Postupak : 2015/2603(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : RC-B8-0241/2015

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0241/2015

Rasprave :

PV 12/03/2015 - 6.2
CRE 12/03/2015 - 6.2

Glasovanja :

PV 12/03/2015 - 8.2

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0072

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 149kWORD 91k
11.3.2015
PE552.220v01-00}
PE552.234v01-00}
PE552.236v01-00}
PE552.237v01-00}
PE552.239v01-00}
PE552.242v01-00}
PE552.245v01-00} RC1
 
B8-0241/2015}
B8-0255/2015}
B8-0257/2015}
B8-0258/2015}
B8-0260/2015}
B8-0263/2015}
B8-0266/2015} RC1

podnesen u skladu s člankom 135. stavkom 5. i člankom 123. stavkom 4. Poslovnika,

koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova:

Verts/ALE (B8‑0241/2015)

ALDE (B8‑0255/2015)

ECR (B8‑0257/2015)

EFDD (B8‑0258/2015)

PPE (B8‑0260/2015)

GUE/NGL (B8‑0263/2015)

S&D (B8‑0266/2015)


o Južnom Sudanu, uključujući nedavne otmice djece (2015/2603(RSP))


Cristian Dan Preda, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elmar Brok, Andrey Kovatchev, György Hölvényi, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Maurice Ponga, Monica Macovei, Bogdan Brunon Wenta, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Esther de Lange, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Jaromír Štětina, József Nagy, Tunne Kelam, Lars Adaktusson, Pavel Svoboda, Joachim Zeller, Andrej Plenković, David McAllister, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Francesc Gambús, Pascal Arimont, Claude Rolin, Davor Ivo Stier, Kinga Gál, Tadeusz Zwiefka, Marijana Petir u ime Kluba zastupnika PPE-a
Gianni Pittella, Josef Weidenholzer, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Norbert Neuser, Linda McAvan, Catherine Stihler, Alessia Maria Mosca, David Martin, Maria Arena, Marlene Mizzi, Victor Boștinaru, Elena Valenciano, Enrico Gasbarra, José Blanco López, Ana Gomes, Kati Piri, Enrique Guerrero Salom, Tonino Picula, Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Krystyna Łybacka, Nicola Caputo, Miroslav Poche, Seb Dance, Liisa Jaakonsaari, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Luigi Morgano, Sorin Moisă, Andi Cristea, Vilija Blinkevičiūtė, István Ujhelyi, Neena Gill, Miriam Dalli, Michela Giuffrida, Marc Tarabella, Doru-Claudian Frunzulică, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Pier Antonio Panzeri, Momchil Nekov, Hugues Bayet, Afzal Khan, Javi López, Laurenţiu Rebega, Soraya Post, Eric Andrieu, Brando Benifei, Eider Gardiazabal Rubial u ime Kluba zastupnika S&D-a
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Branislav Škripek u ime Kluba zastupnika ECR-a
Petr Ježek, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Urmas Paet, Nathalie Griesbeck, Juan Carlos Girauta Vidal, Hilde Vautmans, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Antanas Guoga, Fredrick Federley, Filiz Hyusmenova, José Inácio Faria, Johannes Cornelis van Baalen u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Marie-Christine Vergiat u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a
Judith Sargentini, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Jordi Sebastià, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Bodil Ceballos, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Igor Šoltes u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Valli, Piernicola Pedicini u ime Kluba zastupnika EFDD-a

Rezolucija Europskog parlamenta o Južnom Sudanu, uključujući nedavne otmice djece (2015/2603(RSP))  

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Južnom Sudanu, posebno rezolucije o stanju u Južnom Sudanu od 16. siječnja(1) i 13. studenog 2014.(2),

–   uzimajući u obzir sporazum o prekidu vatre i podjeli vlasti koji su predsjednik Salva Kiir i bivši potpredsjednik Riek Machar potpisali 2. veljače 2015. u Adis Abebi pod okriljem Međuvladina tijela za razvoj (IGAD),

–   uzimajući u obzir izjavu glavnog tajnika UN-a Ban Ki-moona od 3. veljače 2015. o mirovnim pregovorima u Južnom Sudanu,

–   uzimajući u obzir priopćenje od 10. veljače 2015. sa sastanka na visokoj razini IGAD-a i Ureda UN-a za koordinaciju humanitarnih pitanja o humanitarnim krizama u Južnom Sudanu,

