Menetlus : 2015/2603(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : RC-B8-0241/2015

Esitatud tekstid :

RC-B8-0241/2015

Arutelud :

PV 12/03/2015 - 6.2
CRE 12/03/2015 - 6.2

Hääletused :

PV 12/03/2015 - 8.2

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0072

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PDF 142kWORD 74k
11.3.2015
PE552.220v01-00}
PE552.234v01-00}
PE552.236v01-00}
PE552.237v01-00}
PE552.239v01-00}
PE552.242v01-00}
PE552.245v01-00} RC1
 
B8-0241/2015}
B8-0255/2015}
B8-0257/2015}
B8-0258/2015}
B8-0260/2015}
B8-0263/2015}
B8-0266/2015} RC1

vastavalt kodukorra artikli 135 lõikele 5 ja artikli 123 lõikele 4,

asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:

Verts/ALE (B8‑0241/2015)

ALDE (B8‑0255/2015)

ECR (B8‑0257/2015)

EFDD (B8‑0258/2015)

PPE (B8‑0260/2015)

GUE/NGL (B8‑0263/2015)

S&D (B8‑0266/2015)


Lõuna-Sudaani, sh hiljutiste lapseröövide kohta (2015/2603(RSP))


Cristian Dan Preda, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elmar Brok, Andrey Kovatchev, György Hölvényi, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Maurice Ponga, Monica Macovei, Bogdan Brunon Wenta, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Esther de Lange, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Jaromír Štětina, József Nagy, Tunne Kelam, Lars Adaktusson, Pavel Svoboda, Joachim Zeller, Andrej Plenković, David McAllister, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Francesc Gambús, Pascal Arimont, Claude Rolin, Davor Ivo Stier, Kinga Gál, Tadeusz Zwiefka, Marijana Petir fraktsiooni PPE nimel
Gianni Pittella, Josef Weidenholzer, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Norbert Neuser, Linda McAvan, Catherine Stihler, Alessia Maria Mosca, David Martin, Maria Arena, Marlene Mizzi, Victor Boștinaru, Elena Valenciano, Enrico Gasbarra, José Blanco López, Ana Gomes, Kati Piri, Enrique Guerrero Salom, Tonino Picula, Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Krystyna Łybacka, Nicola Caputo, Miroslav Poche, Seb Dance, Liisa Jaakonsaari, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Luigi Morgano, Sorin Moisă, Andi Cristea, Vilija Blinkevičiūtė, István Ujhelyi, Neena Gill, Miriam Dalli, Michela Giuffrida, Marc Tarabella, Doru-Claudian Frunzulică, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Pier Antonio Panzeri, Momchil Nekov, Hugues Bayet, Afzal Khan, Javi López, Laurenţiu Rebega, Soraya Post, Eric Andrieu, Brando Benifei, Eider Gardiazabal Rubial fraktsiooni S&D nimel
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Branislav Škripek fraktsiooni ECR nimel
Petr Ježek, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Urmas Paet, Nathalie Griesbeck, Juan Carlos Girauta Vidal, Hilde Vautmans, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Antanas Guoga, Fredrick Federley, Filiz Hyusmenova, José Inácio Faria, Johannes Cornelis van Baalen fraktsiooni ALDE nimel
Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel
Judith Sargentini, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Jordi Sebastià, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Bodil Ceballos, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Igor Šoltes fraktsiooni Verts/ALE nimel
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Valli, Piernicola Pedicini fraktsiooni EFDD nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon Lõuna-Sudaani, sh hiljutiste lapseröövide kohta (2015/2603(RSP))  

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Lõuna-Sudaani kohta, eriti 16. jaanuari 2014. aasta(1) ja 13. novembri 2014. aasta resolutsiooni olukorra kohta Lõuna-Sudaanis(2),

–   võttes arvesse 2. veebruaril 2015 Addis Abebas Ida-Aafrika Arenguühenduse (IGAD) egiidi all presidendi Salva Kiiri ja endise asepresidendi Riek Machari poolt allkirjastatud relvarahu ja võimu jagamise kokkulepet,

–   võttes arvesse ÜRO peasekretäri Ban Ki-mooni 3. veebruari 2015. aasta avaldust rahuläbirääkimiste kohta Lõuna-Sudaanis,

–   võttes arvesse IGADi ja ÜRO humanitaarasjade koordinatsioonibüroo (OCHA) Lõuna-Sudaani humanitaarkriisi teemalise kõrgetasemelise kohtumise 10. veebruari 2015. aasta kommünikeed,

–   võttes arvesse avaldust, mille ÜRO peasekretäri eriesindaja laste ja relvakonfliktide küsimuses tegi 25. veebruaril 2015. aastal,

–   võttes arvesse Lõuna-Sudaani Vabariigi ja ÜRO 2014. aasta oktoobri ühiskommünikeed konfliktiolukorraga seotud seksuaalse vägivalla ennetamise kohta,

–   võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone 2155 (2014) ja 2206 (2015), millega pannakse alus sihipärastele sanktsioonidele nende suhtes, kes tõkestavad rahuprotsessi Lõuna-Sudaanis,

–   võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi Federica Mogherini pressiesindaja 6. märtsi 2015. aasta avaldust Lõuna-Sudaani konflikti osaliste võimetuse kohta saavutada rahukokkulepe,

–   võttes arvesse Lõuna-Sudaani riikliku tegevuskava uuendamist 2012. aastal, et lõpetada laste värbamine valitsuse relvajõududesse ja nende seal kasutamine ning muud laste vastu suunatud rasked rikkumised,

–   võttes arvesse inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika hartat,

–   võttes arvesse Aafrika pagulasprobleemide eriaspekte käsitlevat Aafrika Liidu konventsiooni,

–   võttes arvesse ÜRO lapse õiguste konventsiooni,

–   võttes arvesse lapse õiguste ja heaolu Aafrika hartat,

–   võttes arvesse piinamise vastast ÜRO konventsiooni,

–   võttes arvesse ÜRO konventsiooni naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta,

–   võttes arvesse 2010. aasta ELi suuniseid laste ja relvakonfliktide kohta,

–   võttes arvesse 1999. aastal vastu võetud Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) konventsiooni nr 182 laste tööjõu kõige rängemate vormide kohta, milles loetakse laste sunniviisiline ja kohustuslik värbamine relvakonfliktides kasutamise eesmärgil laste tööjõu kõige rängemate vormide hulka,

–   võttes arvesse Cotonou lepingut,

–   võttes arvesse 2005. aastal sõlmitud Sudaani üldist rahukokkulepet,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 135 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 4,

A. arvestades, et 15. ja 16. veebruaril 2015. aastal rööviti Ülem-Niiluse osariigis Wau Shilluki asulas ligikaudu 89 last ja võimalik, et veel sajad lapsed sõjalise rühmituse poolt, mida väidetavalt juhib Johnson Oloni, Sudaani Rahvavabastusarmee (SPLA) vägede juhataja; arvestades, et tunnistajate ütluste kohaselt piirasid relvastatud sõdurid asula ümber, otsisid majahaaval läbi ning viisid jõudu kasutades kaasa peamiselt üle 12-aastased poisid;

B.  arvestades, et 2013. aasta detsembris kasvas poliitiline vastasseis Lõuna-Sudaani valitsevas erakonnas SPLM (Sudan People’s Liberation Movement) üle relvastatud vastasseisuks Juba linnas president Kiirile lojaalsete jõudude ja endisele asepresidendile Riek Macharile lojaalsete jõudude vahel;

C. arvestades, et pärast 2013. aasta detsembris puhkenud relvastatud sisekonflikti on ligikaudu 1,4 miljonit inimest riigisiseselt ümber asunud, 500 000 on põgenenud naaberriikidesse ja ligikaudu 12 000 last on värvatud teenima relvajõududesse ja relvarühmitustesse; arvestades, et väidetavalt on tuhanded lapsed tapetud, vägistatud, ümber asustatud või orvuks jäänud;

