Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B8-0228/2015Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B8-0228/2015

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS EU:n painopisteistä YK:n ihmisoikeusneuvostossa vuonna 2015

10.3.2015 - (2015/2572(RSP))

työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
ALDE (B8‑0228/2015)
PPE (B8‑0230/2015)
EFDD (B8‑0231/2015)
Verts/ALE (B8‑0232/2015)
ECR (B8‑0233/2015)
S&D (B8‑0234/2015)

Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Dubravka Šuica, József Nagy, Ivana Maletić, Andrej Plenković, Arnaud Danjean, Claude Rolin, Lara Comi, Ramona Nicole Mănescu PPE-ryhmän puolesta
Elena Valenciano, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Victor Negrescu, Liisa Jaakonsaari, Viorica Dăncilă, Alessia Maria Mosca, Kati Piri, Simona Bonafè, Vilija Blinkevičiūtė, Miroslav Poche, Andi Cristea, Enrico Gasbarra, Javi López, José Blanco López, Richard Howitt, Nicola Caputo S&D-ryhmän puolesta
Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta
Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Louis Michel, Angelika Mlinar, Ivan Jakovčić, Urmas Paet, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl ALDE-ryhmän puolesta
Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Davor Škrlec Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta


Menettely : 2015/2572(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
RC-B8-0228/2015
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
RC-B8-0228/2015
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n painopisteistä YK:n ihmisoikeusneuvostossa vuonna 2015

(2015/2572(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen sekä ihmisoikeuksia koskevat YK:n yleissopimukset ja valinnaiset pöytäkirjat, muun muassa yleissopimuksen lapsen oikeuksista ja kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen päätöslauselman 60/251 ihmisoikeusneuvoston perustamisesta,

–  ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen, Euroopan sosiaalisen peruskirjan ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

–  ottaa huomioon 25. kesäkuuta 2012 hyväksytyn ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan EU:n strategiakehyksen ja toimintasuunnitelman,

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusneuvostosta,

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa ihmisoikeusloukkauksista, muun muassa kiireelliset päätöslauselmansa ihmisoikeuskysymyksistä,

–  ottaa huomioon vuosikertomuksen ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2013 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla,

–  ottaa huomioon ulkoasiainneuvoston 9. helmikuuta 2015 antamat päätelmät EU:n painopisteistä YK:n ihmisoikeusfoorumeilla,

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklan, 3 artiklan 5 kohdan sekä 18, 21, 27 ja 47 artiklan,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston tulevan 28. istunnon, joka pidetään 2.–27. maaliskuuta 2015,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A.  katsoo, että ihmisoikeuksien yleismaailmallisuuden kunnioittaminen, edistäminen ja turvaaminen ovat osa Euroopan unionin eettistä ja oikeudellista säännöstöä ja yksi Euroopan yhtenäisyyden ja koskemattomuuden kulmakivistä;

B.  ottaa huomioon, että ihmisoikeudet kuuluvat kaikille ihmisille kansalaisuudesta, rodusta, sukupuolesta, etnisestä alkuperästä, uskonnosta tai muusta asemasta riippumatta ja että ihmisoikeuksien kunnioittaminen on kirjattu ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen, kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen ja taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen sekä myöhempiin kansainvälisiin ihmisoikeusyleissopimuksiin, -julistuksiin ja -päätöslauselmiin;

C.  toteaa, että kaikki ihmisoikeudet – niin kansalaisoikeudet kuin poliittiset, taloudelliset, sosiaaliset tai sivistykselliset oikeudet – ovat jakamattomia, sidoksissa toisiinsa ja riippuvaisia toisistaan ja kun jokin näistä oikeuksista menetetään, sillä on välitön kielteinen vaikutus muihin oikeuksiin;

D.  toteaa, että ihmisoikeuksien kunnioittamatta jättäminen ja legitiimin demokraattisen osallistumisen puute johtavat epävakauteen, valtioiden romahtamiseen, humanitaarisiin kriiseihin ja aseellisiin konflikteihin;

E.  ottaa huomioon, että unionin toiminta sen suhteissa kolmansiin maihin perustuu Lissabonin sopimuksen 21 artiklaan, jossa vahvistetaan ihmisoikeuksien ja perusvapauksien yleismaailmallisuus ja jakamattomuus ja määrätään ihmisarvon kunnioittamisesta, tasa‑arvosta ja yhteisvastuusta sekä Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan periaatteiden ja kansainvälisen oikeuden noudattamisesta;

F.  toteaa, että kaikki valtiot ovat velvollisia kunnioittamaan väestönsä perusoikeuksia ja toteuttamaan käytännön toimia, jotka edistävät näiden oikeuksien kunnioittamista kansallisella tasolla, sekä tekemään kansainvälistä yhteistyötä ihmisoikeuksien toteutumisen esteiden poistamiseksi kaikilla aloilla;

G.  toteaa, että YK:n ihmisoikeusneuvoston sääntömääräiset istunnot, erityisraportoijien nimittäminen, yleistä määräaikaisarviointia koskeva mekanismi ja joko jonkin tietyn maan tilannetta tai tiettyä asiaa koskevat erityismenettelyt edistävät osaltaan ihmisoikeuksia, demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta sekä niiden kunnioittamista;

H.  toteaa, että eräät YK:n ihmisoikeusneuvoston nykyiset jäsenet kuuluvat valitettavasti maailman pahimpiin ihmisoikeuksien rikkojiin ja ne ovat haluttomia YK:n erityismenettelyihin liittyvään yhteistyöhön ja noudattavat huonosti vaatimuksia raportoida YK:n ihmisoikeussopimuksilla perustetuille elimille;

YK:n ihmisoikeusneuvosto

1.  suhtautuu myönteisesti 9. helmikuuta 2015 annetuissa neuvoston päätelmissä esitettyihin EU:n painopisteisiin YK:n ihmisoikeusneuvoston lähestyvässä 28. sääntömääräisessä istunnossa;

2.  suhtautuu myönteisesti suurlähettiläs Joachim Rückerin nimittämiseen YK:n ihmisoikeusneuvoston puheenjohtajaksi vuodeksi 2015;

3.  onnittelee Zeid Ra’ad Al-Husseinia hänen nimityksestään YK:n ihmisoikeusvaltuutetuksi ja painottaa tukevansa voimakkaasti hänen pyrkimyksiään ja toimeksiantoaan;

4.  on ilahtunut siitä, että komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Federica Mogherini on läsnä YK:n ihmisoikeusneuvoston korkean tason istunnossa, sillä näin välitetään oikea viesti EU:n vahvasta sitoutumisesta monenväliseen ihmisoikeusjärjestelmään;

5.  suhtautuu myönteisesti YK:n yleiskokoukselle esitettävään YK:n ihmisoikeusvaltuutetun vuosikertomukseen, joka kattaa ajanjakson joulukuusta 2013 marraskuuhun 2014, ja ilmaisee tukevansa täysin ihmisoikeusvaltuutetun toimiston riippumattomuutta ja koskemattomuutta; korostaa, että on tärkeää puolustaa ihmisoikeusvaltuutetun toimiston riippumattomuutta, jotta varmistetaan, että ihmisoikeusvaltuutettu voi hoitaa tehtävänsä tehokkaasti ja puolueettomasti; toteaa jälleen, että ihmisoikeusvaltuutetulle on myönnettävä riittävästi rahoitusta;

6.  muistuttaa, että Euroopan parlamentti ja sen ihmisoikeuksien alivaliokunta ovat sitoutuneet tukemaan YK:n alaisuudessa toimivaa vahvaa monenvälistä ihmisoikeusjärjestelmää, johon sisältyvät yleiskokouksen kolmas komitea, ihmisoikeusneuvosto ja ihmisoikeusvaltuutetun toimisto ja joka kattaa myös asianomaisten YK:n erityisjärjestöjen, kuten Kansainvälisen työjärjestön ILO:n, työn samoin kuin YK:n erityismenettelyjen yhteydessä tehtävän työn;

7.  kannustaa Euroopan ulkosuhdehallintoa ja erityisesti EU:n edustustoja New Yorkissa ja Genevessä parantamaan EU:n toimien yhtenäisyyttä oikea-aikaisella ja yksityiskohtaisella kuulemisella, jotta EU voisi esittää kantansa yhtenä rintamana; muistuttaa, että johdonmukaisuuden varmistamiseksi on tärkeää yhdistää YK:n yleiskokouksessa, kolmannessa komiteassa ja ihmisoikeusneuvostossa New Yorkissa ja Genevessä tehtävä työ EU:n asiaa koskevaan sisäiseen ja ulkoiseen toimintaan;

8.  katsoo, että ihmisoikeuksien puolustajien ja opposition edustajien jatkuva häirintä ja pidättäminen, joihin jotkut YK:n ihmisoikeusneuvoston jäsenet ovat syyllistyneet, heikentää ihmisoikeusneuvoston uskottavuutta; palauttaa mieliin kantansa, jonka mukaan ihmisoikeusneuvoston jäsenet olisi valittava sellaisten valtioiden keskuudesta, joissa kunnioitetaan ihmisoikeuksia, oikeusvaltioperiaatetta ja demokratiaa ja jotka ovat sopineet pysyvien vierailukutsujen esittämisestä kaikkien erityismenettelyjen edustajille, ja kehottaa jäsenvaltioita edistämään ja hyväksymään ihmisoikeuksia koskevia toimintakriteereitä, joita olisi sovellettava kaikkiin ihmisoikeusneuvoston jäseniksi valittaviin valtioihin; kehottaa jäsenvaltioita edistämään läpinäkyviä, avoimia ja kilpailuun perustuvia prosesseja ihmisoikeusneuvoston jäsenten valinnassa;

9.  painottaa tukevansa yleistä määräaikaisarviointia (UPR) koskevaa mekanismia ja arvostavansa siinä tehtyä arvokasta työtä ja kehottaa jäseniä valmistautumaan aktiivisesti arviointiinsa muun muassa ottamalla mukaan kansalaisyhteiskunnan, osallistumaan interaktiiviseen vuoropuheluun UPR-istunnon aikana sekä keskusteluihin arvioinnin tulosten hyväksymisestä, panemaan täytäntöön UPR-prosessissa annetut suositukset ja ryhtymään konkreettisiin toimiin parantaakseen ja vaaliakseen ihmisoikeusvelvoitteidensa täyttämistä;

10.  vastustaa edelleen ryhmänä tapahtuvaa äänestystä YK:n ihmisoikeusneuvostossa; kehottaa ihmisoikeusneuvoston jäsenvaltioita toimimaan äänestyksissä avoimesti;

11.  kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita seuraamaan edelleen UPR-suosituksia kaikessa eri politiikanaloja koskevassa EU:n vuoropuhelussa asianomaisten maiden kanssa, jotta voidaan löytää keinoja näiden maiden tukemiseen suositusten täytäntöönpanossa;

12.  painottaa tukevansa erityismenettelyjä ja toimeksiannon haltijoiden riippumatonta asemaa, jonka ansiosta he voivat hoitaa tehtävänsä täysin puolueettomasti, ja kehottaa kaikkia valtioita yhteistyöhön näiden menettelyjen kanssa sekä kannustaa jäsenvaltioita paljastamaan tapaukset, joissa valtiot eivät ole toimineet yhteistyössä erityismenettelyjen toimeksiannon haltijoiden kanssa;

13.  pitää tärkeänä, että ihmisoikeusneuvoston istuntoihin ja muihin asiaankuuluviin YK:n yleiskokouksen istuntoihin lähetetään parlamentaarisia valtuuskuntia;

14.  pitää valitettavana, että kansalaisyhteiskunnan ja ihmisoikeusneuvoston vuorovaikutustila kutistuu koko ajan ja että kansalaisjärjestöillä on vähemmän mahdollisuuksia puhua näissä istunnoissa; kehottaa EU:ta ja ihmisoikeusneuvostoa varmistamaan, että kansalaisyhteiskunnan edustajat voivat osallistua mahdollisimman laajasti ihmisoikeusneuvoston 28. istuntoon sekä UPR-prosessiin ja muihin YK:n ihmisoikeusmekanismeihin ilman, että he joutuvat pelkäämään rangaistuksia palatessaan kotimaahansa;

Kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet

15.  painottaa, että sananvapaus, joka on jokaisen vapaan ja demokraattisen yhteiskunnan kulmakivi, on jokaisen yksilön perusoikeus; tuomitsee jyrkästi sen, että sanan- ja uskonnonvapautta vastustaneet terroristit tappoivat tammikuussa 2015 Ranskassa kaksitoista ihmistä, heidän joukossaan Charlie Hebdo -sanomalehden sarjakuvapiirtäjiä, ja neljä ihmistä juutalaisessa valintamyymälässä sekä elokuva-ohjaajan ja synagogan vartijan Kööpenhaminassa;

16.  pitää tuomittavana, että ääri- ja jihadistiryhmät kaikissa maissa, erityisesti Syyriassa, Irakissa, Libyassa, Myanmarissa, Nigeriassa ja Keski-Afrikassa, vetoavat uskontoon ja samalla terrorisoivat väestöä muun muassa ampuma-ase- ja pommihyökkäyksillä, itsemurhaiskuilla, sieppauksilla ja muilla väkivallanteoilla; katsoo, että terrorismin torjunnassa on toteutettava toimia, joilla puututaan terrorismin perimmäisiin syihin, joihin kuuluvat sosiaalinen syrjäytyminen, poliittinen marginalisoituminen ja eriarvoisuus; vaatii lisäämään toimia uskonnollisiin vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden oikeuksien suojelemiseksi; vaatii kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta kaikissa terrorismin vastaisissa toimissa;

17.  on huolestunut kaikenlaisista kokoontumis- ja yhdistymisvapauden rajoituksista, mukaan lukien kansalaisyhteiskunnan organisaatioille asetetut kiellot, kunnianloukkausta koskevien lakien ja muiden rajoittavien lakien aggressiivinen käyttäminen, liialliset rekisteröinti- ja raportointivaatimukset sekä ylen määrin rajoittavat ulkomaista rahoitusta koskevat säännöt, ja toteaa, että yhdistymisvapaus ja oikeus kokoontua rauhanomaisesti ovat perusluonteisia ihmisoikeuksia;

18.  kehottaa kaikkia hallituksia edistämään ja tukemaan kansalaisyhteiskunnan organisaatioita ja ihmisoikeuksien puolustajia sekä mahdollistamaan sen, että nämä voivat toimia vailla pelkoa, sortoa tai pelottelua, tekemään yhteistyötä ihmisoikeusneuvoston kanssa UPR‑mekanismin puitteissa ja varmistamaan, että ihmisoikeusaktivistien rankaisemiseen syyllistyneet maat joutuvat vastuuseen erityisesti kuolemaan johtavista teoistaan, kuten toimista, jotka johtivat maaliskuussa 2014 kiinalaisen ihmisoikeusaktivistin Cao Shunlin kuolemaan hänen ollessaan pidätettynä sen jälkeen kun hän oli yrittänyt päästä lennolle osallistuakseen ihmisoikeusneuvoston istuntoon Genevessä syyskuussa 2013;

19.  toteaa jälleen kerran tuomitsevansa kuolemanrangaistuksen käytön ja kannattaa vakaasti kuolemantuomioiden täytäntöönpanon keskeyttämistä askelena kohti kuolemanrangaistuksen poistamista;

20.  korostaa pitävänsä tärkeänä, että torjutaan kidutusta ja muuta huonoa kohtelua ja että EU on sitoutunut pitämään ensisijaisena tätä kysymystä, myös lasten ollessa kyseessä, sekä kidutusta käsittelevän YK:n erityisraportoijan työn helpottamista; kehottaa ulkosuhdehallintoa, komissiota ja EU:n jäsenvaltioita osoittamaan yhteisen sitoutumisensa kidutuksen lopettamiseen ja uhrien tukemiseen erityisesti siten, että ne osallistuvat edelleen tai alkavat osallistua YK:n vapaaehtoisrahastoon kidutuksen uhrien auttamiseksi ja kidutuksen vastaisen YK:n yleissopimuksen valinnaisessa pöytäkirjassa perustettuun erityisrahastoon;

21.  on huolissaan jatkuvasta ja laajalle levinneestä muuttajien, myös turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten, syrjinnästä ja heidän oikeuksiensa loukkauksista; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita tukemaan muuttajien oikeuksia käsittelevän YK:n erityisraportoijan työtä ja hänen suositustensa täytäntöönpanoa; kehottaa hallituksia kunnioittamaan muuttajien ihmisoikeuksia ja synnynnäistä arvoa, lopettamaan mielivaltaiset pidätykset ja vapaudenmenetykset sekä tarkastelemaan säilöönottoaikoja ja käyttämään säilöönoton vaihtoehtoja, jotta vältytään laittomien muuttajien liian pitkiltä säilöönottoajoilta; kehottaa hallituksia kunnioittamaan kaikissa olosuhteissa palauttamiskiellon periaatetta ja noudattamaan täysin kansainvälisiä oikeudellisia velvoitteitaan, jotka koskevat muuttajien karkottamista; kehottaa valtioita ottamaan käyttöön järjestelmiä ja menettelyjä, joilla varmistetaan, että kaikki niiden muuttoliikkeeseen liittyvät ohjelmat ja instituutiot ovat täysin sopusoinnussa niiden kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön mukaisten velvoitteiden kanssa, jolleivät ne vielä ole tehneet näin;

22.  tukee ihmisoikeusneuvoston erityisraportoijan uusinta raporttia ja päätelmiä rasismin, rotusyrjinnän, muukalaisvihan ja niihin liittyvän suvaitsemattomuuden nykymuodoista; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita panemaan täytäntöön erityisraportoijan suositukset sisäisessä politiikassaan toteuttamalla asianmukaisia lainsäädäntötoimia, joilla torjutaan rotuvihan sekä etnisen ja muukalaisvastaisen vihan ja siihen lietsomisen leviämistä internetissä ja sosiaalisessa mediassa, ja kunnioittamaan näitä suosituksia täytäntöön pannessaan täysin muita perusoikeuksia, kuten sananvapautta ja mielipiteenvapautta;

23.  toteaa, että tieto- ja viestintäteknologian nopea kehitys on muuttanut sananvapauden käyttämisen edellytyksiä koko maailmassa ja että siitä on koitunut sekä merkittäviä etuja että vakavia haittoja; panee tyytyväisenä merkille, että neuvosto hyväksyi toukokuussa 2014 sananvapautta verkossa ja verkon ulkopuolella koskevat EU:n suuntaviivat, ja tuomitsee kaikki digitaalista viestintää koskevat rajoitukset, myös kansalaisyhteiskunnan toimijoihin kohdistuvat toimet; toteaa jälleen, että toimittajien ja bloginpitäjien oikeuksiin on kiinnitettävä erityistä huomiota;

24.  kannustaa ihmisoikeusneuvostoa jatkamaan keskustelua oikeudesta yksityisyyteen ja tätä varten nimittämään oikeutta yksityisyyteen käsittelevän YK:n erityisraportoijan erityisesti digitaalista viestintää silmällä pitäen;

Sosiaaliset ja taloudelliset oikeudet

25.  panee merkille, että YK:n vuosituhannen vaihteen jälkeisessä kehitysohjelmassa on asetettu tavoitteeksi köyhyyden poistaminen vuoteen 2030 mennessä siten, että taloudellisia ja sosiaalisia kysymyksiä sekä ympäristökysymyksiä tarkastellaan kokonaisvaltaisesti; panee tyytyväisenä merkille YK:n pääsihteerin tiivistelmäraportin, joka julkaistiin vuoden 2015 jälkeistä kestävän kehityksen tavoitteiden ohjelmaa käsittelevän YK:n erityishuippukokouksen edellä; tukee YK:n pääsihteerin vaatimuksia toimintatavasta, jossa keskitytään ihmisten tarpeisiin ja oikeuksiin köyhyyden poistamiseksi;

26.  pitää tärkeänä, että puututaan lisääntyvään ja äärimmäiseen eriarvoisuuteen, jotta voidaan yleensä torjua köyhyyttä ja erityisesti edistää sosiaalisia ja taloudellisia oikeuksia helpottamalla elintarvikkeiden, veden, koulutuksen, terveydenhuollon ja asianmukaisten asuntojen saantia; korostaa tältä osin maananastuksen pahenevaa ongelmaa, johon on puututtava;

27.  katsoo, että korruptio, verovilppi, julkishyödykkeiden huono hoito ja vastuuvelvollisuuden puute myötävaikuttavat kansalaisten oikeuksien loukkauksiin, sillä ne siirtävät varoja pois investoinneista, joita voitaisiin tehdä kipeästi kaivattuihin julkisiin palveluihin, kuten koulutukseen, perusterveydenhuoltopalveluihin ja muuhun sosiaaliseen infrastruktuuriin, ja tekevät siten väestön köyhyydestä pysyvää; muistuttaa, että hallituksilla on taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen nojalla velvoite kunnioittaa kansalaisten oikeuksia antamalla käyttöön asianmukaiset resurssit; korostaa tässä yhteydessä, että taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien edistämiseksi toimivien ihmisoikeuksien puolustajien suojeluun on kiinnitettävä erityistä huomiota;

28.  muistuttaa tukevansa talousrikoksia, korruptiota ja ihmisoikeuksia käsittelevän YK:n erityisraportoijan nimittämistä;

Yritystoiminta ja ihmisoikeudet

29.  tukee voimakkaasti yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien periaatteiden tehokasta ja kattavaa levittämistä ja täytäntöönpanoa sekä unionissa että sen ulkopuolella; korostaa, että on ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin YK:n ohjaavien periaatteiden tehokkaassa täytäntöönpanossa olevien puutteiden korjaamiseksi, ja toteaa, että tämä koskee esimerkiksi oikeussuojan saatavuutta; panee tyytyväisenä merkille aloitteen, joka liittyy asetukseen konfliktialueilta peräisin olevien mineraalien vastuullista hankintaa koskevan toimitusketjuun sovellettavan due diligence -järjestelmän perustamisesta; kehottaa kaikkia sidosryhmiä toimimaan aktiivisessa roolissa ihmisoikeuksia ja ylikansallisia yrityksiä sekä muita yrityksiä käsittelevän YK:n työryhmän 11. istunnossa ja tukemaan toimia, joilla niiden toimintalinjat saadaan vastaamaan ylikansallisia yrityksiä koskevia OECD:n suuntaviivoja sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevia YK:n ohjaavia periaatteita; pyytää jälleen komissiota esittämään vuoden 2015 loppuun mennessä kertomuksen siitä, miten jäsenvaltiot ovat panneet yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat YK:n ohjaavat periaatteet täytäntöön;

30.  kannustaa EU:n edustustoja kaikkialla maailmassa työskentelemään yhdessä EU:n yritysten kanssa ihmisoikeuksien kunnioittamisen edistämiseksi ja varmistamaan, että yritystoiminta ja ihmisoikeudet otetaan yhdeksi keskeiseksi aiheeksi demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen rahoitusvälineen paikallisissa ehdotuspyynnöissä;