–   uzimajući u obzir izjavu posebne predstavnice glavnog tajnika UN-a za djecu i oružani sukob od 25. veljače 2015.,

–   uzimajući u obzir zajedničko priopćenje Republike Južnog Sudana i UN-a iz listopada 2014. o sprečavanju seksualnog nasilja povezanog sa sukobima,

–   uzimajući u obzir Rezolucije 2155 (2014) i 2206 (2015) Vijeća sigurnosti UN-a kojima se postavljaju temelji za ciljane sankcije za one koji onemogućuju mir u Južnom Sudanu,

–   uzimajući u obzir izjavu glasnogovornice potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federice Mogherini od 6. ožujka 2015. o neuspjehu strana uključenih u sukob u Južnom Sudanu da postignu mirovni sporazum,

–   uzimajući u obzir činjenicu da je akcijski plan Južnog Sudana za okončanje novačenja i iskorištavanja djece u vladinim oružanim snagama i drugih teških prekršaja nad djecom obnovljen 2012.,

–   uzimajući u obzir Afričku povelju o ljudskim pravim i pravima naroda,

–   uzimajući u obzir Konvenciju Afričke unije kojom se uređuju posebni aspekti problema izbjeglica u Africi,

–   uzimajući u obzir Konvenciju UN-a o pravima djeteta,

–   uzimajući u obzir Afričku povelju o pravima i dobrobiti djeteta,

–   uzimajući u obzir Konvenciju UN-a protiv mučenja,

–   uzimajući u obzir Konvenciju UN-a o ukidanju svih oblika diskriminacije žena,

–   uzimajući u obzir Smjernice EU-a o djeci i oružanom sukobu iz 2010.,

–   uzimajući u obzir Konvenciju Međunarodne organizacije rada br. 182 o najgorim oblicima dječjeg rada usvojenu 1999., u kojoj je među najgorim oblicima dječjeg rada navedeno „prisilno ili obvezno novačenje djece za njihovo korištenje u oružanim sukobima”,

–   uzimajući u obzir Sporazum iz Cotonoua,

–   uzimajući u obzir Sveobuhvatni sudanski mirovni sporazum (CPA) iz 2005.,

–   uzimajući u obzir članak 135. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A. budući da je paravojna skupina kojoj je navodno na čelu Johnson Oloni, zapovjednik u Sudanskoj narodnooslobodilačkoj vojsci (SPLA), 15. i 16. veljače 2015. u gradu Wau Shilluk u državi Gornjeg Nila otela prema procjenama 89 djece, a možda i nekoliko stotina više; budući da su, prema navodima svjedoka, naoružani vojnici opkolili zajednicu i pretražili svaku kuću te silom odveli većinom dječake starije od 12 godina;

B.  budući da su u prosincu 2013. političke nesuglasice u vladajućoj stranci Južnog Sudana, Narodnom pokretu za oslobođenje Sudana (SPLM), prerasle u oružani sukob u Jubi između snaga odanih predsjedniku Kiiru i onih koje podržavaju bivšeg potpredsjednika Rieka Machara;

C. budući da je uslijed unutarnjeg oružanog sukoba koji je izbio u prosincu 2013. interno raseljeno oko 1,4 milijuna ljudi, 500 000 ih je pobjeglo u susjedne zemlje, a oko 12 000 djece je unovačeno u oružane snage i skupine; budući da su tisuće djece navodno ubijene, silovane, raseljene te su ostale bez roditelja;

D. budući da se procjenjuje da je oko 4 milijuna ljudi u velikoj opasnosti od nesigurne opskrbe hranom i nestašice hrane te da UN stalno upozorava da će humanitarna kriza i glad postati još težima ako se sukob nastavi; budući da se uz nedostatak zdravstvene skrbi i infrastrukture čini da se stanje može samo pogoršati;

E.  budući da i sama misija UN-a u Republici Južnom Sudanu (UNMISS) sada pruža utočište za više od 100 000 interno raseljenih osoba koje se pokušavaju skloniti od nasilja te je i sama postala metom napada;

F.  budući da prema procjenama UN-a više od polovice stanovništva u izbjegličkim kampovima čine djeca, koja su stoga suočena s ozbiljnim prijetnjama za svoju tjelesnu sigurnost, razvoj i dobrobit; budući da je stopa smrtnosti novorođenčadi u Južnom Sudanu među najvišima u svijetu, a pokazatelji obrazovanja najniži su na svjetskoj razini; budući da je zbog aktualnog sukoba 400 000 djece napustilo školovanje;

G. budući da sukobljene strane napadaju civile na osnovi njihove etničke pripadnosti i dojma o političkoj pripadnosti, provode seksualno nasilje i učestalo uništavaju i pljačkaju imovinu;

H. budući da su sukobljene strane u Južnom Sudanu 7. siječnja 2014. u Adis Abebi započele pregovore pod okriljem Međuvladina tijela za razvoj (IGAD); budući da, usprkos prethodnim sporazumima o prekidu sukoba, od kojih je najnoviji sporazum o prekidu vatre potpisan 2. veljače 2015. u Adis Abebi, i kontinuiranim nastojanjima IGAD-a da se pregovorima dođe do političkog rješenja sukoba, borbe još uvijek traju, i to uz potpuno nepoštovanje međunarodnog prava o ljudskim pravima i humanitarnog prava te bez odgovaranja za zločine počinjene u kontekstu sukoba;

I.   budući da su vlada i pobunjenici premašili rok za postizanje sporazuma o podjeli vlasti koji je IGAD postavio na 5. ožujka 2015. i budući da su mirovni pregovori produženi na neograničeno vrijeme; budući da je glavni posrednik IGAD-a izjavio da bi UN i Afrička unija (AU) sada mogli preuzeti izravnu ulogu u pregovorima;

 

J.   budući da je Afrička unija u ožujku 2014. osnovala istražno povjerenstvo, ali njegovo završno izvješće još uvijek nije objavljeno, usprkos tome što je u listopadu 2014. podneseno Komisiji AU-a;

K. budući da je odluka o odgodi objave dočekana s općim razočaranjem te se uglavnom smatra nazadovanjem u pogledu utvrđivanja odgovornosti i okončanja nekažnjivosti, a svoju su razočaranost izrazili i pomoćnik glavnog tajnika UN-a Ivan Šimonović, bivša visoka povjerenica UN-a za ljudska prava Navi Pillay i istaknute ličnosti iz organizacija civilnog društva Južnog Sudana;

L.  budući da je 3. ožujka 2015. Vijeće sigurnosti UN-a jednoglasno odobrilo sustav za nametanje sankcija onima koji odgovorni za nastavak sukoba ili onemogućavanje mira u Južnom Sudanu ili su sudionici toga; budući da se sankcije primjenjuju i na one čija su meta civili ili koji napadaju bolnice, vjerske objekte, škole ili mjesta na kojima civili traže utočište i koji novače ili koriste djecu u oružanim snagama i skupinama;

M. budući da, iako je parlament Južnog Sudana glasovao za ratifikaciju, Južni Sudan još nije stranka nijednog ključnog međunarodnog ili regionalnog ugovora o ljudskim pravima, kao što su Afrička povelja o ljudskim pravima i pravima naroda, Konvencija AU-a kojom se uređuju posebni aspekti problema izbjeglica u Africi, Konvencija UN-a o pravima djeteta, Konvencija UN-a protiv mučenja i Konvencija UN-a o ukidanju svih oblika diskriminacije žena;

N. budući da se prema Statutu Međunarodnog kaznenog suda mobilizacija, novačenje u nacionalne oružane snage ili oružane skupine ili korištenje u sukobima djece mlađe od 15 godina smatra ratnim zločinom;

O. budući da je parlament Južnog Sudana razmatrao prijedlog zakona o nevladinim organizacijama kojim bi se ograničilo pravo na slobodu udruživanja uvođenjem obvezne registracije, zabranom rada nevladinim organizacijama koje nisu registrirane i kriminalizacijom dobrovoljnih aktivnosti koje se provode bez potvrde o registraciji;

P.  budući da se škole i dalje koriste, među ostalim, za vojne svrhe, kao mjesta okupacije ili novačenja; budući da se od kraja veljače 2015. 30 škola navodno i dalje koristi u vojne svrhe;

Q. budući da gospodarstvo Južnog Sudana gotovo u potpunosti ovisi o naftnom sektoru, ne uzmu li se u obzir donacije i humanitarna pomoć, te se izvozom nafte ostvaruje više od 70 % BDP-a i oko 90 % prihoda vlade; budući da su prihodi od naftne industrije motiv nasilnih sukoba;

R.  budući da trenutačno nasilje u Južnom Sudanu stvara neizdrživ humanitarni trošak, pri čemu će 2015. prema procjenama UN-a biti potrebna humanitarna pomoć u iznosu od 1,81 milijardi USD; budući da je UN u Južnom Sudanu proglasio izvanredno stanje 3. stupnja, što je najviši stupanj humanitarne krize;

S.  budući da su EU i njegove države članice 2014. izdvojile gotovo 300 milijuna EUR za humanitarnu pomoć kao odgovor na humanitarnu krizu i na hitne potrebe izbjeglica iz Južnog Sudana u regiji;

1.  izražava duboku zabrinutost zbog pogoršanja sigurnosne i humanitarne situacije u Južnom Sudanu, zbog čega bi moglo doći do destabilizacije cijele istočnoafričke regije; hitno poziva sve strane da obustave nasilje, prekinu kršenja ljudskih prava, formiraju prijelaznu vladu nacionalnog jedinstva i omoguće potpuni pristup humanitarnoj pomoći; poziva sve strane da obustave napade na obrazovne i javne zgrade i da se prestanu koristiti školama za vojne svrhe, među ostalim za novačenje djece vojnika; s tim u vezi podsjeća da podupire smjernice za zaštitu škola i sveučilišta od vojne upotrebe tijekom oružanog sukoba;

2.  izražava duboku razočaranost činjenicom da nakon više od godinu dana pregovora pod okriljem IGAD-a nije ostvaren značajan napredak; poziva sve sukobljene strane da postignu sporazum o podjeli vlasti i u potpunosti podržava aktualni proces pregovora te poziva na bezuvjetan, potpun i trenutačan prekid vatre i okončanje svih sukoba te trenutačnu obustavu novačenja i mobilizacije civila; poziva da se usmjere napori na pronalaženje načina za postizanje trajnog mira i stabilnosti; poziva vlasti i pobunjenike da u dobroj vjeri sudjeluju u bezuvjetnim i uključivim političkim razgovorima u cilju uspješnog zaključenja pregovora; potiče Afričku uniju i IGAD da nastave s naporima za promicanje uključivog dijaloga i posredovanja;

3.  poziva na trenutačno oslobađanje i siguran povratak sve djece unovačene u vojne snage od početka sukoba u prosincu 2013.; hitno podsjeća sve strane uključene u sukob da novačenje i upotreba djece u oružanim snagama i skupinama predstavlja teško kršenje međunarodnog prava;

4.  poziva Sudansku narodnooslobodilačku vojsku i snage oporbe da se na temeljit i transparentan način uvjere da u svojim redovima više nemaju djece i da odmah osmisle i provedu akcijski plan u suradnji s UN-om kako bi se prekinula teška kršenja prava djece;

5.  podsjeća na obvezu koju su vlasti Južnog Sudana preuzele 2009 i obnovile 2012. o prekidu novačenja i upotrebe djece u sukobu, o oslobađanju sve djece koja se nalaze u vladinim snagama sigurnosti, o pružanju usluga za ponovno spajanje i ujedinjenje njihovih obitelji i o istragama teških prekršaja nad djecom; izražava žaljenje zbog činjenice da ta obveza nije u potpunosti ispunjena; poziva sve strane u potpunosti provedu smjernice utvrđene u akcijskom planu;

6.  poziva Komisiju da pomogne u mobilizaciji sredstava kako bi se pomoglo dugoročnoj reintegraciji djece unovačene u oružane snage ili djece zahvaćene sukobom, u suradnji s Uredom posebnog predstavnika UN-a za djecu u oružanom sukobu, UNICEF-om i drugim agencijama;

7.  ustraje u tome da je potrebno premostiti jaz između intervencije u humanitarnoj krizi i suradnje za dugoročni razvoj; smatra da programi dugoročnog razvoja za djecu koja su pogođena oružanim sukobom posebno trebaju biti usmjereni, među ostalim, na sustave zaštite djece, na obrazovanje i na programe zapošljavanja; apelira na Komisiju i države članice da povećaju humanitarnu pomoć i da lokalnim poljoprivrednicima i proizvođačima omoguće pristup resursima;

8.  potiče Vijeće AU-a za mir i sigurnost da objavi izvješće istražnog povjerenstva AU-a za Južni Sudan o kršenjima ljudskih prava u zemlji i da poduzme mjere u skladu nalazima bez daljnje odgode;

9.  ističe činjenicu da je objava tog izvješća ključan korak prema miru i pomirenju; uviđa da svi stanovnici Južnog Sudana imaju pravo na istinu i pravdu i da su stotine žrtava i svjedoka zlodjela poduzele goleme napore kako bi surađivale s istražnim povjerenstvom, pritom često znatno riskirajući dok su opisivali bolna iskustva kako bi doprinijeli potpunijoj evidenciji sukoba;

10. traži od Komisije i Europske službe za vanjsko djelovanje da aktivno podrže provedbu preporuka istražnog povjerenstva, među ostalim u pogledu moguće uspostave hibridnog suda kako bi se procesirala zlodjela, kao što je predložio glavni tajnik UN-a;

11. pozdravlja donošenje Rezolucije 2206 Vijeća sigurnosti UN-a, kojom bi se nametnule ciljane sankcije izravno usmjerene na one koji su potaknuli sukob, i poziva na njezinu trenutačnu provedbu; naglašava potrebu za uvođenjem sveobuhvatnog embarga na oružje na regionalnoj i međunarodnoj razini kako bi se prekinula opskrba oružjem za pojedince i skupine koji su počinili teška kršenja ljudskih prava, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti te kako bi se zaštitili civili koji su u velikoj opasnosti;

12. poziva vladu Južnog Sudana da provede hitne, temeljite, nepristrane i nezavisne istrage kršenja ljudskih prava kako bi se kazneno gonili i pozvali na odgovornost pojedinci koje se sumnjiči za zločine prema međunarodnom pravu i teška kršenja ljudskih prava, uključujući otmice i novačenje djece u oružanom sukobu te seksualno nasilje nad ženama i djecom;

13. podsjeća na Protokol IGAD-a od 25. kolovoza 2014. kojim se izričito navodi da pojedinci kojima istražno povjerenstvo za Južni Sudan utvrdi odgovornost za teška kaznena djela neće moći sudjelovati u prijelaznoj vladi;

14. poziva vladu Južnog Sudana da hitno finalizira zakonodavne izmjene kojima se kriminalizira novačenje i upotreba djece, da primijeni to zakonodavstvo u svrhu kaznenog progona počinitelja i da finalizira provedbu međunarodnih sporazuma, uključujući fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta iz 2002., te da pristupi Rimskom statutu Međunarodnog kaznenog suda;

15. poziva vladu Južnog Sudana da odbaci zakonodavstvo kojim bi se ograničili sektori u kojima nevladine organizacije i udruge mogu djelovati, čime bi se znatno omeli razvoj društva i rad na humanitarnoj pomoći;

16. poziva vladu Južnog Sudana da izvrši svoju obvezu zbrinjavanja svojeg stanovništva i da potakne međunarodne donatore da povećaju potporu za pomoć i, s obzirom na razmjere i hitnost potreba, poziva međunarodnu zajednicu da sazove novu međunarodnu konferenciju donatora za Južni Sudan kada budu zadovoljeni svi uvjeti za mir i kada se uspostavi mehanizam pravedne raspodjele prihoda;

17. potiče na odgovorno upravljanje prirodnim resursima Južnog Sudana kako bi se zajamčilo da se zbog prihoda od nafte ne potpiruje sukob; poziva pregovaračke strane da u mirovne pregovore i bilo kakav konačni sporazum uključe pitanje transparentnosti naftnog sektora i javnog nadzora nad njim na način kojim bi se omogućilo da se prihodi od tog resursa upotrebljavaju za održiv razvoj zemlje i poboljšanje životnih uvjeta njezina stanovništva;

18. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije / visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, vladama i parlamentima država članica, vladi Južnog Sudana, povjereniku za ljudska prava Južnog Sudana, Nacionalnoj zakonodavnoj skupštini Južnog Sudana, institucijama Afričke unije, Međuvladinom tijelu za razvoj, supredsjedateljima Zajedničke parlamentarne skupštine AKP-a i EU-a te glavnom tajniku UN-a.

 

(1)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2014)0042.

(2)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2014)0053.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti