Postup : 2015/2603(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-0241/2015

Předložené texty :

RC-B8-0241/2015

Rozpravy :

PV 12/03/2015 - 6.2
CRE 12/03/2015 - 6.2

Hlasování :

PV 12/03/2015 - 8.2

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0072

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 158kWORD 92k
11.3.2015
PE552.220v01-00}
PE552.234v01-00}
PE552.236v01-00}
PE552.237v01-00}
PE552.239v01-00}
PE552.242v01-00}
PE552.245v01-00} RC1
 
B8-0241/2015}
B8-0255/2015}
B8-0257/2015}
B8-0258/2015}
B8-0260/2015}
B8-0263/2015}
B8-0266/2015} RC1

předložený v souladu s čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

Verts/ALE (B8‑0241/2015)

ALDE (B8‑0255/2015)

ECR (B8‑0257/2015)

EFDD (B8‑0258/2015)

PPE (B8‑0260/2015)

GUE/NGL (B8‑0263/2015)

S&D (B8‑0266/2015)


o Jižním Súdánu, včetně nedávných únosů dětí (2015/2603(RSP))


Cristian Dan Preda, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elmar Brok, Andrey Kovatchev, György Hölvényi, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Maurice Ponga, Monica Macovei, Bogdan Brunon Wenta, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Esther de Lange, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Jaromír Štětina, József Nagy, Tunne Kelam, Lars Adaktusson, Pavel Svoboda, Joachim Zeller, Andrej Plenković, David McAllister, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Francesc Gambús, Pascal Arimont, Claude Rolin, Davor Ivo Stier, Kinga Gál, Tadeusz Zwiefka, Marijana Petir za skupinu PPE
Gianni Pittella, Josef Weidenholzer, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Norbert Neuser, Linda McAvan, Catherine Stihler, Alessia Maria Mosca, David Martin, Maria Arena, Marlene Mizzi, Victor Boștinaru, Elena Valenciano, Enrico Gasbarra, José Blanco López, Ana Gomes, Kati Piri, Enrique Guerrero Salom, Tonino Picula, Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Krystyna Łybacka, Nicola Caputo, Miroslav Poche, Seb Dance, Liisa Jaakonsaari, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Luigi Morgano, Sorin Moisă, Andi Cristea, Vilija Blinkevičiūtė, István Ujhelyi, Neena Gill, Miriam Dalli, Michela Giuffrida, Marc Tarabella, Doru-Claudian Frunzulică, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Pier Antonio Panzeri, Momchil Nekov, Hugues Bayet, Afzal Khan, Javi López, Laurenţiu Rebega, Soraya Post, Eric Andrieu, Brando Benifei, Eider Gardiazabal Rubial za skupinu S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Branislav Škripek za skupinu ECR
Petr Ježek, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Urmas Paet, Nathalie Griesbeck, Juan Carlos Girauta Vidal, Hilde Vautmans, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Antanas Guoga, Fredrick Federley, Filiz Hyusmenova, José Inácio Faria, Johannes Cornelis van Baalen za skupinu ALDE
Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL
Judith Sargentini, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Jordi Sebastià, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Bodil Ceballos, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Igor Šoltes za skupinu Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Valli, Piernicola Pedicini za skupinu EFDD

Usnesení Evropského parlamentu o Jižním Súdánu, včetně nedávných únosů dětí (2015/2603(RSP))  

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Jižním Súdánu, zejména na usnesení ze dne 16. ledna 2014(1) a na usnesení ze dne 13. listopadu 2014 o situaci v Jižním Súdánu(2),

–   s ohledem na dohodu o příměří a o sdílení moci, kterou pod záštitou Mezivládního úřadu pro rozvoj (IGAD) v Addis Abebě dne 2. února 2015 podepsal prezident Salva Kiir a bývalý viceprezident Riek Machar,

–   s ohledem na prohlášení generálního tajemníka OSN Pan Ki-muna o mírových rozhovorech v Jižním Súdánu ze dne 3. února 2015,

–   s ohledem na komuniké ze dne 10. února 2015 ze schůzky Mezivládního úřadu pro rozvoj (IGAD) a Úřadu OSN pro koordinaci humanitární činnosti (UN OCHA) na vysoké úrovni o humanitární krizi v Jižním Súdánu,

–   s ohledem na prohlášení zvláštní zástupkyně generálního tajemníka pro problematiku dětí v ozbrojených konfliktech,