D. arvestades, et hinnangute kohaselt on neli miljonit inimest suures toiduga kindlustamatuse ja toidunappuse ohus ning ÜRO on korduvalt hoiatanud süveneva humanitaarkriisi ja näljahäda eest, juhul kui relvakonflikt peaks jätkuma; arvestades, et kuna puudub ka arstiabi ja infrastruktuur, saab olukord ainult halvemaks muutuda;

E.  arvestades, et ÜRO missioon Lõuna-Sudaani Vabariigis (UNMISS), mis pakub praegu turvalist varjupaika rohkem kui 100 000 riigisiseselt ümber asunud inimesele, kes vägivalla eest kaitset otsivad, on nüüd ise rünnakute alla sattunud;

F.  arvestades, et ÜRO hinnangute kohaselt on rohkem kui pooled pagulaslaagrite elanikud lapsed, kelle füüsiline julgeolek, areng ja heaolu on seetõttu märkimisväärses ohus; arvestades, et Lõuna-Sudaanis on väikelaste suremus üks kõrgemaid ja haridusnäitajad ühed madalaimad maailmas; arvestades, et 400 000 last on praeguse konflikti tõttu kooliskäimise katki jätnud;

G. arvestades, et konflikti osalised on rünnanud tsiviilelanikke etnilise päritolu ja täheldatud poliitiliste eelistuste alusel, pannud toime seksuaalvägivallaakte, ulatuslikku hävitustööd ja omandi rüüstamisi;

H. arvestades, et Lõuna-Sudaani konflikti osalised alustasid 7. jaanuaril 2014. aastal Addis Abebas Ida-Aafrika Arenguühenduse egiidi all läbirääkimisi; arvestades, et vaatamata varasematele vaenutegevuse lõpetamise kokkulepetele, viimati 2. veebruaril 2015. aastal Addis Abebas allkirjastatud relvarahu kokkuleppele ja IGADi pidevatele jõupingutustele leida konfliktile läbirääkimiste teel poliitiline lahendus, on sõjategevus jätkunud ning seda iseloomustab inimõigusi käsitleva rahvusvahelise õiguse ja humanitaarõiguse täielik eiramine ilma igasuguse vastutusele võtmiseta konflikti käigus toime pandud kuritarvituste eest;

I.   arvestades, et valitsus ja mässulised ei järginud IGADiga kokku lepitud 5. märtsi 2015. aasta tähtaega võimu jagamise kokkuleppe saavutamiseks ja rahuläbirääkimisi on lõputult pikendatud; arvestades, et IGADi peavahendaja on teatanud, et ÜRO ja Aafrika Liit võivad nüüd läbirääkimistel otsese rolli võtta;

J.   arvestades, et Aafrika Liit moodustas 2014. aasta märtsis uurimiskomisjoni, kuid selle lõpparuannet ei ole veel üldsusele avalikustatud, kuigi see esitati Aafrika Liidu komisjonile 2014. aasta oktoobris;

K. arvestades, et avalikustamise edasilükkamise otsus on tekitanud üldist pettumust ning seda nähakse suuresti kui tagasilööki aruandekohustuse täitmisele ja karistamatuse lõpetamisele; oma pettumust on teiste hulgas väljendanud ÜRO asepeasekretär Ivan Simonovic, endine ÜRO inimõiguste ülemvolinik Navi Pillay ja Lõuna-Sudaani kodanikuühiskonna organisatsioonide silmapaistvad liikmed;

L.  arvestades, et ÜRO Julgeolekunõukogu kiitis 3. märtsil 2015. aastal ühehäälselt heaks süsteemi, mille abil kehtestada sanktsioonid nende suhtes, kelle vastutusel või osalusel toimub konflikti jätkumine või rahuprotsessi tõkestamine Lõuna-Sudaanis; arvestades et sanktsioone kohaldatakse ka nende suhtes, kes ründavad tsiviilisikuid, haiglaid, pühapaiku, koole või kohti, kus tsiviilisikud varjupaika otsivad, ning nende suhtes, kes värbavad lapsi relvajõududesse ja relvarühmitustesse või neid seal kasutavad;

M. arvestades, et vaatamata parlamendis toimunud ratifitseerimishääletustele ei ole Lõuna-Sudaan ikka ühinenud ühegi peamise rahvusvahelise või piirkondliku inimõigusi käsitleva lepinguga, nagu inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika harta, Aafrika pagulasprobleemi eriaspekte käsitlev Aafrika Liidu konventsioon, ÜRO lapse õiguste konventsioon, piinamise vastane ÜRO konventsioon ja ÜRO konventsioon naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta;

N. arvestades, et Rahvusvahelise Kriminaalkohtu statuudi kohaselt loetakse sõjakuriteoks alla 15-aastaste laste sõjaväkke võtmine, värbamine või vaenutegevuses kasutamine riigi relvajõudude või relvarühmituste poolt;

O. arvestades, et Lõuna-Sudaani parlamendis oli arutamisel valitsusväliste organisatsioonide seaduse eelnõu, millega piirataks ühinemisvabadust, kehtestataks registreerimiskohustus, keelataks valitsusvälistel organisatsioonidel ilma registreerimata tegutseda ning kriminaliseeritaks vabatahtlik tegevus, mis toimub ilma registreerimistõendita;

P.  arvestades, et koole kasutatakse jätkuvalt muu hulgas ka sõjalistel eesmärkidel, kas hõivamiseks või värbamiskohtadena; arvestades, et 2015. aasta veebruaris kasutati väidetavalt 30 kooli ikka sõjaväelistel eesmärkidel;

Q. arvestades, et doonor- ja humanitaarabi kõrvale jättes sõltub Lõuna-Sudaani majandus peaaegu täielikult naftasektorist: naftaeksport annab üle 70% riigi SKPst ja ligikaudu 90% valitsuse tuludest; arvestades, et naftatööstusest saadav tulu on põhjustanud ägedaid konflikte;

R.  arvestades, et jätkuv vägivald Lõuna-Sudaanis toob kaasa tohutuid humanitaarkulusid: ÜRO hinnangul vajab riik 2015. aastal humanitaarabi 1,81 miljardi USA dollari väärtuses; arvestades, et ÜRO on kuulutanud Lõuna-Sudaani olukorra kolmanda tasandi hädaolukorraks, mis tähendab kõige hullemat humanitaarkriisi;

S.  arvestades, et EL ja selle liikmesriigid eraldasid 2014. aastal humanitaarabiks ligikaudu 300 miljonit eurot, et reageerida humanitaarkriisile ja rahuldada piirkonnas Lõuna-Sudaani pagulaste kõige pakilisemad vajadused;

1.  väljendab sügavat muret halveneva julgeoleku- ja humanitaarolukorra pärast Lõuna-Sudaanis, mis võib destabiliseerida kogu Ida-Aafrika piirkonna; kutsub kõiki konflikti osalisi üles viivitamata lõpetama vägivald ja inimõiguste rikkumised, moodustama riiklikku ühtsust kehastava üleminekuvalitsuse ja võimaldama täieliku juurdepääsu humanitaarabile; kutsub konflikti osalisi üles lõpetama rünnakud haridusasutuste ja avalike hoonete vastu ning mitte enam kasutama koole sõjalistel eesmärkidel, sh lapssõdurite värbamiseks; tuletab sellega seoses meelde oma toetust suunistele, mis käsitlevad koolide ja ülikoolide kaitsmist sõjalise kasutamise eest relvastatud konfliktides;

2.  väljendab sügavat pettumust selle üle, et pärast rohkem kui aasta kestnud läbirääkimisi IGADI egiidi all ei ole saavutatud märkimisväärseid edusamme; nõuab tungivalt, et kõik konflikti osalised saavutaksid võimu jagamise kokkuleppe, ning toetab täielikult käimasolevat läbirääkimisprotsessi, nõudes tingimusteta, täielikku ja kohest relvarahu, igasuguse vaenutegevuse lakkamist ning tsiviilisikute värbamise ja mobiliseerimise kohest lõpetamist; nõuab pingutuste tegemist, et leida viis kestliku rahu ja stabiilsuse saavutamiseks; kutsub valitsust ja mässulisi üles alustama heas usus tingimusteta, kaasavaid ja tervikut silmas pidavaid poliitilisi kõnelusi, et läbirääkimised edukalt lõpetada; nõuab tungivalt, et Aafrika Liit ja IGAD jätkaksid jõupingutusi kaasava dialoogi ja vahendamise edendamiseks;

3.  nõuab kõigi relvajõudude poolt pärast konflikti puhkemist 2013. aasta detsembris värvatud laste viivitamatut vabastamist ja nende turvalist tagasipöördumist; tuletab kõigile konflikti osalistele meelde, et laste värbamine ja kasutamine relvajõudude ja relvarühmituste poolt kujutab endast rahvusvahelise õiguse rasket rikkumist;

4.  kutsub SPLAd ja opositsioonijõude põhjalikult ja läbipaistval viisil kontrollima, et nende ridadesse ei oleks jäänud lapsi, ning koostöös ÜROga viivitamata välja töötama ja rakendama tegevuskava laste õiguste raske rikkumise lõpetamiseks;

5.  tuletab meelde Lõuna-Sudaani ametivõimude 2009. aastal võetud ja 2012. aastal uuendatud kohustust lõpetada laste värbamine ja nende kasutamine relvakonfliktides, vabastada kõik valitsuse julgeolekujõududega seotud lapsed, näha ette teenused laste perekondadega taasühendamiseks ja uuesti perekonda lõimimiseks ning uurida laste vastu toime pandud raskeid rikkumisi; peab kahetsusväärseks asjaolu, et seda kohustust ei ole täielikult järgitud; kutsub osalisi üles täielikult rakendama tegevuskavas sätestatud suuniseid;

6.  kutsub komisjoni üles abistama vahendite kasutuselevõtmisel, et aidata kaasa relvajõududesse värvatud laste ja konfliktist mõjutatud laste pikaajalisele ühiskonda taasintegreerumisele koostöös relvakonfliktidest mõjutatud laste küsimustega tegeleva ÜRO eriesindaja büroo, UNICEFi ja teiste asutustega;

7.  rõhutab vajadust kaotada lõhe humanitaarkriisi korral sekkumise ja pikaajalise arengukoostöö vahel; on seisukohal, et relvakonfliktidest mõjutatud lapsi käsitlevas pikaajalises arengukavas peab muu hulgas tähelepanu pöörama lastekaitsesüsteemidele, haridus- ja tööhõivekavadele; nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid suurendaksid humanitaarabi andmist ja võimaldaksid kohalikele põllumajandusettevõtjatele ja tootjatele juurdepääsu ressurssidele;

8.  nõuab tungivalt, et Aafrika Liidu rahu- ja julgeolekunõukogu avaldaks Aafrika Liidu Lõuna-Sudaani uurimiskomisjoni (AUCISS) aruande inimõiguste rikkumiste kohta riigis ja võtaks selle tulemuste suhtes viivitamata järelmeetmeid;

9.  rõhutab asjaolu, et selle aruande avaldamine on otsustav samm rahu ja leppimise suunas; sedastab, et kõigil Lõuna-Sudaani inimestel on õigus tõele ja õiglusele ning et sajad hirmutegude ohvrid ja tunnistajad on teinud tohutuid isiklikke pingutusi, et uurimiskomisjoniga koostööd teha, sageli võttes märkimisväärse isikliku riski valulike kogemuste edasi rääkimisel, et aidata konflikti täielikumalt dokumenteerida;

10. palub komisjonil ja Euroopa välisteenistusel aktiivselt toetada uurimiskomisjoni soovituste rakendamist, sh võimalikku hübriidkohtu loomist hirmutegude käsitlemiseks, nagu ÜRO peasekretär on soovitanud;

11. väljendab heameelt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2206 vastuvõtmise üle, millega kehtestatakse sihipärased sanktsioonid, mis avaldavad otsemõju konflikti põhjustajatele, ning nõuab selle resolutsiooni viivitamatut rakendamist; rõhutab vajadust kehtestada üldine relvaembargo piirkondlikul ja rahvusvahelisel tasandil, et peatada relvade tarne üksikisikutele ja rühmitustele, kes on toime pannud raskeid inimõiguste rikkumisi, sõjakuritegusid ja inimsusevastaseid kuritegusid, ning kaitsta suures ohus olevaid tsiviilelanikke;

12. kutsub Lõuna-Sudaani valitsust üles viima läbi viivitamatuid, põhjalikke, sõltumatuid ja erapooletuid uurimisi inimõiguste rikkumiste valdkonnas, et esitada süüdistus neile ja võtta vastutusele need, keda kahtlustatakse rahvusvahelise õiguse kohaselt kuritegudes ja inimõiguste rasketes rikkumistes, sh laste röövimine ja värbamine relvastatud konfliktidesse ning seksuaalne vägivald naiste ja laste vastu;

13. tuletab meelde IGADi 25. augusti 2014. aasta protokolli, milles on konkreetselt märgitud, et Aafrika Liidu Lõuna-Sudaani uurimiskomisjoni (AUCISS) poolt kindlaks tehtud raskete kuritegude toimepanijad ei saa osaleda üleminekuvalitsuse moodustamises;

14. kutsub Lõuna-Sudaani valitsust üles kiitma viivitamatult heaks seadusandlikud muudatusettepanekud, millega kriminaliseeritaks laste värbamine ja nende kasutamine sõjalistes konfliktides, kasutama neid õigusakte rikkumiste toimepanijate vastutusele võtmiseks ning rakendama lõplikult rahvusvahelised kokkulepped, sh lapse õiguste konventsiooni 2002. aasta fakultatiivprotokoll, ning ühinema Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuudiga;

15. kutsub Lõuna-Sudaani valitsust üles lükkama tagasi seaduse, millega piirataks valitsusväliste organisatsioonide ja ühenduste tegevusvaldkondi, mis piiraks tugevalt ühiskonna arengut ja humanitaarabi andmise alaseid jõupingutusi;

16. kutsub Lõuna-Sudaani valitsust üles täitma oma kohustust hoolitseda oma rahva eest ning ergutama rahvusvahelisi rahastajaid suurendama abialaseid jõupingutusi, ning arvestades vajaduste ulatust ja kiireloomulisust, palub rahvusvahelisel üldsusel kutsuda kokku uus Lõuna-Sudaani heaks annetajate rahvusvaheline konverents, kui kõik tingimused rahu saavutamiseks on täidetud ja loodud on tulude nõuetekohane jaotusmehhanism;

17. nõuab tungivalt Lõuna-Sudaani loodusvarade vastutustundlikku majandamist, tagamaks et naftatuludega ei toetataks konflikti; kutsub läbirääkijaid üles lisama rahukõnelustesse ja lõplikku kokkuleppesse naftasektori läbipaistvuse ja avaliku kontrolli teema, et võimaldada sellest ressursist saadava tulu kasutamist riigi jätkusuutliku arengu ja elanikkonna toimetuleku parandamise huvides;

18. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Lõuna-Sudaani valitsusele, Lõuna-Sudaani inimõiguste volinikule, Lõuna-Sudaani Seadusandlikule Rahvusassambleele, Aafrika Liidu institutsioonidele, Ida-Aafrika Arenguühendusele, AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee kaaspresidentidele ja ÜRO peasekretärile.

(1)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0042.

(2)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2014)0053.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika