Procedūra : 2015/2599(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : RC-B8-0240/2015

Pateikti tekstai :

RC-B8-0240/2015

Debatai :

PV 12/03/2015 - 6.1
CRE 12/03/2015 - 6.1

Balsavimas :

PV 12/03/2015 - 8.1

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0071

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 402kWORD 90k
11.3.2015
PE552.219v01-00}
PE552.232v01-00}
PE552.233v01-00}
PE552.235v01-00}
PE552.238v01-00}
PE552.243v01-00} RC1
 
B8-0240/2015}
B8-0253/2015}
B8-0254/2015}
B8-0256/2015}
B8-0259/2015}
B8-0264/2015} RC1

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį

keičiantis šių frakcijų pasiūlymus:

Verts/ALE (B8‑0240/2015)

ALDE (B8‑0253/2015)

ECR (B8‑0254/2015)

EFDD (B8‑0256/2015)

PPE (B8‑0259/2015)

S&D (B8‑0264/2015)


dėl pastarųjų grupuotės „Da'ish“ išpuolių ir žmonių, ypač asirų, grobimų Artimuosiuose Rytuose (2015/2599(RSP))


Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, György Hölvényi, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Esther de Lange, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, József Nagy, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Andrey Kovatchev, David McAllister, Andrej Plenković, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Francesc Gambús, Pascal Arimont, Claude Rolin, Davor Ivo Stier, Jeroen Lenaers, Kinga Gál, Monica Macovei, Marijana Petir PPE frakcijos vardu
Victor Boștinaru, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Nicola Caputo, Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Alessia Maria Mosca, Liisa Jaakonsaari, Tonino Picula, Neena Gill, David Martin, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Andi Cristea, Vilija Blinkevičiūtė, Luigi Morgano, Miroslav Poche, Enrico Gasbarra, Marlene Mizzi, Claudia Tapardel, Zigmantas Balčytis, Momchil Nekov, Hugues Bayet, Linda McAvan, Eider Gardiazabal Rubial, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Juan Fernando López Aguilar, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Brando Benifei, Javi López, Laurențiu Rebega, Eric Andrieu S&D frakcijos vardu
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Valdemar Tomaševski, Zdzisław Krasnodębski, Arne Gericke, Peter van Dalen, Beatrix von Storch, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Bas Belder, Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, David Campbell Bannerman ECR frakcijos vardu
Javier Nart, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Urmas Paet, Juan Carlos Girauta Vidal, Hilde Vautmans, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Antanas Guoga, Fredrick Federley, Fernando Maura Barandiarán, José Inácio Faria, Johannes Cornelis van Baalen ALDE frakcijos vardu
Bodil Ceballos, Alyn Smith, Ernest Urtasun, Michèle Rivasi, Michel Reimon, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Igor Šoltes Verts/ALE frakcijos vardu
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis EFDD frakcijos vardu
PAKEITIMAI

Europos Parlamento rezoliucija dėl pastarųjų grupuotės „Da'esh“ išpuolių ir žmonių, ypač asirų, grobimų Artimuosiuose Rytuose (2015/2599(RSP))  

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 18 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 1950 m. Europos žmogaus teisių konvencijos (EŽTK) 9 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto (TPPTP) 18 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 1981 m. JT deklaraciją dėl visų formų netolerancijos ir diskriminacijos religijos ir tikėjimo pagrindu panaikinimo,

–   atsižvelgdamas į 1992 m. JT tautinėms arba etninėms, religinėms arba kalbinėms mažumoms priklausančių asmenų teisių deklaraciją,

–   atsižvelgdamas į Tarptautinę konvenciją dėl visų asmenų apsaugos nuo priverstinio dingimo,

–   atsižvelgdamas į EP ankstesnes rezoliucijas dėl Irako, Sirijos, Libijos ir Egipto, visų pirma į 2013 m. spalio 10 d. rezoliuciją dėl naujausių smurto prieš krikščionis ir jų persekiojimo atvejų, ypač Maluloje (Sirija) ir Pešavare (Pakistanas), ir pastoriaus Saeedo Abedini (Iranas) atvejo(1), 2014 m. rugsėjo 18 d. rezoliuciją dėl padėties Irake bei Sirijoje ir IS agresijos, įskaitant mažumų persekiojimą(2), ir 2015 m. vasario 12 d. rezoliuciją dėl humanitarinės krizės Irake ir Sirijoje, ypač susijusios su grupuote „Islamo valstybė“(3),

–   atsižvelgdamas į ES religijos ar tikėjimo laisvės skatinimo ir apsaugos gaires,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimus dėl smurto ir krikščionių ir kitų bendruomenių persekiojimo Artimuosiuose Rytuose, ypač į jos 2015 m. vasario 16 d. pareiškimą dėl 21 egiptiečio kopto krikščionio nukirsdinimo,

–   atsižvelgdamas į bendrą Komisijos ir Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Sirijai ir Irakui, taip pat grupuotės „Da'ish“ keliamos grėsmės klausimui skirtos ES regioninės strategijos,

–   atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos 2015 m. vasario 25 d. pareiškimą, kuriame smerkiamas grupuotės „Irako ir Levanto islamo valstybė“ įvykdytas daugiau nei 100 asirų pagrobimas,

–   atsižvelgdamas į JT Nepriklausomos tarptautinės tyrimų Sirijos Arabų Respublikoje komisijos 2014 m. lapkričio 14 d. ataskaitą „Teroro valdžia. Gyvenimas Sirijoje valdant ISIL“,

–   atsižvelgdamas į metines ir tarpines JT specialiojo pranešėjo religijos ar tikėjimo laisvės klausimais ataskaitas,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį,

A. kadangi demokratijos skatinimas ir pagarba žmogaus teisėms ir pilietinėms laisvėms yra pagrindiniai Europos Sąjungos principai ir tikslai bei bendras Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių santykių pagrindas,

B.  kadangi pagal tarptautines žmogaus teisių teisės normas ir ypač Tarptautinio politinių ir pilietinių teisių pakto 18 straipsnį kiekvienas asmuo turi teisę į minties, sąžinės ir religijos laisvę; kadangi ši teisė apima laisvę pakeisti religiją arba tikėjimą ir laisvę vienam ar kartu su kitais, viešai arba privačiai išpažinti savo religiją ar tikėjimą pamaldose, atliekant tikėjimo apeigas, užsiimant religine veikla ir mokant tikėjimo; kadangi JT žmogaus teisių komiteto nuomone, pagal religijos arba įsitikinimų laisvės principą užtikrinama visų tikėjimų, įskaitant teistinius, neteistinius ir ateistinius įsitikinimus, apsauga;

C. kadangi Europos Sąjunga nuolat reiškė savo įsipareigojimą užtikrinti minties, sąžinės, religijos ar įsitikinimų laisves ir pabrėžė, kad vyriausybės privalo užtikrinti šias laisves visame pasaulyje,

D. kadangi Jungtinės Tautos ir kitos tarptautinės organizacijos praneša apie plačiai paplitusius sunkius tarptautinės žmogaus teisių ir humanitarinės teisės pažeidimus, padarytus grupuotės „Da'ish“ ir su ja susijusių grupuočių Sirijoje ir Irake, ypač etninių ir religinių mažumų atžvilgiu įvykdytus pažeidimus, įskaitant tikslines žudynes, priverstinius atvertimus į kitą tikėjimą, pagrobimus, moterų pardavinėjimą, moterų ir vaikų vergovę, vaikų verbavimą savižudiškiems susisprogdinimams, seksualinį ir fizinį išnaudojimą ir kankinimus; kadangi kyla didelis susirūpinimas dėl asmenų, tebesančių grupuotės „Da'ish“ pajėgų kontroliuojamose teritorijose, nes jų beveik nepasiekia jokia tarptautinė humanitarinė pagalba;