–   s ohledem na společné komuniké Jihosúdánské republiky a OSN z října 2014, které se týkalo předcházení sexuálnímu násilí souvisejícímu s konflikty,

–   s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2155 (2014) a č. 2206 (2015), v nichž jsou stanoveny základní prvky cílených sankcí vůči osobám a subjektům, které brání míru v Jižním Súdánu,

–   s ohledem na prohlášení mluvčího místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federicy Mogheriniové ze dne 6. března 2015 o skutečnosti, že se stranám konfliktu v Jižním Súdánu nepodařilo dosáhnout mírové dohody,

–   s ohledem na to, že byl v roce 2012 obnoven jihosúdánský akční plán, jehož cílem je ukončit nábor dětí do vládních ozbrojených sil a jejich využívání v těchto silách a další případy závažného porušování práv dětí,

–   s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů,

–   s ohledem na Úmluvu Africké unie, která upravuje zvláštní aspekty problémů uprchlíků v Africe,

–   s ohledem na Úmluvu OSN o právech dítěte,

–   s ohledem na Africkou chartu práv a blaha dítěte,

–   s ohledem na Úmluvu OSN proti mučení,

–   s ohledem na Úmluvu OSN o odstranění všech forem diskriminace žen,

–   s ohledem na obecné zásady EU týkající se dětí a ozbrojených konfliktů z roku 2010;

–   s ohledem na Úmluvu Mezinárodní organizace práce (MOP) č. 182 o nejhorších formách práce dětí přijatou v roce 1999, která uvádí „nucené nebo povinné najímání dětí k účasti v ozbrojených konfliktech“ jako jednu z nejhorších forem dětské práce;

–   s ohledem na Dohodu z Cotonou,

–   s ohledem na súdánskou souhrnnou mírovou dohodu z roku 2005,

–   s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že 15. a 16. února 2015 došlo podle odhadů k únosu 89 dětí a pravděpodobně stovek dalších z vesnice Wau Shilluk ve státu Horní Nil, který spáchaly obzbrojené složky údajně vedené Johnsonem Olonim, velitelem z řad Súdánské lidově osvobozenecké armády (SPLA); vzhledem k tomu, že podle svědků obklíčili ozbrojení vojáci vesnici a prohledali jednotlivé domy, přičemž násilím odvedli většinou chlapce starší 12 let;

B.  vzhledem k tomu, že v prosinci 2013 politický spor mezi vládnoucí stranou Jižního Súdánu, Súdánským lidově osvobozeneckým hnutím (SPLM), přerostl v ozbrojený střet v Jubě, kde proti sobě bojovaly síly loajální vůči prezidentovi Kiiriovi a ozbrojenci loajální vůči bývalému viceprezidentovi Riekovi Macharovi;

C. vzhledem k tomu, že v důsledku vnitřního ozbrojeného konfliktu, který vypukl v prosinci 2013, došlo k vnitřnímu vysídlení přibližně 1,4 milionu osob, 500 000 osob prchlo do sousedních zemí a asi 12 000 dětí bylo naverbováno, aby sloužilo v ozbrojených silách a skupinách; vzhledem k tomu, že tisíce dětí byly podle zpráv zabity, znásilněny, nuceny opustit své domovy nebo přišly o rodiče;

D. vzhledem k tomu, že podle odhadů hrozí asi 4 milionům osob vysoké riziko týkající se zabezpečení potravin a jejich nedostatku, přičemž OSN opakovaně varovala před prohlubující se humanitární krizí a hladomorem, bude-li konflikt pokračovat; vzhledem k tomu, že ve spojení s nedostatkem lékařské péče a zdravotnické infrastruktury se zdá, že se situace bude dále zhoršovat;

E.  vzhledem k tomu, že jen samotná mise OSN v Jihosúdánské republice (UNMISS) v současnosti poskytuje přístřeší více než 100 000 vnitřně vysídlených osob, které prchají před násilím, a stala se sama terčem útoků;

F.  vzhledem k tomu, že podle odhadů OSN tvoří více než polovinu obyvatel uprchlických táborů děti, v důsledku čehož je vysoce ohrožena jejich fyzická bezpečnost, rozvoj a blaho; vzhledem k tomu, že míra kojenecké úmrtnosti v Jižním Súdánu patří k největším na světě a jeho ukazatele vzdělání jsou ve světovém měřítku nejnižší; vzhledem k tomu, že v důsledku probíhajícího konfliktu opustilo školy 400 000 dětí;