31.  katsoo, että yritystoiminta ja ihmisoikeudet voivat vahvistaa toinen toistaan luomalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia alueilla, jotka eniten tarvitsevat kestäviä ja vastuullisia investointeja, ja edistämällä ihmisoikeuksien yleistä kunnioittamista kehitysmaissa;

32.  kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita osallistumaan vireillä olevaan keskusteluun YK‑järjestelmän puitteissa toteutettavasta yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevasta oikeudellisesti sitovasta kansainvälisestä välineestä;

Naisten oikeudet

33.  huomauttaa, että sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen, joka tarkoittaa menetelmien uudelleenorganisointia, parantamista, kehittämistä ja arviointia sen varmistamiseksi, että päätöksentekoon osallistuvat henkilöt noudattavat kaikessa toiminnassa – kaikilla tasoilla ja kaikissa vaiheissa – yhdenvertaiset mahdollisuudet käsittävää lähestymistapaa, on merkittävä väline sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseksi;

34.  kehottaa EU:ta osallistumaan aktiivisesti YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan 59. istuntoon ja torjumaan edelleen kaikkia yrityksiä heikentää YK:n Pekingin toimintaohjelmaa, jota tarkastellaan uudelleen neljännen naisten maailmankonferenssin 20. vuosipäivän yhteydessä, ja muun muassa koulutuksen ja terveydenhoidon saantia perusihmisoikeutena sekä seksuaali- ja lisääntymisoikeuksia;

35.  toteaa kriittisesti, että huolimatta tähänastisesta edistyksestä sukupuolten tasa-arvon saavuttamisessa ja naisten vaikutusvallan lisäämisessä monissa maissa on edelleen syrjiviä lakeja, jotka liittyvät etenkin perheeseen ja omistusoikeuteen; toteaa, että naiset ovat vieläkin vahvasti aliedustettuja päättävissä asemissa ja että naisiin kohdistuva väkivalta on edelleen yleistä, kun taas oikeussuoja toteutuu heikosti, vaikka naisia kuolee päivittäin perheväkivallan seurauksena; on vakavasti huolestunut siitä, että joissakin maissa on menty huonompaan suuntaan etenkin seksuaali- ja lisääntymisoikeuksien suhteen;

36.  tuomitsee jyrkästi naisiin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan käytön, muun muassa sellaiset rikokset kuin joukkoraiskaukset, seksiorjuus, pakkoprostituutio, sukupuoleen perustuva vainoaminen sekä muun muassa naisten sukupuolielinten silpominen, ihmiskauppa, lapsi- ja pakkoavioliitot, kunniamurhat ja muut yhtä törkeät seksuaalisen väkivallan muodot, ja myös seksuaalisen väkivallan käytön sodankäyntitaktiikkana; kehottaa jälleen EU:ta ja kaikkia sen jäsenvaltioita allekirjoittamaan ja ratifioimaan naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen (Istanbulin yleissopimuksen);

37.  muistuttaa EU:n sitoumuksesta sisällyttää ihmisoikeudet ja sukupuolinäkökohdat yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan operaatioihin naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevien YK:n turvallisuusneuvoston merkittävimpien päätöslauselmien 1325 ja 1820 mukaisesti; muistuttaa EU:lle ja sen jäsenvaltioille osoittamastaan kehotuksesta tukea kestävän sovinnonteon yhteydessä naisten järjestelmällistä osallistumista rauhanprosesseihin elintärkeinä toimijoina ja kehotuksesta ottaa huomioon, että konfliktien ehkäisyyn, rauhanturvaoperaatioihin, humanitaariseen apuun, konfliktien jälkeiseen jälleenrakentamiseen ja demokratiaan siirtymiseen on aina sisällytettävä sukupuolinäkökulma;

38.  korostaa, että naisten sukupuolielinten silpominen on kidutuksen muoto; korostaa, että EU:n on tehtävä jatkuvasti yhteistyötä kolmansien maiden kanssa naisten sukupuolielinten silpomisen lopettamiseksi; muistuttaa jäsenvaltioita, joiden kansallisessa lainsäädännössä naisten sukupuolielinten silpominen on kriminalisoitu, että niiden on sovellettava asiaa koskevaa lainsäädäntöä, kun niiden kansalaisten sukuelimiä on silvottu;

39.  panee tyytyväisenä merkille, että Kansainvälinen rikostuomioistuin käsittelee myös seksuaali- ja sukupuolirikoksia, mukaan lukien raiskaus, seksuaalinen väkivalta ja nöyryytys, ja että se suosittelee kyseisten rikosten käsittelemistä sotarikoksina;

Lasten oikeudet

40.  on huolissaan siitä, että lapsen oikeuksista tehdyn sopimuksen vuonna 1989 tapahtuneen hyväksymisen jälkeen tapahtuneesta edistyksestä huolimatta vähintään 58 miljoonaa lasta, varsinkin tyttöä, köyhien perheiden lasta, vammaista lasta ja konfliktialueilla elävää lasta, ei käy koulua ja että monet lapset sairastuvat edelleen tauteihin, jotka voitaisiin helposti välttää, ja lisäksi lapsia käytetään lapsityövoimana;

41.  kehottaa kaikkia valtioita sitoutumaan ILO:n yleissopimuksen nro 182 3 artiklassa määriteltyjen lapsityön pahimpien muotojen poistamiseen ja muistuttaa, että näitä lapsityön pahimpia muotoja ovat muun muassa lapsiorjuus, lapsikauppa, prostituutio sekä vaarallinen työ, joka on haitallista lapsen fyysiselle terveydelle ja mielenterveydelle;

42.  muistuttaa, että yksi valtion ensisijaisista velvoitteista on tarjota kaikille lapsille koulutus lisäämällä mahdollisuuksia, perustamalla asianmukaisia laitoksia ja puuttumalla kaikille taatun peruskoulutuksen suurimpien esteiden rakenteellisiin syihin, kuten koulupudokasmääriin, jotka ovat edelleen suurena esteenä sille, että kaikille voidaan taata peruskoulutus;

43.  kehottaa antamaan asianmukaisesti EU:n rahoitusta aseellisiin konflikteihin joutuneiden lasten ja entisten lapsisotilaiden kotiutus- ja sopeuttamisohjelmille; muistuttaa ”Children, Not Soldiers” -kampanjalle antamastaan voimakkaasta tuesta, joka kävi ilmi ihmisoikeuksien alivaliokunnan 3. joulukuuta 2014 samasta aiheesta järjestämässä kuulemistilaisuudessa; panee tyytyväisenä merkille lapsia aseellisissa selkkauksissa käsittelevän YK:n erityisedustajan ja lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa käsittelevän YK:n erityisedustajan vuotuiset raportit sekä lasten myyntiä, lapsiprostituutiota ja lapsipornografiaa käsittelevän erityisraportoijan raportin;

HLBTI-ihmisten oikeudet

44.  on huolissaan siitä, että syrjivät lait ja käytännöt sekä väkivallanteot, jotka kohdistuvat henkilöihin heidän seksuaalisen suuntautumisensa ja sukupuoli-identiteettinsä vuoksi, ovat viime aikoina lisääntyneet; kehottaa seuraamaan tarkasti HLBTI-ihmisten tilannetta muun muassa Nigeriassa ja Gambiassa, missä äskettäin hyväksytyt HLBTI-ihmisiä vastaan suunnatut lait uhkaavat seksuaalivähemmistöihin kuuluvien henkeä; on erittäin huolissaan niin kutsutuista propagandan vastaisista laeista, joita on voimassa muun muassa joissakin Manner-Euroopan maissa ja jotka rajoittavat sananvapautta ja kokoontumisvapautta; panee tyytyväisenä merkille 26. syyskuuta 2014 hyväksytyn YK:n ihmisoikeusneuvoston päätöslauselman seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin perustuvan väkivallan ja syrjinnän torjunnasta; antaa jälleen tukensa YK:n ihmisoikeusvaltuutetun jatkuvalle työlle HLBTI-ihmisten kaikkien ihmisoikeuksien toteutumisen edistämisen ja suojelemisen puolesta erityisesti julkilausumien, raporttien ja Free & Equal -kampanjan avulla; kannustaa ihmisoikeusvaltuutettua jatkamaan syrjivien lakien ja käytäntöjen vastaista toimintaa;

