro původní obyvatelstvo, o jehož vypracování požádalo Valné shromáždění OSN ve své rezoluci ze září 2014, zejména co se týče organizace pravidelných konzultací s původním obyvatelstvem jako součásti tohoto procesu;

Mezinárodní kulturní a sportovní akce a lidská práva

51.    odsuzuje stále rozšířenější praxi autoritářských států, které hostují obrovské sportovní nebo kulturní akce s cílem zvýšit svou mezinárodní legitimitu, zatímco dále potlačují domácí opozici; vyzývá EU a její členské státy, aby se tímto tématem aktivně zabývaly, a to i v Radě OSN pro lidská práva, a aby jednaly s vnitrostátními sportovními svazy, podnikovými subjekty a organizacemi občanské společnosti o podmínkách účasti na těchto akcích, včetně prvních Evropských her v Baku v roce 2015 a mistrovství světa FIFA v Rusku v roce 2018 a v Kataru v roce 2022;

Bezpilotní letouny a autonomní zbraně

52.    opakovaně vyzývá Radu, aby vypracovala společný postoj EU ohledně používání bezpilotních letounů vybavených zbraněmi, jehož klíčovou součástí by bylo dodržování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva a řešení otázek, jako je právní rámec, proporcionalita, odpovědnost, ochrana civilního obyvatelstva a transparentnost; znovu naléhavě vyzývá EU, aby zakázala vývoj, výrobu a používání plně autonomních zbraní, které umožňují vést útoky bez zásahu lidí; trvá na tom, aby lidská práva byla součástí veškerých rozhovorů se třetími zeměmi o boji proti terorismu;

Prosazování lidských práv ze strany EU

53.    vyzývá EU, aby prosazovala univerzálnost a nedělitelnost lidských práv, včetně občanských a politických, hospodářských, sociálních a kulturních práv, v souladu s článkem 21 Lisabonské smlouvy a obecnými ustanoveními o vnější činnosti Unie;

54.    vyzývá EU, její členské státy, Komisi a ESVČ, aby začlenily lidská práva do všech oblastí vnější politiky vůči třetím zemím; zdůrazňuje také, že politika EU v oblasti lidských práv musí zajistit, aby její vnitřní a vnější politiky byly vzájemně v souladu a odpovídaly závazkům plynoucím ze Smlouvy o EU a aby v otázkách dodržování lidských práv nedocházelo k uplatňování dvojího měřítka;

55.    vyzývá EU, aby zaujímala přístup založený na právech a začlenila otázky dodržování lidských práv do oblasti obchodu, investic, veřejných služeb a rozvojové spolupráce a do své společné bezpečnostní a obranné politiky;

Priority EU v otázkách týkající se jednotlivých zemí

Ukrajina

56.    vyjadřuje hluboké znepokojení nad násilím a ozbrojeným konfliktem na východní Ukrajině; doufá, že dohoda o příměří vycházející z Minské dohody bude dodržována; odsuzuje rozsáhlé porušování lidských práv v tomto konfliktu a důsledky nedávných bojů; plně podporuje monitorovací misi OSN pro lidská práva a zvláštní pozorovatelskou misi OBSE na Ukrajině a vyzývá k posílení posledně jmenované mise; vyjadřuje značné obavy ohledně osudu vnitřně vysídlených osob, které ozbrojený konflikt v jihovýchodních oblastech donutil opustit jejich domovy; odsuzuje nezákonnou anexi Krymu agresivní a expanzívní politikou Ruska, která představuje hrozbu jednotě a nezávislosti Ukrajiny; je i nadále znepokojen diskriminací a rozsáhlým porušováním lidských práv místních obyvatel této oblasti, zejména Krymských Tatarů; vyzývá členské státy EU, aby podporovaly veškeré úsilí na úrovni OSN s cílem bojovat proti beztrestnosti a provést nestranná vyšetřování násilných událostí a porušování lidských práv spojených se zásahy proti demonstracím na Majdanu, s nezákonnou anexí Krymu i s konfliktem na východní Ukrajině; požaduje dodržování mezinárodního humanitárního práva a zásad ochrany civilního obyvatelstva v tomto konfliktu;

Korejská lidově demokratická republika (KLDR)

57.    žádá o prodloužení mandátu zvláštního zpravodaje pro situaci v oblasti lidských práv v Korejské lidově demokratické republice (KLDR) o další rok; vítá rovněž rezoluci Valného shromáždění OSN, která vyzývá Radu bezpečnosti OSN k přijetí náležitých opatření k zajištění spravedlnosti, mimo jiné zvážením, zda je možné, aby se situací v KLDR zabýval Mezinárodní trestní soud; vyzývá Radu pro lidská práva, aby připomněla svou výzvu k zajištění spravedlnosti, a to i v případě osob odpovědných za zločiny proti lidskosti v souladu s politikami stanovenými na nejvyšší státní úrovni; vítá vytvoření místní struktury v Korejské republice za účelem posílení monitorování situace a shromažďování důkazů, aby byla zajištěna spravedlnost, a naléhavě vyzývá všechny státy, aby v rámci této struktury spolupracovaly, přičemž vyzývá Radu pro lidská práva, aby se její pozornost více zaměřila na situaci v KLDR, a to svoláním formálního panelu, kde by se mohly vyjádřit oběti porušování práv, v rámci nadcházejícího zasedání Rady pro lidská práva;

Írán

58.    vítá rezoluci UNHRC z března 2014 o situaci v oblasti lidských práv v Íránské islámské republice a rozšíření mandátu zvláštního zpravodaje a vyzývá Írán, aby umožnil zvláštnímu zpravodaji OSN vstup do země, což by bylo významným signálem ochoty Íránu učinit kroky směřující k zahájení dialogu o lidských právech; znovu co nejostřeji odsuzuje trest smrti v Íránu, k němuž bývají odsouzeny i nezletilé osoby a který je často vykonáván na základě soudních postupů, které nejsou v souladu s mezinárodně uznávanými minimálními standardy řádného a spravedlivého soudního řízení; je nadále znepokojen vysokým počtem poprav bez řádného procesu či spravedlivého soudu; podporuje společné prohlášení držitelů mandátu zvláštních procedur OSN ze srpna 2014, v němž odsuzují vlnu zatýkání občanských aktivistů v Íránu a procesů s nimi; vyzývá EU a UNHRC, aby nadále úzce monitorovaly systematické porušování lidských práv a usilovaly o to, aby lidská práva zůstala při veškerých jednáních s íránskou vládou jednou z klíčových priorit; vyzývá íránské orgány, aby i nadále dodržovaly mezinárodní právo v oblasti lidských práv, podle něhož jsou popravy nezletilých pachatelů považovány za porušení minimálních mezinárodních standardů, a nevykonávaly tyto popravy;

Myanmar/Barma

59.    souhlasí se zprávou zvláštního zpravodaje OSN o situaci v oblasti lidských práv v Myanmaru, v níž uznává dosažený pokrok, zároveň však vymezuje zbývající oblasti, které budí značné znepokojení; vyzývá vládu Myanmaru, aby začlenila lidská práva a práva menšin do institucionálního a právního rámce své země a do všech politických oblastí a aby plně respektovala svobodu projevu a shromažďování; vyjadřuje znepokojení nad navrhovanou legislativou na „ochranu rasy a náboženství“, k nimž patří tyto čtyři návrhy zákonů o sňatcích mezi osobami rozdílného vyznání, o náboženské konverzi a o kontrole monogamie a populace; vyzývá Radu pro lidská práva, aby obnovila mandát zvláštního zpravodaje podle článku 4, aby znovu připomněla své vážné znepokojení nad situací menšiny Rohingyů v Rakhinském státě, kterou dále zhoršuje skutečnost, že tato menšina nemá právní status a je tedy nadále terčem systémové diskriminace, a aby vyzvala k plnému, transparentnímu a nezávislému vyšetření veškerých zpráv o porušování lidských práv Rohingyů a urychlila proces zřízení kanceláře Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva v této zemi, která bude mít plný mandát ke sledování situace a podávání zpráv; vyjadřuje hluboké politování nad útoky proti civilistům v Kačjinském a Šanském státě, nad sexuálním násilí, jehož se dopouštějí příslušníci bezpečnostních sil během ozbrojených konfliktů, nad existencí politických vězňů, pronásledováním obhájců lidských práv, aktivistů a pracovníků sdělovacích prostředků, mimosoudními popravami, zabavováním půdy a zásahy proti náboženským a etnickým menšinám, zejména Rohingyům; zastává názor, že jednání o investiční dohodě mezi EU a Myanmarem je třeba pečlivě zvážit, neboť zahraniční investice by mohly zhoršit porušování lidských práv v této zemi;