G. vzhledem k tomu, že strany konfliktu napadají civilisty kvůli jejich etnickému původu a vnímané politické příslušnosti a páchají sexuální násilí a rozsáhlé ničení a rabování majetku;

H. vzhledem k tomu, že různé strany konfliktu v Jižním Súdánu zahájily dne 7. ledna 2014 v Addis Abebě jednání pod záštitou Mezivládního úřadu pro rozvoj (IGAD); vzhledem k tomu, že navzdory předchozím dohodám o ukončení ozbrojených střetů, z nichž poslední byla dohoda o příměří uzavřená dne 2. února 2015 v Addis Abebě, a pokračujícímu úsilí úřadu IGAD o vyjednání politického řešení konfliktu boje i nadále pokračují, přičemž se při nich naprosto ignorují mezinárodní lidská práva a humanitární právo a nikdo nenese odpovědnost za zneužívání páchané v souvislosti s konfliktem;

I.   vzhledem k tomu, že vláda a vzbouřenci nedodrželi lhůtu, která vypršela dne 5. března 2015 a kterou stanovil úřad IGAD pro uzavření dohody o sdílení moci, a vzhledem k tomu, že mírové rozhovory byly prodlouženy na dobu neurčitou; vzhledem k tomu, že hlavní zprostředkovatel úřadu IGAD uvedl, že OSN a Africká unie (AU) mohou nyní plnit při těchto jednáních přímou úlohu;

J.   vzhledem k tomu, že AU v březnu 2014 zřídila vyšetřovací komisi, avšak její konečná zpráva nebyla dosud zveřejněna, přestože byla Komisi AU předána v říjnu 2014;

K. vzhledem k tomu, že rozhodnutí odložit zveřejnění zprávy doprovázelo všeobecné rozčarování a je z velké části vnímáno jako překážka pro nastolení odpovědnosti a ukončení beztrestnosti, přičemž své zklamání vyjádřily takové osobnosti, jako je asistent generálního tajemníka OSN Ivan Simonovic, bývalá vysoká komisařka OSN pro lidská práva Navi Pillayová a přední představitelé organizací občanské společnosti v Jižním Súdánu;

L.  vzhledem k tomu, že dne 3. března 2015 Rada bezpečnosti OSN jednomyslně schválila systém pro udělování sankcí osobám a subjektům, které nesou odpovědnost za pokračování konfliktu nebo blokování míru v Jižním Súdánu nebo se na těchto činnostech podílejí; vzhledem k tomu, že sankce se vztahují také na osoby a subjekty, které útočí na civilisty nebo nemocnice, náboženská místa, školy či místa, kde civilisté hledají útočiště, a verbují do ozbrojených sil a skupin děti nebo je využívají k boji;

M. vzhledem k tomu, že Jižní Súdán stále není smluvní stranou žádné základní mezinárodní či regionální smlouvy o lidských právech, včetně Africké charty lidských práv a práv národů, Úmluvy AU, která upravuje zvláštní aspekty problémů uprchlíků v Africe, Úmluvy OSN o právech dítěte, Úmluvy OSN proti mučení a Úmluvy OSN o odstranění všech forem diskriminace žen, přestože jihosúdánský parlament hlasoval pro jejich ratifikaci;

N. vzhledem k tomu, že statut Mezinárodního trestního soudu stanoví, že narukování, vojenská služba nebo použití dětí ve věku do 15 let v bojových situacích v národních ozbrojených silách nebo ozbrojených skupinách je válečným zločinem;

O. vzhledem k tomu, že parlament Jižního Súdánu projednával návrh zákona o nevládních organizacích, který by omezil právo na svobodu sdružování, přičemž by zavedl povinnou registraci a zakázal činnost neregistrovaných nevládních organizací a kriminalizoval by dobrovolnické aktivity prováděné bez osvědčení o registraci;

P.  vzhledem k tomu, že školy jsou i nadále mimo jiné využívány pro vojenské účely, jsou zabírány nebo využívány jako místa náboru; vzhledem k tomu, že na konci února 2015 bylo podle zpráv 30 škol stále využíváno pro vojenské účely;

Q. vzhledem k tomu, že pokud se vyloučí dárcovská a humanitární pomoc, je hospodářství Jižního Súdánu téměř beze zbytku závislé na odvětví ropy, přičemž vývoz ropy představuje více než 70 % HDP a asi 90 % státních příjmů; vzhledem k tomu, že příjmy pocházející z ropného odvětví podnítily násilné konflikty;

R.  vzhledem k tomu, že pokračující násilí v Jižním Súdánu způsobuje neúnosné humanitární náklady, kdy podle odhadů OSN bude v roce 2015 na humanitární pomoc potřeba 1,81 miliardy USD; vzhledem k tomu, že OSN označila situaci v Jižním Súdánu za krizi 3. stupně, což je nejvyšší stupeň humanitární krize;

S.  vzhledem k tomu, že EU a její členské státy poskytly v roce 2014 na humanitární pomoc téměř 300 milionů EUR v reakci na humanitární krizi a za účelem řešení naléhavých potřeb uprchlíků z Jižního Súdánu v tomto regionu;

1.  je vážně znepokojen zhoršující se bezpečnostní a humanitární situací v Jižním Súdánu, která by mohla destabilizovat celý východoafrický region; naléhavě vyzývá všechny strany, aby ukončily násilnosti, přestaly porušovat lidská práva, vytvořily přechodnou vládu národní jednoty a umožnily neomezený přístup k humanitární pomoci; vyzývá všechny strany, aby přestaly útočit na školní a veřejné budovy a přestaly využívat školy k vojenským účelům včetně náboru dětských vojáků; připomíná v této souvislosti, že podporuje pokyny pro ochranu škol a univerzit před vojenským využitím v době ozbrojeného konfliktu;

2.  vyjadřuje velkou nespokojenost se skutečností, že po více než roce vyjednávání pod záštitou Mezivládního úřadu pro rozvoj (IGAD) nedošlo k žádnému významnému pokroku; naléhavě vyzývá všechny strany konfliktu, aby dosáhly dohody o sdílení moci a plně podporovaly probíhající vyjednávací proces, a zároveň vyzývá k bezpodmínečnému, úplnému a okamžitému příměří a ukončení všech nepřátelských akcí i k okamžitému zastavení náboru a mobilizace civilního obyvatelstva; vyzývá k úsilí o nalezení cesty k dosažení trvalého míru a stability; naléhavě vyzývá vládu i rebely, aby zahájily bezpodmínečná a všezahrnující politická jednání v dobré víře s cílem dosáhnout úspěšného uzavření jednání; naléhavě vyzývá k trvalému úsilí Africké unie a IGAD s cílem prosazovat dialog a vyjednávání zahrnující všechny strany;

3.  vyzývá k okamžitému propuštění a bezpečnému návratu všech dětí, které ozbrojené síly naverbovaly od počátku konfliktu v prosinci 2013; naléhavě připomíná všem stranám zapojeným do konfliktu, že nábor a využívání dětí v ozbrojených silách a skupinách je závažným porušením mezinárodního práva;

4.  vyzývá Súdánskou lidově osvobozeneckou armádu (SPLA) a opozici, aby podrobně a transparentně prověřily, že v jejich řadách nezůstaly žádné děti, a aby neprodleně vypracovaly a uplatňovaly akční plán v koordinaci s OSN s cílem ukončit závažné porušování práv dětí;

5.  připomíná závazek přijatý jihosúdánskými orgány v roce 2009 a obnovený v roce 2012 ohledně ukončení náboru a využívání dětí v konfliktu, závazek propustit všechny děti, které se připojily k vládním bezpečnostním silám, poskytnout služby pro sloučení jejich rodin a jejich začlenění do společnosti a vyšetřit závažné porušování práv dětí; vyjadřuje politování nad skutečností, že tento závazek nebyl zcela dodržen; vyzývá jednotlivé strany, aby plně prováděly pokyny stanovené v akčním plánu;

6.  vyzývá Komisi, aby napomáhala při mobilizaci zdrojů s cílem pomoci s dlouhodobou reintegrací dětí naverbovaných do ozbrojených sil a postižených konfliktem, a to v koordinaci s Úřadem zvláštní zástupkyně OSN pro děti v ozbrojených konfliktech, UNICEF a dalšími organizacemi;

7.  zdůrazňuje, že je zapotřebí překlenout nedostatečné propojení zásahu v době humanitární krize a dlouhodobé rozvojové spolupráce; domnívá se zejména, že je zapotřebí, aby příprava dlouhodobých rozvojových programů pro děti postižené ozbrojenými konflikty byla mimo jiné zaměřena na systémy na ochranu dětí a na systémy v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti; naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby rozšířily poskytování humanitární podpory a poskytly místním zemědělcům a producentům přístup ke zdrojům;

8.  naléhavě vyzývá Radu Africké unie pro mír a bezpečnost, aby zveřejnila zprávu vyšetřovací komise Africké unie pro Jižní Súdán (AUCISS) o porušování lidských práv v této zemi a aby na základě jejích výsledků bezodkladně přijala navazující opatření;

9.  zdůrazňuje, že zveřejnění zprávy je zásadním krokem směrem k míru a usmíření; uznává, že všichni obyvatelé Jižního Súdánu mají právo na pravdu a spravedlnost a že stovky obětí a svědků hrůz vyvíjejí obrovské osobní úsilí o spolupráci s AUCISS, přičemž často podstupují značná osobní rizika, když popisují bolestné zkušenosti s cílem přispět k ucelenějšímu obrazu o konfliktu;

10. žádá, aby Komise a Evropská služba pro vnější činnost aktivně podporovaly provádění doporučení vyšetřovací komise, včetně těch, která se týkají možného zřízení hybridního soudu, jenž by se zabýval spáchanými zvěrstvy, jak navrhl generální tajemník OSN;

11. vítá přijetí rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2206, která by zavedla cílené sankce přímo zaměřené na osoby, které konflikt rozdmýchaly, a vyzývá k jejímu okamžitému uplatňování; zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby bylo na regionální a mezinárodní úrovni přijato komplexní zbrojní embargo s cílem zastavit dodávky zbraní jednotlivcům i skupinám, kteří se dopustili závažných porušení lidských práv, válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, a chránit civilní obyvatelstvo, které je vystaveno velkému riziku;

12. vyzývá vládu Jižního Súdánu, aby vedla urychlené, důkladné, nestranné a nezávislé vyšetřování porušování lidských práv s cílem soudně stíhat a volat k odpovědnosti jednotlivce podezřelé ze zločinů spadajících do oblasti mezinárodního práva a ze závažného porušování lidských práv, včetně únosů a náboru děti do ozbrojených konfliktů a sexuálního násilí na ženách a dětech;

13. připomíná protokol Mezivládního úřadu pro rozvoj (IGAD) z 25. srpna 2014, který konkrétně stanoví, že jednotlivci, které AUCISS označí za odpovědné za závažné zločiny, se nebudou moci podílet na přechodné vládě;

14. vyzývá vládu Jižního Súdánu, aby bezodkladně finalizovala legislativní změny, podle nichž je nábor a využívání dětí trestným činem, aby tyto právní předpisy používala s cílem soudně stíhat pachatele a dokončit provádění mezinárodních dohod, včetně opčního protokolu k Úmluvě o právech dítěte z roku 2002, a aby přistoupila k Římskému statutu Mezinárodního trestního soudu;

 

15. vyzývá vládu Jižního Súdánu, aby zamítla právní předpisy, které by omezily oblasti, v nichž mohou nevládní organizace a sdružení provádět svou činnost, neboť by to vážně narušilo rozvoj společnosti a úsilí vyvíjené v rámci humanitární pomoci;

16. vyzývá vládu Jižního Súdánu, aby plnila svou povinnost, postarala se o své občany a vybídla mezinárodní dárce, aby zvýšili podporu úsilí o poskytnutí pomoci, a s ohledem na rozsah a naléhavost potřeb vyzývá mezinárodní společenství, aby svolalo novou mezinárodní dárcovskou konferenci pro Jižní Súdán, jakmile budou splněny všechny podmínky pro mír a zaveden systém řádného rozdělování příjmů;

17. naléhavě vyzývá k odpovědné správě přírodních zdrojů Jižního Súdánu s cílem zajistit, aby příjmy z ropy nevedly k eskalaci konfliktu; vyzývá účastníky jednání, aby do mírových jednání a jakékoli konečné dohody zahrnuly transparentnost a veřejný dohled v ropném odvětví tak, aby mohl být příjem z tohoto zdroje využit na udržitelný rozvoj země a na zlepšení životních podmínek jejích obyvatel;

18. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, vládě Jižního Súdánu, jihosúdánskému komisaři pro lidská práva, národnímu zákonodárnému shromáždění Jižního Súdánu, orgánům Africké unie, Mezivládnímu úřadu pro rozvoj, spolupředsedům Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU a generálnímu tajemníkovi OSN.

 

(1)

Přijaté texty, P7_TA(2014)0042.

(2)

Přijaté texty, P8_TA(2014)0053.

Právní upozornění - Ochrana soukromí