Postup : 2015/2599(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-0240/2015

Předložené texty :

RC-B8-0240/2015

Rozpravy :

PV 12/03/2015 - 6.1
CRE 12/03/2015 - 6.1

Hlasování :

PV 12/03/2015 - 8.1

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0071

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 162kWORD 90k
11. 3. 2015
PE552.219v01-00}
PE552.232v01-00}
PE552.233v01-00}
PE552.235v01-00}
PE552.238v01-00}
PE552.243v01-00} RC1
 
B8-0240/2015}
B8-0253/2015}
B8-0254/2015}
B8-0256/2015}
B8-0259/2015}
B8-0264/2015} RC1

předložený v souladu s čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

Verts/ALE (B8‑0240/2015)

ALDE (B8‑0253/2015)

ECR (B8‑0254/2015)

EFDD (B8‑0256/2015)

PPE (B8‑0259/2015)

S&D (B8‑0264/2015)


o nedávných útocích a únosech ze strany ISIS na Blízkém východě, zejména Asyřanů (2015/2599(RSP))


Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, György Hölvényi, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Esther de Lange, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, József Nagy, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Andrey Kovatchev, David McAllister, Andrej Plenković, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Francesc Gambús, Pascal Arimont, Claude Rolin, Davor Ivo Stier, Jeroen Lenaers, Kinga Gál, Monica Macovei, Marijana Petir za skupinu PPE
Victor Boștinaru, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Nicola Caputo, Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Alessia Maria Mosca, Liisa Jaakonsaari, Tonino Picula, Neena Gill, David Martin, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Andi Cristea, Vilija Blinkevičiūtė, Luigi Morgano, Miroslav Poche, Enrico Gasbarra, Marlene Mizzi, Claudia Tapardel, Zigmantas Balčytis, Momchil Nekov, Hugues Bayet, Linda McAvan, Eider Gardiazabal Rubial, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Juan Fernando López Aguilar, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Brando Benifei, Javi López, Laurențiu Rebega, Eric Andrieu za skupinu S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Valdemar Tomaševski, Zdzisław Krasnodębski, Arne Gericke, Peter van Dalen, Beatrix von Storch, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Bas Belder, Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, David Campbell Bannerman za skupinu ECR
Javier Nart, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Urmas Paet, Juan Carlos Girauta Vidal, Hilde Vautmans, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Antanas Guoga, Fredrick Federley, Fernando Maura Barandiarán, José Inácio Faria, Johannes Cornelis van Baalen za skupinu ALDE
Bodil Ceballos, Alyn Smith, Ernest Urtasun, Michèle Rivasi, Michel Reimon, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Igor Šoltes za skupinu Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis za skupinu EFDD
POZM. NÁVRHY

Evropský parlament o nedávných útocích a únosech ze strany ISIS na Blízkém východě, zejména Asyřanů (2015/2599(RSP))  

Evropský parlament,

–   s ohledem na článek 18 Všeobecné deklarace lidských práv z roku 1948,

–   s ohledem na článek 9 Evropské úmluvy o lidských právech z roku 1950,

–   s ohledem na článek 18 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech z roku 1966,

–   s ohledem na Deklaraci OSN o odstranění všech forem nesnášenlivosti a diskriminace založených na náboženství či víře z roku 1981,

–   s ohledem na deklaraci OSN o právech příslušníků národnostních, etnických, náboženských a jazykových menšin z roku 1992,

–   s ohledem na Mezinárodní úmluvu na ochranu všech osob před nuceným zmizením,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Iráku, Sýrii, Libyi a Egyptě, zejména na usnesení ze dne 10. října 2013 o nedávných projevech násilí vůči křesťanům a jejich pronásledování, zejména v Maalúle (Sýrie) a Péšávaru (Pákistán) a o případu pastora Saída Ábedíního (Irán)(1), na usnesení ze dne 18. září 2014 o situaci v Iráku a Sýrii a ofenzivě IS, včetně pronásledování menšin(2) a na usnesení ze dne 12. února 2015 o humanitární krizi v Iráku a Sýrii, zejména v souvislosti s Islámským státem(3),

–   s ohledem na pokyny EU týkající se podpory a ochrany svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení,

–   s ohledem na prohlášení místopředsedkyně, vysoké představitelky Unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku o násilí vůči křesťanům a jiným komunitám na Blízkém východě a o jejich pronásledování, zejména na její prohlášení ze dne 16. února 2015 o stětí 21 egyptských koptských křesťanů v Libyi,

–   s ohledem na společné sdělení Komise a místopředsedkyně, vysoké představitelky Unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku o prvcích regionální strategie EU pro Sýrii a Irák a o hrozbě Islámského státu (arabsky Dá´iš) adresované Evropskému parlamentu,

–   s ohledem na prohlášení Rady bezpečnosti OSN ze dne 25. února 2015, v němž odsoudila únos více než 100 Asyřanů ze strany ISIL,

–   s ohledem na zprávu nezávislé mezinárodní komise OSN o vyšetřování Syrské arabské republiky nazvanou „Vláda teroru: Život v Sýrii pod nadvládou ISIS“ ze dne 14. listopadu 2014,

–   s ohledem na výroční a předběžné zprávy zvláštního zpravodaje OSN pro svobodu náboženství a vyznání,

–   s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že podpora demokracie a dodržování lidských práv a občanských svobod jsou základními zásadami a cíli Evropské unie a představují společný základ pro její vztahy se třetími zeměmi,

B.  vzhledem k tomu, že podle mezinárodního práva v oblasti lidských práv a zejména podle článku 18 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech má každý člověk právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání; vzhledem k tomu, že toto právo zahrnuje svobodu změnit náboženství nebo vyznání a svobodu projevovat své náboženství nebo vyznání individuálně nebo skupinově, ať veřejně nebo v soukromí, prováděním náboženských úkonů, bohoslužbou, zachováváním obřadů a vyučováním; vzhledem k tomu, že podle Rady OSN pro lidská práva se svoboda náboženství nebo vyznání vztahuje na ochranu jakéhokoli přesvědčení, včetně teistických a neteistických náboženství a ateismu;

C. vzhledem k tomu, že Evropská unie opakovaně potvrdila svou podporu pro svobodu myšlení, svobodu svědomí a svobodu náboženského vyznání a zdůraznila, že vlády mají povinnost zaručit tyto svobody na celém světě,

D. vzhledem k tomu, že Organizace spojených národů a jiné mezinárodní organizace hlásí případy rozsáhlého porušování mezinárodních lidských práv a humanitárního práva, kterých se dopouští ISIS/Dá´iš a s ní spojené skupiny v Sýrii a Iráku, zaměřené zejména proti etnickým menšinám a náboženským skupinám, a to i prostřednictvím cíleného zabíjení, nucené konverze, únosů, prodeje žen, zotročování žen a dětí, náboru dětí k plnění úkolů sebevražedných útočníků, sexuálního a fyzického zneužívání a mučení; vzhledem k tomu, že panují vážné obavy o blaho osob, které se stále nacházejí v oblastech kontrolovaných ISIS/Dá´iš, jelikož se do těchto oblastí nemůže dostat téměř žádná mezinárodní humanitární pomoc;

E.  vzhledem k tomu, že zabíjením a vyháněním členů jiných náboženských skupin, než jsou skupiny, které reprezentují jejich vlastní pojetí islámu, a ničením jejich svatých a historických míst a artefaktů, včetně jedinečného a nenahraditelného dědictví, které organizace UNESCO zařadila mezi světové dědictví, a které považuje za „kulturní čistky“, zahájil ISIS/Dá´iš kampaň zaměřenou na vymýcení veškerých jejich stop;

F.  vzhledem k tomu, že v oblastech, které má pod kontrolou, ISIS/Dá´iš páchá na tisíciletých civilizacích nepřijatelné a nenapravitelné škody; vzhledem k tomu, že zejména v Iráku a Sýrii, ale také v jiných částech širšího Blízkého východu, čelí křesťanské komunity situaci, která ohrožuje samotnou jejich existenci, a pokud by měly zmizet, znamenalo by to v příslušných zemích ztrátu značné části náboženského dědictví;

G. vzhledem k tomu, že ISIS/Dá´iš se zaměřuje na křesťany, Jezídy, Turkmeny, šíity, Šabaky, Sabejce, příslušníky menšiny Kaka´i a sunnity, kteří nesouhlasí s jejich výkladem islámu, a na další etnické a náboženské menšiny, a vzhledem k tomu, že na některé tyto komunity se extremisté zaměřovali dávno před postupem ISIS; vzhledem k tomu, že nejrůznější extremistické a džihádistické skupiny se již mnoho let zaměřují zejména na křesťany, kdy donutily více než 70 % iráckých křesťanů a více než 700 000 syrských křesťanů uprchnout ze země;

H. vzhledem k tomu, že v Iráku 250 000 Chaldejců/Asyřanů/syrských křesťanů představuje samostatnou etnicko-náboženskou skupinu a že podle odhadů žilo v Sýrii před vypuknutím občanské války v roce 2011 až 40 000 Asyřanů;

I.   vzhledem k tomu, že dne 15. února 2015 ISIS/Dá´iš zveřejnil video zobrazující stětí 21 egyptských koptských křesťanů v Libyi; vzhledem k tomu, že tito Koptové, migrující dělníci z chudých částí Egypta, byli uneseni v libyjské Sirtě;

J.   vzhledem k tomu, že dne 23. února 2015 unesl ISIS/Dá´iš v blízkosti Tell Tameru na jižním břehu řeky Chábúr v severovýchodní Sýrii podle odhadů 220 Asyřanů; vzhledem k tomu, že v průběhu stejné kampaně extremisti zničili také majetek a svatá místa křesťanů; vzhledem k tomu, že při nájezdu Islámského státu byly zabity desítky Asyřanů; vzhledem k tomu, že Islámský stát údajně vydal v únoru 2015 prohlášení, v němž požaduje, aby asyrské vesnice v syrské provincii Hasaka platily džizju, daň pro nemuslimy, která se datuje do počátků islámské nadvlády a která byla po celé Osmanské říši zrušena v roce 1856, nebo aby jejich obyvatelé přestoupili na islám, jinak budou zabiti; vzhledem k tomu, že od 9. března 2015 byly hlášeny rozsáhlé útoky na asyrská křesťanská města v oblasti řeky Chábúr ze strany ISIS/Dá´iš;

K. vzhledem k tomu, že od 1. března 2015 propustil ISIS/Dá´iš po jednáních s kmenovými vůdci několik desítek Asyřanů, většinou dětí a starších lidí, avšak většina Asyřanů je stále zadržována, přičemž teroristé pohrozili, že je zabijí, pokud nedojde k zastavení koaličního bombardování;

L.  vzhledem k tomu, že Islámský stát jako součást úmyslné politiky kulturních a náboženských čistek zničil údajně více 100 kostelů v Iráku, alespoň 6 kostelů v Sýrii a několik šíitských mešit v Iráku; vzhledem k tomu, že v únoru 2015 bojovníci Islámského státu úmyslně zveřejnili, jak ničí sochy a další artefakty v museu v Mosulu, které pocházejí ze starověké asyrské a akkadské říše; vzhledem k tomu, že Islámský stát následně srovnal se zemí starobylé asyrské město Nimrúd a zcela nedávno údajně zničil Hatru, která je zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO; vzhledem k tomu, že syrský režim údajně ostřeloval kostely v oblastech ovládaných opozicí, např. v roce 2012 v Homsu a v roce 2013 v Idlibu;

M. vzhledem k tomu, že ISIS/Dá´iš i nadále pronásleduje, mrzačí a zabíjí, někdy obzvláště krutým a nepředstavitelným způsob, členy etnických a náboženských menšin, novináře, válečné zajatce, aktivisty a další osoby; vzhledem k tomu, že válečné zločiny a další porušování mezinárodního humanitárního práva a lidských práv jsou i nadále na denním pořádku a jsou páchány v masivním rozsahu také jinými stranami konfliktu, zejména mj. Asadovým režimem;

N. vzhledem k tomu, že jedním z kořenů násilí páchaného ze strany ISIS/Dá´iš je salafismus, zejména extrémní wahhábistická interpretace Koránu;

1.  je šokován a zarmoucen brutálními činy extremistů ISIS/Dá´iš proti Asyřanům v Sýrii a Koptům v Libyi, a co nejrozhodněji je odsuzuje; vyjadřuje svou solidaritu rodinám obětí, asyrské křesťanské komunitě v Sýrii a koptské křesťanské komunitě v Egyptě a také dalším skupinám a jednotlivcům zasaženým násilím ISIS/Dá´iš;

2.  rozhodně odsuzuje ISIS/Dá´iš a mimořádně závažné případy porušování lidských práv, které podle Římského statutu Mezinárodního trestního soudu lze považovat za zločin proti lidskosti a válečné zločiny a které lze nazývat genocidou; je velmi znepokojen tím, že se teroristické skupiny v rámci snah o vymýcení veškerých náboženských menšin v oblastech, které mají pod kontrolou, záměrně zaměřují na křesťany, Jezídy, Turkmeny, šíity, Šabaky, Sabejce, příslušníky menšiny Kakai a sunnity, kteří nesouhlasí s jejich výkladem islámu; zdůrazňuje, že činy těchto zločinců by neměly zůstat beztrestné, přičemž osoby, které za ně odpovídají, by měly být předány Mezinárodnímu trestnímu soudu; připomíná v této souvislosti nevyřešený případ únosu biskupa Johanná Ibráhíma a Paula Jazídžího ze strany ozbrojených rebelů v syrské provincii Halab dne 22. dubna 2013;

3.  odsuzuje dále pokusy ISIS/Dá´iš šířit svou extremistickou totalitní ideologii a násilí do jiných zemí v této oblasti i mimo danou oblast;

4.  podporuje mezinárodní snahy v rámci boje proti ISIS/Dá´iš, včetně vojenských akcí mezinárodní koalice, které koordinují Spojené státy, a vybízí členské státy EU, které tak ještě neučinily, aby se zamyslely nad tím, jak by mohly k těmto snahám přispět, mj. na základě vystopování a zablokování tajných finančních prostředků ISIS v zámoří;

5.  vyzývá mezinárodní koalici, aby se více zasazovala o zabránění únosům menšin, jako je únos stovek asyrských křesťanů v severní Sýrii; zdůrazňuje, že je důležité zajistit bezpečné útočiště pro Chaldejce/Asyřany/syrské křesťany a další skupiny, které jsou v ohrožení na pláních Ninive v Iráku, což je oblast, kde se historicky nacházely početné skupiny etnických a náboženských menšin, které mírumilovně žily vedle sebe;

6.  naléhavě vyzývá EU a její členské státy, aby zaujaly proaktivní preventivní přístup k hrozbě rozšíření ISIS/Dá´iš do zemí a náboženství mimo Irák a Sýrii; v této souvislosti je velmi znepokojen situací v Libyi, nejen v důsledku její geografické blízkosti k EU, ale také ke konfliktním oblastem v Africe;

7.  naléhavě žádá EU a její členské státy a také partnery NATO, aby se zabývaly otázkou nejednoznačné úlohy některých zemí konfliktu, zejména pokud přispívaly nebo stále přispívají, ať už aktivně nebo pasivně ke vzestupu ISIS/Dá´iš a jiných extremistických skupin; je v této souvislosti velmi znepokojen financováním šíření wahhábistického výkladu islámu veřejnými a soukromými subjekty v zemích Zálivu a vyzývá tyto země, aby toto financování ukončily; kromě toho naléhavě vyzývá tyto země, aby ukončily financování teroristických organizací ze svého území; vyzývá Turecko, aby v boji proti ISIS/Dá´iš hrálo pozitivní úlohu a aby neprodleně umožnilo křesťanským menšinám a dalším pronásledovaným osobám prchajícím ze Sýrie překročit hranice do Turecka a dostat se do bezpečí;

8.  podporuje spolupráci s nově vznikajícími regionální a místní silami, např. s kurdskou regionální vládou v Iráku, s kurdskými skupinami v dalších oblastech, např. s jednotkami lidové obrany YPG, které osvobodily Kobání, s Asyrskou vojenskou radou a s místními samosprávnými subjekty v oblasti, které prokázaly větší oddanost lidským právům a demokracii než političtí představitelé jejich zemí; projevuje uznání zejména odvaze kurdských pešmergů, kteří vyvinuli obrovské úsilí na ochranu ohrožených menšin;

9.  je znepokojen zprávami o tom, že křesťanské menšiny nemají přístup do uprchlických táborů v regionu, protože by to pro ně bylo příliš nebezpečné; požaduje, aby EU zajistila, aby se její rozvojová pomoc zaměřovala na všechny menšinové skupiny, které musely v důsledku konfliktu opustit své domovy; vybízí EU, aby využila své odborné zkušenosti a zaběhnuté sítě místních a regionálních církví a také mezinárodní církevní organizace poskytující pomoc k poskytování finanční a jiné pomoci s cílem zajistit, aby byla ochrana a pomoc, kterou Evropa poskytuje, ku prospěchu všem menšinovým skupinám;

10. považuje za naprosto nezbytné, aby Rada a Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) začaly s mezinárodními a regionálními partnery spolupracovat na scénáři pro období po vládě ISIS/Dá´iš s přihlédnutím k naléhavé potřebě kulturního a náboženského dialogu a usmíření;

11. odsuzuje ničení kulturních památek a artefaktů ze strany ISIS/Dá´iš v Sýrii a Iráku, což představuje útok na kulturní dědictví všech obyvatel těchto zemí a celého lidstva;

12. naléhavě vyzývá EU a její členské státy, aby s mezinárodními a místními partnery spolupracovaly na ochraně co největší části asyrského a jiného kulturního a náboženského dědictví na území, které okupuje ISIS/Dá´iš; naléhavě žádá Radu, aby přijala opatření proti nezákonnému obchodování se starověkými artefakty pocházejícími z tohoto území;

13. potvrzuje a podporuje nezcizitelné právo všech náboženských a etnických menšin, které žijí v Iráku a Sýrii, na to, aby mohly nadále žít ve svých historických a tradičních mateřských zemích, a to v důstojných, rovných a bezpečných podmínkách, a vyznávat svobodně své náboženství; v této souvislosti naléhavě žádá členské státy OSN, aby se jasně vyslovily proti násilí a zejména ve prospěch práv menšin; je přesvědčen, že v zájmu ukončení utrpení a masového exodu křesťanů a jiných původních obyvatel tohoto regionu je nutné, aby se regionální političtí a náboženští představitelé jasně a jednoznačně postavili za podporu setrvání těchto obyvatel na místě, příp. za podporu jejich plných a rovných práv jakožto občanů těchto zemí;

14. kategoricky odmítá oznámení ISIS/Dá´iš o tom, že v oblastech, které jsou pod jeho kontrolou, vytvořil kalifát, a považuje jej za nelegitimní; zdůrazňuje, že vytvoření a rozšíření „islámského kalifátu“ a činnost dalších extrémistických skupin na Blízkém východě je přímou hrozbou pro bezpečnost regionu i evropských zemí;

15. potvrzuje svou oddanost svobodě myšlení, svědomí a náboženského přesvědčení, která je základním lidským právem zaručeným mezinárodními právními nástroji, k němuž se hlásí většina zemí na světě a které se považuje za trvalou univerzální hodnotu;

16. podporuje všechny iniciativy na podporu dialogu a vzájemné úcty mezi komunitami, i iniciativy EU; vyzývá všechny náboženské autority, aby podporovaly toleranci a podnikly kroky proti nenávisti a násilné a extremistické radikalizaci;

17. naléhavě vyzývá EU, aby se v rámci lidských práv dále zabývala strategiemi boje proti terorismu, které se ještě nepoužívají, a aby pokračovala ve spolupráci s členskými státy na prohloubení strategií zaměřených proti radikalizaci na půdě EU, šíření verbálních projevů nenávisti a podněcování k násilí na Internetu; požaduje dále, aby členské státy EU spolupracovaly s Radou bezpečnosti OSN a s Valným shromážděním OSN na ukončení šíření extremistické a džihádistické ideologie na celém světě;

18. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států a syrské Národní koalici, vládě a parlamentu Iráku, kurdské regionální vládě v Iráku, prezidentovi Egyptské arabské republiky, Radě zastupitelů v lybijském Tobruku, libyjské vládě, Lize arabských států, generálnímu tajemníkovi OSN a Radě OSN pro lidská práva.

 

(1)

Přijaté texty, P7_TA(2013)0422.

(2)

Přijaté texty, P7_TA(2014)0027.

(3)

Přijaté texty, P7_TA(2015)0040.

Právní upozornění - Ochrana soukromí