Bělorusko

60.    vyjadřuje hluboké znepokojení nad pokračujícím porušováním lidských práv v Bělorusku; odsuzuje tři popravy vykonané v roce 2014, šikanování obránců lidských práv, pronásledování nezávislých novinářů, cenzuru internetové komunikace a restriktivní zákony o nevládních organizacích; vyzývá k tomu, aby byl na 29. zasedání Rady pro lidská práva obnoven mandát zvláštního zpravodaje OSN pro situaci v oblasti lidských práv v Bělorusku a vyzývá běloruskou vládu, aby zaručila plný přístup držitelům mandátu zvláštních procedur OSN, včetně zvláštního zpravodaje; vyzývá k bezpodmínečnému propuštění a rehabilitaci všech zbývajících politických vězňů;

Bahrajn

61.    je i nadále znepokojen represemi proti vůdčím představitelům opozice, představitelům občanské společnosti a aktivistům v Bahrajnu a situací obránců lidských práv a aktivistů politické opozice v zemi; vyzývá všechny strany v Bahrajnu, aby zahájily konstruktivní rozhovory s co nejširší účastí, jejichž cílem by bylo skutečné usmíření a dodržování lidských práv všech bahrajnských komunit; vyzývá k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění všech vězňů svědomí, novinářů, obhájců lidských práv a pokojných demonstrantů a vyjadřuje svou podporu společnému prohlášení držitelům mandátu zvláštních procedur OSN ze dne 4. února 2015 o zatčení vysokého opozičního politika a rozehnání následných demonstrací; vyzývá členské státy EU a ostatní členy Rady OSN pro lidská práva, aby situaci lidských práv v Bahrajnu nadále pozorně sledovaly a zaměřily se na naplňování závazků, k nimž se Bahrajn v rámci procesu všeobecného pravidelného přezkumu zavázal, a na doporučení bahrajnské nezávislé vyšetřovací komise, která bahrajnský král přijal pozitivně; vyjadřuje politování nad tím, že vláda Bahrajnu dostatečně nepokročila ve spolupráci s Úřadem vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR) a zvláštními procedurami UNHCR, a vyzývá členské státy EU, aby během březnového zasedání Rady OSN pro lidská práva usilovaly o přijetí rezoluce požadující, aby Bahrajn splnil všechny závazky přijaté v rámci procesu všeobecného pravidelného přezkumu a doporučení bahrajnské nezávislé vyšetřovací komise, a to včetně doporučení týkajících zastánců lidských práv, přičemž tato rezoluce by měla dále požadovat, aby OHCHR vypracoval zprávu o situaci v oblasti lidských práv na místě a o pokroku, jehož Bahrajn dosáhl ve věci spolupráce s mechanismy OSN pro lidská práva;

Egypt

62.    vítá průběh všeobecného pravidelného přezkumu Egypta, který se uskutečnil v listopadu 2014, a očekává, že bude přijat na příštím zasedání Rady OSN pro lidská práva; naléhavě vyzývá Egypt, aby okamžitě a bezpodmínečně propustil všechny aktivisty a obránce lidských práv i osoby, které byly zadrženy proto, že pokojně uplatňovaly své právo na svobodu projevu, shromažďování a sdružování; rovněž požaduje, aby egyptská vláda přijala zákony odpovídající mezinárodním standardům a zaručila právo na sdružování zakotvené v egyptské ústavě, včetně práva přijímat finanční prostředky a nakládat s nimi, a aby zrušila zákon o protestech z prosince 2013 a přijala nové zákony, kterými zaručí svobodu shromažďování; naléhavě vyzývá egyptskou vládu, aby zahájila soudní vyšetřování, které by umožnilo zjistit totožnost osob, které daly rozkaz k nezákonnému zabíjení při potlačování zpravidla poklidných demonstrací, jež probíhaly od 3. července 2013, a které se na něm podílely, včetně zásahů, k nimž došlo dne 14. srpna 2013 na náměstích Rábia a Nahda a při kterých přišlo o život nejméně 1000 demonstrantů; naléhavě vyzývá Egypt, aby zajistil nezávislé, nestranné a účinné prošetření všech případů porušování lidských práv, k nimž došlo od roku 2011, včetně sexuálního násilí, a to, že se pachatelé budou ze svých činů zodpovídat a obětem se dostane náležité nápravy v souladu s mezinárodními standardy; vyzývá egyptské orgány, aby okamžitě zrušily veškeré rozsudky smrti a nařídily obnovu řízení, kdy bude zaručeno právo na spravedlivé soudní řízení a řádný proces, a aby zavedly okamžité moratorium na rozsudky smrti a popravy, bezodkladně propustily všechny zadržované novináře a pracovníky sdělovacích prostředků a zaručily právo na svobodu informací a projevu v souladu s mezinárodními standardy; naléhavě vyzývá egyptské orgány, aby umožnily návštěvu zvláštní zpravodajky OSN pro otázky násilí vůči ženám, která byla v zásadě dojednána, ale od počátku roku 2014 se čeká na její realizaci, a aby do země pozvaly příslušné mechanismy a zvláštní procedury OSN v oblasti lidských práv, zejména zvláštní zpravodaje pro svobodu shromažďování, mučení, lidská práva v boji proti terorismu a nezávislost soudců a právníků; vyzývá egyptské orgány, aby zajistily soulad domácích právních předpisů s mezinárodními standardy lidských práv a aby okamžitě zrušily zákon č. 136/2014 a zastavily vojenské procesy s civilisty a současně zrušily veškeré rozsudky vynesené nad civilisty vojenskými soudy a nařídily okamžitou obnovu řízení před civilními soudy; vyzývá EU a její členské státy, aby podpořily důrazné vyjádření k těmto otázkám;

Mali

63.    vítá činnost nezávislého experta OSN v oblasti lidských práv v Mali a vyzývá UNHRC, aby rozšířila jeho mandát; vítá pokrok, jehož dosáhla vláda Mali při obnovování justičních orgánů v některých částech země a při vyšetřování případů mučení a vražd 21 elitních vojáků v roce 2012, a vítá rovněž zřízení Komise pro pravdu, spravedlnost a usmíření; je nadále znepokojen tím, že bezpečnostní situace se stále zhoršuje a nadále dochází k najímání a využívání dětských vojáků, a vyzývá vládu Mali, aby vyšetřovala válečné zločiny spáchané v době ozbrojeného konfliktu v letech 2012–2013 a stíhala jejich viníky, ať už pocházejí z jakékoli znepřátelené skupiny; vítá mírovou dohodu pro všechny obyvatele Mali, neboť oni budou prvními, kdo z ní bude mít prospěch po měsících nestability a ohrožení, nicméně lituje odkladu, o nějž žádají povstalci na severu; vyzývá všechny strany, aby šli ve stopách vlády Mali a okamžitě podepsali tuto dohodu, jejíž monitorování bude zajišťovat EU, a aby usilovaly o to, aby budoucí mírová dohoda vyzývala k odpovědnosti, rozšíření mandátu komise pro nalezení pravdy a zavedení prověrek členů bezpečnostních sil;

Jižní Súdán

64.    vyzývá Africkou unii, aby zveřejnila zprávu své komise pro vyšetřování případů porušování lidských práv spáchaných všemi stranami v Jižním Súdánu jako krok směřující k prosazení spravedlnosti, pokud jde o porušování lidských práv spáchané od začátku konfliktu; odsuzuje únos skupiny malých dětí ve Wau Shilluku v únoru 2015 s cílem učinit z nich dětské vojáky; naléhavě vyzývá Radu pro lidská práva, aby přijala usnesení zdůrazňující skutečnost, že spravedlivé a důvěryhodné vyšetření a trestní stíhání zločinů podle mezinárodního práva má zásadní význam pro to, aby se Jižnímu Súdánu podařilo zastavit koloběh brutálního násilí, který je podněcován beztrestností, přičemž v této souvislosti vyzývá Jižní Súdán, aby přistoupil k Římskému statutu, a dále UNHRC vyzývá, aby zřídila funkci zvláštního zpravodaje pro Jižní Súdán s cílem podpořit spravedlivé a důvěryhodné trestní stíhání a rozsáhlejší opatření ke stanovení odpovědnosti, a to za podpory mezinárodního společenství;

Srí Lanka

65.    bere na vědomí závazky nově zvolené srílanské vlády a vyzývá ji, aby do 30. zasedání Rady pro lidská práva konaného v září 2015 uskutečnila konkrétní kroky směřující k dosažení odpovědnosti, a splnila tak svůj slib, že zlepší situaci v oblasti lidských práv v zemi a zabrání jejímu opětnému zhoršování, což se týká i důležitých vyšetřování a stíhání, a aby provedla další kroky k řešení obecnějšího problému beztrestnosti a porušování lidských práv a plně spolupracovala s Úřadem vysokého komisaře OSN pro lidská práva a podílela se na jeho mezinárodním vyšetřování týkajícím se Srí Lanky;

Sýrie

66.    vyjadřuje hluboké znepokojení nad dramatickým konfliktem plným násilí a nad humanitární krizí, která vznikla v důsledku používání násilí, v prvé řadě ze strany Asádova režimu, ale také ze strany IS/DAIŠ a jiných ozbrojených skupin, proti civilnímu obyvatelstvu, zejména proti zranitelným skupinám, jako jsou ženy a děti; vyjadřuje znepokojení nad tím, že DAIŠ exportuje svou ideologii do zahraničí; je velmi znepokojen systematickým porušováním lidských práv a mezinárodního humanitárního práva v Sýrii, které možná dosahuje rozměrů válečných zločinů a zločinů proti lidskosti; naléhavě vyzývá všechny strany, aby v souladu s příslušným mezinárodním humanitárním právem chránily civilní obyvatele, dodržovaly jejich lidská práva a zajišťovaly jejich základní potřeby; žádá všechny členské státy OSN, aby jednoznačně vystoupily proti tomuto násilí a postavili se zejména za práva menšin, včetně systematicky pronásledovaných křesťanů; vyzývá k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění všech osob, které byly svévolně zatčeny nebo uneseny proto, že uplatňovaly svá lidská práva nebo se účastnily jiných pokojných politických činností; požaduje silnou podporu od EU a jejích členských států, pokud jde o odpovědnost za spáchané zločiny a obnovení vyšetřovací komise OSN;

Irák

67.    vyjadřuje vážné znepokojení nad dramatickým násilným konfliktem a humanitární krizí v Iráku; upozorňuje na to, že situace v oblasti lidských práv se zhoršuje spolu s tím, jak IS/DAIŠ a jiné ozbrojené skupiny provádějí únosy a masové popravy a pronásledují etnické a náboženské menšiny v Iráku včetně křesťanů;

Palestina/Izrael

 

68.    vyjadřuje hluboké znepokojení nad humanitární krizí v Gaze; vyzývá EU a její členské státy, aby veřejně vyjádřily podporu vyšetřovací komisi OSN a formou veřejného vyjádření na zasedání UNHRC odsoudily skutečnost, že izraelské orgány s vyšetřovací komisí OSN nedostatečně spolupracují a neumožňují jí dostatečný přístup; zdůrazňuje, že nezbytným předpokladem míru je spravedlnost a dodržování právního státu, a zdůrazňuje, že musí přestat dlouhodobá systémová beztrestnost osob porušujících mezinárodní právo; vítá, že žalobce Mezinárodního trestního soudu zahájil předběžné posouzení situace v Palestině; vyzývá EU, aby plně spolupracovala s žalobcem Mezinárodního trestního soudu; žádá EU, aby se znovu zabývala bodem 7 programu UNHRC a ostře odsoudila dlouhotrvající porušování mezinárodního práva a neprovedení poradního stanoviska Mezinárodního trestního soudu a aby podpořila obnovení mandátu vyšetřovací komise OSN;

°

°       °

69.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, zvláštnímu zástupci EU pro lidská práva, vládám a parlamentům členských států, Radě bezpečnosti OSN, generálnímu tajemníkovi OSN, předsedovi 69. zasedání Valného shromáždění OSN, předsedovi Rady OSN pro lidská práva a vysokému komisaři OSN pro lidská práva.