Ilmastonmuutos ja ihmisoikeudet

45.  korostaa, että ilmastonmuutoksen vaikutus heikossa asemassa oleviin ryhmiin ja ihmisiin on suuri, etenkin alhaisen tulotason maissa sekä rannikkovaltioissa ja matalissa saarivaltioissa, joilla ei ole taloudellisia resursseja sopeutua ympäristössä tapahtuviin voimakkaisiin muutoksiin;

46.  panee huolestuneena merkille, että ilmastonmuutokseen liittyvistä tapahtumista joutuvat kärsimään erityisesti alkuperäiskansat; toteaa, että useimmat alkuperäiskansat elävät köyhyysrajan alapuolella ja niiden asema edustavissa elimissä, poliittisessa päätöksenteossa ja oikeusjärjestelmässä on vähäinen tai olematon;

47.  panee tyytyväisenä merkille, että ihmisoikeusneuvosto on osoittanut olevansa tietoinen siitä, että ympäristössä tapahtuvat muutokset heikentävät väestön toimeentuloa ja haittaavat kansainvälisesti tunnustettujen perusihmisoikeuksien toteutumista; kehottaa siksi sopimusvaltioita hyväksymään kiireellisiä ja pitkälle meneviä hillitsemis- ja sopeutustoimenpiteitä tulevassa vuoden 2015 ilmastokokouksessa Pariisissa;

48.  pyytää komissiota ja ulkosuhdehallintoa osallistumaan aktiivisesti keskusteluun termistä ”ilmastopakolainen”, myös sen mahdollisesta määrittelystä kansainvälisessä oikeudessa tai laillisesti sitovissa kansainvälisissä sopimuksissa;

Rankaisemattomuuden torjunta ja Kansainvälinen rikostuomioistuin

49.  antaa yhä täyden tukensa Kansainvälisen rikostuomioistuimen työlle, jolla se pyrkii lopettamaan rankaisemattomuuden tapauksissa, joissa tekijät ovat syyllistyneet kansainvälisen yhteisön vakavimpina pitämiin rikoksiin, ja varmistamaan oikeuden toteutumisen sotarikosten, ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten ja kansanmurhien uhrien kohdalla; seuraa tarkasti kaikkia pyrkimyksiä heikentää sen legitiimiyttä tai riippumattomuutta; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä tuomioistuimen kanssa ja antamaan sille voimakasta diplomaattista, poliittista ja taloudellista tukea muun muassa YK:ssa; kehottaa EU:ta, jäsenvaltioita ja EU:n erityisedustajia edistämään aktiivisesti Kansainvälisen rikostuomioistuimen asemaa, sen päätösten täytäntöönpanoa ja Rooman perussäännön mukaisten rikosten rankaisematta jättämisen torjuntaa; panee tyytyväisenä merkille, että Palestiina ratifioi Rooman perussäännön tammikuussa 2015;

Alkuperäiskansat

50.  kehottaa ulkosuhdehallintoa, komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan alkuperäiskansojen oikeuksia käsittelevän asiantuntijaryhmän toimeksiannon uudelleenarviointia alkuperäiskansojen maailmankonferenssin päätösasiakirjan (YK:n yleiskokouksen päätöslauselma 69/2) mukaisesti, jotta alkuperäiskansojen oikeuksien julistuksen täytäntöönpanoa voidaan valvoa, arvioida ja parantaa; kehottaa EU:n jäsenvaltioita pyytämään kaikkia YK:n erityismenettelyjen toimeksiannon haltijoita kiinnittämään erityistä huomiota alkuperäiskansojen naisia ja tyttöjä koskeviin kysymyksiin ja raportoimaan järjestelmällisesti näistä kysymyksistä ihmisoikeusneuvostolle; kehottaa ulkosuhdehallintoa ja jäsenvaltioita tukemaan aktiivisesti alkuperäiskansoja koskevan järjestelmänlaajuisen toimintasuunnitelman kehittämistä syyskuussa 2014 annetussa YK:n yleiskokouksen päätöslauselmassa esitetyn pyynnön mukaisesti ja tukemaan erityisesti alkuperäiskansojen säännöllisten kuulemisten järjestämistä kyseisen prosessin yhteydessä;

Ihmisoikeudet ja kansainväliset kulttuuri- ja urheilutapahtumat

51.  tuomitsee autoritaaristen valtioiden yleistyvän käytännön isännöidä urheiluun tai kulttuuriin liittyviä suurtapahtumia, joilla ne tavoittelevat kansainvälistä oikeutusta samalla, kun ne rajoittavat edelleen oikeutta olla eri mieltä maan sisällä; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita pitämään tätä kysymystä aktiivisesti esillä muun muassa ihmisoikeusneuvostossa ja tarkastelemaan yhdessä kansallisten urheiluliittojen, yritysten ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden kanssa niiden tällaisiin tapahtumiin, esimerkiksi Bakussa vuonna 2015 järjestettäviin ensimmäisiin Euroopan kisoihin sekä Venäjällä vuonna 2018 ja Qatarissa vuonna 2022 pidettäviin jalkapallon MM-kisoihin, osallistumista koskevia käytännön järjestelyjä;

Miehittämättömät ilma-alukset ja itsenäisesti toimivat aseet

52.  kehottaa jälleen neuvostoa laatimaan EU:n yhteisen kannan aseistettujen miehittämättömien ilma-alusten käyttöön ja painottamaan kannassa erityisen voimakkaasti ihmisoikeuksien ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden kunnioittamisen merkitystä sekä käsittelemään sellaisia kysymyksiä kuin oikeudellinen kehys, suhteellisuus, vastuuvelvollisuus, siviilien suojelu ja avoimuus; kehottaa jälleen kerran EU:ta kieltämään sellaisten täysin itsenäisesti toimivien aseiden kehittämisen, tuotannon ja käytön, jotka mahdollistavat iskut ilman ihmisten osallistumista; vaatii ottamaan ihmisoikeudet osaksi kaikkea kolmansien maiden kanssa terrorismin torjunnasta käytävää vuoropuhelua;

Ihmisoikeuksien valtavirtaistaminen EU:ssa

53.  kehottaa EU:ta edistämään ihmisoikeuksien, myös kansalaisoikeuksien ja poliittisten oikeuksien sekä taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien, yleismaailmallisuutta ja jakamattomuutta Lissabonin sopimuksen 21 artiklan ja unionin ulkoisesta toiminnasta annettujen yleisten määräysten mukaisesti;

54.  kehottaa EU:ta, sen jäsenvaltioita, komissiota ja ulkosuhdehallintoa valtavirtaistamaan ihmisoikeudet kaikkiin kolmansien maiden kanssa harjoitettavan ulkopolitiikan aloihin; korostaa myös, että EU:n on varmistettava, että sen ihmisoikeuspolitiikkaan liittyvät sisäiset ja ulkoiset toimet ovat johdonmukaisia perussopimuksissa asetetun velvoitteen mukaisesti ja että se ei mittaa ihmisoikeuksien kunnioittamista eri tavalla eri maiden kohdalla;

55.  kehottaa EU:ta ottamaan käyttöön oikeusperustaisen lähestymistavan ja sisällyttämään ihmisoikeuksien kunnioittamisen vaatimuksen kauppaa, investointeja ja julkisia palveluja koskevaan yhteistyöhön ja kehitysyhteistyöhön sekä yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaansa;

Maakohtaisia kysymyksiä koskevat EU:n painopisteet

Ukraina

56.  ilmaisee vakavan huolensa väkivallasta ja aseellisesta konfliktista Itä-Ukrainassa; toivoo Minskin sopimukseen perustuvan tulitaukosopimuksen pitävän; tuomitsee konfliktin yhteydessä tapahtuneet laajamittaiset ihmisoikeusloukkaukset ja viimeaikaisten taistelujen seuraukset; antaa täyden tukensa YK:n ihmisoikeustarkkailuoperaatiolle ja Etyjin erityistarkkailuoperaatiolle Ukrainassa ja kehottaa vahvistamaan viimeksi mainittua operaatiota; on erittäin huolissaan Ukrainan kaakkoisten alueiden aseellisen konfliktin vuoksi maan sisäisesti siirtymään joutuneiden kohtalosta; tuomitsee Krimin laittoman liittämisen Venäjään, joka on seurausta Venäjän aggressiiviset ja laajentumishaluisesta politiikasta, joka on uhka Ukrainan yhtenäisyydelle ja itsenäisyydelle; on huolissaan alueen paikallisväestön ja ennen kaikkea Krimin tataarien syrjinnästä ja heihin kohdistuneista laajamittaisista ihmisoikeusloukkauksista; kehottaa EU:n jäsenvaltioita tukemaan kaikkia mahdollisia pyrkimyksiä YK:n tasolla rankaisemattomuuden torjumiseksi ja Maidanin mielenosoitusten tukahduttamiseen, Krimin laittomaan liittämiseen ja Ukrainan itäosan aseelliseen konfliktiin liittyviä väkivaltaisuuksia ja ihmisoikeusloukkauksia koskevien puolueettomien tutkimusten tekemiseksi; kehottaa noudattamaan kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja periaatteita siviilien suojelemiseksi konfliktissa;

Korean demokraattinen kansantasavalta

57.  panee tyytyväisenä merkille Korean demokraattisen kansantasavallan ihmisoikeustilannetta käsittelevän erityisraportoijan toimeksiannon kaavaillun jatkamisen vuodella; panee tyytyväisenä merkille myös YK:n yleiskokouksen päätöslauselman, jossa kannustetaan YK:n turvallisuusneuvostoa toteuttamaan asianmukaisia toimia vastuuvelvollisuuden varmistamiseksi, muun muassa harkitsemalla Korean demokraattisen kansantasavallan tilanteen viemistä Kansainväliseen rikostuomioistuimeen; kehottaa ihmisoikeusneuvostoa edellyttämään jälleen vastuuvelvollisuutta muun muassa henkilöiltä, jotka ovat syyllistyneet rikoksiin ihmisyyttä vastaan korkeimmalla valtiotasolla vahvistettujen strategioiden mukaisesti; panee tyytyväisenä merkille, että Korean tasavaltaan on perustettu kenttätyöhön perustuva rakenne, jotta voidaan parantaa tilanteen seurantaa ja todisteiden dokumentointia ja varmistaa näin vastuuvelvollisuus, ja kehottaa kaikkia valtioita yhteistyöhön tämän rakenteen kanssa; kehottaa ihmisoikeusneuvostoa kiinnittämään tarkempaa huomiota Korean demokraattisen kansantasavallan tilanteeseen kutsumalla ihmisoikeusneuvoston tulevan istunnon yhteydessä koolle virallisen paneelin, jossa oikeusloukkausten uhrien ääni pääsee kuuluviin;

Iran

58.  panee tyytyväisenä merkille maaliskuussa 2014 annetun YK:n ihmisoikeusneuvoston päätöslauselman Iranin islamilaisesta tasavallan ihmisoikeustilanteesta sekä erityisraportoijan toimeksiannon jatkamisen; kehottaa Irania päästämään YK:n erityisraportoijan maahan ja pitää tätä keskeisenä indikaattorina maan halukkuudesta edetä kohti ihmisoikeusvuoropuhelun avaamista; toteaa jälleen kerran tuomitsevansa Iranissa jopa alaikäisille langetetut kuolemanrangaistukset, jotka usein pannaan täytäntöön sellaisen oikeusprosessin perusteella, joka ei täytä oikeudenmukaista ja puolueetonta oikeudenkäyntiä koskevia kansainvälisesti hyväksyttyjä vähimmäisnormeja; on yhä huolissaan ilman oikeudenmukaista ja puolueetonta oikeudenkäyntiä suoritettujen teloitusten suuresta määrästä; tukee YK:n erityismenettelyjen toimeksiannon haltijoiden elokuussa 2014 antamaa yhteistä julkilausumaa, jossa tuomittiin kansalaisyhteiskunnan toimijoiden laajamittaiset pidätykset ja tuomiot Iranissa; kehottaa EU:ta ja YK:n ihmisoikeusneuvostoa valvomaan edelleen tiiviisti ihmisoikeuksien järjestelmällistä loukkaamista ja varmistamaan, että ihmisoikeudet säilyvät keskeisellä sijalla kaikessa kanssakäymisessä Iranin hallituksen kanssa; kehottaa Iranin viranomaisia noudattamaan kansainvälistä ihmisoikeuslainsäädäntöä, jonka nojalla alaikäisen rikoksentekijän teloittaminen on kansainvälisten vähimmäisnormien vastaista, ja kehottaa Irania lopettamaan alaikäisten rikoksentekijöiden teloitukset;

Burma/Myanmar

59.  antaa tukensa YK:n erityisraportoijan Myanmarin ihmisoikeustilanteesta laatimalle uusimmalle raportille, jossa todetaan tähän mennessä saavutettu edistys ja nimetään jäljellä olevat merkittävät huolenaiheet; kehottaa Myanmarin hallitusta valtavirtaistamaan ihmisoikeudet, myös vähemmistöjen oikeudet, maan institutionaaliseen ja oikeudelliseen kehykseen ja kaikkiin politiikanaloihin sekä kunnioittamaan täysimääräisesti sanan- ja kokoontumisvapautta; ilmaisee huolensa ”rodun ja uskonnon suojelua” koskevasta lainsäädäntöehdotuksesta, johon sisältyy neljä lakiesitystä uskontojen välisistä avioliitoista, uskonnon vaihtamisesta, yksiavioisuudesta ja väestöpolitiikasta; kehottaa YK:n ihmisoikeusneuvostoa uusimaan erityisraportoijan 4 kohdan mukaisen toimeksiannon ja tuomaan jälleen esille vakavan huolensa Rakhinen osavaltiossa elävän rohingya‑vähemmistön tilanteesta, jota pahentaa se, että tällä yhteisöllä ei ole oikeudellista asemaa ja siihen kohdistuu siten edelleen systeemistä syrjintää, sekä kehottaa kaikkien rohingya‑vähemmistöön kohdistuvista ihmisoikeusloukkauksista saatujen tietojen täysimääräiseen, avoimeen ja riippumattomaan tutkimiseen ja kehottaa jouduttamaan prosessia ihmisoikeusvaltuutetun toimiston perustamiseksi maahan ja huolehtimaan siitä, että sen toimeksianto kattaa täysin valvonnan ja raportoinnin; pahoittelee siviileihin kohdistuneita iskuja Kachinin ja Shanin osavaltioissa, seksuaalista väkivaltaa, johon turvallisuusjoukot syyllistyivät aseellisen konfliktin aikana, poliittisten vankien olemassaoloa, ihmisoikeuksien puolustajien, aktivistien ja media-alan ammattilaisten häirintää, laittomia teloituksia, maan pakkolunastusta sekä uskonnollisiin ja etnisiin vähemmistöihin kohdistuvia toimia; katsoo, että neuvotteluja EU:n ja Myanmarin välisestä investointisopimuksesta olisi harkittava tarkkaan, sillä ulkomaiset sijoitukset maahan saattaisivat pahentaa ihmisoikeusloukkauksia;

Valko-Venäjä

60.  ilmaisee syvän huolensa jatkuvista ihmisoikeusloukkauksista Valko-Venäjällä; tuomitsee vuonna 2014 suoritetut kolme teloitusta, ihmisoikeuksien puolustajien häirinnän, riippumattomien toimittajien vainoamisen, kaikkeen internetviestintään kohdistetun sensuurin sekä kansalaisjärjestöjen toimintaa rajoittavan lainsäädännön; kehottaa uusimaan Valko-Venäjän ihmisoikeustilannetta tarkastelevan YK:n erityisraportoijan toimeksiannon ihmisoikeusneuvoston 29. istunnossa ja kehottaa hallitusta päästämään YK:n erityismenettelyjen toimeksiannon haltijat, myös erityisraportoijan, esteettä maahan; vaatii kaikkien vielä vangittuina olevien poliittisten vankien vapauttamista ehdoitta ja heidän oikeuksiensa palauttamista;

Bahrain

61.  toteaa olevansa edelleen huolestunut Bahrainin oppositiojohtajiin, kansalaisyhteiskunnan toimijoihin ja aktivisteihin kohdistuvista tukahduttamistoimista sekä ihmisoikeuksien puolustajien ja poliittisen opposition aktivistien tilanteesta maassa; kehottaa kaikkia asianosaisia Bahrainissa käynnistämään rakentavan ja osallistavan keskustelun ja pyrkimään siten aitoon sovintoon ja Bahrainin kaikkien yhteisöjen ihmisoikeuksien kunnioittamiseen; kehottaa vapauttamaan viipymättä ja ehdoitta kaikki mielipidevangit, toimittajat, ihmisoikeuksien puolustajat ja rauhanomaiset mielenosoittajat ja antaa tukensa YK:n erityismenettelyjen toimeksiannon haltijoiden 4. helmikuuta 2015 antamalle, korkea‑arvoisen oppositiopoliitikon pidättämistä ja siihen liittyvien mielenosoitusten hajottamista koskevalle yhteiselle julkilausumalle; kehottaa EU:n jäsenvaltioita ja muita YK:n ihmisoikeusneuvoston muita jäseniä seuraamaan myös jatkossa tiiviisti Bahrainin ihmisoikeustilannetta keskittyen Bahrainin UPR-prosessin yhteydessä antamien sitoumusten sekä Bahrainin riippumattoman tutkintakomission antamien suositusten täytäntöönpanoon; panee merkille, että Bahrainin kuningas on ilmaissut suhtautuvansa myönteisesti kyseisiin suosituksiin; pitää valitettavana, että Bahrainin hallitus ei ole edistynyt yhteistyössään YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston ja YK:n ihmisoikeusneuvoston erityismenettelyjen kanssa, ja kehottaa EU:n jäsenvaltioita työskentelemään sen puolesta, että YK:n ihmisoikeusneuvosto hyväksyy maaliskuun istunnossa päätöslauselman, jossa kehotetaan panemaan täysimääräisesti täytäntöön Bahrainin UPR-prosessin yhteydessä antamat sitoumukset sekä Bahrainin riippumattoman tutkintakomission muun muassa ihmisoikeuksien puolustajista antamat suositukset ja pyydetään, että YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto raportoi maan konkreettisesta ihmisoikeustilanteesta ja siitä, miten Bahrain on edistynyt yhteistyössä YK:n ihmisoikeusmekanismien kanssa;

Egypti

62.  pitää myönteisenä Egyptiä koskevan UPR-prosessin läpivientiä marraskuussa 2014 ja odottaa tyytyväisenä sen hyväksymistä ihmisoikeusneuvoston tulevassa istunnossa; kehottaa Egyptiä vapauttamaan viipymättä ja ehdoitta kaikki aktivistit ja ihmisoikeuksien puolustajat sekä henkilöt, jotka pidätettiin heidän käytettyään rauhanomaisesti oikeuttaan sanan-, kokoontumis- ja yhdistymisvapauteen; vaatii lisäksi Egyptin hallitusta säätämään kansainvälisten vaatimusten mukaisia lakeja ja turvaamaan Egyptin perustuslakiin kirjatun järjestäytymisoikeuden, johon sisältyy oikeus saada ja käyttää rahoitusta, sekä kumoamaan marraskuussa 2013 annetun mielenosoituslain ja antamaan uutta lainsäädäntöä, jolla taataan yhdistymisvapaus; kehottaa Egyptin hallitusta käynnistämään esitutkinnan, jotta saataisiin selville, ketkä antoivat käskyn laittomiin teloituksiin ja toteuttivat ne 3. heinäkuuta 2013 alkaneiden pääosin rauhanomaisten mielenosoitusten tukahduttamisen yhteydessä, muun muassa tyhjennettäessä Raba’a- ja Nahda-aukioita mielenosoittajista 14. elokuuta 2013, jolloin surmattiin ainakin tuhat mielenosoittajaa; vaatii Egyptiä suorittamaan riippumattoman, puolueettoman ja tehokkaan tutkinnan kaikista ihmisoikeusloukkauksista vuodesta 2011 alkaen, myös rikoksista, joihin on liittynyt seksuaalista väkivaltaa, sekä varmistamaan, että syylliset saatetaan vastuuseen ja uhreilla on käytettävissään asianmukaiset oikeussuojakeinot kansainvälisten normien mukaisesti; kehottaa Egyptin viranomaisia peruuttamaan välittömästi kaikki kuolemantuomiot ja määräämään uudet oikeudenkäynnit, joissa taataan oikeus oikeudenmukaiseen ja puolueettomaan oikeudenkäyntiin, sekä lykkäämään välittömästi kuolemanrangaistusten ja teloitusten täytäntöönpanoa, vapauttamaan välittömästi kaikki pidätetyt toimittajat ja tiedotusvälineiden työntekijät sekä takaamaan oikeuden tiedonvälityksen vapauteen ja sananvapauteen kansainvälisten normien mukaisesti; vaatii Egyptin viranomaisia sallimaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa tutkivan YK:n erityisraportoijan vierailun, josta on sovittu periaatteessa mutta joka on ollut jäissä vuoden 2014 alkupuolelta lähtien, sekä kutsumaan maahan asiaankuuluvat YK:n ihmisoikeusmekanismit ja -menettelyt ja erityisesti kokoontumisvapautta käsittelevän erityisraportoijan, kidutusta käsittelevän erityisraportoijan, ihmisoikeuksia terrorismia torjuttaessa käsittelevän erityisraportoijan ja sekä tuomareiden ja asianajajien riippumattomuutta tutkivan erityisraportoijan; kehottaa Egyptin viranomaisia varmistamaan, että maan lainsäädäntö vastaa kansainvälisiä ihmisoikeusnormeja, sekä kumoamaan välittömästi lain nro 136/2014 ja lopettamaan siviilien sotilasoikeudenkäynnit sekä peruuttamaan kaikki sotilastuomioistuinten siviileille antamat tuomiot ja määräämään siviilituomioistuimissa välittömästi pidettävistä uusista oikeudenkäynneistä; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita tukemaan näitä kysymyksiä koskevaa painavaa julkilausumaa;

Mali

63.  panee tyytyväisenä merkille Malin ihmisoikeustilannetta käsittelevän YK:n riippumattoman asiantuntijan työn ja kehottaa YK:n ihmisoikeusneuvostoa jatkamaan hänen toimeksiantoaan; pitää myönteisenä Malin hallituksen edistymistä oikeuslaitoksen palauttamisessa osaan maasta ja tutkimuksissa, jotka koskevat 21 eliittisotilaan kiduttamista ja tappamista vuonna 2012, sekä totuus-, oikeus- ja sovintokomission perustamista; on huolissaan turvallisuustilanteen heikentymisestä uudelleen ja lapsisotilaiden jatkuvasta käytöstä ja värväämisestä sekä kehottaa Malin hallitusta tutkimaan, ketkä olivat vastuussa sodan oikeussääntöjen rikkomisesta vuosien 2012–2013 aseellisen konfliktin aikana, ja asettamaan kaikki näihin rikkomuksiin syyllistyneet kaikista taistelevista ryhmittymistä vastuuseen niistä; pitää rauhansopimusta hyvänä kaikkien malilaisten kannalta, sillä he hyötyvät siitä ensimmäisinä kuukausia jatkuneen epävakauden ja epävarmuuden jälkeen, mutta pitää maan pohjoisosan kapinallisten vaatimaa lykkäystä valitettavana; kehottaa kaikkia osapuolia noudattamaan Malin hallituksen esimerkkiä ja allekirjoittamaan viipymättä tämän sopimuksen, jonka täytäntöönpanoa EU valvoo, sekä varmistamaan, että tulevassa rauhansopimuksessa edellytetään vastuuvelvollisuutta, totuuskomission lujittamista ja turvallisuusjoukkojen henkilöstön luotettavuusselvitystä;

Etelä-Sudan

64.  kehottaa Afrikan unionia julkistamaan tutkintakomissionsa raportin kaikkien Etelä‑Sudanin konfliktin osapuolten tekemistä ihmisoikeusrikkomuksista ja -loukkauksista askeleena kohti oikeuden saamista konfliktin alusta asti tehdyistä ihmisoikeusloukkauksista; tuomitsee Wau Shillukissa helmikuussa 2015 tapahtuneen sieppauksen, jossa joukko nuoria lapsia vietiin lapsisotilaiksi; kehottaa ihmisoikeusneuvostoa hyväksymään päätöslauselman, jossa painotetaan, että on välttämätöntä varmistaa kansainvälisen oikeuden mukaisia rikoksia koskevat oikeudenmukaiset ja uskottavat tutkinta- ja syytetoimet, jotta Etelä-Sudan voi murtaa rankaisemattomuuden ruokkiman julmuuden noidankehän, ja jossa tätä varten pyydetään harkitsemaan sekamuotoisen oikeudellisen mekanismin käyttöönottoa ja lisäksi kehotetaan Etelä-Sudania hyväksymään Rooman perussääntö, ja kehottaa ihmisoikeusneuvostoa perustamaan Etelä-Sudania käsittelevän erityisraportoijan toimeksiannon, jotta voidaan edistää oikeudenmukaisia ja uskottavia syytetoimia ja parantaa vastuuvelvollisuutta kansainvälisen yhteisön tuella;

Sri Lanka

65.  panee merkille Sri Lankan vasta valitun hallituksen lupaukset ja kehottaa sitä ryhtymään konkreettisiin toimiin vastuuvelvollisuuden toteutumiseksi ennen syyskuussa 2015 pidettävää ihmisoikeusneuvoston 30. istuntoa, jotta se voi lunastaa lupauksensa maan ihmisoikeustilanteen parantamisesta ja estää lupauksista lipsumisen, muun muassa siten, että toteutetaan uskottavia tutkinta- ja syytetoimia ja muita toimia, joilla yritetään ratkaista rankaisemattomuuden ja ihmisoikeusloukkausten laajempaa ongelmaa, sekä kehottaa maata tekemään täysimääräistä yhteistyötä ihmisoikeusvaltuutetun toimiston kanssa sen Sri Lankaa koskevassa kansainvälisessä tutkimuksessa;

Syyria

66.  on erittäin huolissaan dramaattisesta ja väkivaltaisesta konfliktista ja humanitaarisesta kriisistä, joka on seurausta ennen kaikkea Assadin hallinnon, mutta myös Islamilaisen valtion / Da’eshin ja muiden puolisotilaallisten joukkojen harjoittamasta väkivallasta siviilejä ja varsinkin heikossa asemassa olevia ryhmiä, kuten naisia ja lapsia, vastaan; on huolissaan siitä, että Da’esh vie ideologiaansa ulkomaille; on hyvin huolissaan ihmisoikeuksien ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden järjestelmällisistä loukkauksista Syyriassa ja katsoo, että ne saattavat olla sotarikoksia ja rikoksia ihmisyyttä vastaan; kehottaa kaikkia osapuolia noudattamaan sovellettavaa kansainvälistä humanitaarista oikeutta, jotta voidaan suojella siviilejä, kunnioittaa heidän ihmisoikeuksiaan ja vastata heidän perustarpeisiinsa; kehottaa kaikkia YK:n jäsenvaltioita ottamaan selkeästi kantaa väkivaltaa vastaan ja erityisesti puhumaan vähemmistöjen oikeuksien puolesta ja kristittyjen järjestelmällistä vainoa vastaan; kehottaa vapauttamaan viipymättä ja ehdoitta kaikki henkilöt, jotka on mielivaltaisesti pidätetty tai siepattu siksi, että he ovat harjoittaneet ihmisoikeuksiaan tai osallistuneet muuhun rauhanomaiseen poliittiseen toimintaan; pyytää EU:ta ja sen jäsenvaltioita tukemaan voimakkaasti vastuuvelvollisuutta ja YK:n tutkintakomission toimeksiannon jatkamista;

Irak

67.  on erittäin huolissaan Irakin dramaattisesta ja väkivaltaisesta konfliktista ja humanitaarisesta kriisistä; panee merkille, että ihmisoikeustilanne on heikentymässä, kun Islamilainen valtio / Da’esh ja muut puolisotilaalliset ryhmät suorittavat sieppauksia ja joukkoteloituksia ja Irakin etnisiä ja uskonnollisia vähemmistöjä, muun muassa kristittyjä, vainotaan;

Palestiina/Israel

 

68.  on erittäin huolissaan Gazan humanitaarisesta kriisistä; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita ilmaisemaan julkisesti tukensa YK:n tutkintakomissiolle ja tuomitsemaan ihmisoikeusneuvostossa antamassaan julkisessa lausumassa Israelin viranomaisten yhteistyöhaluttomuuden ja sen, että nämä eivät ole päästäneet tutkintakomissiota alueelle; korostaa, että oikeus ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen muodostavat rauhan ehdottoman perustan, ja painottaa, että pitkään vallinneen ja järjestelmällisen kansainvälisen oikeuden loukkausten rankaisemattomuuden on loputtava; panee tyytyväisenä merkille, että Kansainvälisen rikostuomioistuimen syyttäjä on aloittanut Palestiinan tilanteen alustavan tutkinnan; kehottaa EU:ta tekemään täysimääräistä yhteistyötä Kansainvälisen rikostuomioistuimen syyttäjän toimiston kanssa; kehottaa EU:ta ottamaan jälleen käyttöön ihmisoikeusneuvoston esityslistan 7 kohdan ja tuomitsemaan jyrkästi kansainvälisen oikeuden pitkittyneet loukkaukset ja Kansainvälisen rikostuomioistuimen neuvoa-antavan lausunnon noudattamatta jättämisen sekä tukemaan tutkintakomission toimeksiannon jatkamista;

°

°  °

69.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, ihmisoikeuksista vastaavalle EU:n erityisedustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n turvallisuusneuvostolle, YK:n pääsihteerille, YK:n yleiskokouksen 69. istunnon puheenjohtajalle, YK:n ihmisoikeusneuvoston puheenjohtajalle sekä YK:n ihmisoikeusvaltuutetulle.