Postup : 2015/2582(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-0236/2015

Předložené texty :

RC-B8-0236/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 12/03/2015 - 8.10
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0080

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 154kWORD 82k
11.3.2015
PE552.213v01-00}
PE552.215v01-00}
PE552.223v01-00}
PE552.225v01-00} RC1
 
B8-0236/2015}
B8-0238/2015}
B8-0244/2015}
B8-0246/2015} RC1

předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

PPE (B8‑0236/2015)

ECR (B8‑0238/2015)

ALDE (B8‑0244/2015)

S&D (B8‑0246/2015)


o situaci ve Venezuele (2015/2582(RSP))


Luis de Grandes Pascual, Lara Comi, Cristian Dan Preda, József Nagy, Pablo Zalba Bidegain, Bogdan Brunon Wenta, Julia Pitera, Carlos Iturgaiz, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Francesc Gambús, Daniel Caspary, Elisabetta Gardini za skupinu PPE
Francisco Assis, Sorin Moisă, Victor Boștinaru, Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo za skupinu S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Andrew Lewer, Ashley Fox, Roberts Zīle za skupinu ECR
Fernando Maura Barandiarán, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Johannes Cornelis van Baalen za skupinu ALDE
POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o situaci ve Venezuele (2015/2582(RSP))  

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o situaci ve Venezuele, především usnesení ze dne 27. února 2014 o situaci ve Venezuele(1) a usnesení ze dne 18. prosince 2014 o pronásledování demokratické opozice ve Venezuele(2),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 20. dubna 2012 o právním zajištění evropských investic mimo Evropskou unii(3),

–   s ohledem na tisková prohlášení mluvčího místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federiky Mogheriniové ze dne 23. února 2015 o zatčení primátora města Caracas Antonia Ledezmy a o situaci ve Venezuele,

–   s ohledem na prohlášení mluvčího generálního tajemníka OSN ze dne 26. února 2015 k situaci ve Venezuele,

–   s ohledem na prohlášení generálního tajemníka Unie jihoamerických národů (UNASUR) a bývalého prezidenta Kolumbie, Ernesta Sampera ze dne 25. února 2015 k situaci ve Venezuele a k úmrtí 14letého studenta Kluiverta Roy,

–   s ohledem na prohlášení Meziamerické komise pro lidská práva (IACHR) ze dne 24. února 2015,

–   s ohledem na stanovisko, které dne 26. srpna 2014 vydala pracovní skupina pro svévolné zadržování Rady pro lidská práva při Valném shromáždění OSN,

–   s ohledem na prohlášení, které dne 20. října 2014 vydal vysoký komisař OSN pro lidská práva o zadržování demonstrantů a politiků ve Venezuele,

 

 

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, jehož je Venezuela smluvní stranou,

–   s ohledem na zprávu organizace Amnesty International za rok 2014/2015 ze dne 25. února 2015 nazvanou „Stav lidských práv ve světě“ a na zprávu organizace Human Rights Watch o Venezuele ze dne 12. února 2015 nazvanou „Nová pravomoc pro armádu: potlačovat demonstrace“,

–   s ohledem na čl. 123 odst. 2 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že dne 19. února 2015 byl Antonio Ledezma, který byl již dvakrát demokraticky zvolen primátorem hlavního města Caracas a je jedním z opozičních vůdců, svévolně zadržen silně vyzbrojenými důstojníky Bolívarovské zpravodajské služby (Sebin), kteří však nepředložili zatykač, ani žádný jiný důkaz toho, že by se dopustil jakéhokoli trestného činu; vzhledem k tomu, že po svém zadržení byl Antonio Ledezma obviněn z trestných činů spolčení a spojení za účelem páchání trestné činnosti – které jsou ve Venezuele přísně trestány odnětím svobody – a uvězněn ve vojenském vězení Ramo Verde;

B.  vzhledem k tomu, že zadržovat civilisty ve vojenském vězení je v rozporu s mezinárodními standardy; vzhledem k tomu, že Venezuela má povinnost zaručovat život, důstojné zacházení a bezpečnost všem osobám, které jsou zbaveny osobní svobody, a zaručovat podmínky ve věznicích odpovídající příslušným mezinárodním standardům;

C. vzhledem k tomu, že prezident Nicolás Maduro oznámil ve vysílání státního rozhlasu a televize, že byl zmařen údajný plán namířený na destabilizaci jeho vlády prostřednictvím státního převratu, do něhož byli údajně zapojeni vedoucí představitelé předsednictva Koalice pro demokratickou unii, poslankyně Národního shromáždění María Corina Machadová a poslanec Julio Borges, včetně primátora Caracasu Antonia Ledezmy; vzhledem k tomu, že uvedeným představitelům opozice je připisován rovněž plán atentátu na opozičního vůdce Leopolda Lópeze, který je již více než rok zadržován ve vojenské věznici; vzhledem k tomu, že od svého zadržení byl López podroben fyzickému a psychickému týrání a byl umístěn v samovazbě;

D. vzhledem k tomu, že prezident Maduro ohlásil rovněž údajné zahraniční spiknutí, plány na destabilizaci a pokusy o atentát, o nichž se při několika příležitostech zmiňovala národní vláda;

E.  vzhledem k tomu, že vůdci demokratické opozice byli již několikrát opakovaně a nepodloženě obviněni z účasti na údajných plánech na destabilizaci a přípravu státního převratu; vzhledem k tomu, že se dále stupňuje zastrašování a týrání uvězněných opozičních vůdců a studentů, kteří se v roce 2014 zapojili do protestů; vzhledem k tomu, že Leopoldo López, Daniel Ceballos a další opoziční politici jsou i nadále svévolně zadržováni, že María Corina Machadová byla nezákonně a svévolně zbavena funkce a mandátu a přinucena opustit venezuelský parlament a že venezuelská vláda vyhrožuje poslanci Juliu Borgesovi, že ho zbaví imunity;

F.  vzhledem k tomu, že se lze domnívat, že byla porušena presumpce neviny, pokud je osoba, která byla obviněna ze spáchání trestného činu, umístěna do vyšetřovací vazby, aniž by toto opatření bylo řádně odůvodněno, neboť v takovém případě se z vazby stane spíše kárné opatření než snaha o předběžnou opatrnost;

G. vzhledem k tomu, že místní a mezinárodní organizace uvádějí, že rok po pokojných demonstracích očekává více než 1 700 demonstrantů soudní řízení, více než 69 je vězněno a přinejmenším 40 osob bylo při demonstracích zabito a jejich vrahové nebyli pohnáni k odpovědnosti; vzhledem k tomu, že policie, členové národní gardy a násilné a nekontrolované skupiny provládních ozbrojenců protesty potlačují za použití neúměrné a systematické síly;

H. vzhledem k tomu, že jak dne 24. února 2015 konstatovala organizace Human Rights Watch, nesmí demokratický stát kriminalizovat vůdce politické opozice a musí zaručit účast všech skupin společnosti na politickém životě země spolu s lidskými právy osob hlásících se k opozici;

I.   vzhledem k tomu, že soudci nejvyššího soudu veřejně odmítli zásadu dělby moci, veřejně se zavázali, že budou podporovat politický program vlády a opakovaně rozhodli v její prospěch a souhlasili s ignorováním lidských práv ze strany vlády; vzhledem k tomu, že v prosinci 2014 jmenovala provládní většina v národním shromáždění 12 nových soudců nejvyššího soudu hlasováním prostou většinou poté, co se jim nepodařilo získat dvoutřetinovou většinu, pro niž by byla nezbytná konsenzuální dohoda s opozicí;

J.   vzhledem k tomu, že dekret ministerstva obrany č. 8610 umožňuje armádě použití střelných zbraní při kontrole „veřejných shromáždění a pokojných demonstrací“; vzhledem k tomu, že článek 68 venezuelské ústavy zakazuje použití střelných zbraní a toxických látek pro účely kontroly pokojných demonstrací; vzhledem k tomu, že podle mezinárodních standardů by využívání vojenských složek v operacích na zajištění veřejné bezpečnosti mělo být omezené;

K. vzhledem k tomu, že dne 24. února 2015 byl v průběhu demonstrace týkající se nedostatku potravin a léků v San Cristóbalu (stát Táchira) zastřelen 14letý student Kluivert Roa, který se tak stal první obětí poté, co bylo k potlačení protestních akcí povoleno použití střelných zbraní; vzhledem k tomu, že dne 25. února 2015 uvedlo nejvyšší státní zastupitelství, že jeden policista byl kromě dalších trestných činů obviněn také z úmyslného zabití;

L.  vzhledem k tomu, že svoboda projevu a právo účastnit se pokojných demonstrací patří k základním principům demokracie; vzhledem k tomu, že bez dodržování základních svobod a práv všech občanů není možné zajistit rovnost a spravedlnost pro všechny; vzhledem k tomu, že podle řady zpráv čelí sdělovací prostředky stále více cenzuře a zastrašování;

M. vzhledem k tomu, že Venezuela je zemí s největšími energetickými zásobami v Latinské Americe; vzhledem k tomu, že lidé ve Venezuele trpí závažným nedostatkem základních komodit, že se zdvojnásobily ceny potravin a byl zpřísněn přídělový systém; vzhledem ke skutečnosti, že neschopnost státu prosazovat právo a udržovat pořádek a rostoucí politická polarizace vedly k tomu, že se Venezuela stala jednou ze zemí s nejvyšší mírou násilí na světě;

N. vzhledem k tomu, že pouze dodržování základních práv a svobod a konstruktivní dialog založený na respektu a vedený v duchu tolerance mohou pomoci vyvést zemi z této vážné krize a překonat obtíže, které ji v budoucnu čekají;

O. vzhledem k tomu, že vláda a opozice zasedly k jednacímu stolu („Mesa de Dialogo“), avšak jednání bylo bezvýsledně přerušeno;

P.  vzhledem k tomu, že článek 207 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) stanoví, že evropské investice do třetích zemí jsou zásadním prvkem společné obchodní politiky EU, a jsou tedy nedílnou součástí její vnější činnosti, a vzhledem k tomu, že podle Lisabonské smlouvy jsou přímé zahraniční investice ve výlučné pravomoci EU, jak stanoví čl. 3 odst. 1 písm. e), článek 206 a článek 207 SFEU;

Q. vzhledem k tomu, že venezuelská vláda je obzvláště povinna dodržovat zásady právního státu a mezinárodního práva, neboť dne 16. října 2014 byla zvolena nestálým členem Rady bezpečnosti OSN;

1.  připomíná, že je hluboce znepokojen zhoršující se situací ve Venezuele a odsuzuje používání násilí proti demonstrantům; v souladu s žádostmi několika mezinárodních organizací a organizací OSN vyzývá venezuelské orgány, aby neprodleně propustily Antonia Ledezmu, Leopolda Lópeze, Daniela Ceballose a všechny pokojné demonstranty, studenty a opoziční předáky, kteří byli svévolně zadrženi za to, že vykonávali své právo na svobodný projev a svá základní práva; vyzývá venezuelské orgány, aby stáhly nepodložená obvinění namířená proti těmto osobám;

2.  vyzývá venezuelské orgány, aby zajistily, aby byla Antoniu Ledezmovi, Leopoldo Lópezovi, Danielu Ceballosovi a všem ostatním politickým vězňům poskytována veškerá lékařská péče, kterou potřebují, a aby byl jejich rodinám a právníkům, které si sami zvolí, k nim neprodleně umožněn soukromý a pravidelný přístup; vyjadřuje hluboké znepokojení nad zhoršujícím se zdravotním stavem těchto vězňů;

3.  vyzývá venezuelskou vládu, aby zastavila politickou perzekuci a represi demokratické opozice, porušování svobody projevu a svobody shromažďování, a naléhavě ji žádá o ukončení cenzury sdělovacích prostředků; připomíná státním orgánům, že opoziční hlasy jsou nezbytným předpokladem demokratické společnosti;

4.  odsuzuje zastřelení Kluiverta Roy a šesti dalších studentů a vyjadřuje soustrast jejich rodinám; vyzývá vládu, aby odvolala nedávno zveřejněné usnesení č. 8610, které umožňuje bezpečnostním jednotkám používat potenciálně smrtící sílu, střelné nebo jiné potenciálně smrtící zbraně, k potlačení občanských protestů, což je v rozporu s článkem 68 venezuelské ústavy;

5.  vyzývá venezuelskou vládu, aby dodržovala ústavu své země a plnila své mezinárodní závazky, pokud jde o nezávislost soudů, právo na svobodu projevu, sdružování a pokojné shromažďování a politický pluralismus, neboť se jedná o základní principy demokracie; vyzývá venezuelskou vládu, aby obráncům lidských práv a nezávislým nevládním organizacím vytvořila prostředí pro vykonávání legitimní činnosti na podporu lidských práv a demokracie; zdůrazňuje, že jakožto nestálý člen Rady bezpečnosti OSN je venezuelská vláda obzvláště povinna dodržovat zásady právního státu a mezinárodního práva;

6.  vyzývá venezuelskou vládu, aby zajistila, že obvinění budou rychle a nestranně vyšetřena, všechny případné trestné činy budou potrestány, a bude přitom plně dodržena zásada presumpce neviny a řádného právního procesu; připomíná, že dodržování zásady dělby moci má v demokratickém uspořádání klíčový význam a že soudnictví nesmí být využíváno jako politická zbraň; vyzývá venezuelské orgány, aby zajistily bezpečnost všech občanů v zemi bez ohledu na jejich politické názory a politickou příslušnost;

7.  vyjadřuje znepokojení nad tím, že nové protesty by mohly vést k dalšímu násilí, které by jen prohloubilo propast mezi postoji vlády a opozice a ještě více by polarizovalo citlivý politický vývoj, který ve Venezuele probíhá; vyzývá zástupce všech stran a skupin venezuelské společnosti, aby ve svých činech i výrocích zachovávali klid; varuje před jakýmikoli kroky, které by mohly vést k napětí a ke zhoršení situace, což by mohlo mít za následek ztrátu legitimity demokratické opozice a její postavení mimo zákon nebo zrušení voleb;

8.  je znepokojen skutečností, že ve volebním roce je politická opozice obětí svévolného zadržování a útoků, jež mohou zpochybnit legitimitu a výsledek volebního procesu;

9.  s ohledem na nadcházející volby do parlamentu vyzývá venezuelské úřady, aby toto období využily pro zahájení inkluzivního politického procesu založeného na konsenzu a společné odpovědnosti a vycházejícího ze skutečného celonárodního dialogu se smysluplnou účastí všech demokratických politických sil, který bude veden v rámci demokracie a právního státu a za plného dodržování lidských práv; vyzývá také obě strany, aby diskutovaly o nejvážnějších problémech, jimž země čelí, s cílem provést nezbytné hospodářské a správní reformy; vyzývá venezuelské úřady, aby zajistily konání svobodných a spravedlivých parlamentních voleb v rámci plně inkluzivního procesu a za účasti všech demokratických aktérů; vyzývá všechny politické aktéry, aby vedli politický boj v mezích ústavního pořádku a odolali případnému tlaku k vyhrocení svých aktivit;

10. vyzývá regionální partnery Venezuely, jako je Unie jihoamerických národů (UNASUR) a Organizace amerických států, aby otevřeli cesty pro dialog a vzájemné pochopení mezi stranami, které jsou v konfliktu, a zaručili veřejnou ochranu a bezpečnost společně s návratem ke klidu a normální situaci ve Venezuele;

11. naléhavě vybízí EU, členské státy a mezinárodní společenství, aby učinily odpovídající prohlášení a přijaly kroky s cílem vyjádřit svou solidaritu s venezuelským lidem v tomto obtížném období;

12. naléhavě vybízí Komisi a Radu, aby přezkoumaly a přijaly veškerá opatření nezbytná k ochraně evropských zájmů a dodržování zásady právní jistoty pro evropské společnosti činné ve Venezuele;

13. žádá Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ), delegaci EU i delegace členských států ve Venezuele, aby nadále úzce sledovaly vyšetřování a soudní jednání týkající se čelných představitelů opozice; připomíná svou žádost o vyslání delegace ad hoc Evropského parlamentu s cílem posoudit situaci ve Venezuele a zahájit co možná nejdříve dialog se všemi stranami zapojenými do konfliktu;

14. připomíná svou nadcházející žádost místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby vyzvala k okamžitému propuštění demonstrantů, kteří byli od začátku protestů svévolně zatčeni;

15. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládě a Národnímu shromáždění Bolívarovské republiky Venezuela, Evropsko-latinskoamerickému parlamentnímu shromáždění a generálnímu tajemníkovi Organizace amerických států.

 

(1)

Přijaté texty, P7_TA(2014)0176.

(2)

Přijaté texty, P8_TA(2014)0106.

(3)

Úř. věst. C 258 E, 7.9.2013, s. 84.

Právní upozornění - Ochrana soukromí