E.  kadangi grupuotė „Da'ish“ pradėjo vykdyti kampaniją siekdama ištrinti visus kitų religijų ir tikėjimų bendruomenių pėdsakus, taip pat tų religinių bendruomenių, kurių islamo aiškinimas yra kitoks, nei jos, žudynėmis ar išvarydama šioms bendruomenėms priklausančius asmenis ir niokodama jų šventas, istorines vietas ir artefaktus, įskaitant unikalų ir nepakeičiamą paveldą, kurį UNESCO pripažino pasaulio paveldo objektais ir apibūdino kaip šios organizacijos vykdomą kultūrinį valymą;

F.  kadangi kontroliuojamose teritorijose grupuotė „Da'ish“ daro nepriimtiną ir neatitaisomą žalą tūkstančius metų gyvavusioms civilizacijoms; kadangi, visų pirma Irake ir Sirijoje, tačiau taip pat kitose didesnio Artimųjų Rytų regiono dalyje, krikščionių bendruomenės atsidūrusios tokioje padėtyje, kad kyla pavojus jų egzistavimui, o jei jos išnyktų, būtų prarasta didelė religinio paveldo dalis atitinkamose šalyse;

G. kadangi grupuotės „Da'ish“ taikinyje atsidūrę krikščionys, jazidai, turkmėnai, šiitai, šabakai, saabėjai, kakajai ir sunitai, kurie nepritaria jų islamo aiškinimui, taip pat kitos tautinės ir religinės mažumos, tačiau kai kurios iš šių bendruomenių jau buvo atsidūrę ekstremistų taikinyje anksčiau prieš grupuotės „Da'ish“ įsivyravimą; kadangi įvairios ekstremistų ir džihadistų grupuotės jau daugelį metų tyčią taikėsi ypač į krikščionis, todėl daugiau kaip 70 proc. Irako krikščionių ir daugiau kaip 700 000 Sirijos krikščionių buvo priversti bėgti iš savo šalių;

H. kadangi Irake 250 000 chaldėjų, asirų ir sirų sudaro atskirą tautinę ir religinę grupę ir manoma, kad iki 40 000 chaldėjų, asirų ir sirų gyveno Sirijoje prieš šalyje įsiliepsnojant pilietiniam karui 2011 m.;

I.   kadangi 2015 m. vasario 15 d. grupuotė „Da'ish“ paskelbė vaizdo įrašą, kuriame rodoma, kaip Libijoje nukertamos galvos 21 Egipto koptų krikščioniui; kadangi koptai, iš nuskurdusių Egipto dalių atvykę darbuotojai, pagrobti Sirte, Libijoje;

J.   kadangi 2015 m. vasario 23 d. grupuotė „Da'ish“ šalia Tell Tamerio pietiniame Khaburo upės krante šiaurės rytų Sirijoje pagrobė maždaug 220 asirų; kadangi tos pačios kampanijos metu ekstremistai taip pat sunaikino krikščionių nuosavybę ir šventas vietas; kadangi daugybė asirų žuvo per grupuotės IS puolimą; kadangi pranešama, kad grupuotė IS 2015 m. vasario mėn. paskelbė deklaraciją, kurioje reikalaujama, kad asirų kaimai Sirijos Hasakos provincijoje mokėtų ne musulmonams taikomą mokestį, kuris buvo renkamas pagal ankstyvojo islamo taisykles ir buvo panaikintas 1856 m. Osmanų imperijoje, verčiant pereiti į islamą, kitu atveju jie bus nužudomi; kadangi nuo 2015 m. kovo 9 d. pranešama apie grupuotės „Da'ish“ rengiamus išpuolius prieš asirų krikščionių miestus Khaburo upės regione;

K. kadangi nuo 2015 m. kovo 1 d. grupuotė „Da'ish“ paleido kelias dešimtis asirų, daugiausia kūdikių ir vyresnio amžiaus žmonių, po derybų su genčių vadais, bet dauguma asirų vis dar laikomi nelaisvėje ir teroristai grasina juos nužudyti, jei koalicijos sprogdinimai nebus sustabdyti;

L.  kadangi pranešama, kad vykdydama dalį tyčinės kultūrinio ir religinio valymo politikos, grupuotė IS sunaikino daugiau kaip 100 bažnyčių Irake ir mažiausiai 6 bažnyčias Sirijoje, taip pat nemažai šiitų mečečių Irake; kadangi 2015 m. vasario mėn. grupuotės IS kovotojai sąmoningai skelbė, kaip naikina statulas ir kitus artefaktus Mosulo muziejuje, kurių amžius siekia senovės asirų ir akadų imperijų laikus; kadangi grupuotė IS vėliau sulygino senovės asirų Nimrudo miestą ir pranešama, kad visai neseniai sunaikino UNESCO pasaulio paveldo vietą Hatrą; kadangi pranešama, kad Sirijos režimas apšaudė bažnyčias, pvz., Homse 2012 m. ir Idlibe 2013 m.;

M. kadangi grupuotė „Da'ish“ ir toliau persekioja, žaloja ir žudo (kartais labai žiauriai ir neįsivaizduojamais būdais) tautinių ir religinių mažumų atstovus, žurnalistus, karo belaisvius, aktyvistus ir kitus asmenis; kadangi karo nusikaltimus ir kitus tarptautinės humanitarinės ir žmogaus teisių teisės pažeidimus ir toliau kasdien ir masiškai vykdo ir kitos konflikto šalys, įskaitant, visų pirma, dėl B. Assado režimo;

N. Kadangi grupuotės „Da'ish“ smurto ištakos yra salafizmas, visų pirma ekstremalių vahabitų islamo aiškinimas;

1.  yra šokiruotas ir nuliūdęs dėl grupuotės „Da’ish“ ekstremistų smurtinių veiksmų prieš asirus Sirijoje bei koptus Libijoje ir kuo griežčiausiai juos smerkia; išreiškia savo solidarumą su aukų šeimomis ir asirų krikščionių bendruomene Sirijoje bei koptų krikščionių bendruomene Egipte, taip pat visomis kitomis grupėmis ir asmenimis, kurie patyrė grupuotės „Da’ish“ smurtą;

2.  griežtai smerkia grupuotę „Da’ish“ ir jos įvykdytus pasibaisėtinus žmogaus teisių pažeidimus, kurie pagal Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statuto nuostatas prilygsta nusikaltimams žmoniškumui ir karo nusikaltimams ir kuriuos būtų galima vadinti genocidu; yra labai susirūpinęs dėl šios teroristų grupuotės tyčinių išpuolių prieš krikščionis, jazidus, turkmėnus, šiitus, šabakus, sabėjus, kakajus ir sunitus, kurie nesutinka su tuo, kaip jie aiškina islamą, kaip vieno iš bandymų naikinti visas religines mažumas jų kontroliuojamose teritorijose; pabrėžia, kad už šiuos nusikaltimus turi būti baudžiama ir už tai atsakingi asmenys turėtų būti perduoti Tarptautiniam baudžiamajam teismui; atsižvelgdamas į tai primena neišspręstą ginkluotų sukilėlių įvykdyto vyskupų Yohannos Ibrahimo ir Paulo Yazigi pagrobimo Alepo provincijoje, Sirijoje, 2013 m. balandžio 22 d. klausimą;

3.  taip pat smerkia grupuotės „Da’ish“ pastangas skleisti ekstremistinę totalitarinę ideologiją ir smurtą kitose regiono šalyse ir dar toliau;

4.  remia tarptautines pastangas kovojant su grupuote „Da’ish“, įskaitant Jungtinių Valstijų koordinuojamus tarptautinės koalicijos karinius veiksmus, ir ragina ES valstybes nares, kurios to dar nepadarė, apsvarstyti būdus, kaip prisidėti prie šių pastangų, įskaitant grupuotės „Da’ish“ užsienyje slaptai laikomų lėšų sekimą ir kelio tokiai veiklai užkirtimą;

5.  ragina tarptautinę koaliciją dėti daugiau pastangų siekiant išvengti mažumų atstovų grobimo, pavyzdžiui, šimtų asirų krikščionių grobimo Šiaurės Sirijoje; pabrėžia, kad svarbu užtikrinti saugų prieglobstį chaldėjams /asirams / sirams ir kitiems asmenims, kuriems gresia pavojus Ninevijos lygumose, Irake, teritorijoje, kurioje daugelis etninių ir religinių mažumų anksčiau aktyviai ir taikiai gyveno kaimynystėje;

6.  primygtinai ragina ES ir valstybes nares imtis iniciatyvos ir prevencijos, siekiant išvengti grupuotės „Da’ish“ plėtros šalyse ir regionuose už Irako ir Sirijos grėsmės; atsižvelgdamas į tai, yra ypač susirūpinęs dėl padėties Libijoje, visų pirma dėl to, kad ji geografiniu požiūriu yra arti ES ir konflikto zonų Afrikoje;

7.  ragina ES ir jos valstybes nares, taip pat NATO partneres spręsti tam tikrų šalių vaidmens sprendžiant šį konfliktą problemą, ypač tais atvejais, kai jie prisidėjo ar vis dar aktyviai ar pasyviai prisideda prie grupuotės „Da’ish“ ir kitų ekstremistinių grupuočių pakilimo; atsižvelgdamas į tai, yra labai susirūpinęs, kad Persijos įlankos regiono šalių viešieji ir privatieji subjektai finansuoja vahabitų islamo aiškinimo sklaidą, ir ragina šias šalis užkirsti kelią tokiam finansavimui; be to, ragina šias šalis užkirsti kelią teroristinių organizacijų finansavimui iš jų teritorijų; ragina Turkiją atlikti teigiamą vaidmenį kovojant su grupuote „Da’ish“ ir nedelsiant leisti krikščionių mažumoms ir kitiems persekiojamiems asmenims, bėgantiems iš Sirijos, kirsti Turkijos sieną ir ieškoti saugumo;

8.  ragina bendradarbiauti su naujai atsiradusiomis regioninėmis ir vietos pajėgomis, pvz., kurdų regionine valdžia Irake, kurdų grupėmis kitose vietovėse, pritaria, pavyzdžiui, Liaudies savigynos būrių (YPG) atliekamam vaidmeniui išlaisvinant Kobanio miestą, ragina bendradarbiauti su sirų karine taryba, taip pat vietos savivaldos subjektais regione, kuris prisiėmė daugiau įsipareigojimų ginant žmogaus teises ir demokratiją nei jų šalių vadovai; palankiai vertina, visų pirma, kurdų pešmergų pajėgų, kurios įdėjo tiek daug pastangų, kad apsaugotų nykstančias mažumas, drąsą;

9.  yra susirūpinęs dėl pranešimų apie tai, kad krikščionių mažumos negali patekti į regione esančias pabėgėlių stovyklas, kadangi jiems jose būtų pernelyg pavojinga; ragina ES užtikrinti, kad jos parama vystymuisi pasiektų visas mažumų grupes, kurios dėl konflikto buvo perkeltos; ragina ES naudotis patirtimi ir gerai įsitvirtinusiais vietos ir regionų bažnyčių tinklais, taip pat bažnyčių tarptautinėmis pagalbos organizacijomis, teikti finansinę ir kitokią paramą, siekiant užtikrinti, kad visos mažumų grupės galėtų pasinaudoti Europos pagalbos fondų teikiama apsauga ir parama;

10. mano, kad būtina, jog Taryba ir Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT) pradėtų bendradarbiauti su tarptautiniais ir regioniniais partneriais dėl veiksmų plano po grupuotės „Da’ish“ išpuolių, atsižvelgiant į skubų poreikį užtikrinti kultūrų ir religijų dialogą ir susitaikymą;

