Menetlus : 2015/2599(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : RC-B8-0240/2015

Esitatud tekstid :

RC-B8-0240/2015

Arutelud :

PV 12/03/2015 - 6.1
CRE 12/03/2015 - 6.1

Hääletused :

PV 12/03/2015 - 8.1

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0071

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PDF 149kWORD 75k
11.3.2015
PE552.219v01-00}
PE552.232v01-00}
PE552.233v01-00}
PE552.235v01-00}
PE552.238v01-00}
PE552.243v01-00} RC1
 
B8-0240/2015}
B8-0253/2015}
B8-0254/2015}
B8-0256/2015}
B8-0259/2015}
B8-0264/2015} RC1

vastavalt kodukorra artikli 135 lõikele 5 ja artikli 123 lõikele 4,

asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:

Verts/ALE (B8‑0240/2015)

ALDE (B8‑0253/2015)

ECR (B8‑0254/2015)

EFDD (B8‑0256/2015)

PPE (B8‑0259/2015)

S&D (B8‑0264/2015)


hiljutiste Da’eshi rünnakute ja inimröövide kohta Lähis-Idas, eelkõige assüürlaste vastu (2015/2599(RSP))


Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, György Hölvényi, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Esther de Lange, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, József Nagy, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Andrey Kovatchev, David McAllister, Andrej Plenković, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Francesc Gambús, Pascal Arimont, Claude Rolin, Davor Ivo Stier, Jeroen Lenaers, Kinga Gál, Monica Macovei, Marijana Petir fraktsiooni PPE nimel
Victor Boștinaru, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Nicola Caputo, Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Alessia Maria Mosca, Liisa Jaakonsaari, Tonino Picula, Neena Gill, David Martin, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Andi Cristea, Vilija Blinkevičiūtė, Luigi Morgano, Miroslav Poche, Enrico Gasbarra, Marlene Mizzi, Claudia Tapardel, Zigmantas Balčytis, Momchil Nekov, Hugues Bayet, Linda McAvan, Eider Gardiazabal Rubial, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Juan Fernando López Aguilar, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Brando Benifei, Javi López, Laurențiu Rebega, Eric Andrieu fraktsiooni S&D nimel
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Valdemar Tomaševski, Zdzisław Krasnodębski, Arne Gericke, Peter van Dalen, Beatrix von Storch, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Bas Belder, Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, David Campbell Bannerman fraktsiooni ECR nimel
Javier Nart, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Urmas Paet, Juan Carlos Girauta Vidal, Hilde Vautmans, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Antanas Guoga, Fredrick Federley, Fernando Maura Barandiarán, José Inácio Faria, Johannes Cornelis van Baalen fraktsiooni ALDE nimel
Bodil Ceballos, Alyn Smith, Ernest Urtasun, Michèle Rivasi, Michel Reimon, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Igor Šoltes fraktsiooni Verts/ALE nimel
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis fraktsiooni EFDD nimel
MUUDATUSED

Euroopa Parlamendi resolutsioon hiljutiste Da’eshi rünnakute ja inimröövide kohta Lähis-Idas, eelkõige assüürlaste vastu (2015/2599(RSP))  

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni artiklit 18,

–   võttes arvesse 1950. aasta Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artiklit 9,

–   võttes arvesse 1966. aasta kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti artiklit 18,

–   võttes arvesse 1981. aasta ÜRO deklaratsiooni igasuguse usul ja veendumustel põhineva sallimatuse ja diskrimineerimise kaotamise kohta,

–   võttes arvesse ÜRO 1992. aasta deklaratsiooni rahvuslikesse või etnilistesse, usulistesse ja keelelistesse vähemustesse kuuluvate isikute õiguste kohta,

–   võttes arvesse rahvusvahelist kõigi isikute kaitsmist sunniviisilise kadumise eest käsitlevat konventsiooni,

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Iraagi, Süüria, Liibüa ja Egiptuse kohta, eriti 10. oktoobri 2013. aasta resolutsiooni kristlaste vastu hiljuti toime pandud vägivallaaktide ja nende tagakiusamise kohta Maaloulas (Süüria) ja Peshāwaris (Pakistan) ning pastor Saeed Abedini juhtumi (Iraan) kohta(1), 18. septembri 2014. aasta resolutsiooni olukorra kohta Iraagis ja Süürias ning rühmituse Islamiriik (IS) pealetungi, sealhulgas vähemuste tagakiusamise kohta(2) ning 12. veebruari 2015. aasta resolutsiooni humanitaarkriisi kohta Iraagis ja Süürias, eelkõige seoses rühmitusega Islamiriik (IS)(3),

–   võttes arvesse ELi suuniseid usu- ja veendumusvabaduse edendamise ja kaitse kohta,

–   võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi avaldusi kristlaste ja teiste kogukondade vastu Lähis-Idas toime pandud vägivallaaktide ja nende tagakiusamise kohta, eriti 16. veebruari 2015. aasta avaldust 21 Egiptuse kopti kristlase pea maharaiumise kohta Liibüas,

–   võttes arvesse komisjoni ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi ühisteatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule ELi piirkondliku strateegia kohta Süürias ja Iraagis ning Da’eshi ohu kohta,

–   võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu 25. veebruari 2015. aasta avaldust, milles mõistetakse hukka rohkem kui 100 assüürlase röövimine ISILi poolt,

–   võttes arvesse Süüria Araabia Vabariigi küsimustega tegeleva ÜRO sõltumatu rahvusvahelise uurimiskomisjoni 14. novembri 2014. aasta aruannet „Rule of Terror: Living under ISIS in Syria” („Terrorivõim. Elu Süürias ISISe võimu all”),

–   võttes arvesse ÜRO usu- ja veendumusvabaduse eriraportööri aastaaruandeid ja vahearuandeid,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 135 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 4,

A. arvestades, et demokraatia edendamine ning inimõiguste ja kodanikuvabaduste austamine kuulub Euroopa Liidu aluspõhimõtete ja eesmärkide hulka ning annab ühise aluse liidu suhetele kolmandate riikidega;

B.  arvestades, et vastavalt rahvusvahelistele inimõigusnormidele ning eelkõige kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti artiklile 18 on igaühel õigus mõtte-, südametunnistuse ja usuvabadusele; arvestades, et see õigus kätkeb vabadust muuta usku või veendumusi, samuti vabadust väljendada oma usku või veendumusi nii üksi kui ka koos teistega, avalikult või eraviisiliselt palve- ja kombetalitustes, praktilises tegevuses ning õpetustegevuses; arvestades, et vastavalt ÜRO inimõiguste komitee seisukohale kaitseb usu- ja veendumusvabadus kõiki veendumusi, kaasa arvatud teistlikke, mitteteistlikke ja ateistlikke veendumusi;

C. arvestades, et Euroopa Liit on korduvalt väljendanud oma pühendumust mõtte-, südametunnistuse ning usu- ja veendumusvabadusele ning on rõhutanud, et valitsuste kohustus on tagada need vabadused kõikjal maailmas;

D. arvestades, et ÜRO ja teised rahvusvahelised organisatsioonid on teatanud ISISe/Da’eshi ning sellega seotud rühmituste poolt Süürias ja Iraagis toime pandud ulatuslikest rasketest rahvusvaheliste inimõiguste ja humanitaarõiguse rikkumistest, mis on esmajoones suunatud etniliste ja usuliste vähemuste vastu, sh kavakindla tapmise, usuvahetusele sundimise, röövimise, naiste müümise, naiste ja laste orjastamise, laste enesetapuründajateks värbamise ning seksuaalse ja füüsilise väärkohtlemise ja piinamise kaudu; arvestades, et tõsist muret tekitab nende inimeste käekäik, kes on veel lõksus ISISe/Da’eshi jõudude kontrolli all olevatel aladel, kuna nende piirkondadeni ei jõua praktiliselt mingit rahvusvahelist humanitaarabi;

E.  arvestades, et ISIS/Da’esh on alustanud kampaaniat selliste usukogukondade täielikuks likvideerimiseks, kes ei vasta tema tõlgendusele islamist, tappes või saates välja nende poolehoidjaid ning hävitades nende pühapaiku, ajaloolisi paiku ning esemeid, sealhulgas UNESCO maailmapärandi nimistusse kantud ainulaadset ja asendamatut kultuuripärandit, mida see organisatsioon ise nimetab „kultuuriliseks puhastuseks”;

F.  arvestades, et ISISe/Da’eshi tegevusel on tema kontrolli all olevatel aladel tuhandeaastaste tsivilisatsioonide jaoks vastuvõetamatu ja korvamatu hind; arvestades, et eriti Iraagis ja Süürias, aga ka mujal Lähis-Idas, on kristlike kogukondade olukord selline, et ohus on nende eksistents, ja kui nad peaksid kaduma, siis kaob koos nendega märkimisväärne usupärand asjaomastes riikides;

G. arvestades, et ISIS/Da’esh on võtnud sihikule kristlaste, jeziidi, türkmeeni, šiia, šabaki, sabiani, kakai ja sunni kogukonnad, kes ei nõustu nende islami tõlgendusega, ja muud rahvus- ning usuvähemused, kusjuures mõned neist kogukondadest olid äärmuslaste rünnaku all kaugelt enne ISISe/Da’eshi pealetungi; arvestades, et erinevad äärmusrühmitused või džihaadi rühmitused on palju aastaid sihikindlalt rünnanud eelkõige kristlasi ning on sundinud üle 70% Iraagi kristlastest ja rohkem kui 700 000 Süüria kristlast oma riigist põgenema;

H. arvestades, et 250 000 kaldealast/assüürlast/süürlast moodustavad Iraagis selgelt eristuva etnilis-usulise rühmituse ning et Süürias elas enne kodusõja vallandumist 2011. aastal hinnanguliselt kuni 40 000 assüürlast;

I.   arvestades, et ISIS/Da’esh avaldas 15. veebruaril 2015 video, millel näidati 21 Egiptuse kopti kristlase pea maharaiumist Liibüas; arvestades, et need koptid, kes olid Egiptuse vaesunud osast pärit võõrtöötajad, rööviti Liibüas Sirtes;

J.   arvestades, et ISIS/Da’esh röövis 23. veebruaril 2015 Kirde-Süürias Khaburi jõe lõunakaldal asuva Tell Tameri lähistel umbes 220 assüürlast; arvestades, et sama rünnaku käigus laastasid äärmuslased ka kristlaste vara ja pühapaiku; arvestades, et ISi rünnakus sai surma kümneid assüürlasi; arvestades, et IS tegi väidetavalt 2015. aasta veebruaris avalduse, nõudes Süürias Hasaka provintsis asuvatelt assüüria küladelt kunagise islamivõimu aegadel mittemoslemitele kehtinud ja kõikjal Ottomani impeeriumis 1856. aastal kaotatud erimaksu (jizya) tasumist ning islamiusku pöördumist, ähvardades vastasel juhul nad tappa; arvestades, et teadete kohaselt on ISIS/Da’esh võtnud alates 9. märtsist 2015 ette ulatuslikud rünnakud Khaburi jõe ääres asuvate assüüria kristlaste linnade vastu;

K. arvestades, et ISIS/Da’esh on hõimujuhtidega peetud läbirääkimiste tulemusel vabastanud alates 1. märtsist mitukümmend assüürlast, peamiselt väikelapsed ja vanemaealised inimesed, kuid enamik assüürlasi on endiselt vangistuses ning terroristid on ähvardanud nad tappa, kui koalitsiooni pommirünnakud ei lõpe;

L.  arvestades, et sihikindla kultuurilise ja usulise puhastuse poliitika käigus on IS väidetavalt hävitanud Iraagis üle 100 kiriku, Süürias vähemalt kuus kirikut ning ka mitu šiiidi mošeed Iraagis; arvestades, et ISi võitlejad avalikustasid 2015. aasta veebruaris sihilikult selle, kuidas nad hävitasid Mosuli muuseumis iidsete Assüüria ja Akadi impeeriumi aegadest pärinevaid skulptuure ja muid esemeid; arvestades, et seejärel tegi IS maatasa iidse Assüüria linna Nimrudi ja väidetavalt hävitas hiljaaegu UNESCO maailmapärandi nimistusse kantud Hatra; arvestades, et Süüria režiim pommitas opositsioonilistes piirkondades asuvaid kirikuid, näiteks Homsis 2012. ja Idlibis 2013. aastal;

M. arvestades, et ISIS/Da’esh kiusab jätkuvalt taga, sandistab ja mõrvab, mõnikord äärmiselt julmal ja kujuteldamatul moel, etniliste ja usuvähemuste esindajaid, ajakirjanikke, sõjavange, aktiviste ja teisi; arvestades, et ka teised konfliktiosalised, eelkõige Assadi režiim, panevad jätkuvalt igapäevaselt ning massiliselt toime sõjakuritegusid ja rikuvad rahvusvahelist humanitaarõigust ning rahvusvahelisi inimõigusi käsitlevaid õigusakte;

N. arvestades, et ISISe/Da’eshi vägivalla juured peituvad osaliselt salafismis, eelkõige islami äärmuslikus vahhabiitlikus tõlgendamises;

1.  on šokeeritud ja masendatud ISISe/Da’eshi äärmuslaste jõhkrate tegude pärast assüürlaste vastu Süürias ja koptide vastu Liibüas ja mõistab need kõige karmimat hukka; väljendab solidaarsust ohvrite perekondadega ja assüüria kristlaste kogukonnaga Süürias ning kopti kristlaste kogukonnaga Egiptuses, samuti muude ISISe/Da’eshi vägivallast puudutatud rühmituste ja üksikisikutega;

2.  mõistab karmilt hukka ISISe/Da’eshi ja selle rasked inimõiguste rikkumised, mis kvalifitseeruvad Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuudi kohaselt inimsusevastasteks kuritegudeks ja sõjakuritegudeks ning mida tuleks nimetada genotsiidiks; on väga mures, et see terroristlik rühmitus on võtnud tahtlikult sihikule kristlaste, jeziidi, türkmeeni, šiia, šabaki, sabiani, kakai ja sunni kogukonnad, kes ei nõustu tema islami tõlgendusega, ja et nad püüavad likvideerida kõik usuvähemused nende kontrolli all olevates piirkondades; toonitab, et nende tegude toimepanijad ei tohiks jääda karistamata ning nende tegude eest vastutavad isikud tuleks saata Rahvusvahelise Kriminaalkohtu ette; tuletab sellega seoses meelde piiskop Yohanna Ibrahimi ja piiskop Paul Yazigi lahendamata röövimist relvastatud mässuliste poolt Süüria Aleppo provintsis 22. aprillil 2013;

3.  mõistab samuti hukka ISISe/Da’eshi püüded laiendada oma äärmuslikku totalitaarset ideoloogiat ja vägivalda piirkonna teistesse riikidesse ja kaugemale;

4.  toetab ISISe/Da’eshi vastu suunatud rahvusvahelisi püüdlusi, sealhulgas Ameerika Ühendriikide koordineeritavaid rahvusvahelise koalitsiooni sõjalisi operatsioone, ning julgustab neid ELi liikmesriike, kes seda veel teinud ei ole, kaaluma nendele püüdlustele kaasa aitamist, kaasa arvatud ISISe välismaal hoitavate salajaste rahaliste vahendite väljaselgitamise ja keelustamise abil;

5.  kutsub rahvusvahelist koalitsiooni üles tegema rohkem vähemuste (nt sadade Põhja-Süürias elavate assüüria kristlaste) röövimise ärahoidmiseks; toonitab, et tähtis on tagada turvaline pelgupaik kaldealastele, assüürlastele ja süürlastele ning teistele ohustatud rühmadele Iraagis Niineve tasandikul, kus paljud etnilised ja usuvähemused on läbi aegade olnud suurel arvul esindatud ja kus nad on rahumeelselt kõrvuti elanud;

6.  nõuab tungivalt, et EL ja selle liikmesriigid võtaksid ennetavaid meetmeid, et hoida ära ISISe/Da’eshi tegevuse laienemist Iraagist ja Süüriast teistesse riikidesse ja piirkondadesse; tunneb sellega seoses väga suurt muret olukorra pärast Liibüas, eelkõige selle geograafilise läheduse pärast ELile ning Aafrika konfliktipiirkondadele;

7.  nõuab tungivalt, et EL ja selle liikmesriigid ning NATO partnerriigid käsitleksid teatavate riikide kahetist rolli selles konfliktis, eriti juhul, kui need riigid aitasid või siiani aitavad aktiivselt või passiivselt kaasa ISISe/Da’eshi ja teiste äärmusrühmituste tõusule; tunneb sellega seoses sügavat muret, et Pärsia lahe piirkonna riikide avaliku ja erasektori üksused rahastavad islami vahhabiitliku tõlgendamise levitamist, ning nõuab, et need riigid lõpetaksid selle rahastamise; nõuab ühtlasi, et need riigid peataksid terroriorganisatsioonide rahastamise oma territooriumilt; kutsub Türgit üles etendama positiivset rolli võitluses ISISe/Da’eshi vastu ja lubama viivitamatult kristlastest vähemustel ja teistel Süüriast põgenevatel tagakiusatud inimestel tulla üle piiri Türki ning otsida endale ohutu elukoht;

8.  julgustab tegema koostööd uute esilekerkivate piirkondlike ja kohalike jõududega, nt Iraagi Kurdistani piirkondliku valitsusega, mujal asuvate kurdi rühmitustega, kellest YPG osales Kobane vabastamises, ja Süüria sõjaväenõukoguga ning piirkonna kohalike omavalitsusüksustega, kes on näidanud üles paremat inimõiguste ning demokraatia järgmist kui nende riikide valitsejad; tunnustab eriti vaprust, mida on üles näidanud kurdi Peshmerga võitlejad, kes on teinud nii palju ohustatud vähemuste kaitsmiseks;

9.  tunneb muret saabuvate teadete üle, et kristlike vähemuste esindajaid ei ole lubatud piirkonna põgenikelaagritesse, kuna nad kujutaksid laagrite jaoks liiga suurt ohtu; palub ELil tagada, et tema antav arenguabi jõuaks kõigi konflikti tagajärjel ümber asuma sunnitud vähemusrühmadeni; julgustab ELi kasutama kohalike ja piirkondlike kirikute kogemusi ning hästi sissetöötatud võrgustikke, samuti kirikute rahvusvahelisi abiorganisatsioone finants- ja muu abi andmiseks, et tagada Euroopa abiga seonduv kaitse ja tugi kõigile vähemusrühmadele;

10. peab äärmiselt vajalikuks, et nõukogu ja Euroopa välisteenistus alustaksid rahvusvaheliste ja piirkondlike partneritega koostööd ISISe/Da’eshi järgse tegevuskava välja töötamiseks, võttes arvesse tungivat vajadust kultuurilise ja usulise dialoogi ning lepitamise järele;

11. mõistab hukka kultuurimälestiste ja -esemete hävitamise ISISe/Da’eshi poolt Süürias ja Iraagis, mis on rünnak kõigi nende riikide elanike ning laiemalt inimkonna kultuuripärandi vastu;

12. nõuab tungivalt, et EL ja selle liikmesriigid teeksid koostööd rahvusvaheliste ja kohalike partneritega, et kaitsta võimalikult palju Assüüria ja muud kultuuri- ning usupärandit ISISe/Da’eshi poolt okupeeritud aladel; nõuab ka tungivalt, et nõukogu võtaks meetmeid ebaseadusliku kaubanduse vastu nendelt territooriumitelt pärit muinasesemetega;

13. kinnitab ja toetab kõigi Iraagis ja Süürias elavate usu- ja etniliste vähemuste vääramatut õigust elada väärikalt, võrdõiguslikult ja turvaliselt oma traditsioonilisel ajaloolisel kodumaal ja vabalt oma usku järgida; nõuab sellega seoses tungivalt, et kõik ÜRO liikmesriigid võtaksid selgelt sõna vägivalla vastu ning eelkõige vähemuste õiguste toetamiseks; on veendunud, et kristlaste ja muude piirkonna põlisrahvuste kannatuste ja massilise oma maalt lahkumise takistamiseks on piirkondlikelt poliitilistelt ja usuliidritelt vaja selget ja ühemõttelist avaldust, milles toetatakse nende inimeste jätkuvat kohalolekut ning täielikke ja võrdseid õigusi oma riigi kodanikena;

14. ei tunnusta mingitel tingimustel ISISe/Da’eshi juhtide teadaannet kalifaadi moodustamise kohta praegu nende kontrolli all olevatel aladel ja peab seda ebaseaduslikuks; rõhutab, et nn islami kalifaadi loomine ja laiendamine, samuti teiste äärmusrühmituste tegevus Lähis-Idas kujutab endast otsest ohtu piirkonna ning Euroopa riikide julgeolekule;

15. kinnitab oma pühendumust mõtte-, südametunnistuse, usu- ja veendumusvabadusele kui põhilisele inimõigusele, mis on tagatud rahvusvaheliste õigusaktidega, mida järgib enamik maailma riike ja mida tunnustatakse universaalse väärtusena;

16. toetab kõiki algatusi, sealhulgas ELis, dialoogi edendamiseks ja vastastikuse austuse loomiseks kogukondade vahel; kutsub kõiki usujuhte ja -asutusi üles edendama sallivust ja rakendama meetmeid vihkamise ning vägivalla ja äärmusliku radikaliseerumise vastu võitlemiseks;

17. nõuab tungivalt, et EL uuriks kasutusel olevate meetmete kõrval põhjalikumalt terrorismivastaseid poliitikavahendeid inimõiguste seisukohalt ja jätkaks koostööd liikmesriikidega, et edendada poliitikat, millega võideldakse radikaliseerumise vastu ELi pinnal, vihakõnede levitamise ja veebis vägivalla õhutamise vastu; nõuab ühtlasi tungivalt, et ELi liikmesriigid teeksid koostööd ÜRO Julgeolekunõukogu ja ÜRO Peaassambleega, et peatada ekstremistliku ja džihaadi ideoloogia levik maailmas;

18. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Süüria Rahvuskoalitsioonile, Iraagi valitsusele ja parlamendile, Iraagi Kurdistani piirkondlikule valitsusele, Egiptuse Araabia Vabariigi presidendile, esindajatekojale Liibüas Tobrukis ja Liibüa valitsusele, Araabia Riikide Liigale, ÜRO peasekretärile ning ÜRO Inimõiguste Nõukogule.

 

(1)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0422.

(2)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2014)0027.

(3)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0040.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika