Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B8-0236/2015Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B8-0236/2015

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Venezuelan tilanteesta

11.3.2015 - (2015/2582(RSP))

työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
PPE (B8‑0236/2015)
ECR (B8‑0238/2015)
ALDE (B8‑0244/2015)
S&D (B8‑0246/2015)

Luis de Grandes Pascual, Lara Comi, Cristian Dan Preda, József Nagy, Pablo Zalba Bidegain, Bogdan Brunon Wenta, Julia Pitera, Carlos Iturgaiz, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Francesc Gambús, Daniel Caspary, Elisabetta Gardini PPE-ryhmän puolesta
Francisco Assis, Sorin Moisă, Victor Boștinaru, Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo S&D-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Andrew Lewer, Ashley Fox, Roberts Zīle ECR-ryhmän puolesta
Fernando Maura Barandiarán, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Johannes Cornelis van Baalen ALDE-ryhmän puolesta


Menettely : 2015/2582(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
RC-B8-0236/2015
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
RC-B8-0236/2015
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan parlamentin päätöslauselma Venezuelan tilanteesta

(2015/2582(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Venezuelasta ja erityisesti 27. helmikuuta 2014 antamansa päätöslauselman Venezuelan tilanteesta[1] ja 18. joulukuuta 2014 antamansa päätöslauselman Venezuelan demokraattisen opposition vainoamisesta[2],

–   ottaa huomioon 20. huhtikuuta 2012 antamansa päätöslauselman eurooppalaisten investointien oikeusvarmuudesta Euroopan unionin ulkopuolella[3],

–   ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin tiedottajan 23. helmikuuta 2015 lehdistölle antamat julkilausumat Caracasin pormestarin Antonio Ledezman pidättämisestä ja Venezuelan tilanteesta,

–   ottaa huomioon YK:n pääsihteerin tiedottajan 26. helmikuuta 2015 antaman julkilausuman Venezuelan tilanteesta,

–   ottaa huomioon Etelä-Amerikan valtioiden unionin (UNASUR) pääsihteerin ja Kolumbian entisen presidentin Ernesto Samperin 25. helmikuuta 2015 antaman julkilausuman Venezuelan tilanteesta ja 14-vuotiaan koululaisen Kluivert Roan kuolemasta,

–   ottaa huomioon Amerikan valtioiden ihmisoikeustoimikunnan 24. helmikuuta 2015 antaman lausunnon,

–   ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen ihmisoikeuskomission mielivaltaisia vangitsemisia käsittelevän työryhmän 26. elokuuta 2014 antaman julkilausuman,

–   ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun 20. lokakuuta 2014 antaman lausunnon mielenosoittajien ja poliitikkojen pidätyksistä Venezuelassa,

–   ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, jonka sopimuspuoli Venezuela on,

–   ottaa huomioon 25. helmikuuta 2015 julkaistun Amnesty Internationalin vuosikertomuksen 2014/2015 ”Maailman ihmisoikeustilanne” ja 12. helmikuuta 2015 julkaistun Human Rights Watchin kertomuksen Venezuelasta ”New Military Authority to Curb Protests”,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A. toteaa, että 19. helmikuuta 2015 Venezuelan tiedustelupalvelun (Sebin) raskaasti aseistetut edustajat pidättivät mielivaltaisesti kahdesti virkaansa demokraattisesti valitun Caracasin pormestarin ja oppositiojohtajan Antonio Ledezman ilman pidätysmääräystä tai todisteita rikoksen tekemisestä; ottaa huomioon, että pidätyksensä jälkeen Antonio Ledezma on asetettu syytteeseen salaliitosta ja vehkeilystä, joista Venezuelassa seuraa ankaria vankeusrangaistuksia, ja hän istuu vangittuna Ramo Verden sotilasvankilassa;

B.  toteaa, että siviilien pitäminen sotilasvankilassa ei ole kansainvälisten normien mukaista; toteaa, että Venezuelalla on velvoite turvata kaikkien vapausrangaistusta suorittavien henki, inhimillinen kohtelu ja turvallisuus sekä huolehtia siitä, että olosuhteet vankeuden aikana ovat asiassa sovellettavien kansainvälisten normien mukaisia;

C. ottaa huomioon, että presidentti Nicolás Maduro ilmoitti valtakunnallisilla tv- ja radiokanavilla, että väitetty suunnitelma hallituksen syrjäyttämiseksi vallankaappauksella on tehty tyhjäksi ja että hankkeessa olivat olleet mukana Venezuelan demokraattisen opposition vaaliliiton johtohenkilöt, kansanedustajat María Corina Machado ja Julio Borges sekä Caracasin pormestari Antonio Ledezma; ottaa huomioon, että näiden oppositiojohtajien on väitetty olevan mukana myös suunnitelmassa murhata oppositiojohtaja Leopoldo López, joka on ollut vangittuna sotilasvankilassa yli vuoden; ottaa huomioon, että Leopoldo Lópezia on pidätyksensä jälkeen kidutettu fyysisesti ja psyykkisesti ja hänet on määrätty eristysselliin;

D. ottaa huomioon, että presidentti Maduro on ilmoittanut myös väitetyistä ulkomaisista salaliitoista, horjuttamissuunnitelmista ja murhayrityksistä, joita hallitus on tuonut julki useaan otteeseen;

E.  ottaa huomioon, että demokraattisen opposition johtajia on aiemmin syytetty monta kertaa ja täysin ilman syytä osallistumisesta väitettyihin horjuttamis- ja vallankaappaussuunnitelmiin; ottaa huomioon, että vangittujen oppositiojohtajien ja vuoden 2014 mielenosoituksiin osallistuneiden opiskelijoiden uhkailut ja pahoinpitelyt ovat lisääntyneet; ottaa huomioon, että Leopoldo López, Daniel Ceballos ja muut oppositiopoliitikot ovat edelleen mielivaltaisesti vangittuina; toteaa, että María Corina Machado erotettiin lainvastaisesti ja mielivaltaisesti virastaan ja Venezuelan parlamentin jäsenyydestä ja että Venezuelan hallitus uhkaa pidättää kansanedustaja Julio Borgesin parlamentaarisen koskemattomuuden;

F.  toteaa, että syyttömyysolettaman loukkaamisen voidaan katsoa tapahtuneen, jos rikossyytettä odottava henkilö joutuu tutkintavankeuteen ilman perusteita, koska tällöin vangitsemisesta tulee rangaistus eikä ennaltaehkäisevä toimi;

G. ottaa huomioon, että paikallisten ja kansainvälisten järjestöjen mukaan yksi vuosi rauhanomaisten mielenosoitusten jälkeen yli 1 700 mielenosoittajaa odottaa oikeudenkäyntiään, vähintään 69 on edelleen vangittuna ja vähintään 40 henkeä on tapettu mielenosoituksissa eikä heidän murhaajiaan ole löydetty; ottaa huomioon, että poliisi, kansalliskaartin jäsenet sekä väkivaltaiset ja hallitsemattomat hallitusta kannattavat aseistetut ryhmittymät ovat vastanneet mielenosoituksiin suhteettoman suurella voimalla ja järjestelmällisellä väkivallalla;

H. katsoo, että demokraattinen valtio ei saa kriminalisoida poliittisen opposition johtajia ja että sen on taattava maan poliittisen elämän kaikkien toimijoiden osallistuminen ja niiden henkilöiden ihmisoikeudet, jotka ilmoittavat kuuluvansa oppositioon, kuten Human Rights Watch totesi 24. helmikuuta 2015;

I.   ottaa huomioon, että korkeimman oikeuden jäsenet ovat avoimesti hylänneet vallanjaon periaatteen, ilmaisseet sitoumuksensa hallituksen ohjelman edistämiseen ja antaneet toistuvasti hallitusta suosivia tuomioita, mikä vahvistaa hallituksen piittaamattomuuden ihmisoikeuksista; ottaa huomioon, että joulukuussa 2014 kansalliskokouksen hallitusta kannattava enemmistö nimitti yksinkertaisella enemmistöllä 12 uutta tuomaria korkeimpaan oikeuteen sen jälkeen, kun kahden kolmasosan enemmistön aikaansaaminen oli osoittautunut mahdottomaksi, koska se olisi edellyttänyt yhteisymmärrystä opposition kanssa;

J.   ottaa huomioon, että uusi puolustusministeriön päätös nro 8610 mahdollistaa sen, että sotilaat voivat käyttää ampuma-aseita ”joukkokokousten ja rauhanomaisten mielenosoitusten” hillitsemiseen; toteaa, että Venezuelan perustuslain 68 pykälän mukaan ampuma-aseiden ja myrkyllisten aineiden käyttö rauhanomaisten mielenosoitusten hajoittamiseen on kiellettyä; toteaa, että kansainvälisten normien mukaan sotilaiden käyttöä julkisissa turvallisuusoperaatioissa olisi rajoitettava;

K. toteaa, että 24. helmikuuta 2015 ammuttiin 14-vuotias koululainen Kluivert Roa kuoliaaksi San Cristóbalissa Táchiran osavaltiossa järjestetyssä elintarvike- ja lääkepulaa vastustavassa mielenosoituksessa ja hänestä tuli näin ensimmäinen uhri sen jälkeen kun oli annettu lupa käyttää ampuma-aseita mielenosoitusten hajottamiseen; toteaa, että 25. helmikuuta 2015 oikeusministerin toimisto ilmoitti, että yksi poliisi oli asetettu syytteeseen taposta ja muista rikoksista;

L.  katsoo, että ilmaisunvapaus ja oikeus osallistua rauhanomaisiin mielenosoituksiin ovat demokratian kulmakiviä; katsoo, että tasa-arvo ja kaikkien mahdollisuus saada oikeutta eivät voi toteutua ilman kaikkien kansalaisten perusvapauksien ja ‑oikeuksien kunnioittamista; ottaa huomioon, että lukuisista lähteistä on saatu varmaa tietoa mediaan kohdistuvan sensuurin ja uhkailun lisääntymisestä;

M. ottaa huomioon, että Venezuelassa on Latinalaisen Amerikan suurimmat energiavarat; ottaa huomioon, että Venezuelan asukkaat kärsivät vakavasta perustarvikepulasta, että elintarvikkeiden hinnat ovat kaksinkertaistuneet ja että elintarvikkeiden säännöstely on kiristynyt; ottaa huomioon, että valtion epäonnistuminen lain ja järjestyksen ylläpitämisessä ja syvenevä poliittinen kahtiajako ovat tehneet Venezuelasta yhden maailman väkivaltaisimmista maista;

N. ottaa huomioon, että ainoastaan perusoikeuksien ja -vapauksien noudattaminen sekä rakentava ja kunnioittava vuoropuhelu suvaitsevaisuuden hengessä voivat auttaa Venezuelaa nousemaan tästä vakavasta kriisistä ja voittamaan tulevat vaikeudet;

O. ottaa huomioon, että hallitus ja oppositio aloittivat keskinäiset neuvottelut (”Mesa de Diálogo”), mutta ne keskeytyivät valitettavasti tuloksettomina;

P.  toteaa, että unionin kolmansiin maihin tekemät sijoitukset ovat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 207 artiklan perusteella unionin yhteisen kauppapolitiikan olennainen osa ja kuuluvat sen vuoksi kiinteästi unionin ulkoiseen toimintaan, ja ottaa huomioon, että Lissabonin sopimuksen nojalla ulkomaiset suorat sijoitukset kuuluvat unionin yksinomaiseen toimivaltaan, kuten SEUT:n 3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa sekä 206 ja 207 artiklassa määrätään;

Q. toteaa, että Venezuela valittiin 16. lokakuuta 2014 YK:n turvallisuusneuvoston vaihtuvaksi jäseneksi, joten maan hallituksella on erityinen vastuu noudattaa oikeusvaltion periaatteita ja kansainvälistä oikeutta;

1.  toteaa jälleen olevansa erittäin huolestunut Venezuelan tilanteen pahenemisesta ja tuomitsee väkivallan käytön mielenosoittajia vastaan; kehottaa monien YK:n elinten ja kansainvälisten järjestöjen tapaan Venezuelan viranomaisia vapauttamaan välittömästi Antonio Ledezman, Leopoldo Lópezin, Daniel Ceballosin ja kaikki rauhanomaiset mielenosoittajat, opiskelijat ja oppositiojohtajat, jotka ovat mielivaltaisesti vangittuina, koska he ovat pitäneet kiinni oikeudestaan ilmaisunvapauteen ja perusoikeuksiinsa; kehottaa Venezuelan viranomaisia vetämään pois perättömät syytteet heitä vastaan;

2.  kehottaa Venezuelan viranomaisia varmistamaan, että Antonio Ledezma, Leopoldo López, Daniel Ceballos ja kaikki muut poliittiset vangit saavat kaikki tarvitsemansa terveydenhoitopalvelut sekä välittömän, yksityisen ja säännöllisen yhteyden perheisiinsä ja haluamiinsa asianajajiin; on erittäin huolestunut vankien voinnin heikentymisestä;

3.  kehottaa Venezuelan hallitusta lopettamaan demokraattisen opposition poliittisen vainon ja sorron sekä sananvapauden ja mielenosoitusvapauden loukkaukset ja vaatii lopettamaan tiedotusvälineiden sensuroinnin; palauttaa viranomaisten mieliin, että kuuluva oppositio on tärkeä osa demokraattista yhteiskuntaa;

4.  tuomitsee Kluivert Roan ja kuuden muun opiskelijan ampumisen ja ilmaisee surunvalittelunsa heidän omaisilleen; kehottaa hallitusta peruuttamaan äskettäin julkaistun päätöksen 8610, jonka nojalla turvallisuusjoukot saavat käyttää mahdollisesti tappavia voimakeinoja ja ampuma-asetta tai muuta mahdollisesti kuolettavaa asetta siviilien mielenilmausten tukahduttamiseen ja jolla mitätöidään Venezuelan perustuslain 68 pykälä;

5.  kehottaa Venezuelan hallitusta noudattamaan maan omaa perustuslakia ja kansainvälisiä velvoitteita, kun on kyse oikeuslaitoksen riippumattomuudesta, oikeudesta ilmaisun- ja yhdistymisvapauteen ja oikeudesta rauhanomaiseen kokoontumiseen sekä poliittisesta pluralismista, jotka kaikki ovat demokratian kulmakiviä; kehottaa Venezuelan hallitusta luomaan edellytykset, joissa ihmisoikeuksien puolustajat ja hallituksista riippumattomat järjestöt voivat jatkaa laillista toimintaansa ihmisoikeuksien ja demokratian edistämiseksi; korostaa, että YK:n turvallisuusneuvoston vaihtuvana jäsenenä Venezuelan hallituksella on erityinen vastuu noudattaa oikeusvaltion periaatteita ja kansainvälistä oikeutta;

6.  kehottaa Venezuelan hallitusta varmistamaan, että syytteet tutkitaan nopeasti ja puolueettomasti, että rankaisemattomuuden mahdollisuutta ei sallita ja että noudatetaan kaikilta osin syyttömyysolettaman ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatetta; muistuttaa, että vallan kolmijaon periaate on demokratian perusta ja että oikeusjärjestelmää ei voida käyttää poliittisena aseena; kehottaa Venezuelan viranomaisia varmistamaan kaikkien maan kansalaisten turvallisuuden riippumatta näiden poliittisesta kannasta tai suuntautumisesta;

7.  on huolestunut siitä, että uudet protestit voisivat johtaa uusiin väkivaltaisuuksiin, jotka vain loitontaisivat hallituksen ja opposition kantoja toisistaan ja kärjistäisivät vielä enemmän Venezuelan tämänhetkistä poliittista tilannetta; kehottaa kaikkien puolueiden ja Venezuelan yhteiskunnan kaikkien osien edustajia noudattamaan pidättyväisyyttä sanoissaan ja teoissaan; varoittaa ryhtymästä toimiin, jotka saattaisivat kiristää jännitystä ja heikentää tilannetta ja johtaa demokraattisen opposition kieltämiseen ja julistamiseen laittomaksi ja/tai vaalien peruuttamiseen;

8.  on huolestunut siitä, että poliittiseen oppositioon on vaalivuonna kohdistettu hyökkäyksiä ja sen jäseniä on mielivaltaisesti pidätetty, mikä voi kyseenalaistaa vaalien laillisuuden ja tulokset;

9.  kehottaa Venezuelan viranomaisia valmistautumaan tuleviin parlamenttivaaleihin ottamalla käyttöön kattavan poliittisen prosessin, joka perustuu todellisen kansallisen vuoropuhelun kautta aikaansaatuun konsensukseen ja yhteisvastuuseen ja kaikkien demokraattisten poliittisten voimien osallistumiseen tähän vuoropuheluun demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden mukaisesti ja ihmisoikeuksia täysimääräisesti kunnioittaen; kehottaa molempia osapuolia lisäksi keskustelemaan maan vakavimmista ongelmista, jotta tarvittavat talouden ja hallinnon uudistukset voitaisiin käynnistää; kehottaa Venezuelan viranomaisia varmistamaan vapaiden ja oikeudenmukaisten parlamenttivaalien järjestämisen siten, että täysin avoimessa prosessissa ovat mukana kaikki demokraattiset toimijat; kehottaa kaikkia poliittisia toimijoita pitämään poliittisen kamppailun perustuslain mukaisen järjestyksen rajoissa ja torjumaan painostuksen toimintansa kärjistämiseksi;

10. kannustaa Venezuelan alueellisia kumppaneita, kuten UNASURia ja Amerikan valtioiden järjestöä avaamaan keskusteluyhteyksiä ja lisäämään yhteisymmärrystä vastakkaisten leirien välillä ja takaamaan yleisen turvallisuuden ja kansalaisten suojelun sekä Venezuelan palaamisen rauhalliseen normaalitilaan;

 

11. vaatii EU:ta, sen jäsenvaltioita ja kansainvälistä yhteisöä antamaan lausuntoja ja toteuttamaan toimia, jotka osoittavat solidaarisuutta Venezuelan kansaa kohtaan tänä vaikeana aikana;

12. vaatii komissiota ja neuvostoa harkitsemaan ja ottamaan käyttöön toimia, joilla turvataan Euroopan edut ja Venezuelassa toimivien eurooppalaisten yritysten oikeusvarmuuden periaate;

13. pyytää Euroopan ulkosuhdehallintoa ja EU:n edustustoa Venezuelassa sekä jäsenvaltioiden suurlähetystöjä jatkamaan oppositiojohtajien tutkinnan ja oikeudenkäyntikuulustelujen tiivistä seuraamista; muistuttaa vaatimuksestaan lähettää Euroopan parlamentin tilapäinen valtuuskunta arvioimaan Venezuelan tilannetta ja käymään vuoropuhelua kaikkien konfliktin osapuolten kanssa mahdollisimman pikaisesti;

14. muistuttaa varapuheenjohtajalle / korkealle edustajalle esitettävästä pyynnöstä vaatia mielenosoitusten alkamisesta lähtien mielivaltaisesti vangittuina olevien mielenosoittajien välitöntä vapauttamista;

15. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Venezuelan bolivariaanisen tasavallan hallitukselle ja kansalliskokoukselle, Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan parlamentaariselle edustajakokoukselle ja Amerikan valtioiden järjestön pääsihteerille.