11. smerkia, kad grupuotė „Da’ish“ naikina kultūros vietoves ir artefaktus Sirijoje bei Irake ir laiko tai išpuoliu prieš šių šalių visų gyventojų kultūros paveldą ir prieš žmoniškumą apskritai;

12. primygtinai ragina ES ir valstybes nares bendradarbiauti su tarptautiniais ir vietos partneriais siekiant išsaugoti kuo daugiau asirų ir kito kultūrinio bei religinio paveldo grupuotės „Da’ish“ okupuotose teritorijose; be to, primygtinai ragina Tarybą imtis veiksmų kovojant su neteisėta prekyba senovės artefaktais, rastais šiose teritorijose;

13. patvirtina ir remia neatimamą visų Irake ir Sirijoje gyvenančių religinių ir etninių mažumų teisę oriai, lygiateisiškai ir saugiai gyventi savo istorinėse ir tradicinėse tėvų žemėse ir laisvai praktikuoti savo religiją; atsižvelgdamas į tai, ragina visas JT valstybes nares aiškiai pasisakyti prieš smurtą, visų pirma remti mažumų teises; mano, kad norint užbaigti krikščionių ir kitų regiono čiabuvių tautų kančias ir masinį išsikėlimą reikia, kad regiono politiniai ir religiniai lyderiai, remdami tolesnį čiabuvių tautų buvimą, padarytų aiškius ir vienareikšmiškus pareiškimus ir, prireikus, pabrėžtų, kad kaip šių valstybių piliečiai jie turi visas lygias teises;

14. kategoriškai atmeta grupuotės „Da’ish“ lyderių paskelbtą jos šiuo metu kontroliuojamose teritorijose įkurtą kalifatą ir laiko jį neteisėtu; pabrėžia, kad Islamo kalifato įkūrimas ir plėtra, taip pat kitų ekstremistų grupuočių veikla Artimuosiuose Rytuose, yra tiesioginė grėsmė regiono ir Europos šalių saugumui;

15. patvirtina, kad yra įsipareigojęs gerbti minties, sąžinės ir religijos ar įsitikinimų laisves kaip vieną iš pagrindinių žmogaus teisių, kurią užtikrina tarptautinės teisinės priemonės, kurias taikyti įsipareigojo daugelis pasaulio šalių ir kurios yra visuotinė vertybė;

16. remia visas iniciatyvas, įskaitant ES, kurių tikslas – skatinti dialogą ir abipusę bendruomenių pagarbą; ragina visas religines institucijas skatinti toleranciją ir imtis iniciatyvos kovojant su neapykanta ir smurtiniu bei ekstremistiniu radikalėjimu;

17. primygtinai ragina ES laikantis žmogaus teisių toliau tirti kovos su terorizmu politikos strategijas, išskyrus jau esamas, ir toliau tęsti darbą su valstybėmis narėmis siekiant sustiprinti politikos strategijų, kuriomis kovojama su radikalėjimu ES teritorijoje, propaguojančiu neapykantą kurstančią kalbą ir smurto kurstymą, įgyvendinimą; be to, primygtinai ragina ES valstybes nares bendradarbiauti su JT Saugumo Taryba ir JT Generaline Asamblėja, kad būtų užkirstas kelias ekstremistų ir džihadistų ideologijai sklisti visame pasaulyje;

18. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Nacionalinei Sirijos koalicijai, Irako vyriausybei ir parlamentui, Irako Kurdistano regioninei vyriausybei, Egipto Arabų Respublikos prezidentui, deputatų tarybai Tobruke, Libijoje, Libijos vyriausybei, Arabų valstybių lygai, JT Generaliniam Sekretoriui ir JT Žmogaus Teisių Tarybai.

(1)

Priimti tekstai, P7_TA(2013)0422.

(2)

Priimti tekstai, P8_TA(2014)0027.

(3)

Priimti tekstai, P8_TA(2015)0040.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika