Menetlus : 2015/2582(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : RC-B8-0236/2015

Esitatud tekstid :

RC-B8-0236/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 12/03/2015 - 8.10
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0080

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PDF 137kWORD 67k
11.3.2015
PE552.213v01-00}
PE552.215v01-00}
PE552.223v01-00}
PE552.225v01-00} RC1
 
B8-0236/2015}
B8-0238/2015}
B8-0244/2015}
B8-0246/2015} RC1

vastavalt kodukorra artikli 123 lõigetele 2 ja 4,

asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:

PPE (B8‑0236/2015)

ECR (B8‑0238/2015)

ALDE (B8‑0244/2015)

S&D (B8‑0246/2015)


olukorra kohta Venezuelas (2015/2582(RSP))


Luis de Grandes Pascual, Lara Comi, Cristian Dan Preda, József Nagy, Pablo Zalba Bidegain, Bogdan Brunon Wenta, Julia Pitera, Carlos Iturgaiz, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Francesc Gambús, Daniel Caspary, Elisabetta Gardini fraktsiooni PPE nimel
Francisco Assis, Sorin Moisă, Victor Boștinaru, Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo fraktsiooni S&D nimel
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Andrew Lewer, Ashley Fox, Roberts Zīle fraktsiooni ECR nimel
Fernando Maura Barandiarán, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Johannes Cornelis van Baalen fraktsiooni ALDE nimel
MUUDATUSED

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Venezuelas (2015/2582(RSP))  

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone olukorra kohta Venezuelas, eriti 27. veebruari 2014. aasta resolutsiooni olukorra kohta Venezuelas(1) ja 18. detsembri 2014. aasta resolutsiooni demokraatliku opositsiooni tagakiusamise kohta Venezuelas(2),

–   võttes arvesse oma 20. aprilli 2012. aasta resolutsiooni Euroopa investeeringute õiguskindluse kohta väljaspool Euroopa Liitu(3),

–   võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi Federica Mogherini pressiesindaja 23. veebruari 2015. aasta avaldusi Caracase linnapea Antonio Ledezma vahistamise kohta ja olukorra kohta Venezuelas,

–   võttes arvesse ÜRO peasekretäri pressiesindaja 26. veebruari 2015. aasta avaldust olukorra kohta Venezuelas,

–   võttes arvesse Lõuna-Ameerika Riikide Liidu (UNASUR) peasekretäri, Colombia endise presidendi Ernesto Samperi 25. veebruari 2015. aasta avaldust olukorra kohta Venezuelas ja 14-aastase koolipoisi Kluivert Roa surma kohta,

–   võttes arvesse Ameerika Inimõiguste Komisjoni (IACHR) 24. veebruari 2015. aasta avaldust,

–   võttes arvesse ÜRO Peaassamblee inimõiguste komisjoni meelevaldsete kinnipidamiste töörühma 26. augusti 2014. aasta arvamust,

–   võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku 20. oktoobri 2014. aasta avaldust meeleavaldajate ja poliitikute vahistamiste kohta Venezuelas,

–   võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti, millega Venezuela on ühinenud,

–   võttes arvesse organisatsiooni Amnesty International 25. veebruaril 2015 avaldatud 2014/2015. aasta aruannet inimõiguste olukorra kohta maailmas ja organisatsiooni Human Rights Watch 12. veebruaril 2015 avaldatud aruannet Venezuela kohta pealkirjaga „Uus sõjaväeline jõud protestide mahasurumiseks”,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõikeid 2 ja 4,

A. arvestades, et 19. veebruaril 2015 pidasid Bolívari luureteenistuse (Sebin) relvastatud töötajad meelevaldselt kinni kahel korral demokraatlikult ametisse valitud Caracase pealinnapiirkonna linnapea ja ühe juhtivatest opositsioonipoliitikutest Antonio Ledezma, ilma et oleksid esitanud vahistamismäärust või mingeid tõendeid tema seaduserikkumise kohta; arvestades, et pärast vahistamist esitati Antonio Ledezmale süüdistus vandenõus ja kuritegelikku ühendusse kuulumises, milliste kuritegude eest nähakse Venezuelas ette pikad vanglakaristused, ning suleti ta Ramo Verde sõjaväevanglasse;

B.  arvestades, et tsiviilisikute kinnipidamine sõjaväevanglas on rahvusvaheliste normidega vastuolus; arvestades, et Venezuela on kohustatud tagama kõigile vabadusest ilma jäetud isikutele elu, inimliku kohtlemise ja turvalisuse ning tagama kohaldatavatele rahvusvahelistele normidele vastavad kinnipidamistingimused;

C. arvestades, et president Nicolas Maduro teatas riigiraadios ja -televisioonis, et tehti kahjutuks väidetav kava tema valitsuse kõigutamiseks riigipöördega, kuhu oleksid olnud kaasatud Demokraatliku Ühtsuse Ümarlaua juhid, rahvusassamblee liikmed María Corina Machado ja Julio Borges ning Caracase linnapea Antonio Ledezma; arvestades, et neid opositsiooniliidreid väideti olevat seotud ka plaaniga mõrvata opositsiooniliider Leopoldo López, kes on juba üle aasta viibinud sõjaväevanglas; arvestades, et härra López on oma vahistamisest saadik talunud füüsilist ja psühholoogilist piinamist ning viibinud üksikvangistuses;

D. arvestades, et president Maduro on teatanud ka väidetavatest veidratest välisriikide vandenõudest, destabiliseerimiskavadest ja mõrvakatsetest, nagu riigi juhtkond on korduvalt kuulutanud;

E.  arvestades, et demokraatliku opositsiooni liidreid on varem korduvalt ja alusetult süüdistatud osalemises väidetavates destabiliseerimis- ja riigipöördekavades; arvestades, et sagenenud on vangistatud opositsiooniliidrite ja 2014. aasta meeleavaldustel osalenud üliõpilaste hirmutamine ja väärkohtlemine; arvestades, et Leopoldo Lópezt, Daniel Ceballost ja teisi opositsioonipoliitikuid peetakse jätkuvalt omavoliliselt vahi all, María Corina Machado tagandati ebaseaduslikult ja meelevaldselt ametist ja sunniti Venezuela parlamendist lahkuma, ning et Venezuela valitsus ähvardab võtta parlamendiliikmelt Julio Borgeselt saadikupuutumatuse;

F.  arvestades, et süütuse presumptsiooni rikkumisest saab rääkida juhul, kui isikut, kellele on esitatud kriminaalsüüdistus, hoitakse ilma nõuetekohase põhjenduse esitamiseta eelvangistuses, sest sellisel juhul on kaitsemeetme asemel tegemist karistusmeetmega;

G. arvestades, et aasta pärast rahumeelseid meeleavaldusi ootab kohalike ja rahvusvaheliste organisatsioonide andmetel üle 1700 meeleavaldaja kohtuprotsessi ja üle 69 neist hoitakse vangis, vähemalt 40 inimest on meeleavaldustes hukkunud ning nende tapjaid ei ole vastutusele võetud; arvestades, et politsei, rahvuskaardi liikmed ning vägivaldsed ja kontrollimatud valitsusmeelsed relvarühmitused on kasutanud meeleavaldajate vastu ülemäärast jõudu ja süstemaatilist vägivalda;

H. arvestades, et organisatsiooni Human Rights Watch 24. veebruari 2015. aasta avalduse kohaselt ei tohi demokraatlik riik poliitilise opositsiooni juhte kurjategijateks kuulutada ning peab tagama kõigi sektorite osaluse riigi poliitilises elus ja end opositsiooni toetajateks kuulutanud isikute inimõigused;

I.   arvestades, et ülemkohtu liikmed on avalikult lahti öelnud võimude lahususe põhimõttest, avalikult näidanud oma pühendumust valitsuse poliitilise tegevuskava toetamisele ning teinud korduvalt valitsusele kasulikke otsuseid, kiites seeläbi heaks valitsuse poolse inimõiguste eiramise; arvestades, et 2014. aasta detsembris nimetas rahvusassamblee valitsusmeelne enamus 12 uut ülemkohtu liiget ametisse lihthäälteenamusega pärast seda, kui ei saavutatud kahekolmandikulist häälteenamust, mille jaoks oleks tulnud saavutada üksmeel opositsiooniga;

J.   arvestades, et kaitseministeeriumi otsusega 8610 lubatakse sõjaväel avalikel kogunemistel ja rahumeelsete meeleavaldustel korra hoidmiseks kasutada tulirelvi; arvestades, et Venezuela põhiseaduse artikkel 68 keelab kasutada tulirelvi ja mürkaineid korra hoidmiseks rahumeelsetel meeleavaldustel; arvestades, et rahvusvaheliste normide kohaselt tuleb piirata sõjajõudude kasutamist avaliku julgeolekuga seotud operatsioonidel;

K. arvestades, et 24. veebruaril 2015 lasti Táchira osariigis San Cristobalis toimunud, toidu ja ravimite nappusest põhjustatud meeleavaldusel maha 14 aasta vanune koolipoiss Kluivert Roa, kellest sai esimene ohver pärast seda, kui meeleavalduste mahasurumisel lubati kasutada tulirelvi; arvestades, et 25. veebruaril 2015 teatas riigiprokuratuur, et ühele politseinikule esitati muude süüdistuste seas süüdistus tahtlikus tapmises;

L.  arvestades, et sõnavabadus ja õigus osaleda rahumeelsetel meeleavaldustel on demokraatia nurgakivid; arvestades, et võrdõiguslikkus ja õiglus kõigi jaoks ei saa eksisteerida ilma põhivabaduste ja kõigi kodanike õiguste tunnustamiseta; arvestades, et arvukate teadete kohaselt süveneb meedia tsenseerimine ja hirmutamine;

M. arvestades, et Venezuela on riik, millel on Ladina-Ameerika suurimad energiavarud; arvestades, et Venezuela elanikel on tõsine puudus esmatarbekaupadest, toiduhinnad on kahekordistunud ja toidukaupade normeerimine on laienenud; arvestades, et riigi suutmatus hoida avalikku korda ja süvenev poliitiline polariseerumine on teinud Venezuelast ühe maailma kõige vägivaldsema riigi;

N. arvestades, et üksnes põhiõiguste ja -vabaduste järgimine ning sallivuse vaimus toimuv konstruktiivne ja vastaspoolt austav dialoog võivad aidata riigil praegusest tõsisest kriisist väljuda ja eesseisvad raskused ületada;

O. arvestades, et algatati valitsuse ja opositsiooni läbirääkimised (Mesa de Dialogo), mis kahjuks katkesid mingeid tulemusi andmata;

P.  arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 207 kohaselt on Euroopa investeeringud kolmandatesse riikidesse ELi ühise kaubanduspoliitika üks peamisi komponente ning on seega lahutamatult seotud liidu välistegevusega ning arvestades, et Lissaboni lepingu kohaselt kuuluvad välismaised otseinvesteeringud ELi ainupädevusse, nagu on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 3 lõike 1 punktis e ning artiklites 206 ja 207;

Q. arvestades, et Venezuela valitsusel on eriline vastutus õigusriigi põhimõtete ja rahvusvahelise õiguse järgimise eest, kuna 16. oktoobril 2014 valiti Venezuela ÜRO Julgeolekunõukogu ajutiseks liikmeks;

1.  väljendab taas sügavat muret olukorra halvenemise pärast Venezuelas ja mõistab hukka meeleavaldajate suhtes vägivalla kasutamise; kutsub Venezuela ametivõime üles vastavalt mitmete ÜRO asutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonide nõudmistele viivitamata vabastama Antonio Ledezma, Leopoldo Lópezi, Daniel Ceballose ning kõik rahumeelsed meeleavaldajad, üliõpilased ja opositsiooniliidrid, keda peetakse meelevaldselt kinni oma sõnavabaduse ja põhiõiguste kasutamise eest; kutsub Venezuela ametivõime üles tühistama neile isikutele esitatud alusetud süüdistused;

2.  kutsub Venezuela ametivõime üles tagama Antonio Ledezmale, Leopoldo Lópezile, Daniel Ceballosele ja teistele poliitvangidele vajaduse korral arstiabi ning tagama neile koheselt privaatsed ja korrapärased kohtumised oma perekondadega ja oma valitud advokaatidega; on tõsiselt mures vangide kinnipidamistingimuste halvenemise pärast;

3.  kutsub Venezuela valitsust üles lõpetama poliitilised tagakiusamised, demokraatliku opositsiooni mahasurumise ning sõnavabaduse ja meeleavalduste vabaduse rikkumise ning nõuab meedia tsenseerimise lõpetamist; tuletab ametivõimudele meelde, et opositsiooni sõnaõigus on demokraatliku ühiskonna jaoks hädavajalik;

4.  mõistab hukka Kluivert Roa ja veel kuue õpilase tapmise ning avaldab kaastunnet nende perekondadele; palub valitsusel tühistada hiljuti avaldatud otsus 8610, millega antakse julgeolekujõududele luba kasutada kodanike meeleavalduste mahasurumiseks tulirelvi või muid potentsiaalselt surmavaid relvi ning millega eiratakse Venezuela põhiseaduse artiklit 68;

5.  kutsub Venezuela valitsust üles järgima oma põhiseadust ja täitma rahvusvahelisi kohustusi seoses kohtusüsteemi sõltumatuse, sõnavabaduse, ühinemisvabaduse, rahumeelsete kogunemiste vabaduse ja poliitilise pluralismiga, mis on demokraatia nurgakivid; kutsub Venezuela valitsust üles looma keskkonna, kus inimõiguslased ja sõltumatud valitsusvälised organisatsioonid saavad teha oma õiguspärast tööd inimõiguste ja demokraatia edendamiseks; rõhutab, et kuna Venezuela on ÜRO Julgeolekunõukogu ajutine liige, on selle valitsusel eriline vastutus õigusriigi põhimõtete ja rahvusvahelise õiguse järgimise eest;

6.  kutsub Venezuela ametivõime üles tagama süüdistuste kiire ja erapooletu uurimise, karistamatusele lõpu tegemise, süütuse presumptsiooni põhimõtte täieliku järgimise ja nõuetekohase kohtumenetluse; tuletab meelde, et võimude lahusus on üks peamisi demokraatia põhimõtteid ning et kohtusüsteemi ei või kasutada poliitilise relvana; kutsub Venezuela ametivõime üles tagama riigis kõigi kodanike julgeoleku olenemata nende poliitilistest vaadetest ja poliitilisest kuuluvusest;

7.  väljendab muret selle pärast, et uued meeleavaldused võivad viia järjekordsete vägivallaaktideni, mis ainult süvendaks lõhet valitsuse ja opositsiooni seisukohtade vahel ning polariseeriks veelgi enam Venezuelas kujunevaid hapraid poliitilisi suundumusi; kutsub kõigi erakondade ja Venezuela kõigi ühiskonnakihtide esindajaid üles säilitama rahu nii tegudes kui ka sõnades; hoiatab kõigi tegude eest, mis võivad tekitada pingelise ja reaktsioonilise õhkkonna, milles võidakse demokraatlik opositsioon seadusevastaseks kuulutada ja valimised ära jätta;

8.  tunneb muret tõsiasja pärast, et valimiste aastal on poliitilise opositsiooni liikmed langenud meelevaldsete vahistamiste ja rünnakute ohvriks, mis võib küsitavaks muuta nii valimisprotsessi legitiimsuse kui ka selle tulemused;

9.  eelseisvaid parlamendivalimisi silmas pidades kutsub Venezuela ametivõime üles kasutama seda ajavahemikku üksmeelel ja ühisel vastutusel põhineva kaasava poliitilise protsessi rajamiseks, korraldades demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja inimõiguste täieliku järgimise raamistikus tõelise poliitilise dialoogi, milles osaleksid sisuliselt kõik demokraatlikud poliitilised jõud; kutsub lisaks sellele mõlemat poolt üles arutama kõige tõsisemaid riigi ees seisvaid probleeme, et viia läbi vajalikud majandus- ja valitsusreformid; kutsub Venezuela ametivõime üles tagama vabade ja õiglaste parlamendivalimiste läbiviimise täielikult kaasava protsessi käigus, millest võtaksid osa kõik demokraatlikud osapooled; kutsub poliitikas osalejaid üles pidama poliitilist võitlust põhiseadusliku korra raames, vastustades igasugust survet vägivaldsemate meetmete kasutamiseks;

10. õhutab selliseid Venezuela piirkondlikke partnereid nagu Lõuna-Ameerika Riikide Liit (UNASUR) ja Ameerika Riikide Organisatsioon avama kanalid konflikti osapoolte vaheliseks dialoogiks ja üksteisemõistmiseks ning tagama Venezuelas avaliku julgeoleku ja kaitse koos naasmisega tavapärase rahuliku elu juurde;

11. nõuab tungivalt, et EL, liikmesriigid ja rahvusvaheline üldsus teeksid avaldusi ja võtaksid meetmeid, et näidata sel keerulisel ajal üles solidaarsust Venezuela rahvaga;

12. nõuab tungivalt, et komisjon ja nõukogu kaaluksid kõiki vajalikke meetmeid, et kaitsta Euroopa huve ja Euroopa ettevõtete õiguskindlust Venezuelas, ning võtaksid need meetmed vastu;

13. palub Euroopa välisteenistusel ning ELi esindusel ja liikmesriikide esindustel Venezuelas jätkuvalt hoolikalt jälgida opositsiooniliidrite kohtuasjade uurimisi ja kohtulikke kuulamisi; kordab oma nõudmist saata võimalikult kiiresti Euroopa Parlamendi ajutine delegatsioon Venezuela olukorda hindama ja pidama dialoogi kõigi konflikti osapooltega;

14. tuletab meelde oma taotlust, et komisjoni asepresident ja kõrge esindaja nõuaks pärast meeleavalduste puhkemist meelevaldselt kinni peetud protestijate viivitamatut vabastamist;

15. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Venezuela Bolívari Vabariigi valitsusele ja Rahvusassambleele, Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarsele assambleele ning Ameerika Riikide Organisatsiooni peasekretärile.

(1)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0176.

(2)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2014)0106.

(3)

ELT C 258 E, 7.9.2013, lk 84.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika