Propunere comună de rezoluţie - RC-B8-0228/2015Propunere comună de rezoluţie
RC-B8-0228/2015

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE referitoare la prioritățile UE pentru Consiliul ONU pentru Drepturile Omului din 2015

10.3.2015 - (2015/2572(RSP))

depusă în conformitate cu articolul 123 alineatele (2) și (4) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:
ALDE (B8‑0228/2015)
PPE (B8‑0230/2015)
EFDD (B8‑0231/2015)
Verts/ALE (B8‑0232/2015)
ECR (B8‑0233/2015)
S&D (B8‑0234/2015)

Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Dubravka Šuica, József Nagy, Ivana Maletić, Andrej Plenković, Arnaud Danjean, Claude Rolin, Lara Comi, Ramona Nicole Mănescu în numele Grupului PPE
Elena Valenciano, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Victor Negrescu, Liisa Jaakonsaari, Viorica Dăncilă, Alessia Maria Mosca, Kati Piri, Simona Bonafè, Vilija Blinkevičiūtė, Miroslav Poche, Andi Cristea, Enrico Gasbarra, Javi López, José Blanco López, Richard Howitt, Nicola Caputo în numele Grupului S&D
Mark Demesmaeker în numele Grupului ECR
Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Louis Michel, Angelika Mlinar, Ivan Jakovčić, Urmas Paet, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl în numele Grupului ALDE
Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Davor Škrlec în numele Grupului Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo în numele Grupului EFDD


Procedură : 2015/2572(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
RC-B8-0228/2015
Texte depuse :
RC-B8-0228/2015
Dezbateri :
Texte adoptate :

Rezoluția Parlamentului European referitoare la prioritățile UE pentru Consiliul ONU pentru Drepturile Omului din 2015

(2015/2572(RSP))

Parlamentul European,

–   având în vedere Declarația universală a drepturilor omului și convențiile Organizației Națiunilor Unite asupra drepturilor omului și protocoalele opționale ale acestora, inclusiv Convenția cu privire la drepturile copilului și Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei (CEDAW),

–   având în vedere Rezoluția 60/251 a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite de înființare a Consiliului pentru Drepturile Omului (CDO),

–   având în vedere Convenția europeană a drepturilor omului, Carta socială europeană și Carta drepturilor fundamentale a UE,

–   având în vedere Cadrul strategic și planul de acțiune ale UE privind drepturile omului și democrația, adoptate la 25 iunie 2012,

–   având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Consiliul ONU pentru Drepturile Omului,

–   având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la încălcarea drepturilor omului, inclusiv rezoluțiile adoptate în cadrul procedurii de urgență referitoare la aceste aspecte,

–   având în vedere Raportul anual 2013 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință,

–   având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Externe din 9 februarie 2015 privind prioritățile UE pe lângă forurile ONU însărcinate cu apărarea drepturilor omului,

–   având în vedere articolul 2, articolul 3 alineatul (5), precum și articolele 18, 21, 27 și 47 din Tratatul privind Uniunea Europeană,

–   având în vedere viitoarea sesiune a 28-a a CDO, care va avea loc în perioada 2-27 martie 2015,

–   având în vedere articolul 123 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât respectarea, promovarea și garantarea universalității drepturilor omului fac parte integrantă din acquis-ul etic și juridic al Uniunii Europene și reprezintă una din pietrele de temelie ale unității și integrității europene;

B.     întrucât drepturile omului sunt inerente tuturor ființelor umane, indiferent de naționalitate, rasă, sex, origine etnică, religie sau orice alt statut, și întrucât respectarea acestor drepturi este consacrată în Declarația universală a drepturilor omului, Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice și Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale, precum și în convențiile, declarațiile și rezoluțiile internaționale ulterioare privind drepturile omului;

C.     întrucât toate drepturile omului, fie acestea civile, politice, economice, sociale sau culturale, sunt indivizibile, interconectate și interdependente și întrucât privarea de oricare dintre aceste drepturi are un impact direct și negativ asupra celorlalte;

D.     întrucât nerespectarea drepturilor omului și absența unei participări democratice legitime au drept consecință instabilitate, state care eșuează, crize umanitare și conflicte armate;

E.     întrucât acțiunea Uniunii în relațiile sale cu țările terțe are la bază articolul 21 din Tratatul de la Lisabona, care reafirmă universalitatea și indivizibilitatea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și prevede respectarea demnității umane, principiile egalității și solidarității, precum și respectarea principiilor Cartei Organizației Națiunilor Unite și a dreptului internațional;

F.     întrucât toate statele au obligația de a respecta drepturile de bază ale populațiilor lor, precum și datoria de a întreprinde acțiuni concrete pentru a facilita respectarea acestor drepturi la nivel național, dar și de a coopera pe plan internațional în vederea eliminării obstacolelor din calea exercitării drepturilor omului în toate domeniile;

G.     întrucât sesiunile ordinare ale Consiliului pentru Drepturile Omului, numirea de raportori speciali, mecanismul de evaluare periodică universală și Procedurile speciale care abordează fie situații specifice unor țări, fie aspecte tematice contribuie la promovarea și respectarea drepturilor omului, a democrației și a statului de drept;

H.     întrucât, în mod regretabil, unii dintre actualii membri ai Consiliului pentru Drepturile Omului sunt recunoscuți ca aflându-se printre principalii autori de acte de încălcare a drepturilor omului și au o reputație proastă în ce privește cooperarea cu Procedurile speciale ale ONU și respectarea cerințelor de raportare față de organismele ONU pentru protecția drepturilor omului,

Consiliul ONU pentru Drepturile Omului

1.      salută prioritățile UE în vederea viitoarei sesiuni ordinare a 28-a a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului (CDO), stabilite în concluziile Consiliului din 9 februarie 2015;

2.      salută numirea ambasadorului Joachim Rücker ca președinte al CDO pentru 2015;

3.      îl felicită pe Zeid Ra’ad Al Hussein pentru numirea sa în funcția de Înalt Comisar al ONU pentru Drepturile Omului și își reafirmă sprijinul ferm în favoarea eforturilor sale și a mandatului său;

4.      salută prezența dnei Mogherini, Vicepreședinta Comisiei/Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate la sesiunea de înalt nivel a CDO, deoarece această prezență transmite semnalul necesar privind angajamentul puternic al UE în favoarea unui sistem multilateral al drepturilor omului;

5.      salută raportul anual al Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului transmis Adunării Generale a ONU, privind perioada decembrie 2013 - noiembrie 2014, și își exprimă sprijinul deplin pentru independența și integritatea Oficiului acestuia; subliniază că este important să se apere această independență, astfel încât Înaltul Comisar să își poată îndeplini în continuare sarcinile într-o manieră eficace și imparțială; reamintește că Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului trebuie să dispună de mijloace financiare adecvate;

6.      reamintește angajamentul Parlamentului European și al Subcomisiei sale pentru drepturile omului de a sprijini un sistem puternic multilateral al drepturilor omului sub egida Națiunilor Unite, care include Comisia a III-a a Adunării Generale, Consiliul pentru Drepturile Omului și Oficiul Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, precum și activitatea agențiilor specializate ale ONU, cum ar fi Organizația Internațională a Muncii (OIM) și cea a Procedurilor speciale din cadrul ONU;

7.      încurajează SEAE, în special prin delegațiile UE de la New York și Geneva, să mărească gradul de coerență din UE, printr-o consultare rapidă și substanțială, pentru a prezenta poziția UE în mod unitar; reafirmă importanța integrării activității realizate în New York și Geneva, în contextul Adunării Generale a ONU, a Comisiei a III-a și a Consiliului pentru Drepturile Omului, în activitățile interne și externe relevante ale UE pentru a asigura coerența;

8.      consideră că hărțuirea și reținerea constantă a apărătorilor drepturilor omului și a personalităților din opoziție de către o serie de membri CDO subminează credibilitatea CDO; își reiterează poziția potrivit căreia membrii CDO ar trebui să fie aleși din rândul statelor care sprijină respectarea drepturilor omului, a statului de drept și a democrației și care au fost de acord să emită invitații permanente pentru toate Procedurile speciale și solicită promovarea și adoptarea de către statele membre a unor criterii de performanță în domeniul drepturilor omului care să se aplice oricărui stat ales ca membru al CDO; îndeamnă statele membre să încurajeze procese transparente, deschise și competitive pentru alegerea membrilor CDO;

9.      își reiterează sprijinul pentru mecanismul de evaluare periodică universală (EPU) și aprecierea sa față de munca valoroasă a EPU și invită țările membre să își pregătească în mod activ EPU, inclusiv prin implicarea societății civile, să participe la dialogul interactiv în timpul sesiunilor EPU și în dezbaterile privind adoptarea rezultatelor EPU, să pună în aplicare recomandările EPU și să ia măsuri concrete pentru a îmbunătăți și susține îndeplinirea obligațiilor lor în materie de drepturile omului;

10.    se opune în continuare „votării în bloc” în cadrul CDO; îndeamnă țările membre ale CDO să păstreze transparența atunci când votează;

11.    solicită UE și statelor membre să continue monitorizarea recomandărilor EPU în toate dialogurile privind politicile UE cu țările în cauză în scopul găsirii unor modalități de sprijinire a țărilor în punerea în aplicare a recomandărilor;

12.    își reiterează sprijinul pentru Procedurile speciale și statutul de independență al deținătorilor de mandat, ceea ce le permite să-și îndeplinească funcția cu deplină imparțialitate, invită toate statele să coopereze cu aceste proceduri și încurajează statele membre să facă cunoscute cazurile în care state cu deținători de mandate de Proceduri speciale nu cooperează;

13.    consideră importantă trimiterea de delegații parlamentare la sesiunile CDO și la alte sesiuni relevante ale Adunării Generale a ONU;

14.    consideră regretabil faptul că spațiul de interacțiune între societatea civilă și CDO continuă să se reducă și că ONG-urilor le sunt oferite mai puține ocazii de a lua cuvântul în cadrul acestor sesiuni; îndeamnă UE și CDO să procedeze astfel încât societății civile să i se permită să contribuie cât mai mult cu putință în cadrul celei de a 28-a sesiuni a CDO, precum și în cadrul procesului de evaluare periodică universală și al altor mecanisme ale ONU dedicate drepturilor omului, fără a se teme de represalii la întoarcerea în țara de origine;

Drepturile civile și politice

15.    reafirmă că libertatea de exprimare, care este piatra de temelie a oricărei societăți libere și democratice, este un drept fundamental al oricărei persoane; condamnă ferm asasinarea, în Franța, în ianuarie 2015, a 12 persoane, inclusiv a unor caricaturiști, de la ziarul Charlie Hebdo și a patru persoane într-un supermarket evreiesc, precum și asasinarea unui regizor de film și a unui gardian de la o sinagogă în Copenhaga de către teroriști care și-au propus să distrugă libertatea de exprimare și cea religioasă;

16.    condamnă utilizarea religiei de către grupări extremiste și jihadiste în toate țările și mai ales în Siria, Irak, Libia, Myanmar, Nigeria și Africa Centrală, printre acțiunile acestora numărându-se atacurile armate și atacurile cu bombă, atentatele sinucigașe cu bombă, răpirile și alte acte de violență pentru terorizarea populației; este de opinie că lupta împotriva terorismului impune acțiuni care să vizeze cauzele care stau la baza acestuia, printre care excluziunea socială, marginalizarea politică și inegalitățile; solicită să se depună eforturi mai mari pentru a proteja drepturile persoanelor aparținând minorităților religioase; solicită respectarea drepturilor omului și a statului de drept în toate activitățile de combatere a terorismului;

17.    își exprimă îngrijorarea cu privire la restrângerea libertății de întrunire și de asociere, inclusiv la interzicerea organizațiilor societății civile, utilizarea agresivă a dispozițiilor de drept penal privind calomnia și a altor legi restrictive, cerințele excesive privind înregistrarea și raportarea, precum și normele excesiv de restrictive privind finanțarea străină, și reafirmă faptul că libertatea de asociere și de întrunire pașnică constituie elemente fundamentale ale drepturilor omului;

18.    invită toate guvernele să promoveze și să sprijine organizațiile societății civile și apărătorii drepturilor omului și să le permită să-și desfășoare activitatea fără teamă, represiuni sau intimidări, să coopereze cu CDO în cadrul mecanismului EPU și să asigure tragerea la răspundere a țărilor ce se fac vinovate de reprimarea activiștilor pentru drepturile omului, îndeosebi atunci când represaliile sunt fatale, cum au fost cele care au condus la moartea, în martie 2014, a activistului pentru drepturile omului Cao Shunli în China și la care a fost supus pentru încercarea sa de a urca la bordul unui avion pentru a lua parte la lucrările CDO de la Geneva, în septembrie 2013;

19.    condamnă din nou recurgerea la pedeapsa cu moartea și sprijină cu fermitate introducerea unui moratoriu privind pedeapsa cu moartea, ca un pas către abolirea ei;

20.    reiterează importanța luptei împotriva torturii și a altor forme de maltratare, precum și a faptului că UE și-a asumat angajamentul de a acorda prioritate acestei chestiuni, inclusiv în ceea ce privește copiii, și de a facilita activitatea Raportorului special al ONU în materie de tortură; solicită SEAE, Comisiei și statelor membre ale UE să facă dovada angajamentului comun de a eradica tortura și de a sprijini victimele, îndeosebi prin continuarea sau, dacă e cazul, lansarea contribuției la Fondul voluntar al ONU pentru victimele torturii și la Fondul special creat prin Protocolul opțional la Convenția împotriva torturii;

21.    își exprimă îngrijorarea provocată de discriminarea permanentă și larg răspândită îndreptată împotriva migranților, inclusiv a solicitanților de azil și a refugiaților, precum și de încălcarea drepturilor acestora; invită UE și statele sale membre să sprijine activitatea Raportorului special al ONU legată de drepturile migranților, precum și pe aceea de punere în aplicare a recomandărilor acestuia; invită guvernele să respecte drepturile omului și demnitatea inerentă a migraților, să pună capăt reținerii și arestării arbitrare și, pentru a evita detenția excesivă a migranților aflați în situație de ședere ilegală, să reexamineze perioadele de detenție și să recurgă la măsuri alternative; invită guvernele să respecte, în toate situațiile, principiul nereturnării și să se conformeze tuturor obligațiilor legale internaționale ce le revin cu privire la expulzarea migranților; invită statele să instituie, în caz că încă nu au făcut-o, sisteme și proceduri care să garanteze deplina conformitate a programelor și instituțiilor lor din domeniul migrației cu obligațiile ce le incumbă în temeiul legislației internaționale privind drepturile omului;

22.    sprijină cel mai recent raport al Raportorului special al CDO și concluziile acestuia privind formele contemporane de rasism, discriminare rasială, xenofobie și intoleranța asociată acestora; invită UE și statele sale membre să pună în aplicare recomandările Raportorului special în cadrul politicilor lor interne, pentru combaterea răspândirii urii rasiale, etnice și xenofobe și a instigării prin internet și prin rețelele de socializare, luând măsuri legislative adecvate, cu deplina respectare a celorlalte drepturi fundamentale, cum sunt libertatea de exprimare și de opinie;

23.    recunoaște că evoluția rapidă a tehnologiilor informației și comunicațiilor a transformat mediul de exercitare a libertății de exprimare în lume, generând avantaje semnificative, dar și motive serioase de îngrijorare; salută, în acest context, adoptarea de către Consiliu, în mai 2014, a Orientărilor UE privind libertatea de exprimare online și offline și condamnă toate restricțiile impuse asupra comunicării digitale, inclusiv cele care vizează actorii societății civile; reiterează că este necesar să se acorde o atenție deosebită drepturilor jurnaliștilor și bloggerilor;

24.    încurajează CDO să continue dezbaterea referitoare la dreptul la viață privată și, în acest scop, să numească un raportor special al ONU pentru dreptul la viață privată, în special în contextul comunicațiilor digitale;

Drepturile sociale și economice

25.    ia act de faptul că agenda de dezvoltare postmilenară a ONU are obiectivul de a pune capăt sărăciei înainte de 2030, printr-o abordare holistică a chestiunilor economice, sociale și de mediu; salută raportul de sinteză al Secretarului General al ONU, premergător Summitului special al ONU dedicat Agendei privind obiectivele de dezvoltare durabilă post-2015; sprijină apelurile Secretarului General pledând ca, pentru eliminarea sărăciei, să fie adoptată o abordare axată pe nevoile și drepturile oamenilor;

26.    consideră că, pentru combaterea sărăciei în general și pentru promovarea drepturilor sociale și economice prin facilitarea accesului la hrană, apă, educație, servicii medicale și locuințe adecvate, în special, este important să se soluționeze inegalitățile extreme și cele aflate în creștere; relevă, în acest context, problema din ce în ce mai acută pe care o reprezintă acapararea terenurilor, care se cere soluționată;

27.    este de opinie că corupția, evaziunea fiscală, proasta administrare a bunurilor publice și lipsa tragerii la răspundere contribuie la încălcarea drepturilor cetățenilor, deoarece deturnează fonduri de la investițiile deosebit de necesare serviciilor publice ca educația, serviciile medicale de bază și alte elemente de infrastructură socială, perpetuând astfel sărăcia populațiilor; reamintește faptul că, în conformitate cu Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale, guvernele au obligația de a respecta drepturile cetățenilor punându-le la dispoziție resurse adecvate; subliniază, în acest context, că trebuie acordată o atenție deosebită protecției apărătorilor drepturilor omului care acționează pentru promovarea drepturilor economice, sociale și culturale;

28.    își reafirmă sprijinul pentru crearea funcției de Raportor special al ONU pentru infracțiuni de natură financiară, corupție și drepturile omului;

Afacerile și drepturile omului

29.    sprijină ferm diseminarea și punerea în aplicare efective și complete a Principiilor directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului în interiorul și în afara UE și subliniază necesitatea de a lua toate măsurile necesare pentru remedierea lacunelor în punerea în aplicare efectivă a Principiilor directoare ale ONU, inclusiv în ceea ce privește accesul la justiție; salută inițiativa privind o reglementare prin care să fie instituit un sistem de diligențe necesare referitoare la un lanț de aprovizionare responsabil în cazul minereurilor provenite din zone afectate de conflicte; solicită tuturor părților interesate să își asume un rol activ în cadrul celei de-a 11-a sesiuni a Grupului de lucru al ONU privind chestiunea drepturilor omului, a societăților transnaționale și a altor întreprinderi comerciale și să sprijine eforturile de aliniere a politicilor lor cu Orientările OCDE pentru întreprinderile multinaționale și cu Principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului; repetă solicitarea adresată Comisiei de a prezenta până la sfârșitul lui 2015 un raport privind punerea în aplicare de către statele membre ale UE a Principiilor directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului;

30.    încurajează delegațiile UE din lume să coopereze cu întreprinderile UE pentru a promova respectarea drepturilor omului și pentru a garanta că „afacerile și drepturile omului” sunt incluse între temele prioritare în solicitările de propuneri locale privind Instrumentul european pentru democrație și drepturile omului;

31.    este de opinie că afacerile și drepturile omului se pot consolida reciproc prin crearea de noi oportunități de afaceri în acele regiuni care au cel mai mult nevoie de investiții sustenabile și responsabile și prin contribuții la respectarea pe plan general a drepturilor omului în țările în curs de dezvoltare;

32.    invită UE și statele sale membre să se implice în noua dezbatere cu privire la un instrument internațional obligatoriu din punct de vedere juridic privind afacerile și drepturile omului în cadrul sistemului ONU;

Drepturile femeilor

33.    subliniază că integrarea perspectivei de gen, care implică reorganizarea, ameliorarea, elaborarea și evaluarea de politici pentru a asigura încorporarea unei abordări privind egalitatea de șanse în toate politicile, la toate nivelurile și în toate etapele, de către părțile implicate în elaborarea politicilor reprezintă un instrument important pentru atingerea egalității de gen;

34.    invită UE să participe activ la cea de a 59-a sesiune a Comisiei pentru Statutul Femeii și să combată în continuare toate încercările de subminare a Platformei de acțiune de la Beijing a ONU, care va fi revizuită cu ocazia celei de a 20-a aniversări a celei de a 4-a Conferințe Mondiale privind Femeile, printre altele cu privire la elemente ca accesul la educație și sănătate, ca drepturi fundamentale ale omului, și drepturile sexuale și reproductive;

35.    remarcă în mod critic că, în pofida progreselor înregistrate până în prezent în ceea ce privește realizarea egalității de gen și emanciparea femeilor, în numeroase țări continuă să fie în vigoare legi discriminatorii, în special în domeniul familiei și al accesului la proprietate; remarcă faptul că femeile continuă să fie mult subreprezentate în funcțiile de decizie și că violența împotriva femeilor rămâne larg răspândită, în timp ce accesul la justiție rămâne limitat, în pofida numărului femeilor care mor în fiecare zi ca rezultat al violenței domestice; își exprimă profunda îngrijorare provocată de regresele observate în unele țări, în special în domeniul drepturilor sexuale și reproductive;

36.    condamnă cu fermitate utilizarea violenței sexuale împotriva femeilor, inclusiv infracțiunile precum violurile în masă, sclavia sexuală, prostituția forțată, persecuțiile pe motiv de gen, inclusiv mutilarea genitală a femeilor, traficul de persoane, căsătoriile premature și forțate, crimele de onoare și toate celelalte forme de violență sexuală de o gravitate comparabilă, inclusiv când sunt folosite ca tactică de război; îndeamnă din nou UE și toate statele sale membre să semneze și să ratifice Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția de la Istanbul);

37.    reamintește angajamentul UE de a integra drepturile omului și aspectele de gen în misiunile politicii de securitate și apărare comună, în conformitate cu Rezoluțiile nr. 1325 și 1820, de referință, ale Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea; își reiterează, în acest sens, apelul către UE și statele sale membre de a sprijini, în procesul de construire a unei reconcilieri durabile, participarea sistematică a femeilor, ca o componentă vitală a proceselor de pace, și să recunoască necesitatea de a introduce perspectiva de gen în acțiunile de prevenire a conflictelor, în operațiile de menținere a păcii, în asistența umanitară și reconstrucția post-conflict și în procesul de tranziție democratică;

38.    subliniază că mutilarea genitală a femeilor este o formă de tortură; subliniază că UE trebuie să continue colaborarea cu țările terțe pentru a eradica practica mutilării genitale a femeilor; reamintește statelor membre a căror legislație națională incriminează mutilarea genitală a femeilor că trebuie să aplice această legislație atunci când constată că cetățenii lor au fost supuși unei mutilări genitale;

39.    salută includerea de către CPI a infracțiunilor cu componentă sexuală sau de gen, printre care violul, agresiunea și umilirea sexuală, și recomandarea emisă de acesta ca infracțiunile respective să fie considerate crime de război;

Drepturile copiilor

40.    își exprimă îngrijorarea suscitată de faptul că, deși au fost făcute unele progrese în urma adoptării, în 1989, a Convenției cu privire la drepturile copilului, cel puțin 58 de milioane de copii, în particular fete, copii provenind din familii sărace, copii cu dizabilități și copii din zonele de conflict nu frecventează școala, iar mulți copii încă suferă de boli care pot fi prevenite cu ușurință, în timp ce alții sunt angajați în prestarea unor munci;

41.    invită toate statele să se angajeze să elimine formele cele mai grave de muncă infantilă, conform dispozițiilor articolului 3 din Convenția nr. 182 a OIM, printre care se numără sclavia copiilor, traficul, prostituția și muncile periculoase care afectează sănătatea fizică și mentală a copiilor;

42.    reamintește că una dintre principalele obligații ale statului este aceea de a oferi copiilor educație, prin lărgirea oportunităților, înființarea unor instituții corespunzătoare și abordarea cauzelor structurale ale impedimentelor majore cu care se confruntă învățământul primar universal, inclusiv rata abandonului școlar, care rămâne un obstacol important în calea învățământului primar universal;

43.    solicită o finanțare UE adecvată pentru programele de demobilizare și reintegrare destinate copiilor asociați conflictelor armate și copiilor care au fost înrolați ca soldați; reamintește sprijinul său ferm pentru campania „Copii, nu soldați”, astfel cum a fost exprimat în timpul audierii pe aceeași temă care a avut loc în cadrul Subcomisiei pentru drepturile omului la 3 decembrie 2014; salută rapoartele anuale prezentate de Reprezentantul special al ONU pentru copii și conflictele armate și de Reprezentantul special al ONU pentru violența împotriva copiilor, împreună cu raportul Raportorului special pe probleme legate de vânzarea copiilor, prostituția și pornografia infantilă;

Drepturile persoanelor LGBTI

44.    își exprimă îngrijorarea cu privire la înmulțirea în ultima vreme a legilor și practicilor discriminatorii, precum și a actelor de violență împotriva persoanelor pe baza orientării lor sexuale și a identității lor de gen; încurajează monitorizarea strictă a situației persoanelor LGBTI, inclusiv în Nigeria și Gambia, unde unele legi anti-LGBTI introduse recent amenință viața minorităților sexuale; își exprimă profunda îngrijorare în legătură cu așa-numitele „legi anti-propagandă”, care limitează libertatea de exprimare și întrunire, inclusiv în țări de pe continentul european; salută rezoluția CDO referitoare la combaterea violenței și discriminării bazate pe orientarea sexuală și identitatea de gen, adoptată la 26 septembrie 2014; își reafirmă sprijinul pentru eforturile continue ale Înaltului Comisar de promovare și protejare a drepturilor omului în cazul persoanelor LGBTI, în special prin declarații, rapoarte și campania „Liberi și egali”; încurajează Înaltul Comisar să-și continue lupta împotriva legilor și practicilor discriminatorii;

Schimbările climatice și drepturile omului

45.    subliniază faptul că impactul schimbărilor climatice asupra grupurilor și persoanelor aflate în situații vulnerabile este puternic, în special în țările în care veniturile sunt mici și în statele costiere și insulele aflate la joasă altitudine care nu dispun de resursele economice necesare pentru a se adapta la schimbări ambientale de amploare;

46.    constată cu îngrijorare că popoarele indigene sunt afectate în mod deosebit de incidentele legate de schimbările climatice; observă în acest sens că majoritatea popoarelor indigene trăiesc sub pragul sărăciei și nu au acces sau au acces limitat la reprezentare, la luarea deciziilor politice sau la sisteme de justiție;

47.    salută recunoașterea de către CDO a faptului că schimbările de mediu au efecte negative asupra mijloacelor de subzistență ale populației și reprezintă obstacole în calea exercitării drepturilor fundamentale ale omului recunoscute la nivel internațional; îndeamnă, prin urmare, statele-părți să adopte de urgență măsuri ambițioase de atenuare și de adaptare în cadrul viitoarei Conferințe privind schimbările climatice, care va avea loc în 2015 la Paris;

48.    solicită Comisiei și SEAE să participe activ la dezbaterile referitoare la termenul de „refugiat climatic”, inclusiv la o posibilă definiție juridică în dreptul internațional sau în orice acord internațional cu forță de lege;

Lupta împotriva impunității și Curtea Penală Internațională (CPI)

49.    își reafirmă sprijinul deplin pentru activitatea CPI în rolul său de a pune capăt impunității autorilor celor mai grave infracțiuni care preocupă comunitatea internațională și de a face dreptate victimelor crimelor de război, ale crimelor împotriva umanității și ale genocidului; rămâne vigilent în ceea ce privește orice tentativă de subminare a legitimității sau independenței acesteia; îndeamnă UE și statele membre ale acesteia să coopereze cu Curtea și să îi asigure un sprijin diplomatic, politic și financiar puternic, inclusiv la nivelul ONU; solicită UE, statelor membre ale acesteia și reprezentanților săi speciali să promoveze activ CPI, executarea hotărârilor acesteia și lupta împotriva impunității pentru crimele prevăzute în Statutul de la Roma; salută recenta ratificare a Statutului de la Roma de către Autoritatea Palestiniană în ianuarie 2015;

Popoarele indigene

50.    solicită SEAE, Comisiei și statelor membre să sprijine revizuirea mandatului mecanismului de experți pentru drepturile populațiilor indigene, în concordanță cu Documentul final al Conferinței mondiale privind populațiile indigene (Rezoluția nr. 69/2 a Adunării Generale a ONU), pentru a monitoriza, evalua și îmbunătăți punerea în aplicare a Declarației privind drepturile popoarelor indigene; îndeamnă statele membre ale UE să solicite ca toți deținătorii de mandate pentru Procedurile speciale să acorde o atenție deosebită chestiunilor care afectează femeile și fetele indigene și să înainteze în mod sistematic rapoarte cu privire la aceste chestiuni către CDO; îndeamnă SEAE și statele membre să sprijine în mod activ elaborarea planului de acțiune la nivelul întregului sistem privind populațiile indigene, astfel cum solicită Adunarea Generală a ONU în rezoluția sa din septembrie 2014, în special în ceea ce privește organizarea unor consultări periodice cu populațiile indigene, ca parte a acestui proces;

Evenimentele culturale și sportive internaționale și drepturile omului

51.    condamnă practica tot mai frecventă a statelor autoritare de a găzdui evenimente sportive sau culturale de mare amploare cu scopul de a-și spori legitimitatea internațională, restricționând însă în continuare opoziția pe plan intern; invită UE și statele sale membre să fie active în abordarea acestei chestiuni, inclusiv în cadrul CDO, și să coopereze cu federațiile sportive naționale, cu marile corporații și cu organizațiile societății civile privind modalitățile de participare a acestora la astfel de evenimente, inclusiv în ceea ce privește prima ediție a Jocurilor Europene care urmează să aibă loc la Baku în 2015 și Campionatul Mondial de Fotbal care urmează să aibă loc în Rusia în 2018 și în Qatar în 2022;

Dronele și armele autonome

52.    își reiterează apelul adresat Consiliului privind elaborarea unei poziții comune a UE în legătură cu utilizarea dronelor armate, în care să se acorde o importanță deosebită respectării drepturilor omului și a dreptului internațional umanitar și în care să fie abordate aspecte precum cadrul legal, proporționalitatea, responsabilitatea, protecția civililor și transparența; îndeamnă UE, încă o dată, să interzică dezvoltarea, producerea și utilizarea unor sisteme de arme pe deplin autonome care permit efectuarea de atacuri fără intervenție umană; insistă ca drepturile omului să facă parte din toate dialogurile cu țările terțe privind combaterea terorismului;

Integrarea aspectelor privind drepturile omului în UE

53.    solicită UE să promoveze universalitatea și indivizibilitatea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor civile și politice, economice, sociale și culturale, în conformitate cu articolul 21 din Tratatul de la Lisabona și cu Dispozițiile generale privind acțiunea externă a Uniunii;

54.    solicită UE, statelor sale membre, Comisiei și SEAE să integreze drepturile omului în toate domeniile lor de politică externă în cadrul relațiilor cu țările terțe; subliniază, de asemenea, faptul că politica UE în domeniul drepturilor omului trebuie să asigure coerența politicilor sale interne și externe, în conformitate cu obligația prevăzută în Tratatul UE, și să evite standardele duble atunci când este vorba despre respectarea drepturilor omului;

55.    invită UE să adopte o abordare bazată pe drepturi și să integreze respectarea drepturilor omului în politicile privind comerțul, investițiile, serviciile publice și cooperarea pentru dezvoltare, precum și în politica sa de securitate și apărare comună;

Prioritățile UE privind chestiunile specifice unor țări

Ucraina

56.    își exprimă profunda preocupare cu privire la violențele și conflictul armat din estul Ucrainei; speră că acordul de încetare a focului, bazat pe Acordul de la Minsk, va fi respectat; condamnă încălcările pe scară largă ale drepturilor omului în cadrul conflictelor și consecințele pe care le au luptele recente; sprijină în totalitate Misiunea ONU de monitorizare a drepturilor omului și Misiunea specială a OSCE de monitorizare în Ucraina și solicită consolidarea acesteia din urmă; își manifestă profunda îngrijorare în legătură cu soarta PSI ca rezultat al conflictului armat din regiunile sud-estice; condamnă anexarea ilegală a Crimeii în cadrul politicii agresive și expansioniste a Rusiei, care constituie o amenințare la adresa unității și independenței Ucrainei; este în continuare îngrijorat cu privire la discriminarea și încălcările larg răspândite ale drepturilor omului la care este supusă populația locală din această regiune, în special populația tătară din Crimeea; invită statele membre UE să sprijine toate eforturile posibile la nivelul ONU pentru combaterea impunității și realizarea unor investigații imparțiale în privința evenimentelor violente și a încălcărilor drepturilor omului legate de reprimarea demonstrațiilor care au avut loc în Piața Maidan, de anexarea Crimeii și de conflictul armat din estul Ucrainei; solicită respectarea dreptului și principiilor internaționale umanitare, în vederea protejării civililor implicați în conflict;

Republica Populară Democrată Coreeană (RPDC)

57.    salută prelungirea planificată a mandatului Raportorului special privind situația drepturilor omului în Republica Populară Democrată Coreeană (RPDC); salută, de asemenea, rezoluția Adunării Generale a ONU care încurajează Consiliul de Securitate al ONU să ia măsurile necesare pentru a asigura asumarea răspunderii, inclusiv luând în calcul posibilitatea de a sesiza CPI cu privire la situația din RPDC; invită Consiliul pentru Drepturile Omului să-și reitereze apelul pentru tragere la răspundere, inclusiv în ceea ce-i privește pe făptuitorii crimelor împotriva umanității, în conformitate cu politicile stabilite la cel mai înalt nivel al statului; salută instituirea unei structuri bazate pe situația de pe teren în Republica Coreea, pentru a monitoriza mai îndeaproape situația și documentarea cu probe, în vederea asigurării tragerii la răspundere, îndeamnă toate statele să coopereze cu această structură și invită Consiliul pentru Drepturile Omului să urmărească mai atent situația din RPDC, prin convocarea unui comitet oficial în cadrul căruia victimele cărora le-au fost încălcate drepturile să se poată exprima în contextul uneia dintre viitoarele sesiuni a Consiliului pentru Drepturile Omului;

Iran

58.    salută rezoluția CDO din martie 2014 referitoare la situația drepturilor omului în Republica Islamică Iran și extinderea mandatului Raportorului special și invită Iranul să permită intrarea în țară a Raportorului special al ONU, ceea ce ar reprezenta un semnal clar cu privire la disponibilitatea Iranului de a lua măsuri pentru inițierea unui dialog privind drepturile omului; reiterează faptul că condamnă pedeapsa cu moartea aplicată în Iran, inclusiv în cazul minorilor, executată deseori în urma unei proceduri judiciare care nu respectă standardele minime acceptate pe plan internațional în ceea ce privește un proces echitabil și respectarea garanțiilor procedurale; rămâne îngrijorat din cauza ratei ridicate a execuțiilor care au loc fără respectarea garanțiilor procedurale sau un proces echitabil; sprijină declarația comună din august 2014 a deținătorilor de mandate pentru Procedurile speciale ONU care condamnă valul de arestări și condamnări la care sunt supuși actori ai societății civile în Iran; solicită UE și CDO să continue să monitorizeze îndeaproape abuzarea sistematică a drepturilor omului și să asigure că drepturile omului rămân o prioritate esențială în cadrul tuturor raporturilor cu guvernul iranian; invită autoritățile iraniene să respecte dreptul internațional al drepturilor omului, în temeiul căruia executarea delincvenților minori reprezintă o încălcare a standardelor internaționale minime și să nu ducă la îndeplinire nicio execuție a vreunui delincvent minor;

Myanmar/Birmania

59.    sprijină cel mai recent raport al Raportorului special al ONU privind situația drepturilor omului în Myanmar, care recunoaște progresele făcute până în prezent, identificând totodată domenii în care există încă motive de serioasă îngrijorare; invită guvernul din Myanmar să integreze dimensiunea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor minorităților, în cadrul instituțional și legal al țării și în toate domeniile politice și să respecte pe deplin libertatea de exprimare și întrunire își exprimă îngrijorarea în ceea ce privește măsurile legislative propuse privind „protejarea rasei și a religiei”, care includ patru proiecte de lege privind căsătoria interconfesională, convertirea religioasă, monogamia și controlul populației; invită CDO să reînnoiască mandatul Raportorului special în cadrul punctului nr. 4, să-și exprime încă o dată profunda îngrijorare legată de situația minorității Rohingya în statul Rakhine, exacerbată de faptul că această comunitate nu are un statut juridic și, astfel, continuă să se confrunte cu o discriminare sistematică și solicită o anchetă completă, transparentă și independentă a tuturor rapoartelor privind încălcarea drepturilor omului la care este supusă minoritatea Rohingya și să se accelereze procesul de deschidere a unui birou local CDO cu un mandat de monitorizare completă și de raportare; deplânge atacurile asupra civililor din statele Kachin și Shan, violențele sexuale comise de forțele de securitate în cursul conflictului armat, existența deținuților politici, hărțuirea apărătorilor drepturilor omului, activiștilor și profesioniștilor din mass-media, asasinatele extrajudiciare, confiscarea pământului și luarea în colimator a minorităților religioase și etnice; este de opinie că negocierea unui acord privind investițiile între UE și Myanmar ar trebui analizată cu atenție, deoarece investițiile străine în țară riscă să exacerbeze încălcarea drepturilor omului;

Belarus

60.    își exprimă profunda îngrijorare cu privire la încălcările continue ale drepturilor omului în Belarus; condamnă cele trei execuții care au avut loc în 2014, hărțuirea apărătorilor drepturilor omului, persecutarea jurnaliștilor independenți, cenzura aplicată tuturor tipurilor de comunicații prin internet și legislația restrictivă privind organizațiile neguvernamentale; solicită reînnoirea mandatului Raportorului special al ONU privind situația drepturilor omului din Belarus în cadrul celei de a 29-a sesiuni a Consiliului și invită guvernul să acorde acces deplin deținătorilor de mandate pentru Procedurile speciale ONU, inclusiv Raportorului special; solicită eliberarea necondiționată și reabilitarea tuturor prizonierilor politici rămași;

Bahrain

61.    își exprimă în continuare îngrijorarea cu privire la reprimarea liderilor opoziției, a actorilor societății civile și a activiștilor din Bahrain și la situația apărătorilor drepturilor omului și a activiștilor politici din opoziție din țară; invită toate părțile interesate din Bahrain să inițieze convorbiri constructive și incluzive în scopul unei reconcilieri veritabile și al respectării drepturilor omului în cazul tuturor comunităților din Bahrain; solicită eliberarea imediată și necondiționată a prizonierilor de conștiință, jurnaliștilor, apărătorilor drepturilor omului și a protestatarilor pașnici și își exprimă sprijinul pentru declarația comună din 4 februarie 2015 a deținătorilor de mandate pentru Proceduri speciale ONU referitoare la arestarea unui politician de rang înalt din opoziție și la reprimarea demonstrațiilor ulterioare; solicită statelor membre UE și altor membri ai CDO să continue să urmărească îndeaproape situația drepturilor omului din Bahrain, axându-se asupra respectării angajamentelor asumate de Bahrain în cursul procesului EPU și asupra implementării recomandărilor Comisiei independente de anchetă din Bahrain, care au fost salutate de Regele Bahrainului; regretă faptul că guvernul din Bahrain nu a făcut progrese în ceea ce privește cooperarea cu Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului și Procedurile speciale ICNUR și invită statele membre ale UE să acționeze în scopul adoptării, în cursul sesiunii din martie a ICNUR, a unei rezoluții care să ceară deplina respectare a angajamentelor asumate de Bahrain în cursul procesului EPU și implementarea recomandărilor, inclusiv a celor privitoare la apărătorii drepturilor omului, formulate de Comisia de anchetă independentă din Bahrain, și să solicite ca Înaltul Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului să prezinte un raport referitor la situația drepturilor omului de la fața locului și la progresele înregistrate în ceea ce privește cooperarea Bahrainului în cadrul mecanismelor ONU pentru drepturile omului;

Egipt

62.    salută procedurile legate de EPU pentru Egipt din noiembrie 2014 și așteaptă cu interes adoptarea acesteia în cadrul viitoarei sesiuni a CDO; îndeamnă Egiptul să elibereze imediat și necondiționat toți activiștii și apărătorii drepturilor omului, precum și toate persoanele deținute pentru că și-au exercitat în mod pașnic dreptul la libertatea de exprimare, de întrunire și de asociere; solicită, de asemenea, ca guvernul Egiptului să adopte legislație în concordanță cu standardele internaționale și să salvgardeze dreptul la asociere consfințit în constituția egipteană, inclusiv dreptul de a primi și de a acorda finanțări, precum și să abroge legea privind protestele din noiembrie 2013 și să introducă legislație nouă care să garanteze libertatea de întrunire; îndeamnă guvernul egiptean să inițieze o anchetă judiciară pentru a stabili identitatea persoanelor responsabile de ordonarea și executarea asasinatelor ilegale din cursul suprimării demonstrațiilor în majoritate pașnice care au avut loc după 3 iulie 2013, inclusiv din cursul acțiunilor de dispersare din Piața Raba’a și Piața Nahda desfășurate la 14 august 2013, când au fost uciși cel puțin 1 000 de protestatari; îndeamnă Egiptul să desfășoare anchete independente, imparțiale și eficace cu privire la toate încălcările drepturilor omului comise după 2011, inclusiv infracțiunile de violență sexuală, și să asigure tragerea la răspundere a făptuitorilor și acordarea unor compensații adecvate victimelor, în conformitate cu standardele internaționale; invită autoritățile egiptene să anuleze fără întârziere toate condamnările la moarte și să ordone rejudecarea cauzelor cu garantarea dreptului la un proces echitabil, desfășurat în bună și cuvenită formă și să impună un moratoriu imediat cu privire la condamnările la moarte și la execuții, să elibereze neîntârziat toți jurnaliștii și lucrătorii din mass-media reținuți și să garanteze dreptul la libertatea de informare și de exprimare, în conformitate cu standardele internaționale; îndeamnă autoritățile egiptene să permită vizita Raportorului special al ONU privind violența împotriva femeilor, asupra căreia s-a ajuns la un acord de principiu, dar care a rămas în suspensie de la începutul anului 2014, și să adreseze invitații reprezentanților ONU pentru mecanismele și procedurile privind drepturile omului relevanți, în particular Raportorului special privind libertatea de întrunire, Raportorului special privind tortura, Raportorului special privind drepturile omului în combaterea terorismului și Raportorului special privind independența judecătorilor și avocaților; invită autoritățile egiptene să asigure conformitatea legislației interne cu normele internaționale în materie de drepturile omului și să retragă fără întârziere legea nr. 136/2014, punând capăt judecării civililor de către instanțele militare, anulând toate sentințele pronunțate împotriva civililor de instanțele militare și ordonând rejudecarea imediată a cauzelor în fața unor instanțe civile; invită UE și statele sale membre să sprijine o declarație fermă cu privire la aceste chestiuni;

Mali

63.    salută activitatea Expertului independent al ONU în legătură cu situația drepturilor omului în Mali și îi solicită CDO să-i prelungească mandatul; salută progresele înregistrate de guvernul din Mali în privința restabilirii instituțiilor judiciare în unele părți ale țării și a investigațiilor având ca obiect torturarea și uciderea, în 2012, a 21 de soldați de elită, însoțite de înființarea Comisiei pentru adevăr, dreptate și reconciliere; este în continuare preocupat în legătură cu deteriorarea, din nou, a situației securității și cu utilizarea și recrutarea în continuare a copiilor-soldați și invită guvernul din Mali să ancheteze și să tragă la răspundere persoanele din toate facțiunile beligerante responsabile de comiterea de crime de război în cursul conflictului armat din 2012-2013; salută acordul de pace din Mali, întrucât după luni de instabilitate și insecuritate acesta va aduce beneficii în primul rând populației, însă regretă amânarea solicitată de rebelii din nord; invită toate părțile să urmeze exemplul guvernului din Mali și să semneze de îndată acordul, a cărui implementare va fi monitorizată de UE, și să se asigure că toate acordurile de pace viitoare solicită tragerea la răspundere, consolidarea comisiei adevărului și verificarea personalului forțelor de securitate;

Sudanul de Sud

64.    invită Uniunea Africană să dea publicității raportul comisiei sale de anchetă privind încălcarea drepturilor omului și abuzurile comise de toate părțile în Sudanul de Sud, ca un pas în direcția promovării dreptății în contextul încălcărilor drepturilor omului comise de la începutul conflictului; condamnă răpirea, în februarie 2015, a unui grup de copii de vârstă mică în Wau Shilluk în scopul utilizării lor ca soldați‑copii; îndeamnă CDO să adopte o rezoluție în care să se sublinieze că investigarea echitabilă și credibilă și urmărirea în justiție a infracțiunilor în temeiul legislației internaționale sunt esențiale pentru ca Sudanul de Sud să întrerupă ciclul brutalității alimentate de impunitate; solicită, în acest scop, luarea în considerare a înființării unui mecanism judiciar hibrid și îndeamnă, de asemenea, Sudanul de Sud să adere la Statutul de la Roma și să instituie un mandat pentru un raportor special pentru Sudanul de Sud, pentru a contribui la promovarea unor procese de urmărire în justiție echitabile și credibile și a unor măsuri de tragere la răspundere de mai mare amploare, cu sprijinul comunității internaționale;

Sri Lanka

65.    ia act de angajamentele asumate de guvernul nou ales din Sri Lanka și îl invită pe acesta să facă pași concreți în direcția tragerii la răspundere, în perioada care mai rămâne până la cea de a 30-a sesiune a CDO din septembrie 2015, acționând conform promisiunilor pentru ameliorarea situației drepturilor omului din țară și pentru a preveni regresele, inclusiv investigații și urmăriri în justiție serioase, împreună cu alți pași, în vederea soluționării problemei mai ample a impunității și a abuzurilor în domeniul drepturilor omului, și să coopereze deplin cu Oficiul Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului și ancheta sa internațională privind Sri Lanka;

Siria

66.    își exprimă profunda îngrijorare în legătură cu conflictele dramatice și violente și criza umanitară rezultate în urma utilizării violenței, în primul rând de către regimul Assad, dar și de către Statul Islamic/Da’esh și de către alte miliții, împotriva civililor, în special a grupurilor vulnerabile precum femeile și copiii; își exprimă îngrijorarea în legătură cu faptul că Da’esh își exportă ideologia dincolo de granițe; este foarte preocupat de încălcările sistematice ale drepturilor omului și ale legislației internaționale umanitare în Siria, care reprezintă posibile crime de război și crime împotriva umanității; îndeamnă toate părțile să respecte dreptul internațional umanitar aplicabil pentru a proteja civilii, a le respecta acestora drepturile omului și a răspunde nevoilor lor de bază; îndeamnă toate statele membre ale ONU să se pronunțe în mod clar împotriva violenței și mai ales în favoarea drepturilor minorităților, inclusiv împotriva persecutării sistematice a creștinilor; solicită eliberarea imediată și necondiționată a tuturor persoanelor care au fost răpite sau deținute arbitrar în urma exercitării drepturilor omului sau a altor activități politice pașnice; solicită sprijinul ferm al UE și al statelor sale membre pentru procesul de tragere la răspundere și pentru reînnoirea Comisiei de anchetă a ONU;

Irak

67.    își exprimă profunda îngrijorare în legătură conflictele dramatice și violente și criza umanitară din Irak; observă că situația drepturilor omului se deteriorează întrucât SI/Da’esh și alte miliții comit răpiri și execuții în masă și persecută minoritățile etnice și religioase din Irak, inclusiv creștinii;

Palestina/Israel

 

68.    își exprimă profunda îngrijorare în legătură cu criza umanitară din Gaza; invită UE și statele sale membre să-și exprime public sprijinul pentru Comisia de anchetă a ONU (CoI) și să denunțe lipsa de cooperare și neacordarea accesului acesteia de către autoritățile israeliene, printr-o declarație publică la nivelul CDO; subliniază că justiția și respectarea statului de drept constituie bazele indispensabile pentru pace și că impunitatea prevalentă, sistematică și de lungă durată pentru încălcarea dreptului internațional trebuie să înceteze; salută inițierea de către procurorul Curții Penale Internaționale (CPI) a unei examinări preliminare a situației din Palestina; invită UE să coopereze pe deplin cu Biroul procurorului CPI; invită UE să-și reafirme sprijinul pentru punctul 7 al CDO și să condamne cu tărie încălcarea îndelungată a dreptului internațional și neimplementarea avizului consultativ al Curții Internaționale de Justiție, precum și să sprijine reînnoirea mandatului CoI;

°

°       °

69.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Reprezentantului special al UE pentru drepturile omului, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Consiliului de Securitate al ONU, Secretarului General al ONU, președintelui celei de a 69-a Adunări Generale a ONU, Președintelui Consiliului ONU pentru Drepturile Omului și Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului.